Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 3, 2012

Raichur District Reported Crimes


                                                                                           ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉƯÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ:-01/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1900 jAzÀ 2000 UÀAmÉUÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ dUÀĪÀ¥Àà ºÀÄtUÉÃj 22 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-PÀÄgÀħgÀ zÉÆrØ,UÀ®UÀ FPÉAiÀÄ  DgÉƦvÀ £ÀA-1 DzÉ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà vÀªÀUÁ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ½AzÉ 5000/gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ D ºÀtªÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ PÉýzÀ ¸ÀA§AzÀ DgÉÆæ-1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr ¤£ÀUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉý, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ EvÀgÉÆA¢UÉ E§âgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ£À dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA-57/2012 PÀ®A. 302 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ :-
     ¢£ÁAPÀ: 02-07-2012 gÀAzÀÄ 3-40 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À ªÀqÉúÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥Ánïï , ªÀAiÀÄ: 38ªÀ, eÁ; °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¸ÀAPÀ£Á¼ï , vÁ: UÀAUÁªÀw ,ºÁ.ªÀ: ºÀAa£Á¼ïPÁåA¥ï (±ÁAw£ÀUÀgÀ) , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ., ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ eÉÆåÃw , AiÀÄAPÀ¥Àà , dUÀ¢Ã±ï , JªÀiï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁ£ÀªÀÄä EªÀgÀÄ £ÁUÀgÁeï FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA.PÉJ-37/J-1669 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ C¯ÁÛ¥sï ºÀĸÉãï , PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA.PÉJ-17/J¥sÀ-1271 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀjºÀgÀ r¥ÉÆÃ. vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï £ÀA.PÉJ-17/J¥sï-1271 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï UÁrUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 1) ¦üAiÀiÁð¢ , 2) AiÀÄAPÀ¥Àà d§â®UÀÄqÁØ, 3) dUÀ¢Ã±ï ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ , 4) JªÀiï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á¸À°ªÀÄj PÁåA¥ï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , 1) eÉÆåÃw , 2) £ÁUÀgÁeï , 3) ªÀiÁ£ÀªÀÄä EªÀjUÉ ¨sÁj ¥ÀmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.154/2012 PÀ®A. 279, 337 , 338 , 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ 02-07-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj M.¦.r D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠣ÀfÃgÀ vÀAzÉ SÁd¸Á§, ªÀ:19, ªÀÄĹèA. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà f: §¼Áîj FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ DjÃ¥sï vÀAzÉ UË¸ï ªÉÆû£ÀÄ¢Ýãï E§âgÀÆ PÀÆr ¢£ÁAPÀ 01-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DªÀÄAvÀæt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÀAZÀ°PÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/PÀÆå-6588 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì PÀ«vÁ¼À gÉÆÃr£À°è DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¯ÉÊn£À ¥ÉÆÃPÀ¸ïUÉ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤AwzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ° PÁtzÉà DgÉÆævÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀļÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/12. PÀ®A 279.337, 338 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 02-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀĸÉãÀ¥Àà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ n«J¸ï JPïì J¯ï ¸ÀÄ¥Àgï £ÀA. PÉJ-25-Dgï-767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁWÀAiÀÄå ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ±ÉnÖ, 55 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉUÉ PÉÊ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀªÀÄä PÁåA¦£À PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÉ£Á® gÉÆÃr£À PÀqÉ wgÀÄ«¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀĪÀĺÁ PÀæPïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-eÉ-1170 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV n«J¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ n«J¸ï ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ w½zÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdjzÀÝ. ²æÃ. J¸ï.JA. ¨Á¼À£ÀUËqÀ.¦.J¸ï.L.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
     ¢£ÁAPÀ 06-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀtÚ vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà, 55 ªÀµÀð, ªÀiÁzÀgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: G¥Àà¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸ÉÃj ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃmɯïUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄÄPÀÌtÚ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: G¥Àà¼À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA.  2 UÀÄAqÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: G¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁ¢UÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀjzÀÄÝ M¼ÀUÉ §gÀ¨ÉÃrj ZÀºÁ PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ eÁw¤AzÀ£Éà ªÀiÁr PÀ½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀ UÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀnAUï ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ 3 ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄätÚ, ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: G¥Àà¼À, DgÉÆæ £ÀA. 4 ±ÀAPÀgÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: G¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ, ¤ÃªÀÅ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä vÀ¯É ªÀÄÄnÖ PÀnAUï ªÀiÁqÀĪÀ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÀÄ,Ý PÀj °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆr¹PÉƼÀî®Ä DgÉÆæ £ÀA. 5 CAiÀÄå¥Àà ºÀtf, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: G¥Àà¼À, 6- rd¯ï G¥Àà¼É, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: G¥Àà¼À, 7- °AUÀ¥Àà PÀj¸Á°, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: G¥Àà¼À, 8- wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ FgÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:G¥Àà¼À £ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀ¢®è¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ eÁw¤AzÀ£Éà ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2012 PÀ®A. 506 gÉ/« 149 L¦¹ & 3 (I) (X) (XIV) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. DåPïÖ 1989 ¥ÀæPÁgÀ .¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ-02/07/2012 gÀAzÄ 1400 UÀAmÉUÉ £À«®ÄqÀØ UÁæªÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 56 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁd®¢Ý¤ & DgÉÆæ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¼À¥Àà ºÉƸÀ ªÀĤ 22 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-¤®ªÀAf FvÀ£ÀÄ »A¢£À ªÉʵÀåªÀÄ¢AzÀÝ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ eÁ®ºÀ½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉ½PÉAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-58/2012 PÀ®A-341.323.324.504.506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ 2/07/12 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀ¸Áé«Ä, 29 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ dAUÀªÀÄ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ  ¯Áj £ÀA Dgï eÉ. 27/L.f-0789 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á: EUÀÆîgÀ vÁ: ZÀ£ÀߥÀlÖtÚ f: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ   ( 9731969039) FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ 02/07/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉɬÄAzÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ° ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è J.¦.JªÀiï.¹. ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2012 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ:-2-7-2012 gÀAzÀÄ 6-40 ¦.JAPÉÌ UÀÄAd½îPÁåA¦£À §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¸ÀAPÀ£Á¼À ªÀ: 30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & ±À¦üÃ¥Á±Á @ ±À¦üñÁ ªÀ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqï (§ÄQÌ)  EªÀgÀÄ gÀÆ 1-00PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ²æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£ï JA. qÀ¦à£ï ¦.J¸ï.L, ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1160/-, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2012 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ 01-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ zÀÄUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-zÀÄUÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-zÀÄUÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ JvÀÄÛ CA. Q gÀÆ. 60,000 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß JwÛ£À ±ÉqÀØzÀ°èAiÀÄ PÀ©âtzÀ PÀA§UÀ½UÉ PÀmÁÖ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀA§UÀ½UÉ PÀgÉAmï CxïðAiÀiÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/2012 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÉÄð£ÀAvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
¢£ÁAPÀ:02-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ.£ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ¸ÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀÄ G: gÉÊ¸ï «Ä¯ïzÀ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£ÀA:9-14-32 UÀzÁé¯ï gÉÆÃqÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¢:11-10-2010 £Éà ¸Á°£À°è vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36 «-3631 EAf£À £ÀA:05492 ZÉ¹ì £ÀA: ¹ 10244 £ÉÃzÀÄÝ ±ÉÆà gÀƫĤAzÀ Rjâ¹zÀÄÝ FUÀ E£ÀÄìgÉãïì PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ CzÀPÉÌ gÀÆ.29000/- ¨É¯É PÀnÖ E£ÀÄìgÉãïì ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ¤°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃwAiÀiÁV ¢:01-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÀå gÁwæ 1200 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ.29000/- ¨É¯É® ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ vÀªÀÄä NtÂAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå : 05/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.07.2012 gÀAzÀÄ   111  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  19200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 03-07-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 03-07-2012

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/07/2012 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Àà ªÁqÉ, ªÀaiÀÄ 43 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, CmÉÆÃjPÁë qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀªÁr vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå CªÀįÁ¥ÀägÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/3322 £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ-d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ qÁ: J.J¸ï. ¥Ánî D¸ÀàvÉæ, ºÀwÛgÀ qÁ: ¤A§ÆgÉ D¸ÀàvÉæ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. PÉJ38ºÉZï1243 £ÉÃzÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¸ÁfÃzÀ ¸Á: §UÀzÀ®. EªÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼À°è ºÉqÀ ¥sÉÆãÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ, §® vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆÌlgÀ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02-07-2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²æêÀÄAqÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À PÉç¯ï ªÉÊgÀ CAzÁdÄ 200 «ÄÃlgï C.Q 12,000/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2012 PÀ®A 307, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/07/2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¸ÀĤî UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw  E¼ÀUÁgÀ G: «zsÁåyð ¸Á: ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ zÉÆqÀتÀää EªÀgÀÄ MAzÉ PÀqÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÝ d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ £ÁUÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ ªÁgÀzÀ »AzÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/07/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä, vÀAV J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÁUÁdÄð£À vÀAzÉ D£ÀAzÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw E¼ÀUÁgÀ G: «zsÁåyð ¸Á: ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ §®UÀqÉ PÀÄwÛUÉUÉ JgÀqÀÄ eÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÀÄwÛVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ZÀÄaÑgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: G: ªÁå¥ÁgÀÀ, ¸Á: °ÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ±ÀºÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À mÉA¥À®PÉÌ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï £ÀA. KA-38/J-4464 ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹.J¸À. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÁQðAUÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¤°è¹ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï £ÀA. KA-38/J-4464 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2012 PÀ®A 337, 338 279, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆãÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆêÀ£ÀÄß CªÀÄgÉñÀ  EvÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄß  vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ DmÉÆà ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊAiÀÄ gÀnÖUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¤ßvÀgÀjUÀÆ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2012 PÀ®A 279, 304 (J)  L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 03/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ®à¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á : aPÀÌ®ZÀAzÁ vÁ : ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : aPÀÌ®ZÀAzÁ FvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ fÃ¥À £ÀA : PÉJ-39-JA-996 £ÉÃzÀgÀ°è §® §¢UÉ £ÀqÀÄ«£À ¹Ãl ªÉÄÃ¯É PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ aPÀÌ®ZÀAzÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À £ÀA : PÉJ-38/J¥sÀ-464 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr fÃ¥À Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ dUÀ£ÁxÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/07/2012 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ¸ÀAdAiÀÄ ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á: ¥Á±Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Áéw EªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ zÁ«zÀ@zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ¸Á: ¥Á±Á¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ºÉÆøÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST


ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2010 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೊಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ, ಎರಡು ಜನ ಆರೋಪಿತರ ಬಂದನ:
ದಿನಾಂಕ:27/11/10 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಹಲೊಗೆನವರ ಸಾ:ಚಿಂತಕೋಟಿ ಹಾವ:ಸೇಡಂ ರವರು ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ @ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಲಗ್ಯಾನವರ ಸಾ:ಚಿಂತಕೋಟಿ  ಹಾ:ವ:ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿಯವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ವಕೀಲರು ಸೇಡಂ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕುರಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಾ  ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಾ:ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಇವಳು ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿ:26/11/10 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಇಬ್ಬರ ಗಂಡಸರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ವಕೀಲರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೆನೆ. ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆಂದು ತನ್ನ ಜೋತೆ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರೊಂದಿಗೆ  ಉಳಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 12-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಜೊತೆ ಬಂದವರು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಯಾಕೇ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ, ಜಗಳ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ನಮಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದರು, ನಾನು ನನ್ನ ಎಡಗೈಯಿಂದ ತಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಎಡಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಾಕು ತಗಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ  ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಭಾರಿಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯೆಂತೆ ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಿನಾಂಕ: 27-11-2010 ರಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು,
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವರದಿಯಾದಗಿನಿಂದ ಸೇಡಂ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ತನಿಖೆ  ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಸೇಡಂ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಈ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮಧಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ತನ್ನ ಆಧಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪರಾದ ತನಿಖಾ ದಳದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ.ಪಟೇಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಹೆಚಸಿ, ಶಿವಯೋಗಿ ಹೆಚಸಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಹೆಚಸಿ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಹೆಚಸಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹೆಚಸಿ, ಮತ್ತು ಚನ್ನವೀರೇಶ, ವೀರಣ್ಣಾ  ರವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಅತೀ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಷಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿಯಂತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಭೇದಿಸಲು ಯಶ್ವಸಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳನ್ನು ಹಟ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗು ಮೃತ ರಾಮಣ್ಣ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರಾದ 1. ಚಂದುಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಪಂಡರಿನಾಥ ಜಾ|| ರಜಪೂತ, ವ||25 ಉ|| ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ|| ತೆಗಲತಿಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ, 2. ಭೀಮಾ @ ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಪೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗ ವ||24  ಸಾ|| ತೆಗಲತಿಪ್ಪಿ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
        ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಈ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಈ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 10,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ  ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಜ್ಜನ ಶೇಟ್ಟಿ    ವ: 74  ಉ: ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ   ಸಾ; ಆನಂದ ನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:02-07-12 ರಂದು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ನಂ: ಕೆಎ 32 ವಿ 8950 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಒಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 71/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮವ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಅನಂತ ತಂದೆ ಕಸ್ತೂರಚಂದ ತೊನ್ನಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ|| ಸಿಂದಗಿ ರೋಡ ಭಾರತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇಂಡಿ ರವರು ನಾನು  ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಳ್ಳಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ 32 ಕಿ.ಮಿ. ದ 9,912 ಕೆ ಜಿ ವಿಧ್ಯುತ್ತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಬೀಟ್ ವಾಯರ ಅ||ಕಿ|| 8,00,000/- ರೂ,ಹಾರಿಜಂಟಲ್ 145 ಅ||ಕಿ|| 20,000/- ರೂ,ಇನ್ಸೂಲೇಟರ ಬಾಕ್ಸ ಅ||ಕಿ|| 20,000/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 8,40,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ದಿನಾಂಕ 29.05.12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ .ಸದರಿ ಆಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ನ್ನು ಮಹಾಂತೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಸುನೀಲ ಗೊಳಸಂಗಿ ಎನ್ನುವವರು ಗೂಡ್ಸ  ವಾಹನದಲ್ಲಿ  ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: ನಂ 117/12 ಕಲಂ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.