Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 17, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-10-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-10-2013.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA PÀ®A 324,504,506(2) L¦¹:  262/2013 :-
¢£ÁAPÀ: 16/10/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌ¥ÉÃmï PÁæ¸ï gÉÃw (ªÀÄgÀ¼ÀÄ) CqÀØzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄ®è¥Áà ZÀºÁ ºÉÆÃmÉïïzÀ°è £Á£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÉÝ CµÀÖgÀ°è   C§ÄÝ¯ï ªÀÄw£ï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï £À© FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É UÀįÁªÀÄ ¥sÉʸÀ¯ï ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ©qÀÄ ¤£ÀUÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀZÀÄÑvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ©qÀĪÀÅ¢®è PÀµÀÖ EzÁÝUÀ¯É¯Áè gÉÆPÀÌ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ PÉ®¸À ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÉ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£Àß CAVAiÀÄ PÉÆgÀ½£À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ ºÉZÁÑVzÉ CAvÁ CAzÀÄ £À£ÀUÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ »UÁΪÀÄÄUÁÎ xÀ½¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ £À£Àß §® vÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è w«zÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ZÁPÀÄ¢AzÀ £À£Àß JqÀ ¨sÁUÀzÀ PÀÄAr PɼÀUÉ w«zÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀ UÀįÁªÀiï ¥sÉʸÀ¯ï EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ C§ÄÝ¯ï ªÀÄw£À FvÀ£ÀÄ vÉgÉPÀÆ Deï £À»Ã bÉÆÃqÀvÁ RvÀA PÀgÀzÁ®vÀÆ gÀÆPÀ CAzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀ UÀįÁªÀiï ¥sÉʸÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÉzÀj C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà EzÀÝ ¯Éçgï ¸ÀªÀÄzï, ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄ®è¥Áà EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè £Àqɹ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀ UÀįÁªÀiï ¥sÉʸÀ¯ï gÀªÀjUÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C§ÄÝ¯ï ªÀÄw£ï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï £À©Ã FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 262/2013 PÀ®A 324,504,506(2) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA261/2013 PÀ®A:  341, 427, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/10/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ C¤Ã¯ï ªÀPÀð±Á¥ï FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ EnÖgÀĪÀ ¥sÀ¹ð CgÀUÀ®UÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ MqÉzÀÄ ®ÆPÀ¸Á£ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁeï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀr ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä CAUÀr JzÀÄj£À «±Àé£ÁxÀ ¥Á¥ÀqÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ eÉÆr¹lÖ CgÀUÀ® ¥sÀ¹ðUÀ¼À£ÀÄß MqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ £ÁªÀÅ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000/-gÀÆ ªÀiË®åzÀ ¥sÀ¹ð CgÀUÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ®ÆPÀ¸Á£ï DVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï RAqÉÆèÁ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁeï PÀÆrPÉÆAqÀÄ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ «±Áé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°è®è. »VgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/10/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï RAqÉÆèÁ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ªÀÄÄvÀÛ£À UÀÄr ºÀwÛgÀ «±Àé£Áxï ¥Á¥ÀqÉ FvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr   ªÀÄPÀÌ¼É £À£ÀUÉ K£ÀÄ CAvÁ w½¢ÝÃj £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤ªÀÄä ¥sÀ¹ð ®ÆPÀ¸Á£ï ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄ KPÉ w½¹¢Ýj F «µÀAiÀÄ ¨sÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.  ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀPÀĪÀiÁgï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ £ÉÆrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 261/2013 PÀ®A 341, 427, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA263/2013 PÀ®A 324,504,506(2) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 16/10/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌ¥ÉÃmï gÉÃw CqÀØzÀ ªÀÄ®è¥Áà ZÀºÁ ºÉÆÃmÉïï£À°è UÀįÁªÀiï ¥sÉʸÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À qÉæöʪÀgï C¤Ã¯ï vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÉÄÃvÉæ, ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ PÀĽwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀįÁªÀiï ¥sÉʸÀ¯ï vÀAzÉ UÀįÁªÀiï UÀ¥sÁgï, ¸Á: ¥sÀvÉí zÀªÁðeÁ, ©ÃzÀgï FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼ÀgÉ ¤ÃªÀÅ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî PÉøÀÄ ºÁQ¹ eÉÊ°UÉ PÀ¼ÀÄ»¹¢Ýj EAzÀÄ £À£ÀUÉ £ÉÆÃr £ÀUÀÄwÛgÀÄªÉ CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ £À£Àß ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ £À£Àß §® ªÀÄtÂPÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉvÁ ©zÀÄÝ §®UÉÊAiÀÄ ºÉ¨ÉâgÀ½£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥sÉʸÀ¯ï FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ C¤Ã¯ï¤UÉ ¥ÀPÀqÀ ¸Á¯ÉÃPÉÆà CAvÁ CAzÁUÀ C¤Ã¯ï FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀ£ÀÄ DUÀ UÀįÁªÀiï ¥sÉʸÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà EzÀÝ ªÀÄ®è¥Áà ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉïï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ £ÀgÀ¸À¥Áà, ºÁUÀÆ ±ÀAPÀgÀ aPÀÌ¥ÉÃmï EªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. UÀįÁªÀiï ¥sÉʸÀ¯ï FvÀ£ÀÄ Ogï KPï ¨Ágï EzÀgï ¢ÃPÉvÉÆà RvÀA PÀgï zÁ®AvÀÆ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 263/2013 PÀ®A 324,504,506(2) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå191/2013 PÀ®A 302, 201, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹ :-   
