Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 18, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
       ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ :28 ವರ್ಷ ಜಾ:ವಡ್ಡರ್ :ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಗುರ್ಜಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಯದೆ ಉಪಚರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ 1] ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ :28 ವರ್ಷ 2] ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ :50 ವರ್ಷ 3] ಶೇಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಸುಂಕಪ್ಪ :45 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ:ವಡ್ಡರ್  ಸಾ:ಜೆ.ಮಲ್ಲಾಪೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ದಿನಾಂಕ:17.04.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೇವಿನ್ ಬೆಂಚಿ ಗಡ್ಡೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸಾಕ್ಷಿದಾರನಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2014 PÀ®A:341, 323,504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
           ದಿನಾಂಕ:17.04.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಲಚಮರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕ :27 ವರ್ಷ ಜಾ:ನಾಯಕ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಹಾಳತಿಮ್ಮಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁWÀªÀgÉrØ ªÀ:35 ಈತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ರ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ  ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 19.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ:1 ಈತನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ 2) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁWÀªÀgÉrØ ªÀ:32 ªÀµÀð3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ ªÀ:33 ªÀµÀð 4) ¸ÀıÁAvÀ vÀAzÉ ºÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀ:30ªÀµÀð 5) §¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ@ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ ªÀ:26 ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ,G:«zÁåyð,¸Á:PÁqÀÆègÀÄ6] £ÁUÀgÉrØUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀ:55 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÁ¼ÀwªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಏನಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ರ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮೀರಿ ನೀನು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿನಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎರಿಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಹೆದರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಾಯಿಯನ್ನು ದಬ್ಬಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಈತನು ಎಡಗಾಲಿನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಸುಶಾಂತ ಈತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿತರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ £ÀA: 118/2014 PÀ®A: 143,147,448,355,504,506,323,324, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.  
                  ¢£ÁAPÀ: 17-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30  UÀAmÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ  2014 ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°è EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ PÁAUÉæøï PÁAiÀÄðPÀvÀð )¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ, ¸Á:ºÀnÖ(¥ÀgÁj)2)¹gÁdÄ¢Ýãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á:ºÀnÖ (¥ÀgÁj) £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀtzÀ D«ÄµÀ MrØ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ºÀt ºÀAZÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ gÀÆ 1,20,300/-gÀÆ ºÁUÀÆ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ 10 PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/14 PÀ®A: 171(©), 188 L¦¹ ºÁUÀÆ 123(1) Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ.¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2014 gÀAzÀÄ  18 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-04-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-04-2014

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2014 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 17-04-2014 ರಂದು 1300 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರಿ ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಬಂಬೂಳಗೆ ವಯ 45 ವರ್ಷ ಸಾ, ಲಾಧಾ ಸದ್ಯ ಸಂತಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ PÉÆlÖ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ 17-04-2014 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಲು ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂತಪೂರ ದಿಂದ ಮುಸ್ತಾಪೂರ ವರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ಹೆಂಡತಿ ರೇಖಾ ವಯ 40 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಮುಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಧಾ ಕ್ರಾಸ  ಹತ್ತಿರ ಲಾಧಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಸ್ಸಿನ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುತ್ತೆವೆ ದಿನಾಂಕ 17-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1030 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಬಸ್ವರಾಜ ಇತನು  ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-38/ ಜೆ-6500 ನೇದ್ದು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಹೆಂಡತಿ ರೇಖಾ ಇವಳಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ  ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂಧ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಹೆಂಡತಿ ರೇಖಾ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ  ಗಾಯಗೊಂಡ ರೇಖಾ ಇವಳಿಗೆ  ಸಂತಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ತರುವಾಗ 1100 ಗಂಟೆಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಮ್ರತದೇಹ ಸಂತಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆವೆ. ಕಾರಣ ಮೋಟಾರಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ--38/ಜೆ-6500 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಬಸ್ವರಾಜ ಸಾ. ಲಾಧಾ ಇತನ ವಿರುಧ್ಧ ಕಾನುನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2014 PÀ®A 186, 353 L¦¹ eÉÆvÉ 131 Dgï¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17/04/2014 gÀAzÀÄ 16 £Éà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹¦¹ 1162 ¸ÉÊAiÀÄzï ±É¦ü gÀªÀjUÉ §ÆvÀ £ÀA 119 vÀ¼ÀÄeÁ¥ÀÆgÀ£À°è §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåPÉ £ÉëĹzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17/04/2014 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ¸Á¯ÁV ¤°è¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀܽAiÀÄ £À©ªÁ¹ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà @¨Á§ÄgÁªÀ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ ¸Á/vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀÄUÀĪÀÅzÀÄ C®èzÉ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹¦¹ 1162 gÀªÀgÀÄ »UÉïÁè .ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj¬Ä¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝgÀÄ C®èzÉ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ PÀÆqÁ »ÃUɯÁè ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj¬Ä¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝgÀÄ PÀÆqÁ ºÁUÉ ªÀÄqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹¦¹ 1162 gÀªÀgÀÄ DvÀ£À PÀå »rzÀÄ 100 «ÄÃlgÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ CªÀgÀ PÁ®gÀ »rzÀÄ eÉVÎzÁÝUÀ CªÀgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ §l£À QwÛ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ C£ÀÄavÀªÁV ªÀwð¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÉPÀÖgï C¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2014 PÀ®A 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-4-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1445 UÀAmÉUÉ °AV UÁæªÀÄzÀ  ªÀÄvÀzÁ£À PÉÃAzÀæzÀ°è °AV UÁæªÀÄzÀ AiÀıÉæzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ zɪÀPÀvÉÛ  EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀZÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ×® vÀAzÉ «ªÀæwÛ WÀªÁuÉ eÁ|| PÉƽ ¸Á||°AV EªÀgÀ vÀªÀää¤UÉ PɽzÀPÉÌ ¨Á¥ÀgÁªÀ ¥Án® FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÆ E®è ªÉãÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä UÉÆ«AzÀ FvÀ£À eÉÆvÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆgÀUÀqÉ gÉÆr£À ªÉÄ¯É §AzÁUÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ªÀÄÄAzÉ ºÉÆzÁUÀ  ¨Á¥ÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©r¹PÉƼÀÄîªÀªÀ£ÀÄ ¤£ÀÆ AiÀiÁgÀÆ CAzÀÄ gÉÆr£À ¨ÁdÄ ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ ªÉÄ®vÀÄnUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ jhÄAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨Á¥ÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀQ«AiÀÄ ªÉÄ¯É PɪÀj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DªÁUÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä d£ÀgÀÄ §AzÁUÀ gÁeÉAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥Án® FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÄQÌ ºÁQzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2014 PÀ®A 171(UÀ),341,504,506,eÉÆvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 131 DgÀ.¦.PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-4-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ J.J¸À.L. OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §AzÉƧ¸ÀÛUÁV ¸ÉPÀÖgÀ £ÀA 3 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÉPÀÖgÀ D¦ü¸ÀgÀ CAvÀ £ÉêÀÄPÀ UÉÆý¹zÀgÀ ªÉÄgÉUÉ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ °AV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸À«Ä¥À UÀ¯ÁmÉ DUÀÄwÛzÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ 1515 UÀAlUÉ C°è ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä C¸ÀÖgÀ°èAiÉÄ C°èUÉ §AzÀ D¥Á¢vÀ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁeÉAzÀæ ¥Ánî ¸Á|| °ÃAV UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß CqÉvÀqÉ E®èzÉ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¸ÀéEZÉѬÄAzÀ  CrØ¥Àr¹ vÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä §AzÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉêzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ°è §gÀ¯ÁgÀzÀAvÉ PÉÊ»rzÀÄ vÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÁV AiÀiÁgÉ ªÀÄvÀzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä ªÀÄÄAzÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ªÀUÉÊgÉ CAvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2014 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-04-2014 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ JªÀÄ.J®.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr JªÀÄ. J®. ¹. ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ  UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæeÉÚ vÀ¦àzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ  UÉÆÃgÀ¨Á PÀÄA¨ÁgÀ 19 ªÀµÀð G : ¯Áj Qî£ÀgÀ ¸Á ; aAZÀPÉÆÃl ªÀÄvÀÄÛ ¤®AUÁ vÁ ; GªÀÄäUÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ¯Áj ZÁ®PÀ ¦AlÄ @ GzsÀªÀ vÀAzÉ ¨Á¯Áf ªÁUÀªÉÆÃgÉ  G : ¯Áj £ÀA, JªÀÄ.JZÀ.13-DgÀ-4615 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ; ¤®AUÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/04/2014 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è  ¸ÁUÀĪÁ¤ (vÉÃUÀzÀ ªÀÄgÀ) PÀnÖUÉAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¨ÁA¨É ©lÄÖ  ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/04/2014 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÀåºÀß GªÀÄäUÁðPÉÌ §AzÀÄ  Hl ªÀiÁr ¸Àé®à «±ÁæAw ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ GªÀÄäUÁð ©lÄÖ  ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ §gÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî zÁn ¨Á®ªÀiÁä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ZÁ®PÀ ¦AlÄ @ GzsÀªÀ ªÁUÀªÉÆÃgÉ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è  PÉüÀUÉ ¤°è¹ DUÀgÀ§wÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á®ªÀiÁä zÉëUÉ DUÀgÀ§wÛ ºÀaÑ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ¯Áj PÀqÉUÉ gÉÆÃqÀ zÁn §gÀĪÁUÀ gÁwæ 2230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÉÆmÁgÀÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ M§â ªÀåQÛUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ ¦AlÄ EªÀ¤UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À PÀqÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ £ÀA. £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ £ÀA. ¥ÉèÃl ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÀjAzÀ ¦AlÄ EªÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. ,JgÀqÀÄ PÀtÂÚUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉÃAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯É E¯Ád PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2014 PÀ®A 279, 337 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
17/04/2014 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï9288 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ ¤QÃvÁ EAqÀ¹Öçeï PÀqɬÄAzÀ PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯É PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ZËgÁ¸ÁÜ ºÀwÛgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà CqÀQ, ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, mÁæ£ïì¥ÉÆÃlðzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ1896 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀü«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ²æÃzÉëAiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ & ²æÃzÉëAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2014 PÀ®A 279, 338 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17/04/2014 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤Ãj£À mÁQ JzÀÄgÀÄUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁl¨ÉÃPÉÌ£ÀÄßwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÀƨÉãï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, PÁgÀ¥ÉAlgÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀü«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¸ÉÆÃAlPÉÌ, §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ & JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ rQÌ¥Àr¹zÀ ¸ÀÆÌlgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸Àé®à ¤AvÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀÆÌlgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Koppal District Reported CrimesPÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 114/2014 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ: 17-4-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-45 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁåUÀqÉêÀĤ ªÀAiÀÄ-28 eÁw-ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ PÁgÀlV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-4-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà §Ar EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄAPÀzÀ EªÀgÀ gÉʸÀ «Ä®è ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ  UÁå£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð, G- ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À ¸Á: UÀÄrwªÀÄä¥Àà PÁåA¥ï PÁgÀlV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ ¸ÀÄAPÀzÀ gÉÊ¸ï «Ä®è ºÀwÛgÀ ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà n«J¸ï C¥Áa ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37-qÀ§Æèöå-8242 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: PÀ°PÉÃj vÁ: PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37-qÀ§Æèöå-8242 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnÖzÀÝ UÁå£À¥Àà FvÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÁå£À¥Àà FvÀ£À vɯÉUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, UÁå£À¥Àà ªÀiÁvÀÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°®è. PÀÆqÀ¯Éà PÁgÀlV ¸ÀÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ PÀA¦è ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ UÁå£À¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁgÀt F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ n«J¸ï C¥Áa ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37-qÀ§Æèöå-8242 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¤gÀÄ¥Á¢ ¸Á: PÀ®PÉÃj vÁ: PÀĵÀÖV EvÀ£À  ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2014 PÀ®A 323,324,341,504,506 IPC 
¢£ÁAPÀ: 17-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉ 15 ¤«ÄµÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ §Ævï £ÀA. 67 gÀ ¨ÁAræAiÀÄ DZÉ ©.eÉ.¦.UÉ NlÄ ºÁQ JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÀwÛgÀ «£ÀAw ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ zËdð£Àå ªÀiÁr PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ±Á®Ä PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ ©.eÉ.¦.UÉ NlÄ ºÁPÀÄ CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ºÉýzÀgÉ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ¤Ã£ÀߣÀÄß ¸ÀĪÀÄä£Éà ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉãÀÄ