Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 8, 2010

Bidar District Daily Crime Update 08/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08/01/2010.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2010 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ¥Áà ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É ªÀAiÀÄ 32 ¸Á: ¥Áèl £ÀA 141, ªÉÆmÉÖ ¯ÉÃOl ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ CzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/07-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁzsÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ GµÁ ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀr¬ÄAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12,000/- 2] MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʬĮ 1200 C.Q 500/- 3] MAzÀÄ J¯ï f PÀA¥À¤ 2630 ªÉƨÉʬįï CQ 500/- 4] MAzÀÄ ºÀªÁ¬Ä PÀA¥À¤ ¹ 2801 ªÉƨÉʬįï C.Q 500/- 5] EA¸ÁÖgÀ PÀA¥À¤ r«r ¥ÁèAiÀÄgÀ C.Q 500/- 6] ¸ÁåAªÀĸÀAUï r«r ¥ÁèAiÀÄgï C.Q 500/- MlÄÖ 14,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀzÀÄÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 07-01-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ªÀAiÀÄ 21 ¸Á: WÉÆÃqÀA¥À½î ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07-01-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß §¸ÀªÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀ𮠣˨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆæ PÀ¦Ã® vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ 20 ¸Á: £Ë¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É E°è AiÀiÁPÉ ¤°è¹¢Ý EzÀÄ JjAiÀiÁ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2010 PÀ®A 324,504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Àß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
£ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ C¥Á¢vÀ RAiÀÄƪÀiï vÀAzÉ C¨Áâ¸À«ÄAiÀiÁå ¸ÁPÀªÀÄoÁuÁ ¥ÁåUÉÆà DmÉÆà £ÀAB PÉJ-38/4781 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃj¤AzÀ, ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ - PÀªÀÄoÁuÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥sÉæAqïì zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝPÉÌ DmÉÆà M¼ÀUÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ 15 ªÀµÀð, «zÁåyð ¸ÁPÀªÀÄoÁt vÁf©ÃzÀgÀ EªÀgÀ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, ¨É£Àß°è, JqÀªÉƼÀ PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹: -
¢£ÁAPÀ 7-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CuÉÚ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀµÀð eÁ/ºÁå¼ÀªÁ G/PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ vÁ/¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ¸ÉÆ¸É C¤ÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ°èzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ ¸É椀 2) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸É椀 ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸É椀 vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ gÁd¥Áà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ C¤ÃvÁ½UÉ “J gÀAr” ¤£Àß ºÀA¢UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ UÀ°d ªÀiÁqÀÄwÛªÉ ¤£Àß ºÀA¢ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖPÉÆ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ¥ÀætÂUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖqÀ®Ä CUÀĪÀ¢®è JA¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¤ÃvÁ¼ÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀAmÉvÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÀÄ ºÉÆzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀå ºÉÆV dUÀ¼À ©r¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸É椀 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÀAiÀÄ ¥Àqɹ ¥ÀÄ£ÀB CzÉ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀļÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÀÛ£É, ¸É椀 EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÀÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2010 PÀ®A. 448, 323, 504, 506, 341, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁd²æà UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀĽî, 2) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÀÄ½î ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹, CªÁZÀå ±À§ÝzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 07/01/2010 gÀAzÀÄ PÉÆÃl𠦹-936 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ gÀªÀgÀ DzÉøÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.01/2010 ¢£ÁAPÀ 31/12/2009 ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 06/01/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á C°±Á vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ C°±Á ªÀ 36 ªÀµÀð G ¥Áè¸ÀÖgÀ PÉ®¸À ¸Á L¸À¥ÀÆgÀ vÁ\f\©ÃzÀgÀ EªÀgÀ 7 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ U˸ÉƢݣï EvÀ£ÀÄ L¸À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqï zsÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/JZï-4867 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ U˸ÉƢݣïUÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 506, eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉƺÀäzï ±À¦ü CºÀäzï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀ»Ãzï ªÀAiÀÄ: 40, ¸Á: ±ÀºÁUÀAeï ©ÃzÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ 2003 £Éà ¸Á°£À°è jÃAiÀiÁd ¥À£Áì¯ï vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀjAzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 21 UÀÄ®ègÀ ºÀªÉð ©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ KPÀÌgÉ 12 UÀÄAmÉ d«Ä£À£ÀÄß 2,50,000=00 gÀÆUÉ Rj¢¹gÀÄvÁÛgÉ. 