Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 27, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-12-2009.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/09 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀAvÉÆö UÀAqÀ ªÀÄÆ»AzÀgÀ PÀqɪÀĤ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀÄA§gÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆ»AzÀgÀ vÀAzÉ ¥Á® ªÀiÁ¸ÀÖgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ®UÀߪÁzÀ 3 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆqÀÄwÛ ®UÀßzÀ°è £ÁªÀÅ ¤£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 3 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉÉ PɽzÉÝªÉ DzÀgÉ 11,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 1 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. “gÀAr, ¨sÉÆøÀr” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £À£ÀUÉ EµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨ÉÃqÀ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹PÉƼÀÄî CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÁÌöå¤AUÀ ªÀiÁr¹ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÉ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 29-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAd£É 0800 UÀAmÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ E£ÀÆß 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀå vÀ£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §UÀzÀ¯ï ¦.JZï.¹ AiÀÄ°è ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð CAvÀ £ËPÀj EzÀÄÝ £ËPÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26/12/09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ²æÃPÀAoÀ¥Áà eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 54-1094 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ºÉƸÀMqÀ®Ä PÉ.DgÀ.¥ÉÃmÉ f¯Éè ªÀÄAqÁå, 2) vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¹ªÀÄä ±ÉlÖgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J 54-1094 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ ¸Á/ ºÉƸÀMqÀ®Ä PÉ.DgÀ.¥ÉÃmÉ f¯Éè ªÀÄAqÁå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-54-1094 £ÉÃzÀgÀ°è ¹ªÉÄAmï-PÁAQæmï «ÄPÀì ªÀiÁqÀĪÀ PÀ©âtzÀ AiÀÄAvÀæ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊmÉ£ÀµÀ£ï «zÀÄåvï vÀAw¬ÄAzÀ gÉÊvÀgÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ vÀAwUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀªÀĤ¸ÀzÉà vÀ£Àß ¯Áj PɼÀV¤AzÀ ºÁ¬Ä¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ eɸÁÌA C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀgÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÊ mÉ£Àê£ï ªÉÊj¤AzÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ JvÀÛgÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ¢AzÀ «zÀåvï vÀAw ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁr ¤®ðPÀë vÉÆÃj¹zÀÄÝ ºÀUÀÆ ¤lÆÖgÀ ©æqÀÓ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ D PÀqÉ §gÀĪÀ gÉÆÃqÀ ¸ÁzÁ gÉÆÃqÀ EzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ JvÀÛgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀAzÀgÉ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁ»w ZÁ®PÀ¤UÉ ¤ÃqÀzÉà ¤®ðPÀë vÉÆÃj¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è£À AiÀÄAvÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ «zÀÄåvï vÀAwUÉ ºÀwÛ «zÀÄåvï ¸ÀàµÀð¢AzÀ ¯ÁjUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAvÀæªÀÅ ¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G. MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á/ PÉÃgÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A 448, 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲gÉƪÀÄt vÀAzÉ ¤Ã®¥Áà ZÀl£À½î 50 ªÀµÀð, ¸Á/ gÀAeÉÆüÀSÉÃt EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀ®ÄªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ gÀAeÉÆüÀSÉÃt EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ©¸Ár PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1900 ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ dįÉàPÁgÀ ºÁ¹ä ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÆèÁ¬Ä® £ÀA§gÀUÀ¼ÁzÀ 09673545344, 09665952004, 09545421878, 09545091413, 0957972241 ¸ÀzÀj ¹ªÀiï £ÀA§gÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¹ªÀiï £ÀA.9448130440 UÉ ¨ÉzÀjPÉ PÁ®UÀ¼ÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ¹ªÀiï £ÀA§gÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “vÀĪÀiï gÀ»ÃªÀiï SÁ£À PÉà T¯Á¥sÀ £À»Ã gɺÀ£Á” CAvÁ ºÉÃzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JA§ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 393/09 PÀ®A 323, 341, 504, 506, 143, 147, 148 ¦¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¹¦¹-1366 EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå ¦¹ £ÀA-117 £ÉÃzÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà sJªÀiïr §ÄgÁ£À vÀAzÉ ¸ËPÀvï C° ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á- ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀfgÉ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JªÀiï r §ÄgÁ£À ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð ¸Á-¹AUÀgï ¨ÉÃUï ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á-©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃr¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 394/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥ÀgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ-43 ªÀµÀð G- PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-.PÉJ-39/8002 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÀÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgïnM ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JªÀiïDgïJ¥sï PÀA¥À¤AiÀÄ KzÀÄjUÉ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5925 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀwUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26/12/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ PÀ¼À¸À¥Áà ¸Á// ªÉƼÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/12/2009 gÀAzÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ¹VªÀĤ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ mÁæPÀÖgÀzÀ°è ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ ¢AzÀ gÉÃw vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÉʸÀÆÌ® ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §®vÉÆÃqÉUÉ ºÁUÀÄ JzÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: AiÀÄĪÀPÀ£À PÉƯɪÀiÁr, ªÀÄÄaѺÁPÀ®Ä AiÀÄvÀß, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ¸ÀvÀå¨Á§Ä EªÀ£ÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è CzÉà PÁåA¥ï£À £ÀªÁ¨ï vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§ 25 ªÀµÀð, £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï D¥ÀgÉÃlgï£À ¸ÀºÉÆÃzÀjUÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ DºÁ餹 MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½zÀÄ £ÀªÁ¨ï£ÀÄ dUÀ¼Á ªÀiÁrzÀÝgÀ zsÉéõÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝ ¸ÀvÀå¨Á§Ä ¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁªÀ§¤UÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÀ ºÀtzÀ ¯ÉPÀÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ JAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ¥ÁAqÀÄgÀAUÀPÁåA¥ï£À PÀAmÉ¥Àà & gÁeÉÃAzÀæPÁåA¥ï£À ªÉAPÀlgÀªÀÄt EªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÁ¨ï¤UÉ PÀÄr¹, ¤±ÉªÀiÁr¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉƯɪÀiÁr £ÉÃtÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁwæ 9.30UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w w½zÀªÀÄÈvÀ£ÀvÁ¬Ä ¸ÉÊzÁ© ¸Á:¥ÁAqÀÄgÀAUÀPÁåA¥ïEªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âgÀÄ ¥ÁzÁZÁjUÀ½UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánïï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á: eÁVÃgÀ ¥À£ÀÆßgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.37, ºÉZï.3766 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ ©J¸ïJ£ïJ¯ï D¦üÃ¸ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¨Á®ªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå 60 ªÀµÀð, ¸Á: gÁUÀ®¥À«ð EªÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìPÀÄjvÀÄ zÁR°¸À¯ÁVzÉ CAvÁ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸Á: ªÀiÁqÀVj, ºÁ:ªÀ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ 3 ªÉÄ樀 PÁåA¥ï£À°è gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¨Á¼ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: 3 ªÉÄ樀 PÁåA¥ï EªÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¼À PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï UÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á¼ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁtÂPÉ, NªÀð£À §AzsÀ£À, C.Q.gÀÆ:2736/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀå d¦Û :

²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2009 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹÌ-§¼Á£ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ zÀÄUÁð PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ zsÁ½ªÀiÁr, ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÉÆÃqÉPÁgÀ 30 ªÀµÀð, ¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:2736/- ªÀiË®åzÀ 180 JA.J¯ï£À 48 ¨Ál° AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì, 650JAJ¯ï£À QAUï ¦üµÀgï ¸ÁÖçAUï ©ÃAiÀÄgï 12 ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÁ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà ªÀĺÀäzï¹gÁeï ¦J¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2009 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ zsÁ½ªÀiÁr, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ 30 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:300/-¨É¯ÉAiÀÄ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀæZÁgÀzÀ ¨Áå£Àgï £Á±À, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è r.ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¢£ÁAPÀ:02.01.2010 & 03.01.2010 JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɸÀ®Ä GzÉÝò¹zÀ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀnÖzÀÝ ¨Áå£Àgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉgÀ½¸ÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Áå£Àgï£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ £Á±À ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ K¸ÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ¸Á: r.ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÀ UÀȺÀt «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¨É®èzÀªÀÄgÀr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ UÀȺÀt ®Qëöäà UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà PÀ£Áß¼ï 30 ªÀµÀð ¸Á: ¨É£ÀPÀ£Á¼ï EªÀ½UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAr ¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ C£ÀߥÀÆtð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå ºÀ¯Éè, fêÀ¨ÉzÀjPÉ zÀÆgÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà EªÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ UÀÄqÀØzÀ C®ªÀÄ¥Àà EªÀ¤UÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ dUÀ¼ÀUÀ¼ÁV ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.12.2009 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ UÀÄqÀØzÀ CªÀÄ®¥Àà, 2.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛtÚ, 3.¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ C¯ÉñÀ¥Àà & 4. G¯ÉèñÀ zÉñÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ °AUÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÀÝ °AUÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁVgÀĪÀ °AUÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    : ºÉÆ®zÀ zÁj «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¯Éè, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ, ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ & ¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆ®UÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è£À zÁj «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ¢£ÁAPÀ:21.12.2009 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¸Á:zÀqÉøÀÆÎgÀÄ EªÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁVgÀĪÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ºÀ¯Éè, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ EªÀ£ÀÄ PÀPÀÌ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀPÁðjd«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:13gÀ°è UÁæªÀÄzÀ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä zÁj ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 2-3 zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: PÀPÀÌ®zÉÆrØ EªÀ£ÀÄ ¨É¼É¢gÀĪÀ ¸ÉÃAUÁ ¨É¼É¢zÀÝ d«Ää£À°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ dA§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀ -UÁVgÀĪÀ ¤AUÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ZËPÀ oÁuÉ :¢. ²æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ ¨ÉdUÀA ¸Á. D¹¥sÀ UÀAd UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹®égÀ PÀ®gÀzÀ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-32, J®-321, £ÉÃzÀÄÝ C.Q, 18,900/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀUÀgÀzÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄrPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà gÁAiÀÄ¥À½î ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ f¯Áè: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÀÄ®§UÁð PÉÃAzÀæ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĪÀÄvÁ ¯ÁqïÓ JzÀÄjUÉ ¤°è¹gÀĪÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÀÄAqÁ ¸ÉèÃqÀgÀ ¥Àè¸ï KA-36 S-4729 RS- 25,000/- BLACK COLOUR, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. E°èAiÀÄvÀ£ÀPÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.