Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 1, 2013

Gulbarga District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
J¯ÉQÖçPÀ® ªÀÄvÀÄÛ J¯ÉPÁÖç¤PÀ ºÁUÀÆ PÉç¯ï ªÉÊgÀ PÀÄSÁåvÀ PÀ¼ÀîgÀ §AzÀ£À  PÀ¼ÀÆ«UÉ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 13 ®PÀë ªÀiË®åzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À d¦Û

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
J¯ÉQÖçPÀ® ªÀÄvÀÄÛ J¯ÉPÁÖç¤PÀ ºÁUÀÆ PÉç¯ï ªÉÊgÀ PÀÄSÁåvÀ PÀ¼ÀîgÀ §AzÀ£À  PÀ¼ÀÆ«UÉ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 13 ®PÀë ªÀiË®åzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À d¦Û
UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄzÁzÀåAvÀ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀf¯ÉèAiÀiÁzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¹AzÀV vÁ®ÆèQ£À°è PÀ¼ÉÃzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀvÀvÀªÁV ªÉƨÉÊ® mÁªÀgÀ PÉç¯ï, ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ, E£ÉélgïUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀvÉÛ ºÀaѪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå ²æà C«ÄvÀ¹AUï L.¦.J¸ï J¸ï.¦.UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ²æà PÁ²£ÁxÀ vÀ¼ÀPÉÃj ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦.UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà J¸ï.J¸ï.ºÀÄ®ÆègÀ ¦.L r.¹.L.© UÀÄ®§UÁð ªÀÄÄRAqÀvÀézÀ°è ²æà JA.©.¥Ánî ¦.J¸ï.L r.¹.L.©, ²æà ¥Àæ¢Ã¥À PÉƼÀî ¦.J¸ï.L zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ,  r.¹.L.© WÀlPÀzÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ M¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ  vÀAqÀ gÀZÀ£É ªÀiÁr ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆArzÀÄ.Ý EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 01.09.2013 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÉƨÉÊ® mÁªÀgÀ PÉç¯ï ¨Áålj EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîgÀÄ eÉêÀVð, £ÉïÉÆV, atªÀÄUÉÃgÁ ªÀiÁUÀðªÁV ZËqÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀÄ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²æà J¸À.J¸ï.ºÀÄ®ÆègÀÄ ¦.L r.¹.L.© UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ £ÉvÀÈvÀézÀ°è vÀAqÀ ZËqÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ atªÀÄUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 10 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1) avÁÛªÀ° vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§, 2) ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ, 3) ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ EeÁd CºÀäzÀ ±ÉÃSï, 4) §§®ÄSÁ£À vÀAzsÉ E¸Áä¬Ä® SÁ£ï, 5) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÀĸɤ¸Á¨sÀ, 6) ªÀĺÀäzÀ f¯Á¤ vÀAzsÉ jAiÀiÁd¥ÁµÀ, 7) gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ, 8) ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî @ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ gÀeÁPÀ ¥ÀmÉî, 9) C«ÄÃgÀSÁ£À vÀAzÉ ªÀÄÄfÓ§SÁ£À, 10) ¨Á¨Á vÀAzÉ ºÀĸÉä AiÀiÁzÀªÀ  ¸Á|| J®ègÀÆ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÉÃzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÀgÁµÀÖçzÀ PÀqÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ EzÀgÀ°è 4 AiÀÄÄ.¦.¹ E£Éélgï, 14 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ, 4 PÀ©âtÚzÀ ¸ÀAZÁj ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 300 PÉ.fAiÀĵÀÄÖ, ªÉƨÉÊ® mÁªÀj£À PÉç¯ï ªÉÊgÀ ¸ÀÄlÄÖ G½zÀ vÁªÀÄæzÀ vÀAw C®èzÉà ««zÀ 13 £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ªÉÊgÀ ºÁUÀÆ Pɧ¯ï §AqÀ®UÀ¼ÀÄ C®èzÉà MAzÀÄ zÉÆqÀØ d£ÀgÉÃlgÀ ¸Àl ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ MAzÀÄ mÁmÁ J¸ï UÀÆqïì ªÁºÀ£À, MAzÀÄ lAlA UÀÆqïì ªÁºÀ£À, MAzÀÄ DmÉÆà jPÁë ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÉƨÉÊ® ¸ÀmïUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q|| 13,00,000/- MlÄÖ 17 PÀ¼ÀÄ«£À PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À°è 2 PɸÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¹AzÀV vÁ®ÆèQ£ÀzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVªÉ ¸ÀzÀj D¥Á¢üvÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. F ¥ÀvÉÛPÁAiÀÄðzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÀ J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA±É ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ zÉêÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ//¥Á// ªÀAiÀÄ.31ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¨Áå°ºÁ¼À. FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.31.08.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀA¦£À £Ád¯ï PÉnÖzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä ¨Á¬ÄAzÀ H¢ ¸Àj¥Àr¸ÀĪÁUÀ ¥ÀA¦£À £Ád¯ï¢AzÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà ¥ÀA¦£À°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ eÉÆÃgÁV ¨ÁAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ GUÀļÀ®Ä DUÀzÉà ºÉÆmÉÖAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ.31.08.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ//¥Á// ªÀAiÀÄ.58 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ, G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.¨Áå°ºÁ¼À. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁvÁðAqÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄqÀzÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 75 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄrªÁ¼À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dPÀÌ®¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À« f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FvÀ£À ಹಿರಿಯ
ಮಗ
ಮೃತ
ಅಮರೇಶನು
ದಿನಾಂಕ: 30-08-2013 ರಂದು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ
ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ
ಗ್ರಾಮದಿಂದ
ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯ
ಮನೆಗೆ
ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿ
ಹೋಗಿದ್ದು
ನಂತರ
ದಿನಾಂಕ: 31-08-2013 ರಂದು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಯ
ಸುಮಾರಿಗೆ
ಕಲ್ಮಲಾ
ಗ್ರಾಮದ
ಶಿವಪ್ಪ
ಕುರುಬರ
ಈತನು
ಫೋನ್
ಮಾಡಿ, ಸದರಿ
ಅಮರೇಶನು
ಕಲ್ಮಲಾ
ಸೀಮಾಂತರದ
ಪನ್ನೂರು
ಅಯ್ಯಣ್ಣನ
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆಗೆ
ಹೊಡೆಯುವ
ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ
ಔಷಧಿಯನ್ನು
ಕುಡಿದು
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ
ಅಂತಾ
ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ
ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು
ಮತ್ತು
ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ
ಸಿದ್ದಮ್ಮ
ಮಗ
ನಾಗರಾಜ
ಮೂವರು
ಘಟನಾ
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ
ಹೋಗಿ
ನೋಡಲಾಗಿ, ಮೃತ
ಅಮರೇಶನ
ಮಗ್ಗಲು
ಒಂದು
ಬೆಳೆಗೆ
ಹೊಡೆಯುವ
ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ
ಔಷಧದ
ಡಬ್ಬೆ
ಮತ್ತು
ಕಿಂಗ್
ಫೀಷರ್
ಬಿಯರ್
ಬಾಟಲ್
ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸದರಿ
ಮೃತ
ಅಮರೇಶ
ತನ್ನ
ಮಗನಿಗೆ
ಈಗ್ಗೆ 06 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ
ಮಾನಸಿಕ
ಅಸ್ತಸ್ಥನಾಗಿ
ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ
ಬಾದೆಯಿಂದ
ಸದರಿ
ಅಮರೇಶನು
ಬೆಳೆಗೆ
ಹೊಡೆಯುವ
ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ
ಔಷಧಿಯನ್ನು
ಕುಡಿದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು
ಇರುತ್ತದೆ. ಈತನ
ಸಾವಿನಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ
ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಹಾಗೂ
ಯಾರ
ಮೇಲೂ
ವಗೈರೇ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಅಂತಾ
ಫಿರ್ಯಾದಿ
ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:
06/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲಿಸಿ
ತನಿಖೆ
ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು
ಇರುತ್ತದೆ.

