Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 10, 2009

Raichur District Reported Crimes


: fÃ¥ÀÄ rQÌ, ¥ÁzÁZÁjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:08.01.2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ fÃ¥ÀĸÀA:J¦.22,AiÀÄÄ.9381 £ÉÃzÀÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀzÁé¯ï-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÀÄgÀħzÉÆrØ PÁæ¸ïºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ vÉÆÃl£ÀgÀ¸À¥Àà 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ fÃ¥ÀÄ ¤°è¸ÀzÉà UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀzÉÃ, ¥Éưøï oÁuÉUÀÆ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÀoÁuÉ C.¸ÀA: 04/2009 PÀ®A: 279,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÉÆý ¥ÀAzÁål, 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 2090/- d¦Û :

²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ®zÉÆrØUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÉÆý ¥ÀAzÁålzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ PÀ° ©üêÀÄAiÀÄåUÁ¼ï ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 50 ªÀµÀð,¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:600/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 6 PÉÆýUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt: 2090/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄoÁuÉ C.¸ÀÀA.03/2009 PÀ®A:78(2) PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl E§âgÀÀ §AzsÀ£À, 60 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ d¦Û :

²æà ©.L.gÉrØ ¦.J¸ï.L ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀoÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.01.2009 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï §qÁªÀuÉAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ®¨ÉgÀPÉ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ®PÀëöät vÀAzÉ UÀqÉØ¥Àà ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« ¸Á: £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ NrºÉÆÃVzÀÄÝ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À 22 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 20 ªÀµÀð EªÀj§â£ÀÄß §A¢ü¹,C,Q,gÀÆ:600/-¨É¯ÉAiÀÄ 60 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ü d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀoÁuÉ C.¸ÀA:06/2009 PÀ®A : 32,34 PÀ£ÁðlPÀ D¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ: 9-01-2009gÀAzÀÄ gÁwæ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ G¸Áä£À vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á¨ï ±ÉÃPÀ ¸Á:ªÀįÁèqÀ PÁ®¤ ªÀÄÄA¨ÉÊ(ªÀĺÁgÁµÀÖç) EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¥ÀæwªÀµÀð ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âPÉÌ SÁeÁ §AzÉãÀªÁd zÀUÁðPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ, F ªÀµÀðªÀÇ ¸ÀºÀ 8-1-09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §A¢zÀÄÝ, gÁwæ AiÀiÁgÉÆà 3 d£ÀgÀÄ PÉ.©.J£ï. zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ vÀ£Àß°èUÉ §AzÀÄ ¦AiÉÄAUÉ ZÀ¯ÉÆÃ(ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄ®Ä £ÀqɬÄj) CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ PÀÄrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À±É eÁ¹ÛAiÀiÁzÁUÀ CªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁj£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CAzÁeï 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.©.J£ï.zÀUÁðzÀ »AzÀÄUÀqÉ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÁgÀ ¤°è¹ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áål¤AzÀ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉüÀ®Ä CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°¯Áè, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¥ÉưøÀ fÃ¥À §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. D ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£ÉߣÀA:04/09 PÀ®A 323,324, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÉÆÃV ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ 07-01-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÉƪÀÄ£ÀUËqÀ vÀA/ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ¸Á/ PÀAZÀ®PÀ« EªÀgÀÄ lAlA £ÀA PÉ.J-33-4132 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ UÉÆÃV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj lAlA ZÀ¯ÁPÀ£ÁzÀ ¨ÁUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀPÀgï FvÀ£ÀÄ PÀAZÀ®PÀ« zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CmÉÆà lAlA£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV Nr¸ÀÄ CAzÀgÀÆ PɼÀzÉ ºÁUÉà ªÉÃUÀªÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ £ÀªÀÄÆägÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è MªÉÄä¯É PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ lAlA ¥À°ÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ ¸ÀzÀj ¨sÁUÀ¥Àà lAlA ©lÄÖ Nr ºÉÆqÀzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ gÉÆÃr£À JqÀªÀÄUÀή°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀªÉÄÃ¯É ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, PÀÄvÀÛUÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA-03/09 PÀ®A-279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134 [J[ & [©] ¸ÀA/ 187 LJA«í AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ UÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À :- ¢£ÁAPÀ 8/1/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, CªÀgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ §£ÀÆßgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°èAzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ MAzÀÄ PÁé°¸À PÁj£À°è UÀAzÀzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr PÀmï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁj£À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝPÉÌ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ (UÁæ) G¥À-«¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ UÀÄ®§UÁð ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ fæ£À°è ºÉÆgÀlÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À C®UÀÆqÀ PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ CªÀgÁzÀ PÁæ¹£À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁé°Ã¸À £ÀA. JAºÉZï-21-¹-730 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ, gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÀدÁV ¤AvÀÄ ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, PÁj£ÀªÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀÄÝ, DzÀgÀÆ E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁj£À ZÁ®PÀ¤UÉ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁj£À UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwðAiÀiÁV Jj¹zÀÄÝ, M¼ÀUÀqÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ºÁUÀÄ PÁj£À »A¢£À ¹Ãn£À ªÀÄzÀåzÀ°è MAzÀÄ ZÁzÀgÀzÀ°è PÀnÖzÀ UÀAlÄ EzÀÄÝ, UÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ªÁ¸À£É EzÀÄÝ «ZÁj¸À¯ÁV ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ºÁUÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV, UÉãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀj±ÀÑAzÀæ, dªÀÄÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf, ®QëöäèÁ¬Ä ZÀªÁít ¸ÁB J®ègÀÆ zsÁgÁdªÁr vÁAqÁ ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ §£ÀÆßgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°èAiÀÄ UÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ PÀmï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà PÀ¼ÀĪÀÅ jÃw¬ÄAzÀ vÀgÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, 1) MlÄÖ 22 PÉ.f UÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ CBQB 44,000/- gÀÆ. 2) MAzÀÄ PÀ©âtzÀ G½, JgÀqÀÄ PÀ§âtzÀ PÉÆqÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ 3) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ 6600 ªÉƨÁ¬Ä¯ï CBQB 2000/- gÀÆ. 4) MAzÀÄ mÉÆÃAiÉÄmÉÆ PÁé°Ã¸À PÁgÀ £ÀA. JAºÉZï-21-¹-730 £ÉÃzÀÄÝ CBQB 5,00000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 5,46,000 gÀÆ. Q«ÄäwÛ£ÀzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 ¦JA ¢AzÀ 7-30 ¦JA zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J¯Áè ¸ÁªÀÄVæAiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 8-00 ¦JAPÉÌ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/09 PÀ®A. 379 L¦¹ 86, 87 PÉ.J¥sï. DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ; 09-01-09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ gÀÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ªÉÄÃvÀæ ¸Á: PÀlPÀ aAZÉÆý vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ ºÁªÀ: ªÀÄĤªÀĸÀAWÀ UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉJ.32/8861 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀA jAUï gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ffJZï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA: PÉJ.32/J¥sï 1249 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃV¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆÃjPÁë »A¨ÁUÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ §¸Àì ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ. 01/2009 PÀ®A 279, 337 L¦¹. ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï« DPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ 09-01-2009 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®QëöäPÁAvÀ ¥ÀlÖtPÀgï, À ¸Á|| C£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UɼÀwAiÀiÁzÀ AiÀĪÀÄÄ£Á¨Á¬Ä EªÀ¼À eÉÆvÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÛ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À 8-45 ¦JªÀiïPÉÌ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£É ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É M§â ºÀÄqÀÄUÀ ªÀAiÀĸÀÄì ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ªÀµÀðzÀªÀ£À, §AzÀªÉ£À PÉÆgÀ¼À°è 35 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÀÛgÉ, F PÀÄjvÀÄ ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 05/2009, PÀ®A 379 L¦¹ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ,


 


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A. 279 L.¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 184, 179 L.JªÀiï.« CåPïÖÖ

CgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀUËqÀ ¸Á// PÀ®è¼À vÁ// gÁªÀÄzÀÄUÁð ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 29/8062 vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¨Áæ»ÃA ¦.¹. 70 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÊ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÀÆ ¨ÁåjPÉÃmï ºÁQzÀgÀÄ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

2] PÀĵÀÖV oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 5/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« CåPÀÖ:.

¦AiÀiÁð¢ wªÀÄätÚ vÀªÀÄzÉ PÀtzÀPÀÆgÀ 45 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// UÉÆãÁ¼À vÁ// ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f¯Áè/ ¨ÁUÀ®PÉÆmÉ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ 60 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âPÉÌ ¸ÀPÀÌgÉ ¥ÀæeÉ ¸À°è¹ ªÁ¥À¸ï PÁ®Ä £ÀqÀÄUɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ »A§¢¬ÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ E®PÀ¯ï CAiÀÄĪÉÃð¢üPÀ C¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÀ¥Àà E§âgÀÄ UÀAqÀ ºÉArwAiÀÄgÀÄ EzÀÄÝ, E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ PÀrè ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ PÀÄr¢zÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 09-01-09 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.