Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 28, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 27-11-2013 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAzÀ°ºÉÆøÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ¸ÉÆêÀÄ£ÀªÀÄgÀr, 35ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀAzÀ°ºÉÆøÀÆUÀÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÀAZÀÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ E¹áÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 14370/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ¸À¢æ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 235/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÀªÀj£ï UÀAqÀ ¸ÉÖöÊ¯ï ¨Á§Ä @ ±ÉÃSï C«ÄÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G:  ªÀÄ£ÉUÉ®¸À  ¸Á: ¸ÀÆUÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.EªÀgÀÄ  FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À»AzÀ ¸ÉÖöÊ¯ï ¨Á§Ä @ ±ÉÃSï C«Äãï EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ  5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ  vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ DUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ PÉÆlð£À°è gÁfAiÀiÁVzÀÄÝ ¥ÀÄ£À: ¢£ÁAPÀ: 26.11.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CvÉÛ E§âgÀÆ ¸ÉÃj  ‘’K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ E¢ÝAiÀiÁ F HgÀ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ’’ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤r ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 121/2013 PÀ®A 498(J).323.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ 24/11/13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð -¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£À zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ,60ªÀµÀð,zÀ¸ÀgÀÄ,PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á- ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 36/AiÀÄÄ 449 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÉêÀzÀÄUÀð ¢AzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ CAvÀå QæAiÉÄ ªÀÄÄUÀ¹ vÀªÀÄä HjUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ §eÁd ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ¸Á- vÉÆÃgÀt¢¤ß      FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwzÀÝ UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ  PÀAmÉAiÀÄå ¸Á- w¥À஢¤ß E§âgÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀzÀÝ UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉPÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄ®QUÉ,JqÀUÀqÉ,vÀ¯ÉUɪÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ §eÁd ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ  §¼ÁîjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ E¯Ád¤AzÀ UÀÄt ºÉÆAzÀzÉ ¢£ÁAPÀ 27/11/13 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 309/2013 PÀ®A. 279,337,338,304(J) L¦¹ gÉ/« 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà eÁ;£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ;20, 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;22 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÆ ¸Á UÀÄAqÁ vÁ;¹zsÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ªÉAPÉÆ¨ï ªÀAiÀiÁ;17 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G; «zÁåyð ¸Á;UÀÄAqÁ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ £ÁªÀÅ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý D¸ÀàvÉæAiÀÄ M¼ÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃgÁV J¼ÉzÀÄ vÉÆqÉUÀ¼À ¸ÀA¢AiÀÄ°è ¨sÁj M¼À¥ÉnÖ£À UÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2013 PÀ®A; 504.341.323.325 506. gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ: 27-11-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAQÌAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è §mÉÖ vÉÆýAiÀÄ®Ä CxÀªÁ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÉ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ JqÀªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÉÊ PÀmÁÖV ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄtÂPÀAn¤AzÀ vÉÆAqÁVzÀÄÝ, vÀ¯É¬ÄAzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ ¤Ãj£À°è d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÉÄð£À ZÀªÀÄðªÉ¯Áè wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æÃ.UÉÆAzÀ½î FgÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁUÉêÁr vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 50/2013 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.                       
                  

                  ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ UÀuÉñï dªÀ½ , ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁ.ªÀ: ZÀPÀ¯ÉÃgÀ UÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UÀuÉÃ±ï ªÀAiÀÄ:35ªÀ, FvÀ¤UÉ 02 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ C¥ÉArPïì D¥ÀgÉñÀ£ï ªÀiÁr¹zÁUÀÆå DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ , ¸ÀzÀj UÀuÉñï FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ w½¹zÉà ¢£ÁAPÀ:28-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ZÀPÀ¯ÉÃgï UÀ°èAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÀQAr bÀrUÉ ®ÄAV¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA.26/2013 , PÀ®A. 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦ügÁå¢ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸Á§ºÀĸÉãÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ.32 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA G.PÀÆ° ¸Á.¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀlÖqÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄnÖ®Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀªÀÄ ºÁQzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ.27-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á¸Á§£ÀÄ ¸ÀzÁÝA¤UÉ ªÀÄgÀªÀÄ£ÀÄß vÉUɬÄj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÁÝA£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ElÖAV¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ CwÛUÉUÉ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/13 PÀ®A.504, 323, 324, 354 gÉ/«.34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2013 gÀAzÀÄ  57 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-11-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-11-2013

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ PÀ®A 178/2013 PÀ®A 448,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 27/11/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ dĨÉÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ gÀ²ÃzÀ ¯ÁxÉÆÃr gÀªÀgÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ QæPÉÃmï Dl DqÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆägÀ ¸ÀeÁÓzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C° F£ÀvÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ   ¢£ÁAPÀ 26/11/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£Á ºÀdgÀvï zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ¸ÀeÁÓzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è   ¢£ÁAPÀ 27/11/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1015 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ£ÉÆçâ£É EzÁÝUÀ   ¸ÀeÁÓzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ UÀ¥sÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁAiÀħ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.  

