Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 4, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ;-02/07/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ಕುರುಬರು,ಉ;ಒಕ್ಕಲುತನ,    ಸಾ;-ಪುಲಮೇಶ್ವರದಿನ್ನಿ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬೈರಪ್ಪ ಈತನು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಚಿಂತಮಾನದೊಡ್ಡಿ -ಆಯನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಚಿಂತಮಾನದೊಡ್ಡಿಯ ಹಳೆಯ ಊರಿನ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಪಘಾತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನು ಮತ್ತು ನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಈ ದಿನ ನು ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಇಇ-5492 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಆಯನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈತನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಿಂತಮಾನದೊಡ್ಡಿಯ ಹಳೆಯ ಊರಿನ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸದೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಎರಡೂ ಮೋನಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ ಹಾಗು ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಮುರಿದು ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈತನಿಗೆ  ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ  ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನವೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ನು ಮತ್ತು ಭೀಮಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನನ್ನು ರಾಯಚೂರಿನ ಸುರಕ್ಷ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ.ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಮೋಟಾರ ಚಾಲಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 88/2015.ಕಲಂ,279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ 3/7/15 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Dgï. C¤ÃvÁ UÀAqÀ J.©.J£ï. ªÉÆúÀ£À      29 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G: PÉE© AiÀÄ°è PÁå¹AiÀÄgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 172 PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ.E.©. (eɸÁÌA)  PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉ.E.©. ©¯ï PÁå±ï PËAlgÀzÀ°è d£ÀjAzÀ «zÀÄåvïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ gÀ¹Ã¢ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÀÄwÛUÉUÉ »rzÀÄ aÃgÁrzÀgÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ PÁå¸ï PËAljUÉ PÉʺÁQ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ aÃgÁqÀÄvÁÛ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ F ¢£À UÁæºÀPÀjAzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀt MlÄÖ 3,49,298/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½zÀÄÝ, CzÀgÀ°è gÀÆ. 7,700/- d§gÀ zÀ¹Û¬ÄAzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ºÀt EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/15 PÀ®A 392 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï 25 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÀªÀÄ®¢¤ß ºÁ°ªÀ¹Û wAyt vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ.FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1 §¸ÀªÀgÁd£À eÉÆvÉ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2 ªÀµÀð ZÉ£ÁßV £ÉÆÃr PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 25,000/- ºÀt vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/15 PÀ®A 498(J), 323, 504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3, 4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :-

            ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À  ¹¦¹ £ÀA. 473 PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.475 EªÀgÀzÀÄ ¢£ÁAPÀ 3/7/15 gÀAzÀÄ gÁwæ 1 & 2 £Éà ©ÃmïzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 4/7/15 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ  ªÀgÀ®Qëöäà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß J-2 £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 475 gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ gÁAiÀÄ°n vÉÆÃj¸ÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ 1]¥sÀjzÀįÁè vÀAzÉ SÁzÀgÀ ¥ÁµÀ 46 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 2)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà UÁéwUÉÃj 29ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï E§âgÀÆ ¸Á: ¥À¯ÉèÃzÀPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ PÀ«vÁ¼ÀvÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁAiÀÄ°n EgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ  J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAQ£À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ J-1 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¢£Á®Æ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛj,  gÁAiÀÄ°n PÉüÀ®Ä ¤ÃªÉãÀÄ ¸ÁZÁUÀ¼À CAvÁ CªÁZÀå ±À§UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦.¹. 475 gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArzÀÄÝ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß qÀA¥ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ, J-2 E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £À£Àß mÁæöåPÀÖgÀUÉ CqÀØ §AzÀgÉ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý mÁæöåPÀÖgï ZÁ®Æ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, J-1 oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß CAVAiÀÄ£ÀÄß vÁ£É ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ CAV ºÀj¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ KgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è PÀÆUÁr ¤ÃªÀÅ PÀ«vÁ¼ÀzÀ°è ºÉÃUÉ qÀÆån ªÀiÁqÀÄwÛÃj £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/15 PÀ®A 353,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ 03.07.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 1640 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ 1] UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¢Ã¥Áè£ÁAiÀÄÌ 31 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À2] UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¸ÀPÀÌgÉ£ÁAiÀÄÌ 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À3] «dAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀĹAUï 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À4] ZÀAzÀÄæ @ ZÀAzÀÄ vÀtzÉ gÉrØ£ÁAiÀÄÌ 25 ªÀµÀð mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgï5] FgÀÄ vÀAzÉ ¥Á¦£ÁAiÀÄÌ6] ¯Á®Ä vÀAzÉ FgÀtÚ7]ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄÌ J®ègÀÆ eÁw ®ªÀiÁt ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃrvÁAqÁ ನೇದ್ದವರು PÀÆr ಸಿಂಗನೋಡಿತಾಂಡಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ‘’ಅಂದರ್ ಬಾಹಾರ್’’ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇತರ ಮೂರು ಜನರು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ದಸ್ತಗಿರಿಯಾದ ಆರೋಪಿತರ ವಶದಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ 4260=00, 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಣಿತಟ್ಟು ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2015 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ತನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ತಾಯಣ್ಣ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರು : ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಈತನು ನಮಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮನೆತನದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 29-06-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.45 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು ತಾನು ತನ್ನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಟೋ ಮಾರಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 30-06-2015 ರಂದು 02.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.30 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 139/2015 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                

