Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 7, 2014

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ 06-03-2014 ರಂದು 5-30 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಪುರಂಜಂಕ್ಷನ್‌‌ದಲ್ಲಿರುವ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ 40ವರ್ಷ, ಕಬ್ಬೇರ, ಒಕ್ಕಲುತನ ,ಸಾಃ ಶ್ರೀಪುರಂಜಂಕ್ಷನ್ FvÀನು ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ  ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೇಖರಪ್ಪ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 18 d£ÀgÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಡು, ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ ಲೇ ಬದ್ಮಾಷಿ ಸೂಳೇ ನೀನು  ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯಳು ಇದ್ದೇನೆ  ಅಂತಾ ನಿಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಪೈಪು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೇನು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಹುಸೇನಪ್ಪ ಈತನು ಆಕೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಸೀರೆ ಜಗ್ಗಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕುಂದು ಬರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹಣೆಗೆ, ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು,  ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನಿಗೆ ಈತನಿಗೆ ಪರಶುರಾಮ, ಲೊಕೇಶ ಇವರು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ, ಬಲಭಾಗದ ತೊಡೆಗೆ, ಎಡ ರಟ್ಟೆಗೆ, ಬಾಲಗಾಲು ಕೀಲಿನ ಹತ್ತಿರ, ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಶರಣಪ್ಪನಿಗೆ ಮುದುಗಲ್ಲ ಗದ್ದೆಪ್ಪ, ಈತನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ  ಹಿಂತಲೆಗೆ,ಎಡಗಡೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ, ಬಲಗಾಲು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ, ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಶಿವು ಈತನು ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತುಟಿಗೆ ಗುದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಸವರಾಜ ಈತನಿಗೆ ರಾಮಣ್ಣ ನಿಂಬೇಕಾಯಿ  ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಡ್ರೈವರ  ಇವರು ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ, ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗೆ, ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗೆ  ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಕೈಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬಸವರಾಜ, ಶರಣಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮೈ ಕೈ ಗೆ ಹೊಡೆದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2014 PÀ®A. 143, 147, 148, 504, 323, 324, 354, 307, ರೆ.ವಿ.149 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄ vÁÛgÉ.

        ದಿನಾಂಕ 03-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಪುರಂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ದಲ್ಲಿ ವಿರೇಶ ಬಾಂಡಿ ಈತನು ಶೀವು ತಾಯಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಈತನ ಸಂಗಡ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೇಖರಪ್ಪ 35ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಒಕ್ಕಲುತನ , ಸಾಃ ಶ್ರೀಪುರಂಜಂಕ್ಷನ್ FvÀನು ಆತನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ಕರಿನಾರಾಯಣ 40ವರ್ಷ ಕಬ್ಬೇರ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 17 d£ÀgÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ  ದಿನಾಂಕ 06-03-2014 ರಂದು 5-30 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಪುರಂಜಂಕ್ಷನ್‌‌ದಲ್ಲಿರುವ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು  ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಡು, ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ , ಮಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ರಾಡು ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ, ಮೈ, ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು  ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮನಿಗೂ ಸಹ ಆರೋಪಿ ಶರಣಪ್ಪ  ಈತನು ರಾಡಿನಿಂದ ಬಲಗೈಗೆ, ಮೈ ಕೈ ಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ವದ್ದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ನೀನು ಉಳಕೊಂಡಿದ್ದೀ, ಅಂತಾ ಬೈದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2014 PÀ®A. 143, 147, 148, 504, 323, 324, 307 ರೆ.ವಿ.149 L¦¹  ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಯ್ಯಾಕ್ಟ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ: 06-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 3-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ±Á®A ¥Á£ï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉÃtªÀÄä UÀAqÀ: ¢.zsÀªÀÄðtÚ gÁoÉÆÃqï, 24ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: §ÆzÉ¥Àà£À vÁAqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) SÉêÀÄtÚ vÀAzÉ: zÁªÀÄè¥Àà, 2) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ: zÁªÀÄè¥Àà, 3) gÀÄPÀäªÀé UÀAqÀ: zÁªÀÄè¥Àà, 4) gÀrØ vÀAzÉ: ¢.ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁw ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: §ÆzÉ¥Àà£À vÁAqÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ `` J¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤ÃªÀÅ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÉ£À¯É ‘’ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ J¯Éà ¤£ÀUÉ JgÀqÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ® PÉÆqÀÄwÛªÉ HgÀ°è £ÁåAiÀÄ §UɺÀj¹PÉƼÉÆît CAvÁ CAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉøï PÉÆqÀÄwÛAiÉÄãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ºÉÆ® PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 42/14 PÀ®A. 341, 504, 323, 506 s ¸À»vÀ 34 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿ:06-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00-30 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ  ದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಜಾತಿ:ಉಪ್ಪಾರ,ವಯ-65ವರ್ಷ, :ವ್ಯವಸಾಯ, ಸಾ:ಮಾಡಗಿರಿ ತಾ:ಮಾನವಿ FvÀನ ಮನೆಯ ಒಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹತ್ತಿಗೆ ತಾಕಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನಯಲ್ಲಿದ್ದ   50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ ಹತ್ತಿ 2 ಚೀಲ ನೆಲ್ಲು,2 ಚೀಲ ಜೋಳ, 5,000=00 ನಗದು ಹಣ ಬಟ್ಟ ಬರೆಗಳು ದಿನ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ  ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಕಿ.ರೂ.8,10,000=00 ಬೆಲೆಬಾಳುವಷ್ಟು ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಹಾನಿ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ¸ÀA: 02/2014 CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂrzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ¸ÀÆUÀªÀÄä  UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà  ªÀ:25 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉÃl vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿಗಂಗಪ್ಪ ಈತನೊಂದಿಗೆ  ಗಬ್ಬೂರು ತಾತನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು  ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ್ಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರು ದೇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ 1] ಗಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ :28 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕುರುಬರ :ಒಕ್ಕಲುತನ 2] ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಗಂಡ ರಂಗಪ್ಪ  :55 ವರ್ಷ , 3] ರಂಗಪ್ಪ :60 ವರ್ಷ 4]ಮೈದುನ ರವಿ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ :20 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಹೊಸಪೇಟ ಗ್ರಾಮEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಸುಲ್ತಾನಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:26.02.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಈತನು ಬಂದವನೆ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2014 PÀ®A 323,504,506 498(J) ,¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è   ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

      gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2014 gÀAzÀÄ    64  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  9,500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-03-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-03-2014 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2014 PÀ®A 41(r),102 ¹.Cgï.¦.¹ eÉÆvÉ 379 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 06-03-2014 gÀAzÀÄ PÀ¦Ã®zÉÃªï ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉë PÁ¯ÉÆä, CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä, ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄzÁåºÀß 1700 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgï ºÀ¼É Dgï.n.N PÀbÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ, C°è E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÀ¯Á MAzÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ, £ÀªÀÄä fÃ¥ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛ¢ÝzÀ£ÀÄß £ÉÆr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ £ÀªÀÄUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀÀ£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ, «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀiÁV ºÉývÁÛ £ÀAvÀgÀ wÃPÀëtªÁV PÉýzÁUÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1} ªÀÄ»¥Á¯ï gÉrØ @ gÉrØ vÀAzÉ CAdAiÀiÁå gÉrØ, ªÀAiÀĸÀÄì: 26 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, G: ¤gÉÆÃzÉÆåÃV, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÄgÀ (eÉ), vÁ: & f: ©ÃzÀgï 2} ªÀĺÀäzï ªÁfÃzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ªÀÄĸÁÛ¥sÁ, ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ºÉÆÃmÉïï£À°è