Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 22, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 22-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-03-2009


¥ÉưøïgÀ zÁ½ : ¸ÀAUÀ滹lÖ DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄzÀ PÁ²£ÁxÀ PÀÄAmÉUÁªÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «±ÀA§gÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ C£À¢üâüPÀÈvÀªÁV 39 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸Áé¢üãÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ £Àqɹ 39 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAzÀ槸ï DmÉÆÃUÉ rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzsÉ ¨sÀzÀæ¥Áà VgÉ¥Àà£ÉÆÃIÄ ¸Á: gÀvÁߥÀÆ (J¦) gÀªÀgÀÄ UÀÄAdnÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ-38/2303 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DAzsÀæ §¸ï £ÀA J¦-11/dqï-2117 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ¥ÁA¥ÉèÃl ºÀAaPÉ : ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A : 127 (J) DgÀ.¦. JPÀÖ 1951 :_

¢£ÁAPÀ 21/03/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå PÀA/ZÀÄ£ÁªÀuÉ/¹.DgÀ/08-09 ¢£ÁAPÀ 20/03/09 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ §Ævï ªÀÄlÖzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀ ¢£ÁAPÀ 20/03/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì C¸ÀÄÖgÉ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV 1450 ¥ÁA¥Éèl (PÀgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ) ªÀiÁzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»wUÉ «gÀÄzÀÞªÁV ªÀÄÄzÀæPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ©üwÛ¥ÀvÀæzÀ°è ¥ÀæPÀluÉ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄzÀPÀnÖ ©.eÉ.¦ f¯Áè CzÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀ CAvÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ «£ÀAw¹ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ (».±ÉæÃ) ºÁUÀÆ eÉ.JA.J¥sÀ.¹ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄzÀPÀnÖ ©.eÉ.¦. f¯ÁèzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/09 PÀ®A 127 (J) DgÀ.¦. JPÀÖ 1951 gÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄƪÀjAzÀ CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ qÉƼÉî£ÉÆÃgÀ ¸Á: PËoÁ (PÉ) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À CPÀÌ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß CPÀÌ PÉÃjAiÀÄ°è CªÀjªÀgÀ dvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉqÀ CAvÀ CAzÀgÉ KPÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÀ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ fêÀ£À EvÀ£ÀÄ JqÀPÁ® ºÉèÉâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ²Ã®ªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