¢£ÁAPÀ  16-10-2013 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁwðPÀ vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð, G: ¥ÉÃAnAUÀ PÉ®¸À, eÁ ¸Áé«Ä ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉƪÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð C£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉî¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä  NAªÀÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð C£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ ¥ÉÃAnAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JgÀqÀÄ ¸À® ºÉÆgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, PÀ¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ½AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀjAzÀ E°è £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀzÀ°è £ÀªÉÆäA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è £ÀªÀÄÆäj£À CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÉÆÃ¥Àl¯Á®£À eÉÆvÉAiÀÄÄ°è ²æÃPÀȵÁÚ ¥Áæ¦Û JAlgÀ¥ÉæöÊd¸ï JA§ ¹ÌêÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¹ÌêÀÄ£À ºÀt ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁæ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ; 22/08/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä NAªÀÄAiÀiÁå£ÀÄ §AUÁèzÀ°è ¸Àé®à PÉ®¸À EzÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ vÀ£Àß ºÉƸÀ »ÃgÉÆ ¸ÉèAqÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. gÁwæ vÀqÀªÁzÀgÀÆ §gÉzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¨É½UÉÎ §gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁVgÀÄvÉÛêÉ, ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÄ £ÀªÀÄä  vÀªÀÄä NAªÀÄAiÀiÁå£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ªÀÄoÀ¥Àw, ªÉÆÃRðAr, ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ, ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, ¨sÉÆøÀtÂ, ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è£À £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀªÀÄä£À §UÉÎ «ZÁgÀªÀiÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢®è, ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸À PÀ¼ÉzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ £ÀªÀÄä E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄAiÀiÁå£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 25/08/2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 166/2013 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:01/09/2013 gÀAzÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ §AzÀªÀgÀ Nt ¥sÁgɸÀÖ KjAiÀiÁzÀ°è MAzÀÄ gÀhiÁrAiÀÄ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÉ JAzÀÄ d£ÀjAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉÆêÀÄAiÀiÁå ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ® KjAiÀiÁzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÀmÁgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è VqÀUÀAnUÀ½AzÀ £ÉÆtUÀ¼À ºÁgÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÀwÛgÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä vÀªÀÄä NªÀÄAiÀiÁå ºÁQPÉƼÀÄîwÛzÀÝ PÁ®°è£À ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ PÁt¹zÀªÀÅ UÁ§j¬ÄAzÀ vÀVΣÀ°è E½zÀÄ ªÀÄĽî£À gÀhiÁrAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ±ÀªÀ EzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀ£À PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ UÀrAiÀiÁgÀ, PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖPÉÆAqÀ gÁT, ¸ÉÆAlzÀ ¨É®Ö ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAl £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ NªÀÄAiÀiÁå£ÀzÉÝ EgÀĪÀzÁV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß gÀhiÁr¬ÄAzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ±ÀªÀªÀÅ ¥ÀÆwð PÉƼÉvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á¬ÄAiÀÄ°è PÀÄwÛUÉ ¸ÀÄvÀÛ®Ä JgÀqÀÄ gÀmÉÖUÉ ºÀļÀ ºÀÄ¥ÀàrUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ vÀ¯É §ÄgÀÄqÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ PÁtÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä vÀªÀÄä NªÀÄAiÀiÁå£À ¸Á«£À §UÉÎ PÀÆqÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉÆêÀÄAiÀiÁå£ÀÄ  §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå:17/2013 PÀ®A.174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä vÀªÀÄä NªÀÄAiÀiÁå£ÀÄ CªÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¹ÌêÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F »AzÉ MAzÉgÀqÀÄ ¸À® §¸ÀªÀPÀ¯Áåt wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨ÉÆPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀt vÀAzÉ ¸À£ÀÄäR¥Áà ¨ÉÆPÉÌ C£ÀÄߪÀªÀj§âgÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è £ÀªÀÄä vÀªÀÄä NªÀÄAiÀiÁå¤UÉ dUÀ¼À ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁr, ºÉzÀj¸ÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:16/10/2013 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À UɼÉAiÀÄ ¢UÀA§gÀ ¨sÉAqÉ ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV w½¸ÀzÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä NªÀÄAiÀiÁå£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:22/08/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ°èzÉÝÃ£É £À£ÀUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨ÉÆPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀt vÀAzÉ ¸À£ÀÄäR¥Áà ¨ÉÆPÉÌ C£ÀÄߪÀªÀj§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ £À£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÁÛgÉ ¨ÉÃUÀ ¨Á CAvÀ w½¹zÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌ £ÁAzÉÃqÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛÃ£É §gÀ®Ä DUÀĪÀ¢®è ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÁzÀgÀÄ ªÀiÁr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹gÀÄvÉÛãÉ, CAvÀ £À£ÀUÉ ¢UÀA§gÀ ¨sÉAqɤAzÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä vÀªÀÄä NªÀÄAiÀiÁå£À£ÀÄß ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¸ÁQë £ÁµÀ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀmÁgÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀhiÁrAiÀÄ°è ©Ã¸Ár ºÉÆÃVgÀĪÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨ÉÆPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀt vÀAzÉ ¸À£ÀÄäR¥Áà ¨ÉÆPÉÌgÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 191/2013, PÀ®A. 302,201 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA234/2013 PÀ®A279, L¦¹ eÉÆvÉ 119, 177 L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 16/10/2013 ರಂದು 1730 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಪಿಸಿ 1330 ಧರ್ಮರಾಜ ರವರು ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಸಾಹೇಬರು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:391/ಹೊರ/ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ./ಭಾ/13 ದಿ:11/10/2013 ನೇದ್ದು ಹಾಜರು ಪಡೆಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿ:10/10/2013 ರಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ರವರು ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಿಮಾರ್ಣವಾದ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು 1200 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಾನಗಳ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಾರಕೋಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ ಎಪಿಎಮಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ವಾಹಾನದ ಚಾಲಕನಿಗೆ  ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು ಕೂಡಾ ಸದರಿ ಚಾಲಕನು ಕಾರಕೋಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೈಲೇಟ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅಂದರೆ ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹಾನ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೊಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಚಾಲಕನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು ಕೂಡಾ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 234/2013 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 119, 177 ಐಎಮವಿ ಎಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 16/10/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1035 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡಲೆ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೃತನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಾನು ಸಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮೃತನ ತಂದೆಯಾದ ಶ್ರೀ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪಾ ರವರು ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೋರು ಎನೆಂದರೆ, ನಾನು ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಸುತ್ತಾರ ವಯ 55 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಬಡಿಗ ಉ: ಕೊಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಯರಬಾಗ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬರೆದು ಕೊಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 16/10/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪಾ ನಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹೆಚ್. 9 ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೋಡಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಸ್ತಾಪೊರ ಗಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪಲ್ಸರ ಟಿ.ಆರ್. ನಂ ಎಂಹೆಚ್: 25/961 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದರಿಂಧ ನನ್ನ ಮಗನು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ನನಗೆ ತುಳಸಿರಾಮ ತಂಧೆ ಗುರಪ್ಪಾ ವಾಡೇಕರ್ ಸಾ: ಯರಬಾಗ ಇವನು ತಿಳೀಸಿದ ಕೊಡಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಜನರು ರಾಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ವಿಷಯ ನಿಜವಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿದೇನು. ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಸದರಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಒಯ್ದು ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂಬರ ಟಿ.ಆರ್. ಎಂಹೆಚ್: 25/ಟಿಸಿಆರ್/961/2013 ಹಾಗು ಅದರ ಇಂಜನ್ ನಂಬರ ಡಿಹೆಚ್ ಝಡ್ ಸಿಸಿ ಎಫ್ 264585 ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ನಮ್ಮೂರವರಿಂದ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜನರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಂತರ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಜನರು ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೊಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಿಂದ ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸದರಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಎಂಡಿ. ಫೀರೋಜ ತಂದೆ ಎಂಡಿ. ಫಾರೋಕ್ ಸಾ: ರಾಜೇಶ್ವರ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪಲ್ಸರ ಚಾಲಕ ಎಂಡಿ ಫೇರೋಜ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೋರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 1330 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಲಿಖಿತ ದೋರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಯಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.-1 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ: 155/2013 ಕಲಂ 279,304() ಐಪಿಸಿ ಜೋತೆ 187 ಐಎಂವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಾಯಿತು.(ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಸಲು ಲಿಖಿತ ದೋರನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.).

