Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 10, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀರಿನ ಗಂಡ ಮಕಬೂಲ ಪಾಶಾ ಹರಕಾರೆ ಸಾ:ಸುಭಾಸ ಚೌಕ  ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನಗೆ ದಿನಾಂಕ:09/09/2012 ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಿಲ್ಲತ ನಗರದ ಶಕಿಲಾ ಬೇಗಂ ರವರು ಪೋನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡನು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತಾಗ ಜುಬೇದಾಬೇಗಂ ರವರು ಎ ರಂಡಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯ್ಯಾಕೆ  ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಲು ನೀನು ಯಾರು, ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಖಾಲಿದ, ಅಬೀದ, ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ, ಸಾಜೀದ ರವರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:117/2012 ಕಲಂ, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 (2) ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸೈಯ್ಯದ ತಾಜೋದ್ದಿನ  ತಂದೆ ಶಮಶೋದ್ದಿನ  ಮುಲ್ಲಾ ಸಾ||ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:06-09-2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ-32 ವಿ-6319 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೀರಾಪೂರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಕ್ರಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಬಸ್ ನಂ: ಕೆಎ-21 ಎ-2269 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಸ್ ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಮೈದಾನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ನನಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ: 10-09-2012 ರಂದು 11-15 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:88/2012 ಕಲಂ, 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.      

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-
ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                  ¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĹÌAiÀÄ ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÉÆãÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ®ªÀiÁtÂ, ªÀ:26, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¨É®èzÀªÀÄgÀr vÁAqÁ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ªÀ:28, mÉîgÀ PÉ®¸À FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 05-09-12 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢ CAvÁ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ G½zÀ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢£À ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DPÉUÉ PÉÊ »rzÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀVrzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ©qÀ¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀ¤UÉ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀ¤UÉ §f ºÁPÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¸Ën¤AzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2012 PÀ®A 504,324, 354,506, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ªÀ:28, mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ¹Ì ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĹÌAiÀÄ ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1)£ÀgÀ¸À¥ÀàvÀAzɧÄdÓ¥Àà,®ªÀiÁtÂ.MPÀÌ®ÄvÀ£À2)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀvÀAzÉ£ÀgÀ¸À¥ÀபÀiÁtÂ.MPÀÌ®ÄvÀ£À3) gÁªÀÄfà 4) ¸ÉÆãÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ®ªÀiÁtÂ, ªÀ:26, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À J®ègÀÆ ¸Á: ¨É®èzÀªÀÄgÀr vÁAqÁ C°èUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-09-12 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ, vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ. gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr vÀÄnUÉ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ  ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2012 PÀ®A 504,324 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                  ¢£ÁAPÀ:07-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¨Á¯Áf ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï ºÀwÛgÀ JªÀiï. ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±ï vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä , ªÀAiÀÄ:32ªÀ, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G: ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÀPÀ , ¸Á: E.eÉ ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ,vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ÄøÀ¯Áw §UÉÎ ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦.¸ÀvÁå£ÀAzÀ eÁ:PÁ¥ÀÄ DAzÀæzÀªÀ£ÀÄ ¸Á:gËqÀPÀÄAzÁ®QëöäÃPÁåA¥ï , FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÁ¼À DUÉÊw °ÃqÀgïVj ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà £ÀªÀÄä °ÃqÀgï anÖ¨Á§Ä EzÀÝgÀÆ ¤Ã£Éà ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÀÆÌ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛà CAvÁ §ÆlÄUÁ°¤AzÀ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ M¢ÝzÀÄÝ , anÖ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ , PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ gÀ« FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.204/2012 PÀ®A.504 , 323 , 324 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢UÉ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðtUÉÆAqÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ©æeï£ÀÄß GzÁÏl£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ DUÀ«Ä¹zÀÄÝ  D PÁ®PÉÌ ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ GzÁÏl£É ªÀiÁr ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀªÉÄÃ¯É ªÀÄzsÁå£À 12.25 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄð£À £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1) r.¹ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 2) £ÀgÀ¸ÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ 3) EªÀiÁ£ïªÉïï J¸ï.¹4) ®PÀëöät 5) DAd£ÉÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ¸Á-vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ªÀÄvÀÄÛ6) ¸Á¬Ä¨Á§ 7) £ÀfÃgï ¸Á§ 8) PÁ¯ÉñÀ¥Àà ¸Á-V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ9) ªÁ° ¸Á-gÁªÀiÁgÁªï PÁåA¥ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 100 jAzÀ 125 d£ÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä PÀµÀÖPÉÌ ¸ÀàA¢¸À°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À«¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À°¯Áè CAvÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀgÀt PÀĽvÀÄ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÁUÀ CªÀjUÉ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉý ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸Àj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀj CªÀgÉ®ègÀÆ  CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¸ÀPÁðj C¢üPÁjUÀ¼À PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ²æäªÁ¸À ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦.J¸ï.L EªÀjUÉ §®UÉÊ vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-36-f-115 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï MqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ZÀzÀÄj¸À®Ä ®WÀÄ ¯Áp ¥ÀæºÁgÀ ªÀiÁr 100 jAzÀ 125 d£ÀgÀ£ÀÄß ZÀzÀÄj¹ CªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ £ÀA.1 jAzÀ 6 £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2012 PÀ®A 143, 147, 341, 504, 353, 427 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.09.2012 gÀAzÀÄ --¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  ----/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-09-2012