ªÀÄÈvÀ UÀÄqÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ ªÀ: 70, eÁ: PÀÄgÀħgï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ®Æ ªÉÄÊAiÀÄ°è GgÀÄ¥ÀÄ EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåjAzÀ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVgÀ°¯Áè ªÉÄÊAiÀÄ°è GgÀÄ¥ÀÄ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr C¸ÀÛªÀ¸ÀÜUÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÁUÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 31-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ ªÀ: 27, eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


ಮೃತ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð, eÁw|| PÀÄgÀ§gÀ,  G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ  UÁæªÀÄ.FvÀ¤ಗೆ ಈಗ್ಗೆ 05 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಭರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ತಲೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಎತಾರ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಎಡಕಾಲು ಎಡಕೈ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ ಆಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸುರಕ್ಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಪಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ದಿ.30-08-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 05-30 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2013 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-31-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n¹ §¸ï £ÀA PÉ.J 36/J¥sï 917 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ wAyt ªÀiÁUÀðzÀ §¸ï £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÁæAiÀÄt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ ºÀwÛzÀ 3 d£ÀgÀÄ nPÉÃmï ¥ÀqÉAiÀÄzÉ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃazÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà 38ªÀµÀð,ºÀjd£À,ZÁ®PÀ PÀA.¤ªÁðºÀPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ r¥ÉÆÃ-1 ¸Á- ºÁªÀ¼ÀV vÁ-C¥sÀd®¥ÀÄgÀÄ f-UÀÄ®âUÁð FvÀ£ÀÄ nPÉÃmï ¤ÃrzÁUÀ CzÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ FUÁUÀ¯Éà ºÀtªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀÄ£À: PÉÆqÀ¨ÉÃPÉ£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr §¸ï ¤°è¹zÁUÀ §¸ï¢AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 242/2013 PÀ®A.504,323,353 s¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ಜಮೀನು
ಸಂಬಂಧ
ರಾಯಚೂರು
ಕೋರ್ಟ್
ನಲ್ಲಿ
ಕೇಸು
ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು,
ಕುರಿತು
ದಿನಾಂಕ 31-08-2013 ರಂದು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸Á° §¸ÀtÚ ªÀAiÀÄ 75 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï FvÀ£À ತಮ್ಮನಾದ
ಆರೋಪಿ
ಸಣ್ಣ
ನರಸಪ್ಪ
ಮತ್ತು
ಆರೋಪಿ
ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ
ಇವರು
ನನಗೆ
ಕೋರ್ಟ್
ಗೆ
ಕರೆಯಲು
ಬಂದಿದ್ದು, ನಾನು
ಅವರಿಗೆ
ನನಗೆ
ಅರಾಮ
ಇಲ್ಲ
ಬರಲು
ಆಗೋದಿಲ್ಲ
ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ
ಅವರು
ಹೊರಟು
ಹೋದರು. ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ
ನಮ್ಮ
ಮನೆಯ
ಮುಂದೆ
ನಾನು
ಮತ್ತು
ನನ್ನ
ಮಗ
ಪ್ರಕಾಶ, ಅಮರಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪದ್ದಮ್ಮ, ಮತ್ತು
ಪದ್ದಮ್ಮಳ
ಮಗಳು
ಚಂದ್ರಿಕಾ 08 ವರ್ಷ
ಎಲ್ಲರೂ
ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ 1) ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸Á° §¸ÀtÚ 2) «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà 3) ¥Àæ¢Ã¥ï vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 4) §¸ÀtÚ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà J®ègÀÆ eÁ: PÀ¨ÉâÃgï ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À«. EªÀgÉ®ègÀÆ ಸಮಾನ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಬಂದು
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಜಗಳ
ತೆಗೆದು
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ
ಬೈದು
ತಡೆದು
ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಕೈಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆ
ಬಡೆ
ಮಾಡಿ
ಜೀವದ
ಬೆದರಿಕೆ
ಹಾಕಿದ್ದು
ಇರುತ್ತದೆ
ಅಂತಾ
ಮುಂತಾಗಿ
ಇದ್ದ
ಹೇಳಿಕೆ
ಪಿರ್ಯಾದಿಯ
ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣಾ
ಗುನ್ನೆ
ನಂ. 183/2013 ಕಲಂ 504, 323, 324, 341, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ
ಪ್ರಕಾರ
ಗುನ್ನೆ
ದಾಖಲು
ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ತನಿಖೆ
ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು
ಇರುತ್ತದೆ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 


ಫಿರ್ಯಾದಿ
ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ
ತಂದೆ
ಸಣ್ಣನರಸಪ್ಪ
ಸಾಲಿ
-45 ವರ್ಷ
ಜಾ-ಕಬ್ಬೇರ್
-ಒಕ್ಕುಲುತನ
ಸಾ-ಕಪಗಲ್
ತಾ-ಮಾನವಿ FvÀ£À ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾದ
ಆರೋಪಿ
ದೊಡ್ಡ
ನರಸಪ್ಪನು
ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಾದ 1] ಅಮರೇಶ 2] ಯಂಕೋಬ 3] ನಾಗರಾಜ 4] ಪ್ರಕಾಶ 5] ಗೋಕುಲಪ್ಪ
ಇವರುಗಳಿಗೆ
ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಸಮನಾಗಿ
ಹಂಚಿಕೊಡದೇ
ಎಲ್ಲಾ
ಆಸ್ತಿಯನ್ನು
ತನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ತನ್ನ
ಮಗ
ಪ್ರಕಾಶನ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ
ಬೆಳೆಯನ್ನು
ಅವರಿಬ್ಬರೇ
ಉಪಭೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ
ಉಳಿದ
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ
ಅಸಮದಾನಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ
ಕಪಗಲನಲ್ಲಿ
ವಾಸವಾಗಿರುವ
ಮಕ್ಕಳಾದ
ಯಂಕೋಬ, ನಾಗರಾಜ, ಗೋಕುಲಪ್ಪ
ಇವರುಗಳಿಗೆ
ಜೀವನೊಪಾಯಕ್ಕೆ
ತೊಂದರೆಯಾದ
ಪ್ರಯುಕ್ತ
ತಂದೆ
ಮಕ್ಕಳ
ನಡುವೆ
ಆಗಾಗ
ಆಸ್ತಿಯ
ವಿಷಯಕ್ಕೆ
ವಾದವಿವಾದ
ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಬಗ್ಗೆ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಸಹ
ಸಿವಿಲ್
ದಾವೆಯನ್ನು
ಆತನ
ಮಕ್ಕಳು
ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ
ಅನೋನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ
ನಮ್ಮ
ದೊಡ್ಡಪ್ಪನು
ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ
ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.
ವಿಷಯಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಈಗ್ಗೆ 4-5 ದಿನಗಳ
ಹಿಂದೆ
ತಂದೆ
ಮಕ್ಕಳು
ಬಾಯಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಿಷಯ
ಗೊತ್ತಾಗಿ
ನಮ್ಮ
ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ
ಅಮರಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ , ಪದ್ಮಾವತಿ
ಇವರು
ನಮ್ಮ
ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿಸಲು
ನಮ್ಮ
ಊರಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದು
ಅವರನ್ನು
ಮಾತನಾಡಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ
ನಾನು
ಮನೆಯಿಂದ
ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ
ಹೊರಗೆ
ಬಂದಾಗ
ನಮ್ಮ
ಮನೆಯ
ಮುಂದೆ
ಪ್ರಕಾಶ
ತಂದೆ
ದೊಡ್ಡನರಸಪ್ಪ
ಸಾಲಿ, ದೊಡ್ಡನರಸಪ್ಪ
ತಂದೆ
ಬಸ್ಸಣ್ಣ
ಸಾಲಿ
ಇವರುಗಳು
ಇದ್ದು, ಅವರಿಗೆ
ನಾನು
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು
ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಇದ್ದಾರೆಯೇ
ಅಂತಾ
ಕೇಳಿದಾಗ
ಪ್ರಕಾಶನು
ನಮ್ಮ
ಮನೆಯ
ವಿಷಯ
ನಿನಗ್ಯಾಕೇ
ಬೇಕಲೇ
ನಮ್ಮ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ
ನೀನೇ
ಜಗಳ
ಹಚ್ಚಿದೀ
ಅಂತಾ
ಅಂದಾಗ
ನಾನು
ಆತನಿಗೆ
ನಾನ್ಯಾಕೇ
ಹಚ್ಚಲಿ
ಆಸ್ತಿ
ಸಂಬಂಧ
ಜಗಳ
ಮಾಡ್ತಾರಾ, ನನಗೆ
ಸಂಬಂಧ
ಇಲ್ಲಾ
ಅಂತಾ
ಅಂದಾಗ
ಅವರಿಬ್ಬರು
ಹಾಗೂ
ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ
ನಮ್ಮ
ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ
ಮಕ್ಕಳಾದ
ಅಮರಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ , ಪದ್ಮಾವತಿ
ರವರುಗಳು
ಸೇರಿ
ಅಕ್ರಮಕೂಟ
ರಚಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದು
ಅವಾಛ್ಯ
ಶಬ್ದಗಳಿಂದ
ಬೈಯ್ದು
ಕಟ್ಟಿಗೆ
ಹಾಗೂ
ಕಲ್ಲಿನಿಂದ
ಮತ್ತು
ಕೈ
ಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆ
ಬಡೆ
ಮಾಡಿ
ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ
ಜೀವದ
ಬೆದರಿಕೆ
ಹಾಕಿದ್ದು
ಕಾರಣ
ಆರೋಪಿತರ
ಮೇಲೆ
ಕಾನೂನು
ಕ್ರಮ
ಜರುಗಿಸಬೇಕು
ಅಂತಾ
ಇದ್ದ
ದೂರಿನ
ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣೆ
ಗುನ್ನೆ
ನಂ 182/13 ಕಲಂ 143,147,148,324,323,506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ
ಪ್ರಕರಣ
ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು
ತನಿಖೆಯನ್ನು
ಕೈ
ಕೊಂಡೆನು


 


 


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:-30-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CAf£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÁåªÀ¥Àà 38ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ¸Á-£ÁUÉÆð FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ £ÁUÉÆð UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ 1) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå 2)±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 4) ²ªÀÅ vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå J¯ÁègÀÆ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á-£ÁUÉÆð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ªÀÄ®VPÉƼÀÄîªÀ eÁUÀzÀ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÉãÀ¯Éà CAvÁ CAzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÀJlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ dUÀ¼À DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖ ºÀjzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ J¯É ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀQ£À JqÀ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀ zÀ°è ZÀÆgÀÄUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ,C®èzÉ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁrzÉæ ¤ªÀÄä PÉÊPÁ®Ä PÀrzÀÄ ZɯÁèqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 241/2013 PÀ®A.504,323,324,354,355,506 s¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦üAiÀiÁ𢠫gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ªÀ: 39 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀqɬÄAzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ªÀ: 28 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉ ªÀÄtÄÚ PÀrªÉÄ ºÁQ¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ KPÁKQ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2013 PÀ®A 504, 324, 323, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:01.09.2013 gÀAzÀÄ 59 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,700 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-09-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-09-2013

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 01-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ «PÀæA gÀªÀgÀ zsÁ¨sÁzÀ°è CrUÉ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ zsÁ¨sÁ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-33/JªÀiï-1399 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯Á®zsÀj D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ 2) ¯Áj £ÀA. PÉJ-32/J-7121 £ÉÃzÀPÉÌ PÀÆædgï fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¯ÁjAiÀÄ §®¸ÉÊr¤AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«zÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À §®¸ÉÊr£À ¨ÁrUÉ rQÌ ¥Àr¹ fÃ¥À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ fæ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä fæ£À JqÀ¸ÉÊr£À ªÀÄÄA¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ×® aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯É ¥ÀÆwð MqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2013, PÀ®A 366(J), 465, 468, 471, 420, 376, 202, 109 L¦¹ & PÀ®A 4 ¥ÉƸÉÆÌà PÁAiÉÄÝ 2012 :-
¢£ÁAPÀ 31-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À«ÃvÁ UÀAqÀ CdAiÀÄ ¥ÀævÁ¥À ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: gÁd¥ÀÆvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 8-9-110, UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CªÀÄÈvÁ oÁPÀÆgÀ vÀAzÉ CdAiÀÄ ¥ÀævÁ¥À ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð 2 wAUÀ¼ÀÄ EªÀ½UÉ DgÉÆæ CgÀÄt ¨ÁªÀV ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EvÀ£ÀÄ PÁj£À°è ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ¨Á®Q CªÀÄÈvÁ EªÀ¼À 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ gÀhÄgÁPïì ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¨Á®QAiÀÄ d£Àä ¢£ÁAPÀ 1996 EzÀÝ zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀAa¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀļÀÄî ¸ÀàµÀÖ£É ªÀiÁr 1995 CAvÁ w¢Ý ¸ÀzÀj zÁR¯Áw £ÉÊdªÁzÀÄzÉÝAzÀÄ ¸À¨ï gÉf¸ÀÖgï PÀbÉÃjUÉ ¸À°è¹ ¨Á®QAiÀÄ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð CAvÁ £ÀªÀÄÆ¢¹ ªÉƸÀ ªÀiÁr gÉf¸ÀÖçgï ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ¨Á®Q CªÀÄÈvÁ EªÀ¼ÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ¨ÁªÀV JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ EA¢UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ªÀiÁgÀÄw PÀA¥ËAqÀgï D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ, DUÁUÀ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀgÉ ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É, £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É, ¸ÀÄRªÁV EqÀÄvÉÛ£É CAvÁ DUÁUÀ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, §gÀÄ §gÀÄvÁÛ DvÀ£À ªÀiÁwUÉ £ÀA© £Á£ÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É «±Áé¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 31-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á«§âgÀÆ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ Nr ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀît ¨Á CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉÆøÀÌgÀ 40 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt vÀAUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀUÉÆøÀÌgÀ ©ÃzÀgÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï£À°è PÁAiÀiÁÛ ¤AwzÉÝ£É, ¨ÉÃUÀ ¨Á CAvÁ ºÉý §gÀĪÁUÀ ¤£Àß 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀiÁPïìð PÁqÀð£À gÀhÄgÁPïì ¥Àæw vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ DvÀ£À ªÀiÁwUÉ ªÀÄgÀļÁV £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ £À£Àß zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÃgÀªÁV §¸ï ¸ÁÖöåAqïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü C«£Á±À E§âgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ, £À£ÀUÉ §¹ì£À°è §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ¸À¨ï gÉf¸ÀÖgï PÀbÉÃjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è £ÀªÀÄä zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £À£Àß ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä CºÀð½gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸À¨ï gÉf¸ÀÖçgï PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ, CµÀÖgÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ £À£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è DvÀ£À CtÚA¢gÁzÀ gÀhÄgÀ£À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £ÉºÀgÀÄ EªÀgÀÄ CªÀgÀ £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 31-07-2013 gÀ gÁwæ ªÀ¸Àw ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ, D gÁwæ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß §mÉÖ ©ZÀÄÑwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ CAzÀgÀÆ PÀÆqÁ £À£Àß PÉÊUÀ¼ÀÄ MwÛ »rzÀÄ £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹ £À£ÀUÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 01-08-2013 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ vÁ®ÆèPÁ aAZÉÆýUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV vÁ®ÆèPÁ aAZÉÆýAiÀÄ°è CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À UɼÉAiÀÄ ªÀĺÉñÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ªÀQî ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉf¸ÀÖgï PÀbÉÃjUÉ MAiÀÄÄÝ £À«Ää§âjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ §AUÁèzÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁæªÉïïì£À°è ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ NV  C°è EzÀÝ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå, ¹zÀÄÝ ¸Áé«Ä ©®Øgï RUÀðgï ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ ²ªÀÅ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ £À£Àß ¥ÀjZÀ¬Ä¹ EªÀ½UÉ £Á£ÀÄ ¦æÃw¹zÉÝ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ£É, EªÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì PÀrªÉÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ£À°è £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøï DVzÉ, ¥ÉưøïgÀÄ £À£ÀUÉ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉ, E°è £À£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ EgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrPÉÆr CAvÁ PÉýPÉÆAqÀ£ÀÄ, DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ MAzÀÄ C¥ÁlðªÉÄAmï£À°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÀÄ£É PÉÆr¹zÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 02-08-2013 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-08-2013 gÀ ªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ  ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉÝ£É CAd¨ÉÃqÁ, MAzÀÄ ¸Áj ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄ CAvÁ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼ÁzÀ £À£ÀUÉ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦æÃw ¥ÉæêÀÄ CAvÁ £ÀA©¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr £À£Àß fêÀ£À ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ w½¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀAiÀĸÀÄì PÀrªÉÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ªÀĺÉñÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ £À£Àß 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀiÁPïìð PÁqÀð£À gÀhÄgÁPïì ¥ÀæwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ £À£Àß d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¨ÉèÃqï¤AzÀ PÉÆÃAiÀÄÄÝ CzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÀÝ £À£Àß d£Àä ¢£ÁAPÀ 1996 C£ÀÄß 1995 CAvÁ ªÀiÁr gÀhÄgÁPïì ªÀiÁr¹ ¸ÀļÀÄî ¸Àȶֹ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼ÁzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ ©ÃzÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©lÄÖ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2013, PÀ®A 341, 509, 504, 506, 354 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj eÁ¹é¤ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ ªÀUÉΣÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹.ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EPÉAiÀÄÄ Hj£À ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÁ¯ÉÃd¤AzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA¨ÁPÉ EªÀgÀ eÁ¥À¼À §£ÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ eÁw: J¸À.¹.ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr PÀgÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr  K eÁ¹é¤ £Á£ÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ §gÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ §gÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ dVΠ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼ÀzÀ mÉ°¥sÉÆãï JPïìZÉAd PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) CªÀÄgÀgÁeÁ ¨Áålj 48 ¸É¯ïUÀ¼ÀzÀÄÝ C.Q 73,794/- gÀÆ., 2) «rAiÉÆÃPÁ£ï J¹ 01 C.Q 15000/- gÀÆ., 3) CxÀð ¥ÉèÃmï 4 C.Q 8000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 96,794/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: ©J¸ïJ£ïJ¯ï G¥À«¨sÁUÀzÀ EAf¤ÃAiÀÄgï, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2013 gÀAzÀÄ DAUÀè ¨sÁµÉAiÀÄ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆj£À Cfð ¸À°è¸ÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-08-2013 gÀAzÀÄ qÁ|| ªÀÄAqÁ D¸ÀévÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæºÁèzÀ JJ¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É qÁ|| ªÀÄAqÁ D¸ÀévÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¸ÁªÉƢݣÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ £ÀAzÀ£ÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, 2) SÁeÁ vÀAzÉ vÁºÉÃgÀ¸Á§ £ÀAzÀ£ÀªÁ¯É E§âgÀÆ ¸Á: PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ ªÀĺÉƯÁè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ºÉA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ SÁeÁ EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæ E¸ÁªÉƢݣÀ EvÀ£À CAUÀ dqÀw ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ £Á®ÄÌ aÃn ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝ JgÀqÀÄ ºÁ¼É ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß & £ÀUÀzÀÄ ºÀt 180/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2013, PÀ®A 3&7 E.¹ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 31-08-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è dªÀÄV gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è EgÀĪÀ DgÉÆæ §AqÉÃ¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà PÉÆlUÁå¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ DPÀæªÀĪÁV ¥ÀrvÀgÀ DºÁgÀ zsÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è EnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁWÀªÉÃAzÀæ.©.eÉÆö, DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj OgÁzÀ(©) gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ E¯ÁSɬÄAzÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ DVzÀÝ CQÌ MlÄÖ 5 QéÃl¯ï 50 PÉ.f C.Q gÀÆ. 5500/- ªÀÄvÀÄÛ 80 PÉ.f UÉÆâ C.Q 800/- ªÀÄvÀÄÛ 150 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ  C.Q gÀÆ. 3000/- £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱À¨Á£Á @ ±À§Äâ UÀAqÀ ±Á»ÃzÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÀÄPÀĪÀÄvÀ¯Á zÀUÁð UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ¨Á⤠FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/eÉ-1954 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Á®zsÀj vÀVΣÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀ¨Á⤠FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® MªÉÄä¯É ¹èÃ¥ï DV ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀÄnUÉ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä vÁºÉÃgÁ EªÀgÀ JqÀ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®è°è aPÀÌ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ gÀ¨Á⤠FvÀ£À QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ, §®PÉÊUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦üÃgÉÆÃd vÀAzÉ eÁ¥sÀgï@dºÉÆÃgÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ DgÉÆæ eÁ¥sÀgï @ dºÉÆÃgÉƢݣÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-873 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÁUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É¯ÁÝ¼É ¥ÉmÉÆæ® §APï JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¹èÃ¥ï DV vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®PÀtÂÚUÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ  ರಾಜು ತಂ ಪ್ರಭಾಕರರಾವ ಕಮಲಾಪೂರಕರ ಸಾಃ ಆನಂದ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಕೊರಂಟಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇಕರೇಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾವು 4 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು ಒಬ್ಬಳು ತಂಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ತಮ್ಮ ಆನಂದ ವಯ 40 ವರ್ಷ ಇವನು ಬಿ.ಎ ವರೆಗೆ ಓದಿ ಯಾವುದೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೆಂಗು ಮಾರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವನಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.  ಅವನು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದಾಗ ಅವನ ಪ್ಯಾಂಟ ಹಾಗೂ ಒಳ ಉಡುಪು ಹಾಗು ಚೆಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬಿಳುವುದು, ಓಡಾಡುವುದು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು.  ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆನಂದ ಇವನು ದಿನಾಂಕ 31.08.13 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ತರಲು ಬರಜಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದನು. ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆನಂದ ಇತನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೌಕ ಸರ್ಕಲ ಹತ್ತಿರದ ಕಲಾಯಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ ರಡ್ಡಿರವರ ಸಪ್ನಾ ವೈನಶಾಪ ಮುಂದುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಚೂರಿಯಿಂದ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಯ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಜೋತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಶರಣು ಪಾಟೀಲ, ಧನಂಜಯ ಜೋಶಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಶವವಿದ್ದು ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತ್ತು. ಅವನ ಪ್ಯಾಂಟ, ಚೆಡ್ಡಿ ಕಳದಿದ್ದು ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆನಂದ ಇತನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31.08.13 ರಂದು 11 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಕಲಾಯಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಸಪ್ನಾ ವೈನಶಾಪ ಎದರುಗುಡೆ ಯಾರು ಆರೋಪಿತರು ಯಾವುದೊ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಾಕು, ಚೂರಿ ಅಂತಹ ಹರಿತವಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಕೂತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡಲೆ ಪತ್ತ ಹಚ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಾಂತಪ್ಪಾ ಬೋಸಗಾ ವಯ;42 ಸಾ;ಸಿಂಧಗಿ (ಬಿ) ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ಗಂಡ ಕಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಬೋಸಗಾ ಇತನು ತನ್ನ ಶೀಲದ ಮೇಲೆಸಂಶಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಾಗ ಜಗಳಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ.31-8-2013 ರಂದು 7-00 ಪಿ.ಎಂ. ಗಂಡ ಕಾಂತಪ್ಪಾ ಬೋಸಗಾ ಇತನು ಮನಗೆ ಬಂದು ಯಾರ ಸಂಗಡ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವಿ ಹೇಳು ಅಂತಾಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ, ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಮನೆಯಲಿದ್ದ ಕುಡುಗೋಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಗೆ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.