Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 5, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-01-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-01-2014

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2014, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2014 gÀAzÀÄ PÉƼÁgÀ EAqÀ¸ÀÖj¬ÄAzÀ ªÀÄĸÁÛ¥Á EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É EªÀiÁæ¤UÉ PÀÆr¹PÀÆAqÀÄ ¨ÉüÀÆîgÁ PÀqÀ¬ÄAzÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSɽî gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨ÉüÀÆîgÁ PÁæ¸À PÀªÀiÁ£À ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£ÁßJSɽî PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-437 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ §¸À¥Áà GZÉÑ L.¹ £ÀA. 1207 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CAPÀÄ qÉÆAPÁV ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ EªÀiÁæ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĸÁÛ¥ÁUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ° UÁAiÀÄUÀÆAqÀ ªÀÄĸÁÛ¥Á vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ºÁUÀÄ EªÀiÁæ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ f¯Á¤ E§âgÀÆ ¸Á: CªÀiÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬Ä°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀzÁ²ªÀ ¥ÉÃl ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 05-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ ªÀÄvÀÄÛ EªÀÄæ£Á E§âgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ f¯Á¤ vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzÀ ZÁ®QªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CªÀiÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2014, PÀ®A 306, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠹äÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¥ÀgÀAqÉ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÉõÉgÁªï ¥ÀgÀAqÉ, ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ¯ÁåtgÁªï vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¥ÀgÀAqÉ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ±Á®Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÉõÉgÁªï ¥ÀgÀAqÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÀ¼À vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ºÉÆ® ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄzsÉå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 2 EªÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ£À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ¤AzÀ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ d«ÄãÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ£À mÁæPÀÖjUÉ eÁ«ÄãÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃzÀjPÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÀÄqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ºÀÄqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 03-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, gÁwæ CAzÁdÄ 1130 UÀAmÉUÉ UÀAqÀ£ÀÄ ªÁAw ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ-04-01-2014 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, UÀAqÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2014, PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2014 gÀAzÀÄ dAiÀĪÀAvÀ zÀįÁj ¦.J¸À.L. ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ NAzÀÄ ºÉÆÃl® JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀªÀiÁ®gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ PÀ®èªÀÄ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V EvÀ£ÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÄÝ, PÉ®ªÀgÀÄ CªÀ£À ¸ÀÄvÀÛ ¤AwÛzÀÝgÀÄ, ¤AwgÀĪÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀĽvÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MAzÀÄ aPÀÌ qÉÊjAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÉÃdUÀ¼À°è ªÀÄlPÁ £ÀA. §gÉ¢zÀÝ qÉÊj ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ £ÀA. §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 800/- gÀÆ ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁUÉ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1520/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2014, PÀ®A 498(J), 504, 323, 506 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÀÄ£Á¨Á¬Ä @ ¥ÀĵÁà UÀAqÀ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: Qæ±ÀÑ£ï UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: aãÀPÉÃgÁ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 20-04-2012 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°èAiÀÄ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ PÀnÖªÀĤ EªÀ£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¤UÉ CªÀgÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄAvÉ ªÀzsÀÄ«£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÄ 25000/- gÀÆ. ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¯Áå¨ï mÉP虜AiÀÄ£ï CAvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ PÀnÖªÀĤ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆqÀzÀ¨ÉÃPÁzÀ §AUÁgÀ E£ÀÆß PÉÆnÖ®è £À£ÀUÉ RaðUÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ” CAvÀ avÀæ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. “¤Ã£ÉãÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀPÉÆà £À£ÀUÉ ¨ÉÃQ¯Áè £À£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ ¸ÁPÀÄ ¤£Àß vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CtÚ¤UÉ ºÉüÀÄ £À£ÀUÉ CªÀjUÉ EªÀjUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ” CAvÀ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ avÀæ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ºÀt PÉÆqÀzÉ EzÁÝUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ 3 ®PÀë  ¨ÁQ EzÉ CAvÀ ºÉý ºÀt PÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÄ CtÚ¤UÉ w½¹zÀÝjAzÀ PÉ®ªÀÅ ¨Áj CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV zÀÄqÀÄØ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, zÀÄqÀÄØ ¤ÃrzÁUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸À ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÄÝ ªÀÄvÉÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DgÉÆævÀ£ÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀÄä HjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀÄ d¤¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ªÀiÁwUÉ ªÀÄvÉÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 29-09-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ §AzÀÄ gÁwæ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀgÀÆjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¢£ÁAPÀ 30-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAV eÉÆvÉ J¸ï©L ¨ÁåAQUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ AiÀiÁPï §A¢¢Ý ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀj£ÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ PÉýzÀ ºÀt PÉÆnÖ¯Áè ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÉÆêÀgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀ¨ÉÃqÀ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ©zÀÄÝ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® E°èUÉ §AzÀgÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2014, PÀ®A 504, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁqÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ J§ÄªÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁqÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ @ ®Qëöä UÀAqÀ ²ªÁf ¥Àl¥À½î ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DvgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ªÀiÁqÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÀiÁtÂPÀ CvÉÛ ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä J®ègÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃV C°è 6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ J®ègÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀiÁqÀUÀƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀ¨sÀðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ, CA¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥Àl¥À½î (UÀA), 2) ªÀiÁtÂPÀ ¥Àl¥À½î (ªÀiÁªÀ), 3) ±ÁgÀzÀ¨Á¬Ä ¥Àl¥À½î (CvÉÛ) J®ègÀÄ ¸Á: ªÀiÁqÀUÀƼÀ J®ègÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä, §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀªÁV ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ, CtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÉüÉUÉ ºÁdjzÀÝ Hj£À d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ »UÉïÁè ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ¸ÀªÀiÁeÁ¬Ä¹ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ºÉÃjUÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ 5-6 wAUÀ¼ÀÄ G½zÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀUÀƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, DªÁUÀ®Æ ¸ÀºÀ ¥ÀÄ£ÀB DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ©qÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-12-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ w½¹ ¢£ÁAPÀ 04-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2014, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. ZÁAZÀ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á ¸Á§ ¸Á: ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ JªÀiï.r. ZÁAzÀ¥Á±Á ¸Á: ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ©.PÉ.J¸ï. PÉÊUÁjPÁ vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯É ©ÃzÀgÀ£À°è L.n.L. «zÁåyð EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁ¯ÉÃd£À°è 1230 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ EzÀÄÝ, vÀ£Àß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¨ÁåUÀ PÁ¯ÉÃd£À¯Éè ElÄÖ £ÀªÀiÁd PÀÄjvÀÄ PÁ¯Á ªÀÄfâUÉ ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB PÁ¯ÉÃfUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉÃ, ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§AzsÀPÀgÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀqÀØUÁð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¹zÀÝgÁAiÀÄ ¨sÉÆøÀV ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ gÁeÉÆüÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÀqÀØUÁð, 2) ¨Á¯Áfà vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUï ªÀÄPÁf, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: C®UÀÆqÀ EªÀj§âgÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2270/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ, 2) 1 ªÀÄlPÁ anUÀ¼ÀÄ, 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2014, PÀA 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwÛç vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: ¨Áæ»äÃt, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 8-11-621, J¸ï.© qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀàvÉæ »AzÀÄUÀqÉ, zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw CZÀð£Á PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸Á¬Ä QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ JzÀÄj¤AzÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄìªÀżÀîªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É MªÉääÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ½£À°è PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 90,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï ZÉÊ£ï (ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ) ªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2014 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. PÉJ-02/EPÉ-4464 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: JPÀA¨Á vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ¤ªÀwð eÁzsÀªÀ ¸Á: JPÀA¨Á vÁAqÁ gÀªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀ¸ÀÛçzï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: «.DgÀ.J®. PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁå£ÉÃdgï PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä UÀzÀUÀ f¯Éè ¸ÀzÀå: UÁA¢üUÀAd ©ÃzÀgÀ, gÀªÀgÀ «.DgÀ.J¯ï ªÁºÀ£ÀªÀÅ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ «.DgÀ.J¯ï ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-25/r-4877 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ (PÉ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆüÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ¸ÁUÀgï, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ (zÀ°vÀ), ¸Á: DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ EArPÁ «2 £ÀA. PÁgÀ £ÀA. PÉJ-58/0598 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄPÀȵÁÚ vÀAzÉ ®PÀÌ¥Áà, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀPÀ¯Áåt, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ DtzÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆüÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁgÀ MªÉÄäÃ¯É ¹ÌqÀ DV PÁgÀ£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è & JqÀQ«UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿ:03-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಬಣಜಿಗ,ವಯ-35ವರ್ಷಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ತಾ:ಮಾನವಿ. FvÀ£ÀÄ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ತಮ್ಮಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಆರೋಪಿತgÁzÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁ°¥Ánï  ¸Á:§Ä¢Ý¤ß  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ   ಗುಂಪುಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಲಂಗಾ ಸೂಳೇಮಗನೆ ನಿನ್ನದು ಬಹಳಾ ಗಿದೆ ಊರು ಸಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಆಫೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾಕೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿಯಲೇ ಅಂತಾ ಬೈದು ನಿಂಗನ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಣ್ಣ ಇವರು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಉಳಿದವರು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದಾಡಿ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಗನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ನೀನು ಊರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  4/2014 ಕಲಂ:143, 147, 341, 355, 323, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.           
           1) ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï 2) ªÀiÁ§Ä 3) ºÀ¸Éãï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÉçƨï¸Á¨ï 4) ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÉçĸÁ¨ï 5) SÁzÀgï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÉçĸÁ¨ï 6) SÁzÀgï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï 7) ªÀiÁ§ªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï 8) U˸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä 9) ±ÁªÀĪÀÄä 10) SÁdªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÉçĸÁ¨ï 11) ±ÉÊeÁzï©Ã UÀAqÀ SÁzÀgï¸Á¨ï 12) gÁdªÀÄä UÀAqÀ gÁeÁ¸Á¨ï J®ègÀÆ ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ºÁUÀÆ PÀĵÀ×V EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ £ÀzÁ¥sï ªÀ: 32, eÁ: ¦AeÁgï, G: ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: 7£Éà ªÉÄʯï PÁåA¥ï ºÁ/ªÀ: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ¤UÉ CªÀ£À UÁågÉÃeï£À°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ±À§Ý ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ¹mÁÖV ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝòvÀgÁV CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè, PÀnÖUÉ, gÁqï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, ¸ÀÄvÁÛUÀnÖ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ PÀ®Äè, PÀnÖUÉ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 8/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 341, 323, 324, 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                                                              

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÉõÀVjgÁªï PÀÄ®PÀtÂðgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ 1)AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ      G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À 2) ²ªÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ; PÀÄA¨Ágï         G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À   EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr   CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 410/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ. J-3 jAzÀ  J-7£ÉÃzÀݪÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.   09/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ದಿ.04-01-2014ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಲಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ d£Àರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ರವರು ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ¦.J¸ï.L. ¹gÀªÁgÀ  gÀªÀgÀÄ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ  1] ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಾರಾಯಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು ವಯ-40ವರ್ಷ ,ಉ:ಎಲ್.