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
CPÀÌ®PÉÆÃmÉ ¥Àæ¨sÀÆ @ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 65-70 ªÀµÀð CAvÀ ºÉýPÉÆArzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥Àæw ªÀµÀzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÅ PÀÆqÀ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÀuÉñÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®ègÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ K¼ÀzÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ UÀuÉñÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà ªÀlUÉ, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©), vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà JgÀ¸À£À  ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ gÉʯÉé ¥Ànæ zÁn §eÁgÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁzÀgÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ £ÁfªÀÄ vÀAzÉ gÀ»ªÉƢݣÀ ±ÉR ¸Á: PÀªÀÄ®UÀ£ÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt J°èUÉ £ÀqÉ¢Ý¢Ý ¤®Äè CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ PÉ®¸À EzÉ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä £ÀqÉ¢zÉÝ£É CAvÁ CAzÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £Á£ÀÄ ¤®Äè CAvÁ CAzÀgÀÄ £À£Àß ªÀiÁwUÉ «ÄÃj ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÁ CAzÀªÀ£É PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2012 PÀ®A 224 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀªÀ, ¸Á: zsÁªÀgÁ ªÀÄÄA¨Á¬Ä EvÀ£ÀÄ £ÉʸÀVðPÀ QæÃAiÉÄà PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV w½¹zÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ ¹ºÀZï¹ 616 UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¯ÉÊPÀ ¥Á±Á ¹¦¹ 1212 E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ £ÉʸÀVðPÀ QæÃAiÉÄà PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¯ÉÊPï ¥Á±Á E§âgÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¤AwzÀÄÝ, ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ QlQ¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, PÉÆqÀ¯É ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÁt¸À°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄÄ ¹UÀzÉ EzÀÝjAzÀ F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ w½¹ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2012 PÀ®A: 279, 337, 338, L¦¹. & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JA.PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ¢AzÀ ªÉåzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV §A¢zÀÄÝ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹.- 142 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ®PÀëöäªÀé vÀ¼ÀPÀ¯ï ¸Á: ºÀ®UÉÃj FPÉAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 8-40 ¦.JA. ¢AzÀ 9-40 ¦.JA.zÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÁzÀ ElVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀgÉUÉ §¹ìUÉ §AzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj¤AzÀ 7-30 ¦.JA. PÉÌ ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥ÀàPÉÌ ElV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ D¥É CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.-26/6244 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ElV PÀqÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆj¤AzÀ UÉƯÉðPÉÆ¥Àà ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥Àà EªÀ£ÀÄ CmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¥À¯ÉèzÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ 7-45 ¦.JA. PÉÌ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ JzÀÄjUÉ §gÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É mÁæPÀÖgïzÀ »A¢£À mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀĽvÀ CmÉÆà jPÁëzÀ §® ¨ÁUÀPÉÌ qÁå±ï ºÉÆqɹ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï CmÉÆà jPÁëzÀ°è §® ¨sÁUÀPÉÌ PÀĽvÀ ªÀiÁ¼ÉÃPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ UÀ¢UÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀ£À §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ vÀUÀÄ° J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄÄAzɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£À »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ £À£Àß §®UÉÊUÉ mÁæ° vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ vÉgÉazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄäAvÉ ¸ÀzÀgï CmÉÆÃzÀ°è E£ÀÆß 2-3 d£À EzÀÄÝ CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. PÀvÀÛ®zÀ°è mÁæPÀÖgï £ÀA§gï £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/12 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wUÀj-¨ÉlUÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà CqÀªÀ½î ¸Á: wUÀj EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß Ape ªÀÄÆgÀÄ UÁ°£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¨ÉlUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨ÉtÂÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà CqÀªÀ½î EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÝ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà¤UÉ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-05 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå :111/12 PÀ®A:110 (E)(f) ¹.Dgï.¦.¹ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 80 gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸ïzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß F PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ J¯ï. DAf£À¥Àà vÀAzÉ J¯ï. £ÁUÀgÁd ®Q̪ÀägÀzÀ, ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G: ©.JA.JA. ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: J.PÉ. PÁ¯ÉÆä ºÀjd£À ªÁqÁ ªÀÄjAiÀĪÀÄä£ÀºÀ½î vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, f: §¼Áîj. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C¥sÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 11-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÉøï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 197/2012 ªÀÄ»¼É PÁuÉ