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2013 PÀ®A 323, 324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 16-10-2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÉʧuÁÚ UÉÆÃgÀUÀAmÉ ¸Á//¹AzÉÆî  gÀªÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÉʧuÁÚ UÉÆÃgÀUÀAmÉ ¸Á// ¹AzÉÆî  gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ  CzÀgÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/10/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ  ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁg vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ  w¥ÀàªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á// ¹AzÉÆî J®ègÀÄ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉʧuÁÚ UÉÆÃgÀUÀAmÉ ªÀAiÀÄ|| 30 ªÀµÀð G|| ºÉÆîªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| ¹AzÉÆî ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á° PÉzÀgÀÄwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÉʧuÁÚ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀPÉÌ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2013 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 49/2013 PÀ®A.323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA. 204/2013. PÀ®A379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 16/10/2013 ರಂದು 0715 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಕೀಶನರಾವ ಕುಲ್ಕರ್ಣೀ ಸಾ: ಕಮಲನಗರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶ ವೆನೆಂದರೆ ಕಮಲನಗರ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋ® ಸರ್ವೆ ನಂ 44 ರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ 10 ಎಕ್ಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ತೋಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಬಾವಿಗೆ ಕರೇಂಟ ಮೋಟಾರ ಕುಡಿಸಿ ತನ್ನ ಹೋಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕರೇಂಟ ಮೋಟಾರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟರ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ ವೈರ ಹಾಗು ಅಟೋಮೆಟಿಕ ಸ್ವೀಚ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಅ:ಕಿ: 2300=00 ರೂ ದಷ್ಟು ಕುಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15,16/10/2013 ರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚೀತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೋಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ್ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 204/2013 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ನೆದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.. 179/2013 PÀ®A 379 L¦¹  :-     
                    
¢£ÁAPÀ 16/10/2013 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀ @ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ CuÉÚ¥Àà UÀAvÁ¯É 37 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ G|| ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| SÉÃt gÀAeÉÆüÀ ¸ÀzÀå ªÀÄ£É £ÀA :16-1-103 UÀAvÁ¯É ¤ªÁ¸À C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtÂQPÀj¹zÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢: 13-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤°è¹zÀ  MAzÀÄ §eÁd PÁå°§gï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 38 ºÉZï:2957 C|| Q|| 18000/- gÀÆ £ÉÃzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ  UÁA¢ü UÀAd oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 179/2013 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.. 180/2013    PÀ®A 379 L¦¹ :-                           

¢£ÁAPÀ 16/10/2013 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ 27  ªÀµÀð eÁ|| J¸ï.n UÉÆAqÀ G|| J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ£À°è PÁå¹AiÀÄgï ¸Á|| ¤®A£À½î vÁ|| ¨sÁ°Ì f|| ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå UÀĪÉÄä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢: 28-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 ¦.JªÀiï. UÀAmɬÄAzÀ 9:30 ¦.JªÀiï. UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÁªÀÇ ©ÃzÀgÀ UÀĪÉÄä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ²æà eÉ.¦ £ÁgÁAiÀÄtPÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ G½¢gÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ MAzÀÄ »gÉÆà ¸Áà¯ÉAqÀgï ¥Àè¸ï  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 39  PÉ: 6993 C|| Q|| 42000=00  gÀÆ £ÉÃzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ  PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ  UÁA¢ü UÀAd oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2013 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2013 PÀ®A. 143 147 148 324 eÉÆvÉ 149  ಐಪಿಸಿ :-

 ದಿನಾಂಕ 16/10/2013 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಭಾನುದಾಸ ತಂದೆ ಬಾಬು ರಾಠೋಡ ವಯ 65 ವರ್ಷ ಸಾ; ಲಿಂಗಿ ತಾಂಡಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 16/10/2013 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಗಾದಿ ಜನರಾದ ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ಕಿಶನ ಇವರ ದನಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ದನಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲು ಹೊದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗೈರಣ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಆಪಾದಿತರು ಇವರೆಲ್ಲರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಏಕೊದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ರಂಗರಾವ ಈತನು ಹೊಡೆದ  ಕಲ್ಲನಿಂದ ನನಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ  ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗು ನನ್ನ ಬೀಗನಾದ ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ನಂದು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹತ್ತಿ ಗುಪ್ಗಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಾರಂಶ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಕ್ರಣಾ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 106/2013 ಕಲಂ. 