Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 13, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA.01/2013.PÀ®A.174(¹)¹.Cgï.¦.¹.gÀ°èAiÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ «ªÀgÀ


 

¢£ÁAPÀ 12/01/13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9;30 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ PÉÆÃUÀAn ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ §¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ±ÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr ¥Àj²°¸À¯ÁV ªÀiÁ»w ¤d«zÀÄÝ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ±ÀªÀ ¸ÀvÀÄÛ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀªÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð«zÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ªÉÄÃ¯É Cj¹t §tÚzÀ ¹ÃgɺÀ¹gÀÄ PÀÄ¥Àà¸À PÉÊAiÀÄ°è ºÀ¹gÀÄ §¼ÉUÀ¼ÀÄ, PÁ®ÄAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ±ÀªÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtð ¨ÁwzÀÄÝ ªÀÄÄR ¸ÀA¥ÀÆtð UÀÄvÀÄð ¹UÀzÀAvÉ DV ºÀļÀUÀ®Ä ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. CAzÁdÄ 4 ªÀj ¦Ãmï JvÀÛgÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼É AiÀiÁªÀ jÃw ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀvÀÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè FPÉAiÀÄÄ ¸ÀvÀÄÛ 4-5 ¢£ÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ FPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.01/2013.PÀ®A.174.(¹)¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀt ¸ÀzÀj F ªÉÄîÌAqÀ ¨sÁªÀ avÀæzÀ°èAiÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ ºÉÆðPÉAiÀiÁUÀĪÀAvÀ¤ªÉÄä oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÝ°è F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁt £ÀA§gÀUÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀiÁ»w ¤Ãr®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀPÀAqÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À :-w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè

ªÀAiÀĸÀÄì :-CAzÁdÄ 30 jAzÀ 35

JvÀÛgÀ :-4.¦Ãmï 5 EAZÀÄ

§mÉÖUÀ¼ÀÄ :-Cj¹t §tÚzÀ ¹ÃgÉ ºÀ¹gÀÄ PÀÄ¥Àà¸À, PÉA¥ÀÄ ®AUï PÉÊAiÀÄ°è . ºÀ¹gÀÄ §¼ÉUÀ¼ÀÄ,¨É½î PÁ®ÄAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ.

ZÀºÀgÉ :-UÉÆâü §tÚ ¸ÀzÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä PÀĽî EgÀÄvÀÛzÉ.

§¼À£ÀUËqÀ J¸ï.JA.¦.J¸ï.L ºÉZï.±ÉÃRgÀ¥Àà ¹.¦.L ©.«ÃgÉñÀ ¨É¼ÀªÀr PÉ.J¸ï.¦.J¸ï.

§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÈvÀÛ r.J¸ï.¦.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ

ªÉÆ.£ÀA.9480803863 ªÉÆ.£ÀA.9480803836 ªÉÆ.£ÀA.9480803822 f¯Áè PÀAlÆæ¯ï gÀÆA.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.08532-235635.

PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 


 

¢£ÁAPÀ: 11.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄÆwð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ¹¹ C¯ÁäjAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 4 UÁæA §AUÁgÀzÀ dĪÀÄÄQ , 2UÁæA. §AUÁgÀzÀ Q«AiÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 24,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 103.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2013 PÀ®A:457,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ºÉÆ£ÀߪÀÄä FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀjÃvÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 1 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ £ÀÄUÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÉÆèÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè F «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ: 11.01.2013 gÀAzÀÄ ¸ÉÆèÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÀjÃvÁ½UÉ ºÉðzÀÄÝ CzÀPÀPÉ CPÉAiÀÄÄ CªÀÄfPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆèÁ£À PÁAiÀÄð ªÀiÁrjà CAvÁ PÉýPÉÆArzÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¯ÉQ̸ÀzÉà ¸ÀjÃvÁ½UÉ EªÀvÉÛà ¸ÉÆèÁ£À PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JA¢zÀÄÝ CPÉAiÀÄÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆlÄÖ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄîAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2013 PÀ®A: 498(J) 307 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 11.01.2013 gÀAzÀÄ dA§tÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä PÀÆr ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 143/3 gÀ°è J¼Àî CªÀiÁªÁ¸É EzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀUÁ ZÉ®è®Ä ºÉÆÃzÁUÉÎ PÁqÀÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ £À©Ã¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.10.2012 gÀAzÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ºÉÆ®zÀ ºÀzÀÄÝ §¸ÀÄÛ C¼ÀvÉ PÀÄjvÀÄ Cfð PÉÆlÄÖ ¨sÀÆ ªÀiÁ¥À£Á E¯ÁSɬÄAzÀ ¸ÀªÉð ªÀiÁr¹ UÀÄwð¹ ºÁQ¹zÀ ºÉÆ®zÀ zÀQëtzÀ §zÀÄ«£À°èzÀÝ ºÀzÀÄÝ §¸ÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß QwÛ PÉÃqÀÄ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ dA§tÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CqÀØ §AzÀgÉ PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2013 PÀ®A: 143,147,447,426,434,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2013 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-01-2013

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧®©üêÀÄ vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀįÁå¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj gÁ²UÉ ªÀģɬÄAzÀ §ÄwÛ PÀnÖPÉÆAqÀÄ, aîUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¨ÁìzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÀªÀgÁªÀ EªÀgÀ JqÀUÁ°£À M¼À UÉÆmÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ¢AzÀ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ aQvÉì ¤Ãr C°è£À ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ aQvÉì ¤Ãr, £ÀAvÀgÀ C°è£À ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ DgÉÆÃUÀå (vÀ©AiÀÄvï) ©UÀqÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: ªÁUÀªÀiÁgÉ ¸ÀÄ«ÄÃvÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï)EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ d¼À¨Á ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ZÉÆAr ªÀÄÄSÉÃqÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄzsÁåºÀß QÃl £ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 26-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÀPÀgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013, PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÉøÀgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ²æêÀiÁ½ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAd° @ VvÁAd° EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ AiÀıÀªÀAvÀ @ §AqÀÄ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: UÀÄAdUÁð UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀ½UÉ 1) gÉÆû 6 ªÀµÀð, 2) ¸ÀÄ«ÄÃvÀ 4 ªÀµÀð CAvÀ E§âgÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ  11-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CAd° @ VvÁAd° EªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è C½AiÀÄ dUÀ¼À, vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÝjAzÀ CAd° @ VvÁAd° EPÉAiÀÄÄ «µÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ ¢£ÁAPÀ           12-01-2013 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2013, PÀ®A 498(J), 323, 343, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠢ªÁå UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉƬÄ, ¸Á: ²æñÀQÛ ¤ªÁ¸À zÉë PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 06-06-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨sÉÆøÉè EvÀ£À eÉÆvÉ GzÀVÃgÀ£À°è DVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä, 25 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 4 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjJUÀ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ²æäªÀ¸À, CvÉÛ CgÀÄuÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ¨sÉÆøÉ, £ÁzÀt dUÀzÉë UÀAqÀ ¥ÀæªÉÆÃzsÀ ¨sÉÆøÉè J®ègÀÆ ¸Á: zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV®è, ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ Hl PÉÆqÀzÉà ±ÁjÃjPÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, EzÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á £À£ÀUÉ ªÀiÁ¯ï PÀlÄÖªÀÅzÀÄ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, §qÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæAiÀÄÄ E£ÉÆߧ⠪ÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀ½UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ EgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®zÀ°è PÉÆnÖzÀÝ 25 vÉÆ¯É §AUÁgÀ D ªÀÄ»¼ÉUÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ£É, CªÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¨ÉA§® EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, E°UÉ PÉÆ®ÄèªÀ ºÁUÉ ¤£ÀUÀÆ ¸ÀºÁ CzÉà jÃw PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛêÉAzÀÄ C¹Ãqï ºÁPÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀvÀvÀªÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ¢ªÀ¸À PÀÆr ºÁQ AiÀiÁgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðPÀÆÌ ©qÀzÉà CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, UÀÄAqÀÄ ¸ÀÄf¬ÄAzÀ ZÀÄZÀÄѪÀÅzÀÄ, ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál® PÉÊAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ CzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¨Á¬ÄAzÀ CzÀgÀ ªÀÄÄZÀѼÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉý avÀæ»A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀÄÄ¢ævÀ Cfð zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPï vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªï §¸À£Á¼É, ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 19-1-171/1, 4£Éà PÁæ¸ï, ²ªÀ£ÀUÀgÀ (zÀ) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JA-38/J-8832 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JA-38/J-8832, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JA.©.J¯ï.ºÉZï.J10E.gÀhÄqï.J.ºÉZï.eÉ51343, 3) EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10J¥sï.J.ºÉZï.eÉ.r.5148, 4) ªÀiÁqÀ¯ï-2010, 5) §tÚ PÀ¥ÀÄà, 6) C.Q 30,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ¥ÀÄgÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, G: ¸ÀºÀ ²QëPÀ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀÄgÁzsÀ UÀAqÀ ¢£ÉñÀ ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-01-2013 gÀAzÀÄ 0415 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ C£ÀÄgÁzsÀ EPÉAiÀÄ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ       12-01-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀªÀÄoÁtPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ UÀt¥Àw EªÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ£À ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À gÉÆÃr£À°è ªÀiÁgÀÄw ¨ËzÉÞ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-32/n.gÀhÄqÀ-1518 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀAvÀgÀ L¸ÀQæêÀÄ §ArAiÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¤UÉ ºÁUÀÆ L¸ÀQæªÀÄ §ArUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀ PÁ°UÉ, ºÀuÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, §® gÉÆArUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ªÉÄïÁãUÀzÀ MAzÀÄ ºÀ®Äè C®ÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, gÁªÀÄZÀAzÀæ¤UÉ JqÀ vÉÆÃqÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀ, §® ªÉƼÀ PÁ°UÉ, ¸ÉÆAlzÀ »A¨sÁUÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄgÉêÀÄä, C½AiÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀgÉÆA¢UÉ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/1852 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À PÀqɬÄAzÀ ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀPÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ, ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¥sÀPÀ½AiÀÄ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁë ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported CrimesUÀÄ®§UÁðzÀ°è zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¥Áj PÉƯÉUÁgÀgÀ §AzsÀ£À

