Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 21, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21/05/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÁgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ ªÀiÁåPÀ® ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄdUÀ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: «zsÁåyð ¸Á ElUÁ, EvÀ£ÀÄ ¥ÀzÉÃ-¥ÀzÉà ©.J ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÉïÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2010 PÀ®A 147, 363 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ° ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á gÁeÉÆüÁ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀªÀÄä gÀ« vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ¯É ºÀjd£À ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð ¸Á gÁeÉƼÁ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ ¥sÉÊ£Á£Àì UÀÄ®âUÁðzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÀt ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÀÄ 1) ¤®ªÀiÁä vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ºÀjd£À ¸Á: E¸ÁèªÀÄ¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ ºÀtzÀ PÀÄjvÀÄ DªÁUÁªÁUÀ PÉüÀĪÀzÀÄ, ¦r¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀ« EvÀ£À£ÀÄß E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ UÀAUÁ ªÉÄÃrPÀ®ì KzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV, zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀgÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-04-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 39 ¸Á PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA jUÉ DgÉÆæ D±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Áà ZÀAzÀæ¥ÀæPÁ±À EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï D±ÉÆòAiÉÄõÀ£À £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9900345581 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ Cfð ¸À°è¹zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, 353 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲.gÁ UÁgÀªÁqÀ CAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ DmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀnÖzÀ PÀlÖUÀ¼ÀÄ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 198, 199, 200 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉgÀªÀÅ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ PÉÊUÉƼÀÄîwgÀĪÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀ¯Éè¥ÀÆgÉ 2] ²ªÀgÁd 3] ¢£ÀzÀAiÀiÁ® 4] gÀWÀÄ£ÁxÀ 5] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀZÀuÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/10 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. EªÀgÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ 4 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà qÉÆAUÀgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 448, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ : 32 ¸Á PÉƼÁgÀ(©) ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ DgÉÆæ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀÆ PÉüÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚªÀÄä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§°UÀ, ¸Á vÀqÉÆüÁ gÀªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¨sÁUÉòæà ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32/Dgï-5898 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁUÀå²æÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁUÀå²æÃUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J¸À. »ÃgɪÀÄoÀ ¤ªÀÄä QÃr ¥ÀwÛPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ¸Á ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀÀwæPÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì »ÃgɪÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄ®APÀıÀªÁV ¥ÀæPÀn¹zÀPÉÌ ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9241191342, 984438814, 9739378629, 900888620, 979529759, 0814714686 £ÉÃzÀgÀ UÁæºÀPÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆJ 187 LJªÀÄ« :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/4122 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄÄgÀPÀÄAzÁ¢AzÀ WÀvÀÛgÀV zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÉæîgÀ ¯Áj £ÀA J¦-12/AiÀÄÄ-5578 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwgÀĪÀ DmÉÆPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß 72/2010 PÀ®A 447 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-5-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä RƨÁ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: gÁeÉÆüÁ EvÀ£ÀÄ ¤ÃµÉâüvÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ï ©ÃzÀgÀzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀ £ÁAiÀÄgÀ PÀªÀiÁAqÀgÀ ¥ÉèöÊl ¹rDgï ¹PÉÆåjn ¥sÁgÀ JgÀ D¦ü¸ÀgÀ PÀªÀiÁArAUÀ JgÀ¥sÉÆÃgÀì ¸ÉÖñÀ£À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-6391 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ(¹¹ð) UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀUÉÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¥ÀÆeÁ mÁæöåªÀ¯ïì £ÀA PÉJ-39/2894 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ vÀgÀavÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÉêÀįÁ eÁzsÀªÀ ¸Á qsÁPÀÄ vÁAqÁ dªÀÄV EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÀ ªÀÄUÀ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ DUÀªÀÄAiÀiÁå EªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á qsÁPÀÄ vÁAqÀ dªÀÄV ºÁUÀÆ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝò¢AzÀ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, gÁqÀÄ, ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹¢j CAvÀ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ£À PÉÊ »r¢zÀÝjAzÀ ZÁPÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, gÁªÀÄzÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV MwÛ ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 20.05.2010 gÀAzÀÄ 1750 UÀAmÉUÉ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ «ÃgÉñÀ ,7 ªÀµÀð, ¸Á: zÉë£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ §»zÉÃð¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸Á«wæ gÉÊ¸ï «Ä¯ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀ£À¨sÁ« ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀzÁé¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ fÃ¥ï £ÀA§gÀ J¦ 22/¹-8811 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ²æäªÁ¸À¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ²æêÀÄw C£ÀĸÀÆAiÀÄ UÀAqÀ «gÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 19.05.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¸Á: 7 ªÉÄʯï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ DPÉAiÀÄ vÀAzÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, vÀ£ÀUÉ , vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20.05.