ªÀÄzÁå£Àß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¢ªÀå¼À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 8722741264 ªÀÄvÀÄÛ 09032669223 JgÀqÀÄ £ÀA§gÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÆãï j¹ªï ªÀiÁr £Á£ÀÄ J°èzÀÝgÉãÀÄ ¤ªÀÄUÉ £À£ÀUÀÆ ¤ªÀÄUÀÆ ¸ÀA§AzÀ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ¸ÀÜVvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ ¥ÀÄ£À: JgÀqÀÄ £ÀA§gÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¹éZï D¥sï §A¢zÀÄÝ £À£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°ègÀĪÀ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚA¢jUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä C°èUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹UÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀªÀÄä°è §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¢ªÀå EªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ vÁªÀÅ PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¹ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ºÉAqÀw ºÉ¸ÀgÀÄ ¢ªÀå ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ZÀºÀgÉ zÀÄAqÀĪÀÄÄR UÉÆâ§tÚ«zÀÄÝ JvÀÛgÀ 5 Cr EgÀÄvÀÛzÉ vÉ®UÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ »A¢, EAVèõÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ.¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 


 


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಆನಂದ ವಯಾ:26 ವರ್ಷ ಈತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ32  ಕ್ಯೂ 2218 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ ಆತನ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ರಾಜೇಶ ಈತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫೋನಮಾಡಿ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ ರೋಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೋರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಆನಂದ ಈತನು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೋರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ:ಕೆಎ 32 -8554 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಅಟೋವನನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಅಟೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಆನಂದ ಈತನಿಗೆ ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು  ಬಾಯಿಂದ ವಾಂತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರ ಘಟನೆಯು ರಾತ್ರಿ 00=15 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಆದರ್ಶ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಮಗ ಆನಂದ ಈತನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದೆವು, ಸದರಿ  ಅಟೋ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಕರ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಯಲಕಪಳ್ಳಿ  ಸಾ: ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ  ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:87/2012 ಕಲಂ:279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ,ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಸಾವು:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ದಳಪತಿ ಸಾ|| ಹುಳಗೋಳ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಯಶೋಧಾ ಇವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:10-05-2004 ರಂದು ಚಿತ್ತಾಪೂರದ ರವಿ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಂದಳ್ಳಿ ಇವರ ಜೋತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು,  ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅವಳ ಗಂಡ ರವಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗು ಮೈದುನರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ, ಸಾಬಣ್ಣ ಇವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತ  ಮೈದುನರಾದ ವೆಂಕಟೆಶ ಮತ್ತು ಸಾಬಣ್ಣ ಇವರೂ ಕೂಡಾ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಕೊಳ್ಳದೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ಮಗಳು ಯಶೋಧಾ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ:07-09-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ವಿನಾಃಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗಂಡ ರವಿ  ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮೈದುನ ವೆಂಕಟೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಬಣ್ಣ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:80/2012 ಕಲಂ 498(ಎ), 306, ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣ ಸಾವಳಗಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಶರಣಸಿರಸಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ:09/09/2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ4-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ತಂಬಾಕವಾಡಿ,ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಂಬಾಕವಾಡಿ ಸಾ: ಇಬ್ಬರೂ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ರವರ ಹೊಟೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಾಹ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೊಟೇಲ ಬಾಕಿ 500/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಅವ್ಯಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ರಾಡಿನಿಂದ  ತಲೆಗೆ , ಕೈಯಿಂದ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಮೈಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 287/2012 ಕಲಂ 504 324 323  506 (2)  ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.