UÀÄ®§UÁðzÀ £ÀUÀgÀzÀ ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 12.01.2013 gÀAzÀÄ F PÉüÀPÀAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÀ ¦¸ÀÆÛ®£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉUÉ ¹zÀÝvÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ C¢üPÁj  ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ F PÉüÀPÀAqÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ZËPÀ ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ°è ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ F PÉüÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
1]¸ÀwñÀ @ ¸ÀvÁå vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä gÉrØ ªÀ: 30 ªÀµÀð G: §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ eÁ: gÉrØ ¸Á: AiÀiÁPÀƧ ªÀĤAiÀiÁgÀ ZÁ¼À, J¯ï.L.¹. D¦üøÀ JzÀgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁð
3]¥Àæ¢Ã¥À @ ¥Á¥Áå vÀAzÉ gÀvÀ£À¹AUï jqÀ¯Á£À ªÀ: 19 ªÀµÀð G: ¨ÁvÀgÀƪÀÄ ¸ÀéZÉÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ eÁ: ªÉÄÃvÁgÀ ¸Á: UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð
3]gÉÆûvÀ vÀAzÉ ¸ÀwñÀ ºÀƼÀUÀnÖ ªÀ:20 ªÀµÀð G: ¨ÁvÀgÀƪÀÄ ¸ÀéZÉÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ eÁ: ªÉÄÃvÁgÀ ¸Á: UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð
4]ªÀÄ®Äè  vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ¤A§Vð ªÀ: 20 ªÀµÀð G: DmÉÆà ZÁ®PÀ eÁ: PÀ§â°UÁ ¸Á: UÀAUÁ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ°è ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ F PÉüÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
   1)    ¸ÀwñÀ @ ¨ÁA¨É ¸ÀAeÁå vÀAzÉ. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÉÆüÀPÀgÀ ¸Á: «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä
   2)  «±Á® ¸ÀAvÉ ¸ÀĨsÁ±À £ËgÀAUÀ ¸Á: dUÀvÀ UÀÄ®§UÁð
   3)   UËvÀªÀÄ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¥ÀÄlQ ¸Á: ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ
   4)  «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ aAZÀÆgÀ ¸Á: ¸ÀªÀÄvÁPÁ¯ÉÆä
   5)   ¥ÀÄlÄÖ @ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ PÀ®èAiÀÄå ¸Á: ¸¸ÀªÀÄvÁ PÁ®Æ¤

       ZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2013 PÀ®A 399, 401, 120(©) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 25 DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 75 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀjUÉ ²æà ©.©. §dAwæ ¦.L ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L, UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ²æà £ÀlgÁd ¯ÁqÉ  ¦.J¸ï.L(C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ ) ²æà D£ÀAzÀgÁªÀ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄgÉ¥Àà ¹¦¹ 492 ªÀÄ»§Æ§ ¹¦¹ 150, ªÀĺÁAvÉñÀ ¦¹ 716 ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¹¦¹ 699 ²ªÁ£ÀAzÀ ¹¦¹ 992, UÉÆÃ¥Á® ¦¹ 953, §AzÉãÀªÁd ¦¹ 429, «±Àé£ÁxÀ ¦¹ 686, ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ ¦¹ 499 ¹zÀÝgÁªÀÄ PÀtÂÚ ºÉZï.¹. 67, £ÀfÃgÀ¥ÀmÉî ¦¹. 388,£ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05.01.2013 2315 UÀAmÉUÉ Q¯ÁèzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2013 PÀ®A 399, 402, 120(©) ªÀÄvÀÄÛ 3,7 , 25 DªÀiïì DAiÀÄPÀÖ 1959 £ÉÃzÀÝgÀ°è DIÄN¦vÀjUÉ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¦.L ²æà n.ºÉZï PÀjPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¦.L ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉ ²æà E£ÁAªÀÄzÁgÀ gÀªÀgÀÄ JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï »ÃgÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 05-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-15 UÀAmÉUÉ