    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2015 gÀAzÀÄ 25 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  4,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                             


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-07-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-07-2015

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2015, PÀ®A 279, 304(J) eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-07-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀgÁªÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉƼÁgÀ(©), vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ PÉƼÁgÀ(©) PÁæ¸ÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛªÀÄAiÀĪÁVzÀÝ MAzÀÄ ±ÀªÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ±ÀªÀ PÀAmÉÃ¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ZÀAzÀ£ÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉƼÁgÀ(©) vÁ: ©ÃzÀgÀ FvÀ£À ±ÀªÀ EzÀÄÝzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀ¯ÁV JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀgÀmÉÖ ªÉÆtPÉʪÀgÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ°è §®¨sÁUÀzÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ UÀmÁ¬Ä ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 04-07-2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0300 UÀAmɬÄAzÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀAmÉÃ¥Áà FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀzÀjAzÀ PÀAmÉÃ¥Áà FvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 23-06-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗುರನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಬಸರೆಡ್ಡಿ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾ: ಹಿರೇಮಠ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರ ಚಾಲಕನಾದ ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರವರ ಬೊಲೇರೊ ಪಿಕಾಪ್ ಗೂಡ್ಸ ನಂ. ಕೆಎ-56/0758, ನೇದನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರವರ ಲಾಡ್ಜ ಎದರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ದಿನಾಂಕ 23,24-06-2015 ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಯವರ ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಬಂಗ್ಲಾ, ಉಮರಗಾ, ಹುಮನಾಬಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿರೂ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುಲ್ಲ, ಸದರಿ ವಾಹನದ ವಿವಿರ  1) ಬೊಲೇರೊ ಪಿಕಾಪ್ ಗೂಡ್ಸ ನಂ. ಕೆಎ-56/0758, 2) ಇಂಜಿನ ನಂ. ಜಿ.ಎಚ್.ಸಿ..ಎಫ್.28581, 3) ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. ಎಮ್..1.ಝಡ್.ಎನ್.2.ಜಿ.ಎಚ್.ಕೆ.ಸಿ..ಎಫ್.44534 ಹಾಗೂ 4) .ಕಿ 4,50,000/- ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿರವರು ದಿನಾಂಕ 03-07-2015 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2015, PÀ®A 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2015 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj PÀqɬÄAzÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀqÉUÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÃªÉÄJuÉÚ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À zÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÁgÉÆÃqÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuɬÄAzÀ J.J¸À.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀÆå C¥À¸ÁÛ°PÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÁÛ PÁAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÆ ¸ÀzÀj DmÉÆà vÀqÉzÀÄ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ qÀ©âUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è MAzÉÆAzÀgÀ°è CAzÁdÄ 40 °Ãlj£ÀAvÉ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚ EzÀÄÝ JgÀqÀÄ qÀ©âUÀ¼À°è MlÄÖ 80 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ EzÀÄÝ CzÀÄ ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀ MlÄÖ C.Q 1440/- gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3128 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ DgÉÆÃ¥ÀvÀgÁzÀ 1) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á: ºÀgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀÄZÉAzÀæ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÀAUÀgÀV ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, gÀªÀgÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ- 38/6443 £ÉÃzÀÄ C±ÉÆÃPÀ °Ã¯ÉÊAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 12 UÁ°ªÀżÀîzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ §AvÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä, ¸ÀzÀå: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ°è ¹ªÉÄÃAmï ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-06-2015 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 30-06-2015 ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ¯Áj E°è ¤°è¹zÀgÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¨Áålj PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C®èA¥Àæ¨sÀÄ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¤°è¸ÀÄ CAvÀ ZÁ®PÀ¤UÉ w½¹zÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÉÃmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¯Áj ¤°è¹ ©ÃUÀ ºÁQ ¸ÀzÀj ©ÃUÀzÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÃmÉÆæî ¥ÀA¥ÀzÀ°è EnÖgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 02-07-2015 gÀAzÀÄ ¥Ánî mÁæ£Àì¥sÉÆlð ©ÃzÀgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ C¤Ã® EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/6443 £ÉÃzÀ£ÀÄ ¨É¼ÀÆîgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C®èA¥Àæ¨sÀÄ ¥ÉÃmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Áj EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÀÆîgÁ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß RƯÁ eÁUÉAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ zsÀrUÉ eÁPÀ ºÀaÑ ªÀÄÄA¢£À 2 UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ JqÀUÀqÉAiÀÄ MAzÀÄ UÁ°, §®UÀqÉAiÀÄ ºËfAUï ºÀwÛgÀ EzÀÝ 2 UÁ°UÀ¼ÀÄ PÀ©â£À r¸ïÌ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áålj, ¥Áè¹ÖÃPï vÀqÀ¥Á® 2 ªÀÄvÀÄÛ vÀqÀ¥Á® 1  £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÆ® £ÉÆAzÀt PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01, 02-07-2015 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è C®è¥Àæ¨sÀÄ ¥ÉÃmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr ¨É¼ÀÆîgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤°è¹ C.Q 48,500/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-07-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.