2004 £Éà ¸Á°£À°è CªÀjUÉ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ D d«ÄäUÉ D¹ªÀÄ gÁ»¯ï d¨ÁâgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀjUÉ 4 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆUÀ½UÉ ªÀiÁjgÀÄvÁÛgÉ. D¹ÃªÀiï gÁ»Ã¯ï EvÀ£ÀÄ CzsÀð ¨sÁUÀzÀ ºÀt 2 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ §zÀ¯ÁV 2 ®PÀë PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. E£ÀÆß½zÀ ºÀt 3 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ M¦à ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 3 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ºÀt PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt ¸ÀzsÀå E®è ªÀÄvÉÛ 3 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è. F ¸ÀA§AzÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ PÉÆmÁÖUÀ DgÉÆæ C¹ªÀÄ gÀ»¯ï FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ£À ZÉÃPï 87 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä G¼ÀîzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 7-11-2009 CAvÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ, ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. D ¢£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ£À SÁvÉAiÀÄ°è ºÀt dªÀÄ E¢ÝgÀĪÀ¢®è. F §UÉÎ D¹ÃªÀiï gÁºÀƯ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr¢ CAvÀ PɽzÁUÀ d£ÉªÀj wAUÀ¼À°è PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 6-1-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ D¹ÃªÀiï gÁ»Ã¯ï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ «Ä¯£ï ±Á¢ SÁ£Á ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ ¤£Àß ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý PÀgɬĹzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É «Ä¯£ï ±Á¢ SÁ£Á ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) JªÀiï.r jAiÀiÁeï vÀAzÉ JªÀiïr d«ÄÃgÀÄ¢ÝãÀ, ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ. 2) JªÀiïr. DjÃ¥sï vÀAzÉ JªÀiïr d«ÄÃgÀĢݣÀ, ¸Á: ¥À£À¸Á® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ. 3) JªÀiïr eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ JªÀiïr ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ, ¸Á: ¥À£À¸Á® vÁ°ªÀiï ©ÃzÀgÀ. 4) D¹ÃªÀÄ gÁ»Ã® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á VzÁðªÀgÀ, ¸Á: d¨ÁâgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. 5) JªÀiïr R°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁzÀR, ¸Á: d¨ÁâgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CAV »rzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, jAiÀiÁd ZÁPÀÄ vÉÆj¹ vÀĪÀiï ¥ÉÊ¸É ¥ÀÄZÉvÉÆ RvÀªÀiï PÀgÀzÉÃvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ F «µÀAiÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßìÄvÀjUÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 07/01/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ: w¥ÀàuÁÚ UÉÆÃzÉ»¥ÀàgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á; SÁ£Á¥ÀÆgÀ(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀ𠧸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ¤¯ÁA©PÁ PÁ¯Éä£À°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ JqÀ PÀtÄÚ PÀÄgÀÄqÀÄ EzÀÝ PÁgÀt PÁ¯ÉãÀzÀ£À°è DPÉAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ wgÀÄUÁqÀÄ®Ä ¸ÀAPÉÆÃZÀUÉÆAqÀÄ CxÀªÁ E£ÁåªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄÄdÆUÀÄgÀUÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 06/2010 PÀ®A: 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 07/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ: PÁ²£ÁxÀ ²ªÀt ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G/ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, wæÃ¥ÀÆgÁAvÀ gÉÆÃqï §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ²ªÁ¤ ºÉÆêÀiï C¦èAiÀÄ£ïì¸ï CAUÀrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 07/01/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.00 vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ: ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á/ ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 20 jAzÀ 25 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À E§âgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀ¼É n.«. EzÉ EzÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹ ºÉÆøÀ n.«. vÉÆÃj¹j CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ£ÀÄß CAUÀrAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄ n.«UÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ »AzÉ ¤AwÛzÀÝ E§âgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 4 r.«.r. ¥ÉèÃAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 03/2010 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ: 27/12/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1130 WÀAmÉUÉ fêÀ£À vÀAzÉ: ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð J¸ï.