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ -ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è eÁ¯Á¥ÀÆgÀ PÁåA¦£À ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è SÁ¹ÃA¸Á§ PÉ.J¸ï. Dgï, n..¹ §¸ï £ÀA§gÀ PÉ J 34 J£ï 637 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¥À®ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ §¹ì£À°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 19.05.2010 gÀAzÀÄ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁAiÀÄ ¸Á: ¢zÀÝV FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ ¨ÉA§® PÉÆnÖ®èªÉAzÀÄ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: ¢zÀÝV ºÁUÀÄ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20.05.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀäAvÀ 48 ªÀµÀð, ZɮĪÁ¢ ¸Á: ¸ÁªÀAvÀUÉÃgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÀwÛAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß Dj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¤ßUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ²æà ®ZÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20.05.2010 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ ¥Ánïï UÁåªÀÄ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉʸÀgï ºÁ.ªÀ.ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ¹Ì ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ºÀ¼ÀîzÀ°èzÀÝ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄ£ÀßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀzÉà ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¨Áè¹ÖAUï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw ªÀiÁ£ÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄvÀ£ÀPÀ ¹rzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀÄAPÀªÀÄä EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20.05.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀAzÀæºÁ¸À £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ¸Á: aAvÀ®PÀÄAl EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ZÀAzÀæºÁ¸ï ¸À®UÉ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¤AvÀªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁQ UÉzÀÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃjAiÀÄ£À¯Éà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20.05.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiï ºÉZï 14 «-5447 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ AiÀÄPÁè¸À¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉ J 36/5446 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ»ÃªÀiï FvÀ£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ gÀ»ÃªÀiï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 18.05.2010 gÀAzÀÄ FgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ºÉƼÉAiÀĪÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆgÀ½UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ,r,Dgï £ÀA§gÀ 20/10 ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20.05.2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ §¸ªÀgÁd EªÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃvÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è FgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ 19.05.2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ 7 ªÉÄʯï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä. CtÚ ,vÀAVAiÉÆA¢UÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ºÀÄ°UɪÀÄä vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, J¯ÉPÀë£ÀzÀ°è §ºÀ¼À ºÁgÁr¢Ã CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 19.05.2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÉÆç ¸Á: ¢¢ÝUÉ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ AiÀÄAPÉÆç£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ºÁd¥Àà vÀAzÉ «ÃgÉñÀ¥Àà EªÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸Àé¢üð¹zÀÝPÉÌ ºÁd¥Àà vÀAzÉ «ÃgÉñÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj v£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20.05.2010 gÀAzÀÄ 0415 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨Á¯Áf mÉæîgïì ªÀPÀìð ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 32 J 9339 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀPÁ±ÀªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ mÁæöåPïì £ÀA§gÀ PÉJ 36 J 70 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: »ÃgÁ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀì£À°èzÀÝ CAiÀÄåªÀÄä, ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀ 15 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ®Ä ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹PÉÆAqÀ UÀAqÀ¤UÉ «gÉÆâü¹zÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀ UÀAqÀ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ªÀÄÄA¢£ÀªÀĤ PÀ§â°UÀ ¸Á: £Á®ªÁgÀ ºÁ:ªÀ: ¤qÀUÀÄAzÁ vÁ:aAZÉÆý EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄAdļÁ EªÀ½UÉ FUÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀÆl£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ°AUï PÀgÀ§¯ï E£ÀªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ PÀÆqÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÀ C£ÉÊwÃPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨ÉüɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ªÀÄAdļÁ CzÀPÉÌ «gÉÆâü¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzsÀ CªÀ½UÉ UÀAqÀ CvÉÛ QgÀÄPÀļÀ ¤rzÀÝ®èzÉÃ, FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄAdļÁ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð¢AzÀ-UÁtUÁ¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV CAPÀ®UÁPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ fæ£ÀªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ. C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 19-05-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ 35/JªÀiï© 45 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ®§UÁð¢AzÀ CAPÀ®UÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è 1.¹zÀÝ°AUï vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà PÀgÀ§®è ¸Á; PÀÆl£ÀÆgÀ 2.¨ÉÊ®¥Àà vÀÄgÁ¬Ä 3.