Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 15, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15/06/2010
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-¢£ÁAPÀ 14/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄPÁf qsÉÆüÉî ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: zsÀ£ÀUÀgÀ, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt vÀ£Àß ¨ÉÃ£É UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¤®VÃj VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÉʪÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÁgÁªÀÄ qsÉÆüÉî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: zsÀ£ÀUÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ £ÁgÀAiÀiÁtgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, ¸Á: §ÄzsÉÃgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ ¨Á«AiÀÄ°è EtÄQ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ DAiÀÄ vÀ¦à DPÀ¹äPÀªÁV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¨Á«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ E®è¢gÀĪÀ PÁgÀt ¨Á«AiÀÄ°èAiÀÄ PÀ®Äè §AqÉ ªÀÄÈvÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJîªÀiÁä UÀAqÀ £ÁgÀAiÀÄtgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ d§âgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÉçħ¸Á§ ®zÁ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EvÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ ±ËPÀvÀ C° vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁå ZÁAzÀªÁ¯É ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæA EªÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä ¥ÁAiÀiÁ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ¤ÃªÀÅ E°è KPÉ ¥ÁAiÀiÁ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ, EvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨Á§qÀ¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E¯Áè CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-6-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀiÁå »gɪÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, ¸Á: CVæPÀ®ÑgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ UÀÄA¥ÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ VÃvÁ §ÄPÀ ¸ÁÖ®zÀ°è ¥É£ïß Rj¢¹ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ ¤¯ÉñÀ PÁªÀÄ¼É ¸Á: UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ CAvÀ ¢Ã°¥À ªÀÄrªÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉýzÁÝ£É CAvÀ UÀÄA¥Á¢AzÀ ±Á¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ jAUÀ gÉÆÃrUÉ ¸Àé®à zÀÆgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ §¢AiÀÄ°è ¤AwÛzÀÝÀ DgÉÆæ ¢°Ã¥À ªÀÄrªÁ¼À EªÀ£À ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ DgÉÆæ ¢Ã°¥À ªÀÄrªÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛAiÀÄ CAvÀ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉé£À°èzÀÝ 1) JgÀqÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï J£ï-73 & 5800 C.Q. JgÀqÀÄ PÀÆr 10,000/- gÀÆ, 2) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 8 UÁæA C.Q. 12000/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2010 PÀ®A 498(J) 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆïÉAiÀÄ, ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À°è ¸ÀzÀå ¥sÁgɸÀÖ PÁélæ¸ï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉ« EvÀ¼À£ÀÄß SÉüÀV UÁæªÀÄzÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA-1 ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è r¸ÉA§gÀ-2000 ¸Á°£À°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆÃnÖgÀÄvÁÛ£É DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ²æÃzÉëAiÀÄ CwÛUÉ zÉêÀªÀiÁä ºÁUÀÆ £ÁzÀ¤AiÀÄgÁzÀ PÀ¸ÀÆÛj, ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄzÀĪÉÃAiÀiÁzÁV¤AzÀ ²æÃzÉëUÉ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀ¢¯ÁèªÉAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, ºÁUÀÆ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ AiÀiÁgÀÄ JµÀÄÖ w½ ºÉ½zÀgÀÄ vÀ£Àß £ÀqÀªÀ½PÉ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆüÀîzÉ ²æÃzÉ«UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤qÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. 2009 gÀ r¸ÉA§gÀ°è 4 d£À DgÉÆævÀgÀ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ²æÃzÉ«AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄjUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É, DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ SÉýV UÁæªÀÄPÉÌ 4-5 ¸À® ºÉÆÃV ²æÃzÉëAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, £Á¢tÂAiÀÄjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ¥ÀÄà ªÀiÁr¯Áè DPÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQ¢Ýj CAvÀ w½ ºÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ 09/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁélæ¸ïUÉ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ E£ÉÆÃAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ©lÄÖ ©qÀÄvÉÛ£É, £À£ÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ E®è¢¢ÝgÉ ¤ªÉÄäîèjUÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÀÛ£ÉÃAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 PÀ®A 498 (J), 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁºÉÃzÁ ¥sÀgÀ«£À UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ R°Ã® ¸Á: £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ R°® ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 02 ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ EUÀ §UÀ¼ÀµÀÄÖ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¤£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ 01-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ E¯Éè EgÀÄ CAvÀ CAzÀÄ £Á£ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄvÀ EqÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀÄvÉÛ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 279, 37 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀ¼ÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á: ®AdªÁqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-728 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ®AdªÁqÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸Àì r¥ÉÆà ZÉZÀð ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-38/J-1555 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉ Nr¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀ PÁ®UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §®UÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 