Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 9, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2016 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï .« DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 08/02/2016 gÀAzÀÄ 03:30 ¦.JªÀiï PÉÌ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 03:45 ¦.JªÀiï PÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ©üêÀÄ¥Àà SÁ£ÀUÀqÀØ ºÉZï.¹ 51 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 05:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 08/02/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ©üêÀiÁ UÁrAiÀÄ°è £À£Àß PÀvÀðªÀå EzÀÄÝ, EAzÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀ J.¹ D¦üøï AiÀiÁzÀVjzÀ°è £Á«Ä£ÉõÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ §ºÀ¼À d£À ¸ÀAzÀt EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ©üêÀiÁ UÁr¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ J.¹ D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ d£ÀjUÉ ¸ÀĨsÁ±À ZËPÀ¢AzÀ ±Á¹Ûçà ZËPÀ PÀqÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 03:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¹ÛçÃZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß ¹/JªÀiï ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ 33 J¯ï 7431 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ §AzÀªÀ£É £À£ÀUÉ £ÉÃgÀªÁV rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ £À£ÀUÉ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ rQÌ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV vÉÃdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| ¸ËzÁUÀgÀ vÁAqÁ ºÀwÛPÀÄt vÁ||f|| AiÀiÁzÀVj CAvÁ PÉý UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ DVgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀå  ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J.¹ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ rQÌ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08/02/2016 gÀAzÀÄ 05:00 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2016 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï .« DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2016 PÀ®A 279, 337,338, 427, 429 L¦¹ 187 DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 07/02/2016 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ gÁ²AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁ² ªÀIJãÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è gÁ² ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀAPÀgÀªÀIJãÀ vÁAqÁ-gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄgÀÄ«ÄlPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ MªÀÄzÀÄ mÁmÁ J¯ï.JA.«. UÁæöåAqÀ £ÀA PÀ.J.-33-2795 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ JwÛ£À §ArUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JwÛ£À PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ gÁ²Ã ªÀIJä£À PÉ®ªÉÇAzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ 15000/gÀÆ ®Æ¸Á£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉøï zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2016 PÀ®A 143,147,323.324.504.506 ¸ÀA 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/02/2016 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ  §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄwÛ¢Ýà CAvÁ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁåZÀÒ ¨ÉÊzÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ. PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2016 PÀ®A 323.324.504.506 ¸ÀA 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/02/2016 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ©mÁÖUÀ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ¨É¼ÉUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ wAzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛªÉ CAvÁ zÀ£ÀUÀ½UÉ Nr¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ½UÉ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆr¢Ý¢Ýà CAvÁ CªÁåZÀÒ ¨ÉÊzÀÄ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÄAn ªÉÄý¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ºÀuÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ, ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ºÁUÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2016 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ. :- ¢£ÁAPÀ 07/02/2016 gÀAzÀÄ 5 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ©gÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀð d¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ §ºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 24,300/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Kalaburagi District Press Note

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
            ಕಲಬುರಗಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ  ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಮಾಯಿಲ್-2 ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ, ಭಿಕ್ಷಾಟಣೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಪತ್ತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕಲಬುರಗಿರವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕದ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ರವರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಮ್ ಸತೀಶ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಭರತೇಶ ಶೀಲವಂತರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎ.ಎಸ್.ಐ  ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಮತ್ತು ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸ್ವಂಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಚೀಕಣಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ರಾಜ, ಸಹಾಯಕ ಶಿಶು ಅಭೀವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾಪಮ್ಮ ಹಾಬಳಕರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 09/02/2016 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ್‌ ರೋಡ ಕ್ರಾಸ್‌ದ ಬಳಿ ಗ್ಯಾರೇಜ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಟ್ಟು 15 ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಧಿನಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೀಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ಕಲಬುರಗಿರವರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪುರ್ನವಸತಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
          ಕಾಣೆಯಾದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಭಿಕ್ಷೆಯಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಪಾಲಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗೇ ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ಸತೀಸ ಕೆ,ಎಮ್.  ರವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
            ಯಾವುದೇ ಮಗು ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಮಗು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
            ಈ ಕಾರ್ಯಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಚೂರು,  ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಟೆಂಗಳಿ, ಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ, ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯೂರೋದ ಮಾಪಣ್ಣ, ಜ್ಯೋತಿ, ಡಾನ ಬಾಸ್ಕೋ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಫಾದರ ಪ್ರಸಾದ, ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮೀಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಜಾರಿದ್ದರು.