Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30/06/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-06-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 337 & 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ ¨sÀUÀ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀaiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ¨É£ÀQ¥À½î zsÀjxÁAqÁ EvÀ£À CdÓ ¨sÀUÀ£ÀÄ vÀAzÉ CA§Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¨É£ÀQ¥À½î zsÀjxÁAqÁ EªÀjUÉ DgÉÆæ ¹gÁd vÀAzÉ ¯Á® ¥ÀmÉî ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-1599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄgÀ¥À½î, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ fïÁè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 27/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ vÀA¢zÀÄÝ vÀªÀÄä CdÓ rQ̬ÄAzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 28/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8B30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §AqÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À(J¸ï), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÉʧuÁÚ EvÀ£ÀÄ J£ï.JZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ fÃvÀÄ zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ PÉ.E.©. UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉAmï PÀA§UÀ¼À vÀAw ¸Àr®ÄUÉÆAqÀ vÀAwUÀ¼À£ÀÄß PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ±ÁR ºÀwÛ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-5-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÁ¸ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÉƸÀªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀ¤vÁ EªÀ¼À HjAzÀ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï) PÉÌ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï) §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ E½zÁUÀ CµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÁßKSÉî½ PÉqÀ¬ÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32/AiÀÄÄ-9646 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: aªÀiÁ JzÀ¯Á¬Ä, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀmÁ¬Ä PÀ¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-5-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄqÀ©ªÁr ²ªÁgÀzÀ ªÀÄÄqÀ©-JPÀ®ÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á¸À£Á¼À zsÀj E½eÁj£À°è DgÉÆæ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-28/JJ-8812 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÉAqÀPÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ; 32 ªÀµÀð, ¸Á; UÉÆÃoÁ¼ÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À£ÀÄß ªÀÄÄqÀ© PÀqɬÄAzÀ JPÀ®ÆgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/JZï-8299 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸À°ÃA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ªÉÆ«Ä£ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À »A§¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ-ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄnÖzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ AiÀıÉÆÃzsÁæ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 3-6-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2011 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ C¨Áâ¸À C° ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÉÆ®zÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¸ÀgÀ¸Àéw, ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð, EPÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è CAUÁvÀªÁV ªÀÄ®V¹ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À ZÉÊ£À vÉUÉzÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ gÉÃ¥À ªÀiÁr PÉr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.J.SÁzÀgÀ ¦.J¸ï.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ J¸À.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ J¸À.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄjUÉ UË¥ÀåªÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ G¸Áä£À vÀAzÉ zÁªÀÅzÀ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: eÉÆö £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß, DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ïß, ¸ÉÌïï, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 341, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ CfêÀÄ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå EvÀgÀ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï E¥sÁð£ï ªÀÄ°èPï vÀAzÉ ²ÃPï ZÁAzÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-8-55 ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©zÀgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀ ºÁUÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ CfªÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA. 1-8-55 ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¯ÉÊPï vÀAzÉ d«ÄgÉÆÃ¢Ý£ï ºÁUÀÄ EvÀgÀ 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄÝ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 409 L¦¹ :-

DgÉÆæ ±ÉòPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ eɸÁÌA ±ÁSÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/06/2011 jAzÀ 22/06/2011 gÀªÀgÉUÉ vÀ£ÀUÉ PÉÆlÖ «zÀÄåvï ©®ÄèUÀ¼À PÀAzÁ¬Ä ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆlÖ PÀAzÁAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀASÉå fJ¯ï-66 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀASÉå 032 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÁæºÀPÀjAzÀ PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉà ¸ÀzÀj ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ªÀ¸ÀÆ® ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀbÉÃjUÉ PÀlÖzÉ gÀÆ. 22,860/- ºÀt zÀÆgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà GzÀUÀnÖ ¸Á: eɸÁÌA PÀbÉÃj PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-6-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ(¹) EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ CfÃd vÀAzÉ C§ÄÝ® ®wÃ¥sï¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ (¹) gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©ÃvÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀĪÀÄn ¥À®UÁ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ°PÉÌ §A¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, JwÛ£À £ÀUÀPÉ ºÁPÀĪÀ UÁvÉ (§rUÉ) ¬ÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28,29/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÉå gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA§gÉñÀégÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ zÀ£Á¥À£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÀAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ Q° vÉgÉzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 20 vÉÆ¯É 3 UÁæA C.Q 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/6/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ zÉêÀgÁAiÀÄ UÀAUÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ ºÉüÀªÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ[PÉ], vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdgÉrØ vÀAzÉ zÉêÀgÁAiÀÄ UÀAUÀ¥Áà £ÉÆÃgÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ [PÉ], vÁ¬Ä ¥ÁªÀðw ºÁUÀÄ gÁdgÉrØ ºÉAqÀw ¥ÀĵÀàªÀw EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÁQ PÉÆnÖ¯Áè CAvÀ ºÉý CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ CAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥À®UÁ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಿರ್ಜಾ ಬೇಗ್ ತಂದೆ ಮಿರ್ಜಾ ಹಸನ್ ಬೇಗ ಸಾ|| ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಶಹಬಾಜ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರಹಿಮತ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಅಜರ ರಹೆಮತ ನಗರ ಇತನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬ್ಲೇಡನಿಂದ ದೇಹದ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರವಿಂದ್ರನಾಥ .ಬಿ.ನಾಡಗೌಡ ಶ್ರೀಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪೇಂಟ್ಸ ಹಾಗು ಹಾರ್ಡವೇರ ದರ್ಶನ ಎಡಿಶನ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 28-06-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೇಂಟ್ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ ಮೀರಟಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 5,26,000-00 ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಲಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.


 

GULBARGA DISTIRCT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ

ರೋಜಾ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವಟೆ ಸಾ|| ಗಂಜ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲದ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟದ್ದ 4 ತಾಮ್ರದ ಹಾಂಡೆ, ತಾಮ್ರದ ಕೊಡಗಳು , ತಾಮ್ರದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನುಗಳು, ನಗದು ಹಣ 4700/-ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ.19700/-ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸುಲೇಪೇಟ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಶೊಕರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸವಂತರೆಡ್ಡಿ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಸಾ|| ಪರದರ ಮೊತಕಪಳ್ಳಿ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳು ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹುಡಗ ಹುಡಗಿಯವರು ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಗರಗಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೊತಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರೊಡಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಗುಡ್ಸ ಆಟೊ ನಂ ಕೆ.ಎ-32 ಬಿ-4267 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನಬಿಪಟೇಲ ತಂದೆ ಫತ್ರು ಪಟೇಲ ಸಾ|| ದಸ್ತಾಪೂರ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗಳು ರೇಖಾ ಇವಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರೇಖಾ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಇವಳು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಚೌಕ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಮದನಕರ ಸಾಃ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 29.06.2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾರನಿಂದ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಾರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತಿದ್ದಾಗ ಬಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರನಾದ ಬಸವರಾಜ ಹಡಗಿಲ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.