380 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÄÞ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀÄqÀªÀPÀÌ°UÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ²æÃgÁªÀÄ ¥sÉÊ£Á£ÀìzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ, vÁ: CxÀtÂ, f: ¨É¼ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è£À ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É, ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ E½¸À®Ä ¯Áj ZÁ®PÀ »ªÀÄävÀ£À £ÀUÀgÀzÀ E§âgÀÄ PÉÆ°PÉ®¸ÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ PÉÆ°PÉ®¸ÀzÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAmï eÉé£À°èzÀÝ 10,000/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁt¥Áà ¹AUÉ ¸Á; ¯ÉAUÀn vÁB D¼ÀAzÀ fB UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸ÁB ªÀgÀ£Á¼À EªÀjUÉ ±ÀA¨sÀÄ°AUï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÁB ªÀgÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JAºÉZï:12, E«í: 7458 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ NPÀ½ E£ÀÆß MAzÀÄ Q,«Ä ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ¯Éà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® MªÉÄä¯É ¹ÌqÁØV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀA¨sÀ°AUÀ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 14-06-2010 gÀAzÀÄ PÀĪÀiÁj ¨sÁUÀå²æà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: UÀAeï ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ32/J¸ï.6390 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ Dgï.n.N PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J 32 PÀÆå 7464 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 14-06-2010 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ zÉÆqÀªÀĤ ¸Á: §Æ¥Á® vÉUÀ£ÀÆgÀ ºÁªÀ: £ÀÆå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ/32/J¯ï.6207 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄrPÉÃgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁvÀUÀÄA§d PÀqɬÄAzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉJ.32/6535 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ DmÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.«ÄxÀÄ£À vÀAzÉ ¥À£Á߯Á® G¥ÁzÀå, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ 108 CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 13-06-2010 gÀAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀzÀ°è EnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ §gÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ EAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:²æÃ. gÁdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.16 §gÀUÁ® PÁ¯ÉÆä QÃwð £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-14/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß vÀ¯É UÀÄA©£À PɼÀUÉ EnÖzÀÝ Q°PÉÊ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ, M¼ÀUÉ ºÉÆV £À£Àß ¥ÁåAn£À eÉé£À°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁj ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ MlÄÖ 70,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C®èzÉà £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà zÁzÁgÁªï vÀAzÉ ¨Á§Ä ¨sÉÆë ¸Á|| PÀÄAzÀ£ÀÆgÀ vÁ| avÁÛ¥ÀÄgÀgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-06-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ 1.gÀ»ÃªÀiï ¥Àmɯï 2.E¨Áæ»A ¥Àmɯï 3.R¢ÃgÀ ¥Àmɯï 4.UÀ¥sÀÆgÀ ¥Àmɯï 5.¥Á±À ¥Àmɯï 6.gÀ¶ÃzÀ ¥Àmɯï 7. ¥sÀAiÀiÁd ¥Àmɯï 8.E«ÄÛAiÀiÁeï 9.AiÀiÁ¹Ã£ï ¥Àmɯï 10.ªÀÄĸÁÛgÀ ¥ÀmÉ¯ï ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÄ PÀÄAzÀ£ÀÆgÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ,PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ½UÉ ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr CAzÁdÄ 5-6 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, °AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 21 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À EªÀ¼ÀÄ ©.¦.J¯ï PÁqÀðºÉÆA¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:13.06.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±À¸ÀÛç aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ:¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀUÀgÀzï, £ÀÆågÉÆà ¸Àdð£ï ªÀÄvÀÄÛ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ °AUÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥Àw ¢£ÁAPÀ:14.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:13.06.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄgÀĸÁé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, Dgï.4081 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¨Á®AiÀÄåPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.06.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.40,J.3969 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ avÀæzÀÄUÀð vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¸Á: ºÀ®UÉÃj, vÁ: gÁuɨɣÀÆßgÀÄ, f¯Áè: ºÁªÉÃj & ¯Áj¸ÀASÉå:feÉ.16,«.6753 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÀ§Æ§ vÀAzÉ C¨Á⹨ÉÊ ¸Á:©PÁAUïUÁªï CºÀäzÁ¨Ázï EªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APïºÀwÛgÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, 11.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.38, 634, ªÀĤ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.25,©.3773, «Ä¤¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.26,663 & mÁåAPÀgï¯Áj¸ÀASÉå:J¦.04,AiÀÄÄ.8975 ªÀÄvÀÄÛ 12.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.02,JJ.7221, ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.36,1748 & lªÀiïlªÀiï DmÉÆøÀASÉå: J¦.21,AiÀÄÄ.4866 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀmÉïï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀÄUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ J¯Áè 9 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ 3 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:14.06.2010 gÀAzÀÄ 13.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ Dgï.©.¦J¸ïL ºÀnÖ ¥ÉưøïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ C«ÄãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ 20 ªÀµÀð, ¸Á: §¤ßPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:352/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¨Á§Ä @ PÀÄAl¨Á§Ä vÀAzÉ ¯Á¯ï¸Á§ ¸Á: ºÀnÖUÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.