ಐ.ಸಿ.ಏಜೆಂಟ ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ     2] ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-35ವರ್ಷ, ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ.   3] ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪಜಾತಿ:ಮಡಿವಾಳ ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ.     4] ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಚನ್ನೂರು ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ.     5] ರಂಗನಾಥ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ.    6] ತಿಪ್ಪರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ. EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ಆರೋಪಿ ನಂ.3 ರಿಂದ 7 ರವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು 2 ರವರು ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದಿರುವ ಆರೋಪಿತರ ವಶದಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.2,100=00 ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ 11-00 ರಿಂದ 11-45 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿಕೊಂಡು ದಿ.05-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00-15 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 5/2014 ಕಲಂ: 87 ಕ.ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ದಿ.04-01-2014ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00ಗಂಟೆಗೆ ಅತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಠದ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರಬಹಾರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿರುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ¦.J¸ï.L. ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ 1] ಚಂದ್ರಕಾಂತ @ ಚಂದ್ರು ತಂದೆ ದಿಡ್ಡೆಪ್ಪ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-35ವರ್ಷ, ಸಾ:ಅತ್ತನೂರು    2] ಆನಂದ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ್ ,ವಯ-30ವರ್ಷ,ಉ:ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಅತ್ತನೂರು.   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ     CªÀgÀ ವಶದಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.800=00 ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  E£ÉÆßýzÀ E§âgÀÆ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 3/2014 ಕಲಂ: 87 ಕ.ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                        ¢£ÁAPÀ 04.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.45  UÀAmÉUÉ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ G: PÀÆ° ¸Á: £ÁUÀ¥Àà PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.2] wªÀiÁägÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ G: qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀ¥Àà PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. 3] ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §eÁgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ G:PÀÆ° ¸Á: ªÀÄZÀðqÀ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ4] ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ G: ¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄZÀðqÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzÀæ¢AzÀ 02 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ  zÉÆgÉvÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L.±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ºÀgÀ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 2] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ C©üªÀÄ£ÀÄå . ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gï PÉJ-36-f-113 gÀ°è gÁoÉÆÃqï ©®ØAUï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀ ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÀ ªÀ±À¢AzÀ 05 °Ãlj£À 04 ¥Áè¹ÖPï PÁå£ïUÀ¼À°è MlÄÖ 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 02/2014 PÀ®A 32.34 PÉ.E AiÀiÁåPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 273.284 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            7£Éà ªÉÄʯïPÁåA¥ïzÀ°è GlUÀ£ÀÆgÀÄ vÁvÀ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 46 eÁ: ºÀjd£À  G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 7£Éà ªÉÄʯïPÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV PÉêÀ® CzÀȵÀ×zÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀ N/¹ £ÀA§gÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÉÇð¹ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl £Àqɹ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ §gɹzÀ £ÀA§gÀ §A¢®èªÉAzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨Áwäà w½zÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1050 gÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                            ದಿ: 04/01/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ನಗರದ ಗಡಂಗ ಬಾವಿಯ ಯಾಸೀನ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಬರೆಯಿಸಿದ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಸಾರ್ವನಿಕರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಕಾ.ಸು.) ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟ ಹಣ 420/- ರೂ ಮತ್ತ ಮಟ್ಕಾ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ ಪಟ್ಟಿ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲ್‌‌ಪೆನ್‌‌ನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.03/2014 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                ¢£ÁAPÀ:-04/01/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¸ÀäPÀ¯ï  UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ 5-d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  ¹QÌ©zÀݪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2350/-gÀÆ¥Á¬Ä, ºÁUÀÄ 52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  04/2014. PÀ®A.87PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

               ²æà PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀ ¦.L. r.¹.Dgï.©. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ¢-04-01-2014 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ LzÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ  ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄlPÁ  aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ£ÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ  £ÉÃgÀ¼À¥Àà ªÀAiÀiÁ-42 eÁw- °AUÁAiÀÄÄvÀ ¸Á|| PÁ¼À¥ÀÆgÀ2) CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ  §¸À£ÀUËqÀ  ªÀAiÀiÁ-55 eÁw- °AUÁAiÀÄÄvÀ  ¸Á|| PÁ¼À¥ÀÆgÀ 3) zÀÄgÀÄUÉñÀ (¥ÀgÁj)EªÀgÀ°è E§âgÀ£ÀÄß  »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 11640/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ , JgÀqÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï , JgÀqÀÄ ¹ÃªÀiï ¸À»vÀ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ  MAzÀÄ »gÉƺÉÆAqÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï  ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ M§â ªÀåQÛ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðÃAzÀ oÁuÉAiÀÄ J¸ï.ºÉZï.N gÀªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2014  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   ದಿನಾಂಕ 04.01.2014 ರಂದು 09.30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಕೂಡ್ಲೂರು ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ²ªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, F¼ÀUÉÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÆqÀÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 18 ಲೀಟರಿನಷ್ಟು ವಿಷ ಪಧಾರ್ಥದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಲಬೆರಕೆ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೇವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ  ಒಂದು ತಂಬಿಗೆಗೆ 10 ರೂ,. ಯಂತೆ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.. gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ರವರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂಗಜಡ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟದ ಹಣ 300/- ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೇಂದಿ ಬಾಟಲ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಕೊಡ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ತಂಬಿಗೆ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ   ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2014 PÀ®A 273, 284 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                       ದಿ.04-01-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸತ್ಯಾಗಾರ್ಡನ್ ಹಿಂದೆ ಹುಣಿಸೆಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1]ಯಂಕಪ್ಪ , 2) ಶಿವಪ್ಪ , 3) ಇಮಾಮಸಾಬ್ , 4)  ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಎಮ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು gÀªÀgÀÄ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. (PÁ&¸ÀÄ) ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.3300/- , 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.09/2014 , ಕಲಂ.87 .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
            ¢£ÁAPÀ: 05.01.2014  gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.15 UÀAmÉUÉ ] ªÀĺÀäzï ±Á®A vÀAzÉ SÁeÁªÉÆ»£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁw:   ªÀÄĹèA G: ¥ÉAlgï ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ.  2] JA.gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G:  ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÊdgï ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.     3] d»Ãgï CºÀäzï vÀAzÉ §²Ãgï CºÀäzï ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁw:   ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 1£Éà PÁæ¸ï ªÀĹâ »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ -¨ÁºÁgï JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï  dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ºÀgÀ¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ 15200/- ªÀÄvÀÄÛ  52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÁ¹PÉÆArzÀÝ  MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2014 PÀ®A: 87 PÉ.¦. AiÀiÁPïÖ.  CrAiÀÄ°è       ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

               ¢£ÁAPÀ:05-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0945 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÉrØ ¸Á:J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÁUÀÄ ¥ÀgÁj EgÀĪÀ DgÉÆæ £ÀA:2 ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà DgÉÆæ £ÀA: 3 dA§£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ¸Á:PÀqÀUÀAzÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ DgÉÆæ £ÀA:1 FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgÀ¢AzÀ ¸ÉÃA¢ vÀAiÀiÁj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ& ¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¼ÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ DPɬÄAzÀ 1) MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï ¨ÁågÀ¯ï 200. °Ã.¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.2000/- 2) 600 UÁæA. ¹ºÉZï. ¥ËqÀgï C.Q.gÀÆ. 200/- 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.160/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA: 1 FPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 2 EªÀgÀÄ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ «Ä²ævÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï¢AzÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 3 EªÀgÀÄ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï£ÀÄß ¸ÉA¢ vÀAiÀiÁj¸À®Ä «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:02/2014 PÀ®A:273.284 L¦¹ 32.34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

              ದಿ:05-01-2013 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ದಯಾನಂದ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. [ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟನ] ರಾಯಚೂರು     ರವರು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ  ವಿಶೇಷ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮತ್ತು ತಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಯಾರ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ನಂದಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಹಿಂದೆ  ಬಯಲು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 52 ಇಸ್ಪೆಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1] £ÁUÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð eÁ:PÀlUÀgï G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA:007 PÀ®ÆègÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ                                                                     2] «PÁ¸ï vÀAzÉ gÁeÉñÀ oÁPÀÆgï ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð eÁ:oÁPÀÆgï G:¯Éçgï PÉ®¸À ¸Á:©ºÁgÀ ºÁ.ªÀ. EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  3]  ±ÉÃPï ±À¦ü vÀAzÉ ±ÉÃPï ªÀÄ»§Æ§ ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:¯Éçgï PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA:10-3-19/1 ªÀÄPÀÛ¯ï ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ                                           4] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ:24 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPï G:¯Éçgï PÉ®¸À ¸Á:§AgÀUÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.                                                                                     5] ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ «dAiÀÄ oÁPÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ:23 ªÀµÀð eÁ:oÁPÀÆgÀÄ G:¯Éçgï PÉ®¸À ¸Á:©ºÁgÀ ºÁ.ªÀ. EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ಹಿಡಿದು, ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಕೈಕೊಂಡು ಹಾಗು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 52 ಇಸ್ಪೆಟ್ ಎಲೆಗಳು, ನಗದು ಹಣ 1600/-,ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ 5 ಮೋಬೈಲ್‌ ಫೋನ ಗಳು ಅ.,ಕಿ.ರೂ. 2500/- ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು, ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಿರುವ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 03/2014 ಕಲಂ: 87 ಕೆಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                 ದಿನಾಂಕ 05-01-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.45  ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿಎಸ್.ಎಸ್ [ಕಾಸು] ರವರು ಗಾಂಜಾ ದಾಳಿಯಿಂದ  ಪಂಚನಾಮೆ, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ  ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾಂರಾಶವೆನಂದರೇ, ಇಂದು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಹಾಗೂ  ತಹಸೀಲ್ದಾರರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ  ಎರಡು ಸರಕಾರಿ ಜೀಪಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಆಶಾಪೂರು ರಸ್ತೆಯ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಿರೇಶ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು  ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, 1] ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ ಜಾ: ವಡ್ಡರು  ಉ: ಕುಲಕಸುಬು ಸಾ: ಐ.ಬಿ ರೋಡ್ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಎದುರಿಗೆ ರಾಮನಗರ ರಾಯಚೂರು 2] ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಯ್ಯ ವಯಾ: 41 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹರಿಜನ  ಉ: ಬೇಲ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಸಾ; ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಸುಖಾಣಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂದೆ ರಾಯಚೂರು  ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 1100/- ರೂ. ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅ:ಕಿ: 500/- ರೂ ಹಾಗೂ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವರತ್ತಿರ  ಇದ್ದ 10.82 ಕಿ, ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ C.Q.gÀÆ: 5000/- ಇವೆಲ್ಲಾವುಗಳು ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ  ಇದ್ದ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 05/2014 ಕಲಂ: 20[ಬಿ] [1] ಎನ್,ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಯ್ದೆ 1985 ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.    
                                                                             
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ:- 02-01-2014 gÀAzÀÄ ±ÀºÀ§Ä¢Þ£ï vÀAzÉ: ªÀĺÉÃ§Æ¨ï ¸Á¨ï, eÁw: ªÀÄĹèA,   G: PÁè¹Pï J¯ÉÃQæöÖPÀ¯ï UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ vÁ: ªÀiÁ£À«.  FvÀ£ÀÄ 200 gÀÆ¥Á¬Ä ªÉÆvÀÛzÀ ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀlÖ¯É £ÀPÀ° E-¸ÁÖA¥ïUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤dªÉAzÀÄ £ÀA©¹, E-¸ÁÖA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¥ÀwÛ£À ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAQ£À ªÀiÁå£ÉÃdgï£ÀAvÉ  SÉÆnÖ ¸À» ºÁUÀÄ ¹Ã¯ï G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ eÉøÁÌA E¯ÁSÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀAqÁj vÀAzÉ: ºÀĸÉãÀ¥Àà, 39ªÀµÀð,eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉ,¸Á: ¹gÀªÁgÀ.  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  04/2014  PÀ®A. 489(©),420,465,468,471,258,260 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:05.01.2014 gÀAzÀÄ    18 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.