Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 29, 2008

Raichur District Press Note:


¢£ÁAPÀ: 30.12.2008 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð «zsÁ£À¸À¨sÁ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ G¥À-ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀ JtÂPÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ F ªÉüÉAiÀÄ°è ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ »vÀzÀȶ×AiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹PÉƼÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è ªÀÄvÀ JtÂPÉAiÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè ¹§âA¢UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À KeÉAmï ºÁUÀÆ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀÄvÀ JtÂPÉAiÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¥Á£ï, ©ÃqÁ, ¹UÀgÉÃmï, ¥ËAmÉÃ£ï ¥É£ï, ¹UÀgÉÃmï ¯ÉÊlgï, PÁå®Ä̯ÉÃlgï, wAr w¤¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt, ªÉƨÉʯï, ¤ÃgÀÄ, ¦£ï, mÁa£ï, ¨ÉèÃqï, ZÁPÀÄ ºÁUÀÆ «zsÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀ¨ÁgÀzÉA§ÄªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄvÀ JtÂPÉAiÀÄ E£ï¥sÀAmï føÀ¸ï ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 200 «ÄÃlgï ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30.12.2008 ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2008 gÀ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÁUÀÆ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À°è ¢£ÁAPÀ: 30.12.2008 gÀ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2009 gÀªÀgÉUÉ PÀ®A: 144 zÀAqÀ ¥ÀæQæAiÀÄ ¸ÀA»vÉ 1973gÀ C£ÀéAiÀÄ ¤µÉÃzÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ ²æà DzÉÆä ¸ÉÊAiÀÄzï ¸À°ÃªÀiï f¯ÁèzÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ DzÉñÀ¸ÀA: PÀAzÁAiÀÄ/JAJf/70/2008-09, ¢£ÁAPÀ: 26.12.2008 gÀ£ÀéAiÀÄ DzÉò¹gÀÄvÁÛgÉ.

Bidar District, Daily Crime Udpate : 29-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.           

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-12-2008

 

ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :- 

¢£ÁAPÀ 28/12/2008 gÀAzÀÄ PËoÁ [©] ©æÃeïzÀ°è ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄÈvÀ zÉúÀ vɯÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

DPÀæªÀÄ zÉò ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À              

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ : 

¢£ÁAPÀ 28/12/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï.f. PÀ½îUÀÄqÀØ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ(zÀ¼À) ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ PÁ®UÁ¥ÀÆgÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£À ºÀwÛgÀ 1400 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ «oÀ×® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ®R£ÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ, ¸Á; PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà zÉòzÁgÀÄ ªÀÄlPÀzsÁgÀ ¸ÀAvÁæ 29 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 2] zÉòzÁgÀÄ ¸ÀAvÁæ JA§ 15 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï.UÀ¼ÀļÀî MlÄÖ 44 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ »UÉ MlÄÖ C;Q; 1760=00 gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÞ 1600 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.196/08 PÀ®A.32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

§Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥ï ¥À°Ö : £Á®éjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/08 PÀ®A 279, 337, L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 28/12/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉƦvÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ C¥ÁgÉrØ ¸Á//²ªÁf£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥ï£ÀÄß Cw ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ Nr¹ ªÁºÀ£ªÀ£ÀÄ ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁ£É ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ¸Á// OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ rQÌ ªÀiÁr ¥ÀgÁj : ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 447/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ©üêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ SÉêÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: SÉðΠxÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ²¯Á¨Á¬Ä EPÉUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀıÁj®èzÀ PÁgÀt ¸ÉÃqÉƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è vÉÆÃj¹ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ fÃ¥À£À°è §AzÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥À¤AzÀ E½zÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ KzÀÄj£À°è M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/JZï-734 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ¼ÉUÉ ©zÀÄÝ vɯÉAiÀÄ »ÃA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è ºÁUÀÄ mÉÆÃAQUÉ ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/08 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/12/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¨Áæ»A ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÄ CªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÀgÁzÀ E¸Áä¬Ä® J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁQì PÁå¨ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä £À£Àß eÉÆvÉUÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ý CAvÀ CAzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀPÀgÉzÀÄ MªÀð£À£ÀÄß gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ »UÁÎ ªÀÄÄUÁÎ xÀ½¹zÀ £Á®égÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/08 PÀ®A 324, 504, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-         

¢£ÁAPÀ 28/12/2008 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ  §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁA§¼É gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 ªÉüÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁzÀ ©üêÁf PÀgÀPÁA§¼É ªÀÄvÀÄÛ CdÄð£À, UÉÆÃgÀR, zsÀ£Áf EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä ¥Áèl ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ C£ÀÄßvÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¥ÉÊQ ©üêÁf ªÀÄvÀÄÛ CdÄð£À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes: JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 5 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:28.12.2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀA:PÉJ.36,7432 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÄzÀQ£Á¼À ºÀwÛgÀ DmÉÆÃ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀ£ÀߪÀÄä£ÀºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 3 d£ÀÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DmÉÆÃZÁ®PÀ DmÉÆà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 179/2008 PÀ®A: 279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.12.2008 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.¨sÁ¸ÀÌgïgÁªï ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Á®åªÀiï (J¦) EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀA:J¦.27,AiÀÄÄ.5495 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ£ÀAiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆgɨÁ¼À ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ E«ÄÛAiÀiÁeï CºÀäzï ¸Á: ªÀÄnÖPÉÃj Nt PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E«ÄÛAiÀiÁeï CºÀäzï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 329/2008 PÀ®A: 279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÁªÀÅ PÀaÑ AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ :

zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ ¥ÀAzÁå£ÀUÁæªÀĤªÁ¹, ²ªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 21 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ,¢£ÁAPÀ:25.12.08 gÀAzÀÄ ¥ÀAzÁå£ÀUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 28.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½îoÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA: 36/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÉÆÃUÀ ¨ÁzsÉ vÁ¼ÀzÀ UÀȺÀtÂ, «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ GªÀÄ®ÆnUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 20 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀÄ ªÀµÀðªÁVzÀÄÝ ºÉjUÉUÉAzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ïUÉ §A¢zÀÄÝ ºÉjUÉDzÀ£ÀAvÀgÀ JzÉUÉ UÀqÉØAiÀiÁV £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 28.12.2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÀÉAzÀÄ §¸ÀªÀÄä §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ÀoÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀŸÀA:24/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ CAzÁdÄ 55 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° ¢£ÁAPÀ: 28.12.2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ zÀ¼À¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀŸÀA:57/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ««zÉqÉ E¹àÃmï dÆeÁl, 18 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 7882/- d¦Û :

²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.12.2008 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C®§£ÀÆgÀÄ UÁæªÀĹêÀiÁAvÀgÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ °AUÀtÚ ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 7 d£ÀÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 4037/- gÀÆ¥Á¬Ä, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃtoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA.330/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîj ¦.J¸ï.L PÀ«vÁ¼À ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.12.2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀĹêÀiÁAvÀgÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸ÀmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 3 d£ÀÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 2455/- gÀÆ¥Á¬Ä, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼ÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA.156/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ n.PÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.12.2008 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ £ÁAiÀÄPÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà K¼ÀĨÁ« ¸Á: ªÀÄ¹Ì ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 5 d£ÀÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 1400/- gÀÆ¥Á¬Ä, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĹÌoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA.180/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀªÀÅ, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

¢£ÁAPÀ:27/28.12.2008 gÀ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ JAlgï¥ÉæöʸÀ¸ï CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ±ÀlgïUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:21,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 6 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C,¸ÀA:115/2008 PÀ®A: 454,,457,380 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹,±Áé£ÀzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÀ¼ÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ vÀdÕgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr¹,DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛPÀÄjvÀÄ ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2008 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà zÉÆÃnºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì : 55 eÁ: PÀÄgÀħgï, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á|| ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¤ßÃVqÀzÀ PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¹AUÀ£Á¼À EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-37/6783 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ, ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÁ®zÀ »A§qÀzÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà ¨É¤ß£À »AzÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ qÁ|| ZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á|| ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 27-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 16-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «gÀÄ¥ÁQë vÀA¢ ¥ÀQÃgÀ¥Àà PÀ®ÄÎr, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¼ÀÄlV. 2] FgÀ¥Àà vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà »gÉêÀĤ, ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢, G: ¯ÁjQèãÀgï ¸Á: §¼ÀÄlV. 3] gÁeɸÁ¨ï vÀA¢ ¦Ãgï ¸Á¨ï J°UÁgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §¼ÀÆlV. 4] ²ªÀ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà UÉÆÃUÉÃj, ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: §¼ÀÄlV. 5] ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà UÁtUÉÃgÀ, ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, eÁ: UÁtUÉÃgÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §¼ÀÆlV. 6] ¤AUÀ¥Àà vÀA¢ FgÀ¥Àà PÀÄj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁw; PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §¼ÀÆlV. EªÀgÀÄ §¼ÀÆlV UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 795-00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/08 PÀ®A 363 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G: £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¥ËgÀ PÀ«ÄðPÀ¼ÀÄ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 20/11/2008 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥Àà ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð. 2)UÉÆÃ¥Á®¥Àà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð. 3)²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgɪÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á®¥Àà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: UÁA¢£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26-12-2008 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀtªÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ D¥Á¢vÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/08 PÀ®A. 143, 147, 447, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

