Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 24, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-12-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-12-2016

ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2016, PÀ®A 498(J), 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫ÄãÁQë UÀAqÀ ¸ÀĤî E¼ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: E¼ÀUÁgÀ, ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á¯Áf E¼ÀUÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ £À£ÀUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¨Á¯Áf (UÀAqÀ) ºÁUÀÆ 2) ¸ÀgÉÆÃd¤ UÀAqÀ ¨Á¯Áf (CvÉÛ) E§âgÀÄ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ CªÁgÁ E¢Ý, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»ÃPÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä¤UÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀzÀ°è PÁt¸À¨ÉÃqÀ J¯ÁèzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ¯É §A¢gÀÄvÁÛgÉPÀ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-12-2016 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà E¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÄïÉ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É,  C®èzÉ CvÉÛ PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É M¢ÝgÀÄvÁÛ¼É, F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨sÁgÀw UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ, dUÀzÉë UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ CUÀ¸Àgï gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2016, PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, 506, 354, 307, 498(J) L¦¹ :-  
¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÉļÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹¢ÝPÀªÀÄl (JA.J¸À), ¸ÀzÀå: dA§V gÀªÀjUÉ ¯ÁvÀÆgÀ f¯ÉèAiÀÄ zÉêÀt vÁ®ÆQ£À ¹¢ÝPÀªÀÄl UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÉ EªÀgÉÆA¢UÉ »AzÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÝwAiÀÄAvÉ ¸ÀzÀj gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 25-05-2014 gÀAzÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ RZÀÄð J®èªÀÅ ¸ÉÃj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16 ®PÀë gÀÆ. UÀ¼ÀÄ RZÀÄð §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è UÀAqÀ, CvÉÛ ºÁUÀÄ ¨sÁªÀA¢gÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀpt PÉ®¸ÀUÀ¼À°è zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀaÑzÀgÀÄ UÀAqÀ ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀr vÉUÉAiÀÄ®Ä 5 ®PÀë gÀÆ. UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ¨ÉÃrPÉ ElÄÖ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV ¦r¹ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ vÀAzÉAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ 5 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀgÀÄ, DzÀgÉ UÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÉÄrPÀ® CAUÀr ºÁUÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀzÉ §j PÀÄrvÀ, E¹àl Dl ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ zÀĵÀÑlUÀ½UÉ M¼ÀUÁV ¥ÀÄwð ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÉÊ»ÃPÀªÁV ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¦r¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ ºÁUÀÄ PÀpt PÉ®¸ÀUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀÄ »A¸É PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÉļÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ, ¸Á: ¹¢ÝPÀªÀÄl (JA.J¸À) EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ §AUÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉrPɬÄlÄÖ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ 16-02-2015 gÀAzÀÄ HlzÀ°è «µÀPÉÆlÄÖ CµÉÖ C¯Áè ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ zÀÄgÀÄzÉݱÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 07-09-2016 gÀ gÁwæ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23-12-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 323/2016, PÀ®A 269, 270, 278, 290, 336 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-12-2016 gÀAzÀÄ d®¸ÀAV ²ªÁgÀzÀ U˸À ¥ÀmÉî vÀAzÉ gÀ²ÃzÀ ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ ºÀeÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 75 £ÉÃzÀgÀ°è CgÀtå ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÀwÛ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀ£ÀzÀ ªÀiÁA¸ÀzÀ PÉƧÄâ PÀÄ¢¹ qÁ¯ÁØ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ EzÀjAzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Ä zÀĪÁð¸À£É ©Ãj ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è gÉÆÃUÀzÀ ¸ÉÆAPÀÄ ºÀgÀqÀĪÀAvÉ ªÁvÁªÀgÀt PÉr¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ gÀªÉjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÁUÀÆ qÁ|| UÉÆëAzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ PÀgɹ J®ègÀÆ d®¸ÀAV ²ªÁgÀzÀ ¨ÉãÀaAZÉÆð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÉÆÃr ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ VqÀUÀ¼À ªÀÄzÀå ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ ªÉÆ»§«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E£ÁAiÀÄvÀ«ÄAiÀiÁå ªÉÄgÉÆ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ºÁUÀÆ 2) d°Ã®«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E£ÁAiÀÄvÀ«ÄAiÀiÁå ªÉÄÃgÉÆ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹè E§âgÀÄ ¸Á: ©¸Éä, ¥ÉÆøïÖ: PÀ¥sÁ¸ÀAiÀiÁ, vÁ: ªÁºÀgÀ, f: OgÀAUÁ¨ÁzÀ ©ºÁgÀ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ 3) ªÀĺÀäzÀ µÁdºÁ£À vÀAzÉ d»ÃgÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁdÄ ©UÁºÀ, vÁ: WÀmÉÃgÁ, f: ¨ÉÆÃzsÀ UÀAiÀiÁ ©ºÁgÀ gÁdå F 3 d£ÀgÀÄ 2 zÉÆqÀØ PÀ©âtzÀ PÀqÁ¬ÄAiÀÄ°è ªÀiÁA¸À PÀÄ¢¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÄ nä£À qÀ©âAiÀÄ°è ªÀiÁA¸ÀzÀ PÉÆ©â¤AzÀ vÉUÉzÀ qÁ¯ÁØ vÀÄA§ÄwÛzÀÄÝ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ®Ä zÀĪÁð¸À£É ºÀgÀrzÀÄÝ EzÀjAzÀ gÉÆÃUÀzÀ ¸ÉÆAPÀÄ ºÀgÀqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj 3 d£À DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀj w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 4) zÀAiÀiÁPÀƧ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î, ¸ÀzÀå: ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ DªÉÄÃgÀ ¸Á: alUÀÄ¥Áà ºÁUÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 5) U˸À ¥ÀmÉî J®ègÀÆ ¸ÉÃj zÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁA¸ÀzÀ PÉƧÄâ PÀqÁ¬ÄAiÀÄ°è PÀÄ¢¹ JuÉÚ vÉUÉzÀÄ qÀ©âAiÀÄ°è vÀÄA© ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ EzÀjAzÀ zÀĪÁð¸À£É ©Ãj ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃUÀzÀ ¸ÉÆAPÀÄ ºÀgÀqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ qÁ|| UÉÆëAzÀ gÀªÀgÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀUÀÄÎ vÉÆÃr vÀVΣÀ°è ºÁQ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ qÁ¯ÁتÀ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹ G½zÀ 2 PÀ©âtzÀ PÀqÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ C.Q 6 ¸Á«gÀ gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ & ªÀiÁA¸ÀzÀ PÉÆ©â¤AzÀ vÉUÉzÀ JuÉÚ vÀÄA©zÀ 15 °Ãlj£À nÃt C.Q 100/- gÀÆ. ºÁUÀÄ SÁ° PÀ©âtzÀ 5 nãïUÀ¼ÀÄ C.Q 50/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ಸಂ.201/2016, ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ :-
ದಿನಾಂಕ 23/12/2016 ರಂದು 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಫಾತ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣತೋಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಾಹೇರ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಂದ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಿ.ಎಸ್. ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರಾದ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ತಂದೆ ಗುಡದಪ್ಪಾ ಚಿತಕೊಟ ಮತ್ತು  ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ  ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ|| ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಸದರಿ ಕೃಷ್ಣಾಪ್ಪಾ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ  ಹೋಗಿ ದೂರುನಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ನಾಲ್ಕು  ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೊಲಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣತೋಟು ನಸಿಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುವುದು ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ 1) ರಾಜು ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಮಟ್ಟಿ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಉದ್ಯೂಗ ಒಕ್ಕಲತನ  ಸಾ|| ಫಾತ್ಮಾಪೂರ 2) ಶಂಕರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ವಡ್ಡರ ವಯ: 21 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ವಡ್ಡರ ಉದ್ಯೂಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಫಾತ್ಮಾಪೂರ 3) ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ತಿಪಣ್ಣಾ ವಡ್ಡರ ವಯ 28 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ವಡ್ಡರ ಉದ್ಯೂಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಫಾತ್ಮಾಪೂರ 4) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹೇಳವಾ ವಯ 43 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಹೇಳವಾ ಉದ್ಯೂಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಫಾತ್ಮಾಪೂರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು  ಆರೋಪಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಗಡು ಹಣ 2650/-ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಟ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ಸಂ.202/2016, ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 23-12-2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದಾಜು 04:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುಕುಮಾರ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲ, ವಯ: 50 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕ್ರೀಶ್ಚಿಯನ್ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಇವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಭಾರತಬಾಯಿ ವಯ: 36 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚಿಟುಗುಪ್ಪಾ ಮುಸ್ತರಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಉಡಬಾಳ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ  ಆರೋಪಿ ಸುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ, ವಯ: 28 ವರ್ಷ ಸಾ: ಮುಸ್ತರಿ  ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀಯಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸೈಕಲ ಮೋಟರ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಭಾರತಬಾಯಿ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮೈಲಾರಿ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪಾ ಡೊಂಗರಗೆ ವಯ: 60 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಾ: ಹರಕಂಚಿ ತಾ:ಜಿ: ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಬಲ  ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಭುಜಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನ ನಿಗೆ ಬಲ ರಟ್ಟೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ ನೋಡಲು MBLHA10AMDHL01645 ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರವರುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.