¹zÀÝ¥Àà qÉæöʪÀgÀ 4.vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¦ÃgÀ¥Àà PÀgÀ§®è E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ £É¯ÉÆÃV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀnÖAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹ ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÀAvÉ ¸ÀȶÖùgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ PÀ°ÃªÉÆâÝãÀ @ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ dÄ£ÀįÁèªÉÆâÝãÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 6-3-364/1 ¥ÀAeÁUÀÄlÖ ¥ÉưøÀ ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðzÀ §AzÉãÀªÁd zÀUÁðPÉÌ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CªÀgÁzÀ(©) UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀĺÀäzÀ C¨Áâ¸À PÁé°¸À PÁgÀ £ÀA§gÀ J¦ 13 JPïì 4758 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqÀ¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉ CwêÉÃUÀªÁV £Àqɹ ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃrUÉ £ÀªÀÄä PÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¨Á°¹ CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ, UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, PÁgÀ & ¯Áj mÁåAPÀgÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ PÁé°Ã¸À PÁgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ C¨Áâ¸À EvÀ£À §® ºÀuÉ MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ D²ÃðAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°®è, £À£ÀUÀÆ, PÁj£À°è EzÀÝ EvÀgÀjUÀÆ C®°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¯Áj £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ 39 5039 CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¥ÀAZÁ¼À ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ CAvÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è ¯Áj (mÁåAPÀgÀ) ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ E§âgÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :qÁ|| CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ gÀÄzÀæªÁr ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ eÉêÀVð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 201/r £ÀÆå ±ÁAVæ¯Áè ¥Áèl ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä GzÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ©Ã£Á EªÀ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉßúÀ ¨É¼É¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ¦.f. ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁðzÀ ªÀVÃð¸ï ¥Áèmï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ. FUÀ 6-7 wAUÀ¼À°è £À£Àß ºÉAqÀw ©Ã£Á EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¸À® AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉà ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåV£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ mÉîgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. UÀÄ®§UÁðzÀ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß CwÛ ªÀiÁªÀ gÀªÀjUÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ C°è §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀuÉ ºÁUÀÄ ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄ :²æêÀÄw ©Ã£Á UÀAqÀ qÁ|| CA¨ÁgÁAiÀÄ gÀÄzÀæªÁr 5 ¦Ãl 2 EAZÀÄ JvÀÛgÀ, 34 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì, ªÀÄ£É £ÀA. 201/r £ÀÆå ±ÁAVæ¯Áè ¥Áèl ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä GzÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð, UÉÆ¢ ªÉÄÊ §t,Ú ¸ÀzsÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ¤mÁzÀ GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, PÀ¥ÀÄà vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä, JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà £ÀgÀÆ° UÀÄgÀÄvÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, PÀ£ÀßqÀ, EAVèõÀ, »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É, ¤Ã° §tÚzÀ ZÀÄrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, PÉÆgÀ¼À°è 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸Àgï eÉÆvÉ PÀjªÀÄtÂAiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ¥ÉAqÉAmï ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢: 20-5-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-45 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ ªÀĺÉçƧ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï Nr¹PÉÆAqÀÄ PÁvÀgÀQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §ÄwÛ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀrAiÀiÁgÀ PÀA§zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¸ÉÊPÀ¯ï Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¥ÀªÀgï mÁæöåPï -445 PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA: © 3120238 ºÁUÀÆ ªÁlgï mÁåAPï ZÉ¹ì £ÀA: 077/9 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀĺÉçƧ FvÀ¤UÉ JqÀPÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ§A¢gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 20-05-10 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/ºÉZï-5068 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ½î PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ JPïì.J¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÁ.£ÀA- PÉ.J 37/eÉ-6187 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨Áj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2010 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 20-05-10, gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ®Qëà gÉʸÀ«Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¤AvÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ »gÉƺÉÆAqÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-36/eÉ-7735 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DV ªÀÄÆbÉðºÉÆÃVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n. gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ r. N§®gÉrØ EªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉlÄÖ, UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.

¢:20/05/10 gÀAzÀÄ 1 ¦JA UÉ ¦üÃgÁå¢ ±ÀgÀtUËqÀ EªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ UÁæA ¥ÀA ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃwzÀÝ F §UÉ DgÉÆæ 1 £ÁUÀgÁeï EvÀ£À C¥À¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÉÆÃwzÀÄÝ ¦üÃgÁå¢ ¦üÃgÁå¢ CzÀ£ÀÄß ªÉÆ£Éß ¢:18/05/10 gÀAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ «£ÀB PÁgÀt dUÀ¼ÀªÁr ¦üÃgÁå¢ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr CzÉ ¢ªÀ¸À gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ¦üÃgÁå¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 20-05-2010 gÀAzÀÄ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, zÁåªÀªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA¢ §¸À¥Àà, §ÄPÀÌ£ÀnÖ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: vÉÆArºÁ¼, EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 300-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr, PÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2010 PÀ®A 504, 323, 354, 506 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀé¼À UÀAqÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ¥Àà PÀ¼ÉzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÀAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢ð¹ ¸ÉÆÃwzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 19-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆæ gÀ« EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ 2 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃgÁV £É®PÉÌ MUÉzÀÄ, CªÀ¼À vÀ¯É PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ, dUÁÎr ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ NlÄ ºÁQ¯ÉèãÀÄ ¸ÀĪÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É £ÁªÀÅ NlÄ ºÁQ®è CAvÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀwAiÉÄãÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ ©qÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.