¹. ªÀiÁ¢ÃUÀ, ¸Á/ C¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Qæ¸ÀªÀÄ¸ï ºÀ§â DZÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¨ÁA¨ÉUÉ PÀÆqÁ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢¯Áè J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄrPÁr «ZÁj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 05/2010 PÀ®A: ºÀÄqÀUÀ PÁuÉ:-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ: ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á/ WÁl»¥ÀàgÀUÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð CPÀÌ ªÀĺÁzÉë ¥ÁæxÀð«ÄPÀ ±Á¯É §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ªÀiÁvÉ ªÀĺÁzÉë D±ÀæªÀÄzÀ°ègÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ gÀeÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ WÁl»¥ÀàgÀUÁPÉÌ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ 11.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ §¸ïì ¤¯ÁÝt¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 448, 323, 504, 506, 341, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 20/06/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁd²æà UÀAqÀ: vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀĽî 2) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ: ¦ÃgÀ¥Áà ªÀÄ½î ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á gÁeÉñÀégÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹, CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 04/2010 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 07/01/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C¤Ã¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀAB PÉ.J-38 E-8993 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ qÁ/ PËd®®V gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ¸À°A ¸Á/ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj f¯Éè ±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¹zÀÝgÁªÀÄUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà UËqÀ 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ VtªÁgÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:04.04.2004 gÀAzÀÄ 10 vÉÆ° §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgĪÀAvÉ ªÀiÁ£¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ VtªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £É¯É¹zÄÝ r¸ÉA§gï.2009 g°è UÀAqÀ, CvÉÛ, ¨ÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀªÀÄä UÀAqÀ °AUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃPÉÆAqÀÄ VtªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄz°è ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøïgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:07.01.2010 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á: CvÀÛ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ J£ï. UÀuÉÃPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ ¸ÀASÉå: 95 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀPÀ° ¥Á£Àgï & gÁqïUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CPÀæªÀĪÁV ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªiÁtzÀ°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ Dgï.£ÁUÀgÁd QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï 2£Éà G¥À-«¨sÁsUÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï, UÁåAUïªÀÄ£ï ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ºÀ¯ÉèªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, UÉÃï dRAUÉƽ¹, ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ Dgï.£ÁUÀgÁd QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøïgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 07.01.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀÄ ²gÀÆgï ¸Á: avÀÛªÁqÀV, vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgÀïfÃ¥ÀÄ vÁvÁÌ°PÀ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀA:PÉJ.28, 0933 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±À§jªÀįÉÊUÉ ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝ jAzÀ PÉÆÃmÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PÀÄæµÀgïfÃ¥ÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 1) ªÀÄAUÀ¼¥ÀÀÀà vÀAzÉ FgÀ¥Àà EzÀÝ®V, 2) zÀ£ÀıïgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨sÀƸÀgÉrØ, 3) ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ, 4) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ, 5) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÉÄÃgÀ£Á¼À, 6) ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ £ÁqÀUËqÀ, 7) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨É£ÀÆßgÀÄ, 8) ºÉêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ ¥Ánïï, 9) PÀĪÀiÁgÀ.«.¥Ánïï vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, 10) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánïï, 11) «dAiÀiï vÀAzÉ ®ÀPÀëöätUËqÀ, 12) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà §rUÉÃgÀ, J®ègÀÆ ¸Á: avÀÛªÁqÀV ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ 13) §¸ÀÄ ²gÀÆgÀÄ ¸Á: avÀÛªÁqÀV, vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀ¤UÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉêÀÄAvÀ ¸Á: avÀÛªÁqÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 06.01.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀAqÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ EªÀ£ÀÄ mÁåAPÀgï ¸ÀA:PÉJ.28,©.2999 £ÉÃzÀÝgÀ°è rÃd¯ï & ¥ÉmÉÆæïï£ÀÄß «eÁ¥ÀÆgÀÄ LN¹ ¬ÄAzÀ ¯ÉÆÃqÀªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆgÉèÁ¼ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à mÁåAPÀgï ¥À°ÖAiÀiÁV mÁåAPÀgï £À°èzÀÝ rÃd¯ï & ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÉÆÃjPÉAiÀiÁV C.Q.gÀÆ:4,00,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ mÁåAPÀgï£À QèãÀgï UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÉƪÀ£ÀÆgÀÄ, vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 06.01.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á¯Áf ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï ¸ÀA:PÉJ.33,J¥sï.23 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¨sÁ¸ÀÌgï ªÉƨÉʯï CAUÀr ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: J.22,eÉ.4167 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀwÛzÀÝ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ 18 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀįÉèñÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 07.01.2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀAqÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ EªÀ£ÀÄ mÁåAPÀgï ¸ÀA:PÉJ.28,©.2999 £ÉÃzÀÝgÀ°è rÃd¯ï & ¥ÉmÉÆæïï£ÀÄß «eÁ¥ÀÆgÀÄ LN¹ ¬ÄAzÀ ¯ÉÆÃqÀªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆgÉèÁ¼ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à mÁåAPÀgï ¥À°ÖAiÀiÁV mÁåAPÀgï £À°èzÀÝ rÃd¯ï & ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÉÆÃjPÉAiÀiÁV C.Q.gÀÆ:4,00,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ mÁåAPÀgï£À QèãÀgï UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÉƪÀ£ÀÆgÀÄ, vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀÄjUɪÀÄ䢩â vÁAqÁ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄtÚ EªÀgÀ 13 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ²æÃPÀȵÀÚ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.01.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:07.01.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÀÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøïgÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

eÉêÀVð oÁuÉ : EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ EeÉÃj-aUÀgÀºÀ½î gÉÆÃqÀ AiÀļÀªÁgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è DmÉÆà jÃPÁë ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-32, J-6402 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw CtPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄ®èªÀÄä J®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß aAvÁªÀÄt EvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ appe Atuo cab ªÁºÀ£À No KA-32, A-4376 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ JzÀÄgÁV C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÁªÀÅ PÀĽvÀ DmÉÆà jÃPÁë gÉÆÃr£À°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ ©nÖvÀÄÛ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ PɼÀUÉ ¹PÀÌ ªÀÄ®èªÀÄä¼À §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ, JzÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. £À£ÀUÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆÃqÉPÀ¯ï oÁuÉ : ²æêÀÄw ¸ÉÆêÀĪÀé ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀªÀ½ [¨sÀvÀÛ] ºÀZÀÑ®Ä PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀA; gÁªÀÄtÚ vÉÃj£À EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀ®Ä PÀPÉÌÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ §®±ÉÃnÖºÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ 407 UÀÆqÀì UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ PÀjêÀĸÁ§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÆqÀì UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ & ªÀiÁ£À«fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ mÁåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J. 33 n. 5271 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqɹ CzÀgÀ »AzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üÃgÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÉÆêÀĪÀé½UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ & EvÀgÀ PÀqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉà UÀÆqÀì UÁrAiÀÄ°èzÀÝ E£ÀÆß 4-5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ & ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀA. ¸ÉÆêÀÄtÚ »ÃgɪÀĤ ¸Á: PÀPÉÌÃgÁ , vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆqÉÃPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁ UÀæ«ÄÃt oÁuÉ : ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Áà UÀÄAeÁ¼ÀPÀgï , ¸Á: £ÀgÀ¹AºÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¢. 06-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß CtÚ gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Áà E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «zsÁå £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÆèsÁ ¸ÀgÀ¹AUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ PÁ®£ÀrUɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ «Äd¨Á £ÀUÀgÀ qÁ: C¯ÁG¢Ý£À EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À jAUÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ C¼ÀAzÀ ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄÄ EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¯Áj ¸ÀªÉÄvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀªÀÄä CtÚ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¤A§UÁð oÁuÉ :¢. 06-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà C¼ÀîV ¸ÁB ¨sÀƸÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ
vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1.²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Àà UÀÄAeÉÆÃn 2.²ªÀ±ÀgÀt¥Àà @ ²ªÀ±ÀgÀt vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà UÀÄAeÉÆÃn 3.«oÀ×® vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà UÀÄAeÉÆÃn 4.¹zÀÝgÁªÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ UÀÄAeÉÆÃn 5.±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà UÀÄAeÉÆÃn 6. ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ UÀÄAeÉÆÃn 7.gÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Àà UÀÄAeÉÆÃn ¸ÁB J®ègÀÆ dªÀ½ [r] UÁæªÀÄ 8.eÉ.¹.¦ £ÀA. 6851 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ eÉ.¹.¦ £ÀA. 6851 £ÉÃzÀÝjAzÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁj PÉzÀgÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÉêÀVð oÁuÉ : ¢. 06-01-2010 gÀAzÀÄ eÉêÀVðAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ¤ÃgÀ®PÉÆÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAV ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ F »AzÉ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¹zÀ »£ÉßAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA§AzÀzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è MqÉzÀ ©Ãj£À ¨Ál° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ ¸ÀAUÀqÀ §gÀ®Ä dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ CPÀÌ ªÀįÉèñÀéj EªÀ½UÉ ¤¤ßAzÀ¯Éà FPÉ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ §gÀĪÀÅzÀÄ ©nÖzÁÝ¼É ªÉÆzÀ®Ä ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MqÉzÀ ©Ãj£À ¨Án¬ÄAzÀ DPÉAiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄaÑ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ UÁf£À ZÀÆgÀÄ vÀ£Àß §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ ZÀÄaÑ UÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ : ²æêÀÄw. ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä UÀAqÀ CA¨ÁzÁ¸À ºÀeÁgÉ ¸Á: ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-12-09 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄÄAeÁUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw CzsÉåPÀëgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ zÁ£À¥Àà §PÀgÉ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£É eÁUÉ SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E¯Éèà ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É AiÀiÁPÉà SÁ° ªÀiÁqÀ° CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr eÁUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÀÄ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß QwÛ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ : ²æà zÉëAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħuÁÚ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: «tdV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 wAUÀ¼À »AzÉ PÀȶ ºÉÆAqÁ(UÀÄAqÁ) ºÁQ¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀȶ UÀÄAqÁªÀ£ÀÄß GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄè° ºÁQ¹PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤AUÀtUËqÀ ºÁUÀgÀV FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¹zÀÝtUËqÀ¤UÉ PÉýzÀPÉÌ ¤AUÀtUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ eÉÆÃvÉUÉ §AzÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: «ÄtdV J®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉ :²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ºÁ®¨sÁ« ¸Á: JªÀiï.r.Dgï. ±Á¯É UÀÄAqÀUÀÄwð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀÄAqÀUÀÄwð UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯É 7£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ:13ªÀµÀð ¸Á:;aPÀÌ£À½î vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ UÀÄAqÀUÀÄwð UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄgÁfð zÉøÁ« ªÀ¸Àw ±Á¯É¬ÄAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀ°®è. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÁ¼ÀV oÁuÉ : ²æà ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ aAZÉÆý JZï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05, 06-01-2010 gÀ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ±Á¼ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀVzÀÝ ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉUÁV 10 UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 3,40,144/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 06-01-2010 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÁ¼ÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.