PÉ®¸À, ¸Á: L¸À¥ÀÆgÀ, vÁ: & f: ©ÃzÀgï. CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÀwÛzÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ CªÀgÀÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj F ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ»¥Á¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-32-PÉ-6616, ZÁ¹¸ï £ÀA. JAr2rºÉZïrºÉZïgÀhÄqïgÀhÄqïJ¸ï¹E39280, EAfÃ£ï £ÀA. rºÉZïN0©J¸ïE34354, C.Q.50,000/- ºÁUÀÆ ªÁfÃzï JA§ÄªÀ£À ºÀwÛgÀ PÉA¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV jf¸ÀÖgï £ÀA. EgÀĪÀÅ¢®è, ZÁ¹¸ï £ÀA. rºÉZï«í©JAE09123, EAfÃ£ï £ÀA.rºÀZïf©JAE07664, C.Q.50,000EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 05/03/2014 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀlÄ ªÀÄAUÀ®V, vÁ¼ÀªÀÄqÀV, ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ PÁæ¸À ªÀgÉUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÄÃgÁd PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ RavÀ ¨Áwäà §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ UÀÄ®¸À£À zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ mÉÊgÀ CAUÀrAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ gÁwæ ªÉÃ¼É zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ ¯ÁjUÀ¼À°è reÉïï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è EnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÉÊgÀ ¥ÀAZÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 2230 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CAUÀr ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¤eÁªÀÄ vÀAzÉ £ÉʪÉÆâݣÀ ¹¯ÉzÁgÀ ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸ÀzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀéRĶ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£Á®Ä gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ ¯ÁjUÀ¼À°èAiÀÄ reÉî£ÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ E§âgÀÄ PÀÆr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀéRĶ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 50 °ÃlgÀ£À 3 ¥Áè¹ÖPÀ qÀ©âUÀ¼À°èAiÀÄ CAzÁdÄ 150 °ÃlgÀ reÉî EzÀÄÝ MAzÀÄ °ÃljUÉ 60=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ CAvÉ 150 °Ãlj£À C. Q. 9000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2014 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :- 
¢£ÁAPÀ : 06/03/2014 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA J¯ï ¹ ¥ÀvÀæ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆmÁÖUÀ C°è ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÁ£Áf vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁ : PÀÄA¨ÁgÀ G : ²PÀëPÀ ¸Á : ºÀÄ¥Àà¼Á ¸ÀzÀå zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 06/03/2014 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw EAzÀĪÀÄw 33 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÆgÀÄ ªÀi˯Á zÀ±Àð£ÀPÉÌ £ÀªÀÄä »gÉÆ ¸ÉàîAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉJ-39-eÉ-8044 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©lÄÖ PÀ®ªÁr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ 1900 UÀAmÉUÉ PÁgÀAeÁ PÁå£ÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀPÉÌ ¸ÉÊqÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÁ£Àð ºÁQgÀÄvÉÛ£É. DvÀ ¸ÉÊqÀ ©nÖzÁUÀ ¥sÀAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁæöåPÀÖgÀUÉ ¸ÉÊqÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ MªÉÄä¯É Cw ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ £À£ÀUÉ PÀl ºÉÆqÉzÁUÀ mÁæPÀÖgÀ mÁæ° MªÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ vÉ¯É §qÉ¢gÀÄvÀÛzÉ DUÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PÉüÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÉÛªÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw EAzÀĨÁ¬Ä gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ DPÉAiÀÄ §®UÉÊ ªÉÄðAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ »A¢£À mÉÊgÀ ºÁAiÀÄÄÝ PÉÊAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ »AzÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw EAzÀĨÁ¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2014 PÀ®A 279, 338 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :- 