143 147 148 324 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2013 PÀ®A. 143 147 148 504 324 eÉÆvÉ 149  ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 16/10/2013 ರಂದು 1830 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ಕಿಶನ ರಾಠೋಡ ವಯ 45 ವರ್ಷ ಸಾ; ಲಿಂಗಿ ತಾಂಡಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 16/10/2013 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಾಗು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಾದ ಕವಿತಾ ದನಗಳು ಮೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಾಜು ಇದ್ದ ಗೈರಾಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಮೆಯುತ್ತಿದ್ದಾತ  ಭಾನುದಾಸ ಈತನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಂಗರಾವ ಈತನು ಭಾನುದಾಸನಿಗೆ ಏಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾನುದಾಸ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರರು ಆಪಾದಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಏಕೊದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಭಾನುದಾಸ ಈತನು ನನಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೊಡಿದಾಗ ಸಂಜು ರಾಠೋಡ ಈತನು ಒಂದು ಕಲ್ಲನು ತೇಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗು ಕೈಯಿಂದ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಗುದ್ದಿದರಿಂದ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗು ಇತರರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಾರಂಶ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಕ್ರಣಾ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 107/2013 ಕಲಂ. 143 147 148 504 324 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013 PÀ®A279,337,338,304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/10/13 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJPÀÌ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JªÀÄ.J®.¹ CAvÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ  ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJPÉÌ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀ 5 d£À UÁAiÀiÁ½UÉ £ÉÆÃr D ¥sÉÊQ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ VjÃeÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ªÉÆÃUÀzÁ¼É ¸Á|| agÁPÀ¥À½î ¸ÀzÀå UÀAUÁ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 3 ªÀµÀ𢠻AzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ºÉÆA¢zÀjAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É UÀħUÁðzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAQvÁ 2 ªÀµÀð EªÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ PÀgÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä UËgÀªÀÄä,ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄgÁzÀ ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄÄævÀ,¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀȵÀÚ¥Áà.zÉÆqÀØ¥Áà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ CªÀÄÄævÀ gÀªÀÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀA§A¢PÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ mÁmÁ  ªÀiÁåfÃPÀ £ÀA PÉ.J 56/0974 £ÉzÀgÀ°è  J®ègÀÄ PÀĽvÀÄ agÁPÀ¥À½îUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁºÀ£À £ÀªÀÄä zÉÆlÖ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁeÉuÁÚ ¸Á|| »gÀ£ÁUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ  £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ agÁPÀ¥À½îAiÀÄ°è £ÁªÉ®ègÀÄ ªÀiÁvÀÄPÀvÉÉ ªÀÄÄUÀĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀÄwzÁÝU »A¢¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ©æÃdUÉÎ lPÁgÁAiÀĹgÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ £ÉÆÃr  ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¹  £ÁªÉ®ègÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀÄ EzÀÄÝ ¥sÀqÀPÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄgÁ ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁºÁ£À CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ £ÀA§gÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÁt°¯Áè ¯ÁjUÉ  ºÁUÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃªÉ WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀÄä gÀªÀjUÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ,¸ÀAUÀªÀÄä gÀªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ PɼÀUÀqÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ,«±Àé£ÁxÀ gÀªÀjUÉ §® ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ,§®Q«UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä gÀªÀjUÉ §®UÀqÉ ªÀÄÄRPÉÌ,vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ,¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀjUÉ JqÀUÀqÉ vÉÆÃqÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ J®ègÀÄ aQvÉìUÉ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÁßJPÉÌÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀƲ¯Á¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀjUÉ ªÉÊzÀågÀÄ ¸À®ºÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÀìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£É EAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ  ¨sÀAUÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ gÁ,ºÉ £ÀA 9 gÀ  ªÉÄÃ¯É DVgÀÄvÀÛzÉ   CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ EAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ UÀÄ£Éß 50/2013 PÀ®A  279,337.338 L¦¹  eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üÃgÁå¢ VjÃeÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ªÉÆÃUÀzÁ¼É ¸Á|| agÁPÀ¥À½î ¸ÀzÀå UÀAUÁ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£Àß½ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ PÉÆÃnÖzÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀȵÀÚ¥Àà ¸Á: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ UÀÄ®âUÁðgÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, EAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è £ÀÆr¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304 (J) L¦¹, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆÃjPÉ ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ,