Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 10, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:09-03-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 11-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 00-10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲಮಾರ ಚಾವಿ ಮುರಿದು ಆಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ  ನಗದು ಹಣ 1,90,000=00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,   ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರಶಾ ಕಾಬಾ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಮತ್ತು ಲಾವಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2,08150=00 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಹರಳಯ್ಯ ಸಾ|| ಹೊನ್ನ ಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 32/2013 ಕಲಂ, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :09-03-2013 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀzÀ ¹ÃªÉÄAqïì ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÀdÓ£À ªÀ:54 eÁ:UÁtÂUÉÃgï G:PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ZÁ®PÀ ©¯Éè ¸ÀA:08 ¸Á:UÀrAiÀiÁgÀ ZËPï °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA: PÉJ-36 J¥sï-673 £ÉzÀÝgÀ §¸ï£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄð£À 1)PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 2)AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âgÀÆ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ3)gÁªÀiÁAd£ÀAiÀÄå ¸Á:ºÀnÖ PÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀqÀ£ïDV §¸ï¤°è¸ÀÄ CAvÁ CqÀØ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀqÀ£ïDV CqÀاgÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr, PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ £À£ÀߣÀÄß J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2013 PÀ®A. 323, 427, 504, 506, 353,s ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 ¥Éæêɣïì£ï D¥sï qÁåªÉÄÃeï lÄ ¥À©èÃPï ¥Áæ¥Àjn PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 


 

¢£ÁAPÀ; 09.03.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà, 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀ§¨ÉÃgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆ«ðºÁ¼À vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 1 £Éà PÁæ¸ï¢AzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃlÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄA¢£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ 2 £Éà PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/J¯ï-9344 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁgÀzÉà UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÀUÀPÉÌ, JqÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ , UÀzÀÝPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÉÆt PÉÊ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆt PÀ®Ä ºÀwÛgÀ, vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÀÆqÀ¯Éà vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ZɮĪÀ PÀÆr vÁAiÀÄ¥Àà£À£ÀÄß ZɮĪÀ fÃ¥ï£À°è JwÛ ºÁQ aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¨sÁAqÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ PÀÆ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/2013 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  


 

     ¢B09-03-2013gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹gÀªÁgÀ PÀ«vÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÁvÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ¦AiÀÄ𢠲æà ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð    GB¯Áj £ÀABPÉJ-36/J-1616gÀ°è QèãÀgÀ PÉ®¸À ¸ÁBdAUÀªÀÄgÀºÀ½î vÁBªÀiÁ£À FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀAPÉJ-36/J-1616gÀ°è PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ¹gÀªÁgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀÀ gÁPÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊPÀÄAoÀ¥Àà eÁwBPÁ¥ÀÄ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð vÀªÉgÁ PÁgÀ       £ÀABJ.¦-22/PÀÆå-7155gÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB¥ÉzÀÝ¥À°è fBPÀjÃA£ÀUÀgÀ J.¦]   FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è 8 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀ£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëÀvÀ£À¢AzÀ JqÀUÀqɬÄAzÀ §®PÉÌ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À °èzÀÝ DgÉÆævÀ£À JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ §®UÉÊ PÀmÁÖVzÀÄÝ,vÉÆÃl gÁeÉñÀ¤UÉ JqÀ§Äd ªÀÄÄvÀÄÛ JqÀªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ G½zÀ ªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2013 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ CAzÀgÉ 11.02.2012gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzï £ÀÆgï vÀAzÉ ªÉÆû£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄĹèA CmÉÆà jPÀë ZÁ®PÀ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ¥sÁwêÀiÁ FPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÉÆêÀĹð UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß vÀªÀÄzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §ÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̯ÉÆÃA¢UÉ UÉÆêÀĹð UÁæªÀÄzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ CvÉÛ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀzÉà EvÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ 09.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀæ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 50/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æêÀÄw ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ ²æäªÁ¸ï 40 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FªÀjUÉ FUÉÎ 22 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁAiÀÄZÀÆj£À ²æäªÁ¸À vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ DPÉUÉ 3 ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ.DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¹«¯ï ¥Éưøï PÁ£ÀìmÉç¯ï EzÀÄÝ ¸ÀzÀå gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝ£É.FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÁV DPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ «£ÁPÁt ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅÝ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ²Ã®zÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄvÁÛ ¥Àæw¢£À ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ C®èzÉà zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EwÛÃZÉUÉ eÁ¹Û ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ; 10.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr §®UÉÊ wgÀÄ« ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ CxÀ£À ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2013 PÀ®A: 498(J) 323,504 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                      ¢£ÁAPÀ: 09-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ PÉAZÉUËqÀ, ¯Áj £ÀA. PÉJ-25-©-7110 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉƸÀUÀÄqÀzÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-25-©-7110 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36-nJ-9703, mÁæöå° £ÀA. PÉJ-36-n-4450 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå°AiÀÄ »AzÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀ  §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤gÀÄ¥ÁzÉ¥Àà 20 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
2) ªÉÆãÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆj fêÀ 3) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁ¼ÉAiÀÄ¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ
58/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2013 gÀAzÀÄ 71 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-03-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-03-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2013 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2013 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà §Ä¼Áî ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G-¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¸ÀÜ  ¸Á-¸ÀĨsÁ±À ZÀAzÀæ ¨ÉÆøï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 08/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 20:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ºË¹AUï ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆäUÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV gÁwæ C°èAiÉÄà G½¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 09/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå ¨ÁV°£À ¨ÉÆÃ®Ö vÉUÉ¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ¸Àé®à vÉgÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ UÁ¨sÀj¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Éqï gÀÆ«Ä£À M¼ÀUÉ EzÀÝ C®ªÀiÁj ¯ÁPÀgï vÉUÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ 1] 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ 3 ¥ÀzÀj£À ZÉÊ£ï ¸ÀgÀ C.Q. 90,000/- gÀÆ. 2] §AUÁgÀzÀ 2 ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ vÀ¯Á 5 UÁæA. C.Q. 30,000/- gÀÆ. 3] MAzÀÄ L¨Á¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï  C.Q. 2000/-gÀÆ. 4] MAzÀÄ ¸ÁªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q.500/- gÀÆ 5] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 1,25,500/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 1,25,500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉƨÉÊ® ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013 PÀ®A 328, 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥À¢äÃt¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RÄzÀA¥ÀÆgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁzÀ D¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ zsÀ£ÁfgÁªÀ ªÀiÁ£É EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ CAvÀåQæAiÉÄ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV CAvÀåQæAiÉÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛÃgÀ ªÀiÁåQìPÁå§ ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀPÉÌ 1615 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ C°è vÀªÀÄä HjUÉ vÉgÀ¼ÀĪÀ ªÀiÁåQìPÁå§ ºÀvÀÄÛªÁUÀ M§â C¥ÀjÃavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀ §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ »rzÀÄ J¼ÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MªÉÄä¯É PÀÆVPÉÆAqÁUÀ D¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ zsÀ£ÁfgÁªÀ ªÀiÁ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÉÆêÀįÁ UÀAqÀ ®QÌ G¥ÁzÉ @ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ CAvÀ w½¹zÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹gÀÄvÉÛãÉ. £ÀAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀĻüÁ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁgÀªÀgÀÄ CªÀ¼À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¼À ºÀwÛÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ¨sÀj¸ÀĪÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß  ElÄÖPÉÆArzÀݼÀÄ, CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀÄeÁvÁgÀªÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV HjAzÀÄjUÉ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÁUÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ§gÀĪÀ UÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ CªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ §AzÀ£ÀAvÀgÀ  CªÀjAzÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ¼É DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÉÆêÀįÁ UÀAqÀ ®QÌ G¥ÁzÉ @ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2013 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/2013 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ gÀ¨Á⤠vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¤«ÄAiÀÄå E¨Áæ»AªÁ¯É ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á// ZËvÁ ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£ÀUÉ 2 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀÄÄeÁ¹Ã£À ¸ÀįÁÛ£À ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ D¯ï C«ÄãÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ, ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 02/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÉà ±Á¯ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ CfêÀÄ CºÀªÀÄzÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ 8£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ CfêÀÄ CºÀªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ vÀ£Àß CPÀÌ ªÀÄÄeÁ¹Ã£À ¸ÀįÁÛ£À EªÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É.  vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ½UÉ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, £ÉAlj¸ÀÖgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ºÀÄqÀÄPÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÀ EvÁå¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2013 PÀ®A 279 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 8,9 eÉÆvÉ 11 Karnataka Prevention of cow slaughter & Preservation of  Cattle Act-1964 & 11(1),(J),(E) Prevention of Crulety to Animals Act  1960 & 11(b),15(b) of  Transportetion of  Animal Act-1978:-
¢£ÁAPÀ 09/03/2013 gÀAzÀÄ 00:30 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J.¦-10/«-2121 £ÉzÀgÀ°è PÀ¸Á¬Ä SÁ£ÉUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ PÀÆqÀ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É J.¦.JA.¹ PÁæ¸À ºÀwÛÃgÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ 03:30 UÀAmÉUÉ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀzÀj PÀAmÉãÀgÀ £ÀA J.¦-10/«- 2121 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆÃAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉƸÀªÀÄ¢£ï vÀAzÉ §A§ÄSÁ£À ªÀAiÀÄ 23 G: ¯Áj £ÀA J.¦ 10 « 2121 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: lºÀlqÁ vÁ: QñÀ£ÀUÀqÀ¨Á¸À f: C¯ÁégÀ [gÁd¸ÁÛ£À] ªÀÄvÀÄÛ PÀAmÉãÀgÀzÀ°è EzïÝ E£ÉÆßç⠪ÀåQÛUÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C§ÄÝ® gÀºÉªÀiÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀ«ÄÃzÀ ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G: QèãÀgÀ ¸Á:CA¨ÉmÁ vÁ: £ÁPÀÆgÀ f: ±ÀºÀgÀA¥ÀÆgÀ [AiÀÄÄ.¦] CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀAmÉãÀgÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 22 JvÀÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ºÉÆÃj EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ J°èAzÀ vÀA¢gÀÄwÛj J°èUÉ MAiÀÄÄåw¢Ýj CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ºÀ½ ºÀAqÀgÀUÀĽ¬ÄAzÀ vÀA¢zÀÄÝ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀ¸Á¬Ä SÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄåwzÉÝªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ §UÉÎ vÀªÀÄä ºÀwÛÃgÀ  zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀzÉ jwAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E¯Áè CAvÁ wý¹gÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ ¸ÀzÀj PÀAmÉãÀgÀzÀ°è JvÀÄÛUÀ½UÉ PÀÆqÀ®Ä §gÀzÀAvÉ MwÛ MwÛ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DºÁgÀ ºÁPÀzÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸ÀzÉ JvÀÄÛUÀ½UÉ »A¸É ¤qÀÄvÁÛ ¸ÁV¸ÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼À d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉÆÃj ªÀÄvÀÄÛ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¯Áj [PÀAmÉãÀgÀ] ºÁUÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ E§âjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 0545 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ PÀ®A 279 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 8,9 eÉÆvÉ 11 Karnataka Prevention of cow slaughter & Preservation of  Cattle Act-1964 ªÀÄvÀÄÛ 11(1),(J),(E) Prevention of Crulety to Animals Act  1960 & 11(b),15(b) of  Transportetion of  Animal Act-1978 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2013 PÀ®A 498(J), 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀÄ£ÉÊ£Á UÀAqÀ gÀ« ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåUÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÁå¼À EªÀgÀÄ  DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¸Á: PÉÆgÁå¼À EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ¥ÀæPÁgÀ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ, 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ 7-8 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉÆAqÀÄ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ 1) ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ (ªÀiÁªÀ), 2) PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ (CvÉÛ), 3) NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ( ¨sÁªÀ), 4) ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ NA¥ÀæPÁ±À (£ÉÃUÉtÂ) J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆgÁå¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2013 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ 09-03-2013 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ºÀjñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd gÀPÉë EvÀ£ÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÀPÉë gÀªÀgÀ eÉÆvÉ UÁæªÀÄzÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀzÀ ªÀiÁAeÁæ zÀqÉAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ºÀjñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAqÁ¸À ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄlÄÖªÁUÀ, DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ, ªÀÄļÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ, eÉÆvÉUÉ EzÀÝ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ºÀjñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄ UÀnÖ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ 08-03-2013 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ ªÀĵÁÚf ¸ÀÄ£ÀUÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á// zÁ§PÁ(¹) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÉʲæà UÀAqÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ¨ÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 20 eÁw: PÉÆý ¸Á// ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î, EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è OµÀ¢ü CAvÀ w¼ÀzÀÄÝ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀzÀ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ¢£ÁAPÀ 09-03-2013 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2013 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-03-2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄt vÀAzÉ ¨s˪ÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á/ JPÀA¨Á EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¨É¼ÀUÉÎ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ªÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨s˪ÀgÁªÀ eÁzsÀ ¸Á/ JPÀA¨Á FvÀ£ÀÄ £À£Àß eÁUÀzÀ°è £À¼À EzÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§¨ÉÃqÀ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦ügÁå¢ J®ègÀ £ÀqÀÄªÉ £À¼À EzÉ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV §åzÀÄ M¯ÉUÉ H§ÄªÀ ¥sÀÄPÀÌt¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಸಾ|| ಜಯತಿರ್ಥ ನಗರ ಉದನೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಅಮೃತ ಕೇರೂರ ಸಾ|| ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೆಎ-32 ಟಿಬಿ-6217 ನೇದ್ದರ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಮಡ್ಡಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಶಿವರಾಜ ಇತನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೀಡ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ನನಗೆ ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಭೀಮಾಶಂಕರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 125/2013 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಜಮಾದಾರ ಸಾ: ಬನ್ನೂರ ತಾ||ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ: 08-03-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಡೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಇನತು ನನಗೆ ಮಾರಿದ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 26/3 1 ಎಕರೆ ಹೊಲದ ಪಹಣೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗುವವರಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಹಚ್ಚಬೇಡರಿ ಅಂತ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒಯ್ದು ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಬಸಪ್ಪಾ, ಸೀತಾರಾಮ, ಸಾಬಮ್ಮ  ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ್ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 126/2013 ಕಲಂ, 341 323 324 504 506 ಸಂ 34  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.