¢£ÁAPÀ 06/03/2014 gÀAzÀÄ 12:45 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï9498 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¹zÁÞgÀÆqsÀ ªÀÄoÀzÀ PÀqɬÄAzÀ – CªÀįÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ amÁÖ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ¸ÉÆî¥ÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð, J¸ï.n(UÉÆAqÀ), MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÄgÀ. ºÁ° ªÁ¸À C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĦævÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£À §® ªÉƼÀ PÁ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¸ÀĦævÀ£À §® ªÉƼÀ PÁ®Ä – ¥ÁzÀzÀ ªÀÄzsÀå J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, ºÀuÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀ, §® PÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è, ªÀÄÆVUÉ, JqÀUÁ°£À ºÉ¨ÉânÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃAlzÀ §®¨sÁUÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À¢AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2014 PÀ®A 20(©), (2), (¹)J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ 1985 :- 
¢£ÁAPÀ 06-03-2014 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä zÉÆgÉwzÉÝ£ÉAzÀgÉ, DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ ªÀiÁºÁgÁµÀÖçPÉÌ ©ÃzÀgÀ-¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðPÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ ¨ÁåUÀÄUÀ¼À°è UÁAeÁ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ¥Àæ¨sÀÄ ¸ÀÆj£À, ¦.L ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, ¦,J¸ï,L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀªÁqÁ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ gÀªÀgÉ®ègÀÆ E¸ÁèA¥ÀÆgï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÁ½UÁV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1415 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä §½ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¨ÁåUÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹zÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ ¨ÁåUÀÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ 1) ¨sÀÄlÄÖ ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: a®èVð 2) UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¨ÁAqÀªÀw, ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁätÂ, ¸Á: ºÀAUÀgÀV ¸ÀªÀiÁ£ÁAiÀÄPÀ xÁAqÁ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, 3) eÉÊ¥Á¯ï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁätÂ, ¸Á: ºÀAUÀgÀV ¸ÀªÀiÁ£ÁAiÀÄPÀ xÁAqÁ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ CAvÀ w½zÀħA¢zÀÄÝ, ¨ÁåUÀUÀ¼À°èzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä EªÀÅUÀ¼À°è UÁAeÁ EzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß a®èVð UÁæªÀÄzÀ §ÄlÄÖ ¥ÀmÉïï EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÉÆlÄÖ £ÀªÉÆäqÀ£É DAzsÀæPÉÌ §AzÀÄ UÁAeÁ Rjâ ªÀiÁr¹ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁºÁgÁµÀÖçPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqɬÄj CAvÁ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀ½¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ªÀiÁgÀ®Ä MAiÀÄÄåwÛzÉÝÃªÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAeÁ vÀÄA©zÀ ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ UÁAeÁªÀ£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 30 PÉ.f UÁAeÁ ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÀA§gÀ E®èzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 326, 504, 506(2) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ: 28/02/2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Gd鮹AUÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¹AUÀ ºÀeÁj ªÀAiÀÄ 35 SÁ¸ÀV PÉ®¸À gÁd¥ÀÆvÀ ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÄÝzÀÝjAzÀ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 01/03/2014 gÀAzÀÄ C¼ÀAzÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è j¸É¥Àê£ï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÁdgÁV CAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀqÀPï ¥ÉæêÀĹAUï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ «dAiÀĹAUï EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀgÀÄ. C°è £À£ÀUÉ ¨sÉÃnÖAiÀiÁV ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄå®Ä PÉÆÃlð£À°è PÉøï KPÉ ªÀiÁrgÀÄ«. £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉUÉ ¨Á ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ ¤£Àß eÉÆÃvÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀiÁä, aPÀÌ¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÀ £ÉAlgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ 10-15 ¤«ÄµÀzÀ°è £À© PÁ¯ÉÆä SÁ¢æ ZËPï ±ÀQÛ mÁQøï JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. C°è £À£Àß ºÉAqÀw ªÀAzÀ£Á¹AUï, ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀÌ D±Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÉæêÀĹAUï, ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀævÁ¥À¹AUï, ºÁUÀÆ 7-8 d£À UÀÄAqÁ d£ÀjUÉ CzÁUÀ¯Éà PÀgɬĹPÉÆArzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ DmÉÆâAzÀ E½zÀ PÀÆqÀ¯Éà «dAiÀĹAUï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀĹAUï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ¤UÉ M¼ÀUÉ MAiÀÄÄÝ PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjj CAvÁ CAzÀ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ eÉÆÃvÉ EzÀÝ gËrAiÀÄAvÉ PÁtĪÀ 7-8 d£ÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ zÀgÀzÀgÀ£É J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAiÀÄÝgÀÄ. ¨sÉÆøÀrPÉ EUÉÆÃvï ¤£ÀUÉ EqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀªÀgÉ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°èzÀÝ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ, gÁqÀÄUÀ½AzÀ, ZÉÊ£ÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀÌ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃræ ¨sÁqÀPËUÉ RvÀA ªÀiÁræ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «dAiÀĹAUï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀĹAUï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ PÁ®ÄUÀ½AzÀ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ZÉÊ£ÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ §® PÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀĹAUï FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀÌ D±Á EªÀ¼ÀÄ ZÀ¥Áw ªÀiÁqÀĪÀ ¯Ál¤UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. EzÀjAzÀ Q«AiÀÄ°è E£ÀÄß £ÉÆêÀÅ PÁt¸ÀÄwÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ MAzÀÄ PÁj£À°è PÀÆr¹ UÀÄAqÁ d£ÀgÀÄ C¼ÀAzÀ ZÀPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄÄZÉð ºÉÆÃV C¯Éè ©¢zÀÄÝ, M§â DmÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ J©â¹ «ZÁj¹ £À£Àß aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ©nÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2014 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 177 LJªÀiï.«.JPïÖ :- 
¢£ÁAPÀ: 06/03/2014 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊPÀ® £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¥sÀvÉÛzÀªÁðeÁ-§¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É DAzsÀæ§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸À£Àí ©gÁå¤ ºÉÆÃmɯï JzÀÄjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥sÀvÉÛzÀªÁðeÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ38PÉ698 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DPÁ±ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀÄzÉæ, ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð, ¸Á:ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢ ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀĤî EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÀ PÀĽvÀ E£ÉÆßç⠪ÀåQÛAiÀiÁzÀ ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®¥ÁzÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 24/2014 PÀ®A 78 [3] PÉ AiÀÄPïÖ   
¢£ÁAPÀ:-06.03.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄãÀ §eÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ  N/¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ  ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ DgÉÆævÀ ¤AzÀ  N¹ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 715/- MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀß MAzÀÄ N¹ ¥ÀnÖ, d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉÄÃ£ï §ÄQÌAiÀiÁzÀÀ DgÉÆæ £ÀA 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj N,¹ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¥ÉãÀ, N¹ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ CgÉÆæüvÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.
¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 25/2014 PÀ®A 78 [3] PÉ AiÀÄPïÖ   
¢£ÁAPÀ:-06-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁzÀ GZÀÑ®PÀÄAmÁ w¥Àà£Á¼À gÀ¸ÉÛ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ E¸Ààmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ  ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ D. £ÀA 1 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ E£ÉÆßýzÀ D. £ÀA 2 jAzÀ 8 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀÝ D, £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ¤AzÀ E¸Ààmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1100/- gÀÆ ºÁUÀÆ ¥ÀtPÀÌ ºÀaÑzÀ ºÀt 300/- gÀÆ F jÃw MlÄÖ 1400 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß , MAzÀÄ ºÀ¼É UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÁîVzÉ.
PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 65/2014 PÀ®A 279, 336 L¦¹
¢£ÁAPÀ:- 06-03-2014 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlVAiÀĪÀgÀÄ PÁgÀlV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï£À°è ¦.¹ 228 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÉÎ ªÀÄzÁåºÁß 03-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J¦-21/ JPïë-4447 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ N§¼ÉñÀ vÀA¢ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt ªÉîUÀlÄÖgÀÆ ªÀAiÀiÁ:-30 ªÀµÀð eÁ: ZËzÀj G: J¦ -21 JPï- 4447gÀ ZÁ®PÀ ¸Á. ¨ÉÃxÀªÀiïZÁ¯Áð f¯Áè: PÀ£ÀÆð®Ä (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ CUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀªÀ£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀ GzÉÙñÀ¢AzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 69/2014 PÀ®A 143,147,341,323 504,506  R/w 149  L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ : 06-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ  ²æêÀÄw ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ zÉêÀtÚ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ  ªÀAiÀiÁ : 33 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: G¼ÉãÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-04-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Ààà §rUÉÃgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á. F½UÀ£ÀÆgÀÄ d«Ää£À°èAiÀÄ zÁj «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§¢¹zÀAvÉ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2014. PÀ®A: 420 gÉ/« 34 L¦¹ 
ದಿನಾಂಕ: 06-03-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಸಿ- 315 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 73/14 ದಿನಾಂಕ: 01-03-2014 ನೇದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು  ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿ3 ಲೈಪ್ ಕೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ[ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್] ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಂದ 50000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹಣ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಹಣದ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ಲಾಟುಗಲನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೇ ಮೋಸಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 55/2014 ಕಲಂ: 420 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2014. PÀ®A: 420 gÉ/« 34 L¦¹ 
ದಿನಾಂಕ: 06/03/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 07-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಸಿ-315 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ 74/2014 ದಿನಾಂಕ: 03/03/2014 ನೇದ್ದರ ಖಾಸಗಿ ದೂರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೆನೇಂದರೆ, ವಿ3 ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ: 03 ನೇದ್ದವರು Own Your Property ಎಂಬ ಸ್ಕೀಮಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ 50000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ 24 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ದ್ವಿಗುಣ 100000/- ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹಣದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನೀಡುವದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಸದರಿ ಸ್ಕೀಮಿನ ಅವಧಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡದೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಹ ಹಂಚಿಕೆಮಾಡದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಾವು ಪಾವತಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಏಜೆಂಟರಿಗೆ [ಆರೋಪಿ ನಂ: 03] ನೇದ್ದರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದರೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಸರಿಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಹಣ ನೀಡದೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 56/2014 ಕಲಂ: 420,506,ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA, 37/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹
ದಿನಾಂಕ. 06-03-2014 ರಂದು 4-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಇಬ್ಬರು ಮೋ.ಸೈ.ನಂ. ಕೆ.ಎ.27/ಹೆಚ್.9240 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕನಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಿಣಿಗೇರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಈತನು ಮೋ.ಸೈ.ನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಹೊಸಪೇಟ ರಸ್ತೆಯ ಎನ್.ಹೆಚ್. 63 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕನಕಾಪುರ ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಮೋ.ಸೈ ತಿರುಗಿಸದೇ ನೇರವಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಬರುವ ಮೋ.ಸೈ. ನಂ. ಕೆ.ಎ.37/ವಿ.7864 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರಾದ ಅನ್ವರಬಾಷಾ ಮತ್ತು ಅಮರಜೀತ ಇವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ: 61/14 ಕಲಂ: 32,34  ಕೆ.. ಆಕ್ಟ
ದಿನಾಂಕ: 06-03-2014 ರಂದು 16-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ . ಕಾಳಿಕೃಷ್ಣ, ಪಿ.. ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಒಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 14-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ  ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. (ಎಕ್ಸ,ಎಲ್, ಸೂಪರ್) ಕೆ.-37/ಜೆ-94 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅವರಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ತುಂಬಿದ 48 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯಿಸ್ 180 ಎಂ.ಎಲ್. ಮದ್ಯ ತುಂಬಿದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ 01] ಬಿ.ಪಿ.ಖಾಜಾ @ ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಬಷೀರ್ ಸಾಬ ವಯಾ: 51 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಕಾಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ದೇವಾಂಗ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾವತಿ, 02] ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ವಯಾ: 56 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾವತಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂಧ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರಿಂಧ 01) ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿಯ 48 ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್.ನಷ್ಟು ಮಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಕಿ.ರೂ.    2318-40 ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಆರ್.ಹೆಚ್. ಅಂತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಸೀಲ್ನಿಂದ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ತಾಬಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ 14-30 ಪಿ.ಎಂ. ದಿಂದ 15-30 ಪಿ.ಎಂ. ವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ವರದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 61/14 ಕಲಂ: 32,34  ಕೆ.. ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.