Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 29, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

 PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                         ¢£ÁAPÀ: 29.07.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.15 UÀAmÉUÉ ¹.n.£ÁgÁAiÀÄt ¹.L.J¸ï.J¥sï. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ PÉ.¦.¹.¥ÁèAlUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ 8 JA.J¸ï. ¥ÉèlUÀ¼À£ÀÄß«PÁ±À eÁzÀªï vÀAzÉ GªÉÄñÀ eÁzÀªÀ 25 ªÀµÀð G:qÉæöʪÀgï   ¸Á:jPÀëA  vÁAqÀ vÁ:avÁÛ¥ÀÆgÀ f:UÀÄ®âUÁð  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA:  PÉ.J.32 J.7960 £ÉÃzÀÝgÀ mÁåAPÀgÀ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁå±À ¸ÉʯÉÆà ºÀwÛgÀ  ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj mÁåAPÀgÀ£À°è 8 JA.J¸ï. ¥ÉèÃmï C.Q.4000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2012 PÀ®A: 379,L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:-28/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9-00 UÀAmÉUÉ CqÀPÀ®UÀÄqïØ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà zÀåªÀªÀÄä£À ºÉÆ®zÀªÀgÀÄ 48 ªÀµÀð  FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è  . UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå CAd¼ÀzÀªÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð eÁÀ;- £ÁAiÀÄPÀ G;-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;-D£ÀégÀÄ vÀFvÀ£À  DqÀÄ ²ªÀ¥Àà£À Dr UÀÄA¦£À°èzÉ CAvÁ CzÀ£ÀÄߣÀªÀÄä »AzÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆr CAvÁ UÀAUÁzsÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆV PÉý¢PÉÌ UÀAUÁzsÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ PÀÆr ²ªÀ¥Àà£À£ÀÄß    vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2012 PÀ®A. 323 341 504 506 gÉ/« 34 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-                     
                 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÉ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàAiÀÄå ªÀ:40 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ,ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä @ CA§ªÀÄä UÀAqÀ UÀzÉÝ¥Àà ªÀ:35 G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UÀzÉÃgïzÉÆrØ UÀÄgÀUÀÄAmÁ ºÁ:ªÀ:D£Àéj FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ºÀt , §AUÁgÀ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, DPÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ EªÀgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® zÁA¥ÀvÀå fêÀ£À £ÀqɹzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ    ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ  C£ÉÃPÀ zÀıÀÑlUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DPÉUÉ  ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ avÀæ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ  FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA:02 ªÀÄvÀÄÛ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DPÉUÉ  vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀA¢gÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉý E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆîPÉ M¦àUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ DgÉÆæ £ÀA:02 ªÀÄvÀÄÛ 03 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ F ¸ÀƼÉÃAiÀÄzÀÄ ¨Á¼ÁUÉÊw CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA:04 jAzÀ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ aªÀÄtÂJuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ©rj CAvÁ DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 45/12 £ÉÃzÀÝgÀ UÀtQÃPÀÈvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A.498(J),323,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 04 ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤µÉÃzÀ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                     ²æà gÁªÀÄ mÁæ£Àì ¥ÉÆÃlð ¥ÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ²æà CªÀÄgÉñÀ ©. vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà 29 ªÀµÀð GB ¥ÉÆæÃqÉPÀÖ JPÀÓPÀÆånAiÀÄÄ ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ FUÉÎ ¢£ÁAPÀ 16/02/2010 gÀAzÀÄ ²æà gÁªÀÄ mÁæ£Àì ¥ÉÆÃlð ¥ÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤ÃAiÀÄ°è C§Äݯï UÀ¥Àgï vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA 135 ªÀÄįÁègÀ Nt ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ JAJ¥ï.mÁ¥Éà mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-36/n-3308 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä 1,00,592=00 gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄÄ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ®Ä 1,39,726=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß 23 PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸À®Ä M¦àUÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ. ¸ÀzÀj DvÀ£ÀÄ wAUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÀAvÀÄ ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EzÁÝUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÁQëzÁgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 16/07/12 gÀAzÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀÄ C§Äݯï UÀ¥sÀgï  FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤ÃªÀÅ ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EzÀÝ PÀAvÀÄUÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ mÁæPÀÖgï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ DvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¯ÉÆãÀgÀªÀÄeï ¸ÁBªÀÄ¹Ì J®ègÀÆ vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÀl ªÀiÁrgÀĪÀzÁV w½¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ°è ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ w¼À¸ÀzÉ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr¢jÝ CAvÁ ¥Àæ²ß¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ¯ï ¸À°A vÀAzÉ ¸ÉÃR§Q GBmÁæPÀÖgï ªÉÄÃPÀ¤Pï ¸ÁBªÀÄ¹Ì 3] J¸ï.PÉ.ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ±ÉÃRªÀÄzÀgï¸Á§ ¥ÀnÖ ªÉÄùÛç ¸ÁB ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄ¹Ì [4] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ¸ÁBªÀÄ¹Ì [5] NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¯ÉÆãÀgÀªÀÄeï ¸ÁBªÀÄ¹Ì J®ègÀÆ vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁdjzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, eɦ. & ªÀiÁgÀÄw EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV, ¨ÉÊzÀÄ ¸Á® ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀAvÉ E£ÉÆߪÉÄä ªÉÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è zÀÆgÀĸÀ°èzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ zÀÆgÀÄ zÁR°¸À®Ä ¤ÃrzÀ DzÉñÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/12. PÀ®A 406,420,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             CªÀÄgÉñï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 19ªÀ, eÁ; ªÀiÁ¢UÀ, G: ©.J ªÉÆzÀ®£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð , ¸Á; ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï(E.eÉ) , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1) §¸ÀªÀgÁeï UËqÀ£À¨Á« , 2) gÀªÉÄÃ±ï ¸ÁUÀgÀPÁåA¥ï , 3) ±ÀgÀt¥Àà ¢¢ÝV , 4) «ÃgÉñÀ ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï , 5) zÉêÀ¥Àà eÁ®ªÁqÀV , 6) ²æÃzsÀgï ¢¢ÝV , 7) ¤Ã®PÀAoÀ ºÀÄ®UÀÄAa J®ègÀÆ J¸ï.¹/J¸ï.n CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖ¯ï£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¸ï.¹/J¸ï.n CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖ¯ïzÀ°è EgÀÄwÛzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 28-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è CªÀÄgÉñï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà , EªÀ£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CªÀ£À ¹Ã¤AiÀÄgï «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ  CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ  K£À¯Éà PÁ¯ÉÃfUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃV¯Áè CAvÁ UÀzÀj¹zÀÄÝ , DUÀ CªÀ£ÀÄ  ºÉÆgÀnzÉÝÃ£É CAvÁ CA¢zÀÆÝ ¤Ã£ÀÄ  ¹Ã¤AiÀÄgïìUÉ UËgÀªÀ PÉÆqÀ°PÉÌ DUÀĪÀ¢®èªÉà CAvÁ CAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ, PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà ®AUÁ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è ºÉÃUÉ EgÀÄwÛÃAiÉÆà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À   ªÉÄðAzÁ   £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.165/12 PÀ®A. 143,147,341,504,323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                     ¢£ÁAPÀ.27-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÉÆ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-36-qÀ§Æè-7935gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.¥À®UÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CvÉÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄïɠ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎj¤AzÀ ¥À®UÀ®¢¤ßUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ SÉÊgÀªÁqÀV ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄßCwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà CqÀØ §AzÀ ºÀA¢UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀªÀÄä½UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2012 gÀAzÀÄ °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ vÀªÀÄä£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 60 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ, ¤ªÀÈvÀÛ «.J ¸Á.¥À®UÀ®¢¤ß ºÁ.ªÀ.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/12 PÀ®A.279,337.338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2012 gÀAzÀÄ  90  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   17700 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ನಿತೀಶ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ಘಾಟೆ ಸಾ|| ಶಿವಲಿಂಗ ನಗರ ಅಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-32/ ಕ್ಯೂ-6283 ನೇದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 14-07-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗು ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಬೇಕೆಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 56/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಕು|| ಈಶ್ವರಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಇಂದೂರ  ಸಾ||ತಾಡತೆಗನೂರ ಹಾ||ವ|| ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 23 ಗೊದುತಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:28-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಗೊದುತಾಯಿ ನಗರದ ಗುರುರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ವಾಕಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವನೊ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ 20-22 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಬಂದವನೇ  ಒಮ್ಮೇಲೆ  ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವುಳ್ಳ ಚೈನನ್ನು  ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು  ಓಡಿ ಹೊಗಿ ಎಸ್‌.ಜಿ ಟೆಂಗಳಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ್ತಿದ್ದ. ಒಬ್ಬ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮುಖ ಚಹರೆ ನೊಡಿದರೇ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೆನೆ. 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಚೈನಿನ ಮೌಲ್ಯ  12,000/-ರೂಪಾಯಿ  ಇರಬಹುದು.  ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು  ಮನೆ ಮಾಲಿಕ ಗುರುರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಐ.ಜಿ ಕೆಂಭಾವಿಮಠ ರವರು ನೊಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.59/2012 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.