eÉÆÃr zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀzÀ°è £É®PÀÄÌgÀĽzÀ MªÀð¼À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 323,341,354,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21/03/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠫ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀwõÀ ²æêÀÄAUÀ¯É ¸Á: eÉÆÃd£Á gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀwñÀ E§âgÀÄ °AUÀzÀ½î¬ÄAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸Á: eÉÆd£Á EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉà £À£ÀUÉ ¨ÉÊ¢¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ £ÀÆQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À PɼÀV£À 2 ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©Ã¢ÝgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÁ¨ÁzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : C§PÁj ¹§âA¢¬ÄAzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21-03-09 gÀAzÀÄ 1935 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁzÀ°è CzÀgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸À.L §PÀÌ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C.¯Á.¤ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZÀ.¹ 787 ¥ÀArvÀ, ºÉZÀ.¹ 780 SÁzÀgÀ ¦.¹ 913 ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¦.¹ 899 AiÀÄĪÀgÁd J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 38 f 240 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁzÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PËAlgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1) £ÁPËl ©ÃAiÀÄgÀ 650 JªÀÄ.J® 25 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1875=00 ºÁUÀÆ 2) QAUÀ ¦üñÀgÀ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 08 C.Q 520=00 »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 2395=00 gÀÆ £ÉÃzÀgÀ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀt «¯ÉªÁjAiÀÄ°è dUÀ¼À gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»¼É : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 71/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 324,504,323, eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20/03/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw gÉõÁä ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® jAiÀiÁd gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉý §gɬĹzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ C¥À¸ÀgÀ «ÄAiÀiÁUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ gÀfAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£Á ªÀÄvÀÄÛ ¸À°ªÀiÁ©Ã ©ÃrªÁ¯É J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸ÀįÁÛ£Á ºÁUÀÄ ¸À°ªÀiÁ©Ã §AzÀÄ C¥À¸ÀgÀ«ÄAiÀiÁ ¤AzÀ ªÀÄgÀ½ ºÀt PÉÆr¸ÀÄ gÀAr 8-10 ¢£ÀUÀ½AzÁ ¤Ã¤ ¤£Àß UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è UÉ ºÉÆÃVzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä £À£ÀUÉ gÀfAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£Á EªÀ¼ÀÄ`` CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀÄeÉ C¥ÀgÀ¸À «ÄAiÀiÁ PÉÆà ¨ÉÆ®£É £À» DvÁ ºÀªÀiÁgÉ ¥ÉÊ¸É ªÁ¥À¸À zÉãÉPÉ °AiÉÄ CAvÁ ºÉý £À£Àß PÀÄzÀ®Ä »ÃrzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¸À°ªÀiÁ©Ã §AzÀªÀ¼É ``PÁå ¨ÉÆ®wUÉ CAzÀÄ ¨ÉÊzÀªÀ¼É £À£Àß ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CµÀ×gÀ°è £À£Àß UÀAqÀ C§ÄÝ® jAiÀiÁd §AzÀÄ dUÀ¼À ©Ãr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀfAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£Á EªÀ¼À UÀAqÀ vÁºÉÃgÀSÁ£À ºÁUÀÄ ªÀĸÁ۩üÀ UÀAqÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ R¢ÃgÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©Ãr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£É EAzÀÄ 0700 ¦JªÀiï UÀAmÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.D¹Û dUÀ¼À : MªÀð ªÀÄ»¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå55/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 323.324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¤uÉÚ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀwÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖwÛzÀÄÝ 3 ¦üÃlÄ eÁUÀ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-03-09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¤uÉÚ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£À eÁUÉ EzÉ K£ÉÆà eÁUÀ ©lÄÖ UÉÆÃqÉ PÀlÖ®Ä JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä gË£ÀR©Ã EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¤uÉÚ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ £ÀÆQ PÉÆlÖ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À JqÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ »UÉÃPÉ £ÀÆPÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ PÉüÀ®Ä d°Ã® vÀAzÉ ¥sÁgÀÆR gÁeÁ¨sÁ¬Ä J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀÀ (©) EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ £ÀÆQzÀÝjAzÀ JqÀ gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes
¯Áj ºÉÆgÀ½©zÀÄÝ 6 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:21.03.2009gÀAzÀÄ 1030 UÀAlÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CgÉÆæ ¯Áj £ÀA.JAEr.2411 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁgÀzÉà ¯ÁjAiÀÄÄ ºÉÆgÀ½©¢ÝzÀÝjAzÀ CzÀgÉƼÀVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀàgÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5 d£ÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/09 PÀ®A 279, 337, 338L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

mÁæöåPÀÖgï¤AzÀ ©zÀÝ AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:20.03.2009gÀAzÀÄ 2100 UÀAlÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ-¥ÀÄZÀ®¢¤ß gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É CgÉÆæ §qÉøÁ§£À mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ 36 nJ 6819 mÁöå° £ÀA. PÉJ36/n 1936£ÉÃzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ªÀĺɧƨï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ G¸ÀÄPÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä gÀAeÁ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï, 25 ªÀµÀð, ¸Á:«ÄqÀή¢¤ß FvÀ£ÀÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ M¥ÉPï C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.38/09 PÀ®A 279, 304(J)L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ClÉÆÃjPÁë¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ M§âjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:20.03.2009gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ UÀqÀØAiÀÄågÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ eÁVÃgÀ ªÉAPÀl¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CgÉÆæ UÀAUÀ¥Àà£À ClÉÆÃjPÁë £ÀA.PÉJ36/8119£ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1940 UÀAlÉUÉ PÉÆÃlð ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¥sÁgÀÆSï ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¸ÉàÃqï ¨ÉæÃPÀgïzÀ°è dA¥ï ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/09 PÀ®A 279, 338L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134 ¸À»vÀ 187 JA.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À:

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ::¢:04-03-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. CAd£ÁPÀĪÀiÁj UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¸ÀÄgÀÆgï «SÁgïC° ¸Á||¨sÀgÀvÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ C.Q.gÀÆ.10000/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¨SàªÀÄUÁgÀzÀ ¸ÀgÀzÀ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢: 21-03-09 gÀAzÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁ£ÉAiÀÄ° zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt DgÉÆæAiÀÄ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ²æÃ.©.J.¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£À, ªÀiÁ£Àå C¥ÀgÀ J¸ï.¦. ²æÃ.©.«.AiÀÄ®è¥Àà, r.J¸ï.¦.²æÃ.J.f.vÀqÀPÉÆÃqÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ DgÉÆæAiÀÄ ZÀºÀgÁ ¥ÀnAiÀÄ ªÉÄ°AzÀ ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è DgÉÆæ EgÀÄ«PÉ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¢:22/03/09gÀAzÀÄ JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ C¢üPÁj/¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ@ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ@CdÄð£À PÀĪÀiÁgï vÀA ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ G¥ÁzÀå ¸Á||¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæzÀ vÀÄtÄPÀÄ C.Q.gÀÆ.10000/-d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:-21-03-09gÀAzÀÄ ²æÃ.gÁuÉÆÃf vÀA ©üêÀıÁå vÉUÀ£ÀÆgÀPÀgïgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀA ©üêÀıÁå PÁA§¼ÉgÀªÀgÉÆA¢UÉ DmÉÆÃjPÁë £ÀA.PÉJ32/8498£ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr PÁæ¸À¢AzÀ §¸ÀªÉñÀégÀPÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA PÉJ32/e7890£ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV zÀ±ÀgÀxÀ ºÁUÉÆà ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ CmÉÆÃZÁ®PÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 22/03/09 gÀAzÀÄ §¸À £ÀA PÉ.J01/J¥sï7311 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ £ÁUÁ« AiÀÄ®èªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ²æêÀÄw ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ©üêÀÄ£ÀºÀ½î ¸Á||§¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ §¸ï¤AzÀ E½zÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁn UÀÄrAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄä¯É §¸ï ªÀÄÄAzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ï ºÁ¬Ä¹zÀ ¥ÀjuÁzÀ ¸ÀIJ¯Á¨Á¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ §UÉÎ ²æà ¦ÃgÀ¥Àà vÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è §¸ï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢:21-03-09gÀAzÀÄ ¨Á§ÄdUÀfêÀ£ÀgÁªÀÄ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄzÀ ²æÃ.±ÁAvÀ¥Àà vÀA ªÀĮ̥ÀàgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀ «zÁåyðUÀ¼ÉÆA¢UÉ HlªÀiÁr «zÁåyð ªÀ¸Àw¤®AiÀÄzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¤AvÁUÀ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄzÀ ªÉÄðéZÁgÀPÀ CtÚ¥Àà PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ aÃgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ. ±ÁAvÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ CtÚ¥Àà¤UÉ FUÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«zÀÄÝ J®ègÉÆ NzÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ±ÁAvÀ¥Àà£ÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀĺÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CtߥÀà£À «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:04-03-09 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw.CAd£ÁPÀĪÀiÁj UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¸ÀÄgÀÆgï «SÁgïC° ¸Á¨sÀgÀvÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ JªÀiï.Dgï.JªÀiï.¹. JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁPÉðnUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ PÀÆUÁqÀ®Ä DmÉÆÃZÁ®PÀ DmÉÆÃjPÁë ¤°è¹zÀÄÝ, DUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 23 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À PÉA¥ÀÄ D¥sï n-±Àlð ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ M¼ÀUÀqÉ ©½UÉgÉUÀ½zÀÝ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ Cad£ÁPÀĪÀiÁjAiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÀgÀ°è£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 UÁæA. vÀÆPÀzÀ C.Q. gÀÆ10000/- ¨É¯ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢:21-03-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A,143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¥ÉÇ.¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 25 eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ltPÀ£ÀPÀ® EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Àà EªÀgÀ PÀÄj, zsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ¨É¼É w£ÀÄßwÛzÁÝUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®¢AzÀ Nr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.03.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ ltPÀ£ÀPÀ¯è UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉÃAzÀÄ ¤AwzÁÝUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ²ªÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, ªÀĺÁAvÉñÀ, FgÀªÀÄä E®ègÀÆ ¸Á: ltPÀ£ÀPÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ `¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà ¤AzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉÃ, AiÀiÁªÀUÀ®Æ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛà CAzÀªÀgÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ PÀ®è¥Àà¤UÀÆ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉzÀj¹zÀ£ÀÄ. J.J¸ï.L £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2009 PÀ®A 323, 504, 506, 355 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä ZÀ®ÄªÁ¢ ªÀAiÀÄ - 36    ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ°PÉ®¸À, eÁw- ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: 28 £ÉêÁqÀð »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À¯ï eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA M.£ÀA. 163/09 ¢£ÁAPÀ; 20/03/2009 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 16-02-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¹.JA.¹. CªÀgÀtzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ZÉ£Àß½î ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 28 £ÉêÁqÀð »gÉdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw 2) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ZÉ£Àß½î ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð, ¸Á: 28 £ÉêÁqÀð »gÉdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ mÉAqÀgï «µÀAiÀĪÁV ¥sÀQÃgÀ¥Àà JA§ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß KPÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝÃj? JAzÀÄ «ZÁj¹®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà mÉAqÀgï£À°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ PÉüÀ®Ä ¤Ã AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ¦gÁå¢zÁgÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.