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 404/2013 PÀ®A 308 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27/11/2013 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ® ªÁ»zÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸Á§ ªÀAiÀÄ  : 55 ªÀµÀð eÁw : ªÀÄĹèA G : vÀgÀPÁj  ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : ¨sÀUÀªÁ£À UÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁ𢠠3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄî ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ »UÉ MlÄÖ 5 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ   ¢£ÁAPÀ 27/11/2013 gÀAzÀÄ 9.30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ ¨sÁUÀªÁ£À UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ¦üPÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ NqÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ¦üPÀ FvÀ¤UÉ ¤£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ K£ÁzÀgÀÄ PÉî¸À ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è »ÃUÉ EgÀÄvÉÛ£É JAzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÉÛ CªÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ¤£ÀUÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄvÀÛzÉ w½¹zÁUÀ ¤£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: ºÉ½zÉÝ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁå JAzÀÄ C¯Éè £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ PÀÆqÀ DvÀ£ÀÄ D gÁqÀ¢AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ NªÉÄä¯É vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÉÛ£É. MAzÀÄ ªÉÃ¼É DvÀ£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀîzÉ EzÀÝ°è D gÁr£À JlÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆUÀÄwÛzÉÝ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 405/2013 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆÃvÉ 78 (3) PÉ.¦ DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 27/11/2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ J¸ï.JA AiÀiÁ¼ÀV  ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¥Á¥ÀªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛªÉAzÀÄ d£ÀjUÉ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ d£ÀjAzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆV ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛªÉAzÀÄ d£ÀjUÉ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ d£ÀjAzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ  DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1) 3000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ªÀÄvÀÄÛ 3) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 27-11-2013 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±À£ÀªÀÄÄR¥Áà RAqÉæ ¸Á: »gɪÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrgÀĪÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ±ÀªÀıÁ¥ÀÆgÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¨sÁ°Ì qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 26/3  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÉÆÖãÀ PÀæ²Ã£À ªÀiÁqÀĪÀ WÀlPÀ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj ¸ÉÆÖãÀ PÀæ±ÀgÀ ªÀIJãÀ ¸À®ÄªÁV CzÀgÀ ©Ãr ¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ 1] ªÀIJãÀ PÀÄr¸ÀĪÀ zÉÆqÀØ ¸ÁÖAqÀUÀ¼ÀÄ 5 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 10,000/-  2] ªÀIJãÀ PÀÄr¸ÀĪÀ ¸ÀtÚ ¸ÁÖAqÀUÀ¼ÀÄ 8 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 3,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 3] ¨ÉÃjAUÀ PÀªÀgÀì zÉÆqÀتÀÅ 2 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 3,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 4] 2 EAf£À JAUÀ¯ï 10 ¦üÃl GzÀݪÀżÀªÀÅ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 5] ZÉÊ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁàçQÃmï 2 ¸ÉÃmï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 5,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 23,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ Rjâ ªÀiÁr ¸ÉÆÖãÀ PÀæ±ÀgÀ ªÀIJãÀ PÀÆr¸À®Ä ¢£ÁAPÀ 23-11-2013 gÀAzÀÄ vÀAzÀÄ EnÖgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ 26-11-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÉÆÖãÀ ªÀIJãÀ PÀÄr¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 25-11-2013 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Gulbarga District Reported Crimes

ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ : 
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ರಘುರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಸಾ|| ಗಣೇಶ ನಗರ ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ಬಾರೆಹಿಲ್ಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 26-11-2013 ರಂದು 4:00 ಪಿ.ಎಮ್.ಸುಮಾರಿಗೆ ತಹಸೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದರುನಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದವರೆ ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನಿಲ್ಲು ಅಂತಾ ಬೈದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬನು ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಟಿನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿರಾಡಲು ಅಲ್ಲಿಯ ತಸೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ ಮೈನೋದ್ದೀನ ಮತ್ತು ಧನರಾಜ ಅನ್ನುವವರು ಬರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು 3 ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹುಡಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಕಿಣ್ಣಿ ಸಾ:ರಾಜಾಪೂರ ತಾ:ಚಿತ್ತಾಪೂರ, ಹಾ.ವ:ಬಟಗೆರಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮ, ತಾ:ಸೇಡಂ ಇವರನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಕಿಣ್ಣಿ ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ನಂತರ ತವರು ಮನೆ ಬಟಗೆರಾ(ಕೆ) ಗೇಟಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕುಡಿತ ಚಟ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ವಾಸವದತ್ತಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದಲೂ ತೆಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ, ವಿಪರೀತ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ್ದರು, ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ :27-11-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 04-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಕ್ಕಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಒಬ್ಬನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಮರಳಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 05-30 ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೂಗಿದರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ನಾಗೇಶ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಇವರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಡಕಿ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಂತೋXಷ ಇವರು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಸೀರೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಶಿವಪುತ್ರ ಸಾಮನೆ ನಂ 161 ಎ ಗ್ರಾಮೀಣ ಲೈನ ರವರು ಪತಿಯಾದ ಶಿವಪುತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 27-11-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-37 ಹೆಚ್-8167 ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಹಳೆ ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಮಧ್ಯದ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ಆರ್-3872 ರ ಸವಾರನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.