Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 2, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 01.01.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 05.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಂಗಸೂಗುರು ಮುದಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಿರ್ಯಾದಿ & ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಹುನಕುಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ  ಕೆ - 36/ ಡಬ್ಲೂ -8335 ನೆದ್ದರ ಸೈಕಲ್ಲಮೋಟಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುದಗಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬಟ್ಯಾಂಕರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕರ ವಾಹನ ನಂ ಕೆ 29/4536 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ  & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೇಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು  ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಾದಾಗಾಯ & ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾಧಿ   ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2015 PÀ®A 279,337.338 L¦¹. 187 L JA « PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:01/01/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà,26ªÀµÀð,eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:D¥ÀgÉÃlgï PÉ®¸À(UÁåAUïªÀÄ£ï),¸Á:PÀgÀrUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¹ÃªÀiÁzÀ°è CqÀØUÀÄqÀØ ºÀwÛgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §ÆzÉtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀjAiÀÄĪÀ PÁ®ÄªÉ ¸ÀASÉå:18 gÀ ©.r.-2 G¥À-PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è qÁæ¥ïzÀ°è MAzÀÄ UÀAqÀ¹£À ºÉt ¹QÌ ©¢zÉ CAvÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀÄ¢Ý ¤d EzÀÄÝ G¥À PÁ®ÄªÉ qÁæ¥ï£À°è ¤Ãj£À°è CAzÁdÄ45 jAzÀ 50 ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¸ÀÄ ±ÀªÀªÀÅ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ¤Ãj£À°è vÉð qÁ榣À°è ¹QÌPÉÆArzÀÄÝ, C®èzÉ DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ CAV EzÀÄÝ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ §mÉÖ EgÀĪÀ¢®è ¤Ãj£À°è ±ÀªÀ vÉð §A¢zÀÝjAzÀ ±ÀªÀ ¨ÁwzÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ZÀªÀÄð QvÀÄÛ ºÉÆÃV ¨É¼ÀîUÉ PÁtÄwÛzÀÄÝ d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ C®è°è ªÀiÁA¸ÀPÀAqÀ wAzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆzÀ®Ä ¸ÀºÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨Á¬Ä ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ FvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ FUÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ CAvÀ vÀªÀÄä PÁ®ÄªÉ C¢üPÁjUÀ½UÉ w½¹ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/2015 PÀ®A: 174(¹) ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
         ದಿನಾಂಕ 02.01.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅರುಣ ತಂದೆ ವಿಳೈದಮ್ ಸಿ 27 ವರ್ಷ ಜಾ: ಎಸ್ ಸಿ : ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸಾ:ವಲಾಯಮಪೇಟ್ ಗಿರಿಸಮುದ್ರಮ್  ತಾ:ವಾನಿಯಮಬಾಡಿ ಜಿ:ವೆಲ್ಲೂರ ರಾಜ್ಯ:ತಮಿಲನಾಡು ಪೊನ್ ನಂ 09943953860 FvÀನು ತನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ರಾಯಚೂರು ರವರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ನುಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಮಿಳು ಭಾಷೇಯಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರಿದ್ದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಬರೆಸಿದ್ದೆನೇಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 27.12.2014 ರಂದು ವಾನಂಬಾಡಿ ದಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಟಿಎನ್ 30 ಎಸ್ 3744 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ವ ಚಾಲಕ ಆರ್ ಇಲಂಗೊವನ್ ಇಬ್ಬರು ಸದರಿ  ತಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮವರಂದಲ್ಲಿ ಅನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ ರಾಯಚೂರು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೈದಾಪುರಕ್ಕೆ  ದಿನಾಂಕ 31.12.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮೃತನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು-ಶಕ್ತಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಡ್ಲೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಪೇಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಂದೆ ಮೃತನು ಲಾರಿಯ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಾಲಕ ಲಾರಿಯ ಮೇಲುಗಡೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 01.01.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ವೆಲಾಯಿಧಮ್ ಈತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಲು ಏಳದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೊಡಿ ಮೃತನು ಹೃದಯಘಾತ ದಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2015 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:01-01-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ f.¸Áéw UÀAqÀ ²æäªÁ¸ÀgÁdÄ dA¥À£À, ªÀAiÀÄ:33ªÀ, eÁ:gÁdÄ®Ä, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: UÉÆgɨÁ¼À PÁåA¥ï, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁ,ªÀ:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ vÁªÀÅ °ÃfUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀĪÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÉæÃtÂPÀgÁeï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀgÁzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨ÁgɺÀtÂÚ£À VqÀzÀ°è ¨ÁgɺÀtÄÚ ºÀjzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ªÀzÀgÁqÀÄwÛÃj »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¥ÀÄ£ÀB gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2015 PÀ®A: 143,147,448,504,354,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:02.01.2015 gÀAzÀÄ         27 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.