PÁgÀlV ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 30/1 C gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÁªÀÄ ¹AUÀ EªÀgÀ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ w¥ÀàtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ PÀÆr 2 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CªÀgÀ d«Ää£À ¨sÁUÀªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è ºÀAa ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀªÉðzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁr, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ, CªÀjUÉ 2 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ w¥ÀàtÚ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ DUÁUÉÎ £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄvÀÛzÉ, ¤ÃªÀÅ ¸ÀªÉðzÀªÀjUÉ K£ÉÆà ªÀĸÀ®vÀÄÛ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ d«ÄãÀÄ PÉÆr¹¢ÝÃj CAvÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß CtÚ ªÉAPÀmï ¹AUï EªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß d«Ää£À°èzÁÝUÀ, ¸ÀzÀgÀ w¥ÀàtÚ, ¹zÀݪÀÄä, ¤AUÀªÀÄä, ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, PÁ¼À¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà, «±ÉéñÀégÁªï, ²æäªÁ¸À, f. UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¸ÀªÉðzÀªÀjUÉ K£ÉãÉÆà ºÉý £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ¤ªÀÄä PÀqÉUÉ ªÀiÁr¹PÉÆAr¢ÝÃj CAvÁ ¨ÉÊzÁr, ¸ÀAfêÀ¥Àà ºÁUÀÆ w¥ÀàtÚ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, G½zÀªÀgÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À ¸ÉÆPÀÄÌ ¨Á¼À DUÉÊw CAvÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝØ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, mÁæPÀÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, mÁæPÀÖgïUÉ £ÀA§gï EgÀĪÀ¢®è, mÁæ° £ÀA: PÉ.J.-37/n-7144 EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÀÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 448, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ zÁzÉøÁ§ ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 28/12/2008 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¤ßVqÀ PÁåA¥ÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄqÉØÃPÀ¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 & 2 £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ 1) ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ ¦ÃgÀ. 2) dªÀiÁ¯ï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¨ÉÆA§Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ £ÀAvÀgÀ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 3) ¸À°A vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ. 4) ¸ÀĨÁ£À vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ. 5) ¨ÁªÁ vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ ¦ÃgÀ. 6) ²æêÀÄw gÉrØ §Æ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8-10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÄ£À: ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, ¨Á¼É ¢AqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. EªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/08 PÀ®A. 420 gÉ/« 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28.12.2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «.J£ï WÁr, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ AiÀÄĪÀd£À ¸ÉêÁ ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÁ E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15/11/2008 QÌAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ QæÃqÁ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] J.J£ï AiÀÄwgÁdÄ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À 2] ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ f¯Áè QæÃqÁAUÀt ªÀiÁPÀðgï PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ 5 £Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉV£À ªÀÄPÀ̽UÉ QæÃqÁ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÉ C£ÀÄwÛtðgÁzÀgÀÄ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÉÛêÉAzÀÄ £ÀA©¹ ªÀÄPÀ̼À ¥Á®PÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæÃqÁ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉzÀj¹ ©½AiÀÄ ºÁ¼ÉÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà MlÄÖ 74,800=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBGARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ :
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¢ ;26/12/2008 gÀAzÀÄ ºÀzÀ£ÀÆgÀ£À ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C£ÀAvÀgÉrØ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ²æà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹AzÀV gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ lA.lA.£ÀA. PÉJ-33/5960 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ lA.lA£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ zÉøÁ¬Ä ¸Á: ºÀzÀ£ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ MAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æà C«ÄãÀ gÀrØ vÀA. ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á: ºÀzÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ PÉA¨Á« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.