Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 21, 2010

BIDAR DISTRICT DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 21/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-09-2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 24/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/10 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃlPÀgï ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: eÉ.E ¸Á ¸ÀĨsÁµÀ gÉÆÃqÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ZÉÊvÀ£À vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃlPÀgï ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: «zÁåyð ¸Á ¸ÀĨsÁµÀ gÉÆÃqÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19/09/2010 gÀAzÀÄ gÉʯÉé ºÀ½AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¤Ãj£À ºÉÆAqÀzÀ°è FdÄ PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19-09-10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d«ÄgÉƢݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: ªÉÄùÛç PÉ®¸À, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀ HjUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà §ÄzsÉÃgÁ ¸Á ªÀÄ£Àß½î DmÉÆà £ÀA. J¦-23/©-8806 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£À£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ°UÉ, vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á UÀÄAdnÖ (J.¦) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ DgÉÆæ gÀ«ÃAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀåPÁAvÀ, ¸Á±ÀªÀĹ¯Á¥ÀÆgÀ (J.¦) «Ä¤qÉÆÃgï ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ-38/1940 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à £ÀÆgï PÁ¯ÉÃeï wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁr MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀjUÉ ¨sÀj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506, 332 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÁ¼ÀPÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G: QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ eɸÁÌA ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÁeÉÃAzÀæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀiï£À°ègÀĪÀ DgÉÆæ 1) ªÀĺÀäzï ºÀ©Ã§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸ÁPÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-5-23, ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ «zÀÄåvï ©®è ¨ÁQ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀjUÉ ©®Äè vÀÄA§ÄªÀAvÉ 2 UÀAmÉ PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¤Ãr £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ CzÀgÀ Dgï.Dgï.£ÀA. 4051 £ÉÃzÀÝPÉÌ EzÀÝ ©®Äè gÀÆ. 1247=00 PÀlÖzÉ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï PÀmï ªÀiÁrzÀjAzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E§âjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25/©-9477 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Á®zsÀjAiÀÄ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÉÆÃrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¯Áj C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/10 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉý vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉý ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J¦-04/JPÀì-3719 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨É¼ÀÆîgÁ PÁæ¸À PÀqÉUÉ wgÀÄV¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UɼÉAiÀÄjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ fÃUÉð ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð eÁ: J¸ïr UÉÆAqÁ ¸Á PËoÁ(PÉ) EªÀgÀÄ JªÉÄä ªÉÄʬÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á PËoÁ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ ¨É¤ß£À°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 185 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/09/2010 gÀAzÀÄ 0445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀªÀiÁzsÁ£À vÀAzÉ PÁAw¯Á® ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á mÉA§ÄgÀt vÁ ªÀiÁqÁ, f ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÉrØ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ §§£À ¨sÉÆøÀ¯É ªÀAiÀÄ : 34 G: ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-12, F.J¥sï-5477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á mÉA§ÄgÀt vÁ ªÀiÁqÁ f : ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ (JA.J¸ï.) EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 173/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ dnAUÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á zÉêÀ£Á¼À vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt.EªÀjUÉ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á zÉêÀ£Á¼À vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀArvÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà zsÁr ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ¥Àè¸ï ¸ÀASÉå PÉJ 32 Dgï 990 CAzÁdÄ 30,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ, ªÉʱÀå ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ¤°è¹ vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà Q±À£À vÀAzÉ mÉÆÃ¥ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸ÁB ¢£À¹(PÉ) vÁAqÁ vÁBfB UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw ²æêÀÄw GµÁ¼À£ÀÄß eÁ¥sÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ E®è¸À®èzÀ D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt eÁ¥sÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà ºÉÊzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ZËUÀqÀ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ªÀÄrØ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀÄPÀäA© EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹,ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀASÉå PÉ.J.32.AiÀÄÆ.3030 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, U˹ ¸ÉÊAiÀÄåzÀUÉÆüÀ, PÀıÁ® gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹zÀÄÝ EªÀgÉ®ègÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà dmÁßPÀ ¸Á|| UÉƧÄâgÀ [©] vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀgÀ£ÁPï EvÀ£ÀÄ £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀĪÀÄvÁ EªÀ¼ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆît CAvÁ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ :²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÉÄîPÉÃj ¸Á|| §¸ÀªÀ£À ¸ÀAUÉÆüÀV (©) vÁ: D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ, UÀuÉÃ±ï «¸Àdð£É ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²ªÀ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ©gÁzÁgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvɬÄzÀÝ EvÀgÉ 08 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ §¸ÀªÀ£À ¸ÀAUÉÆüÀV, £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA: 24/10 PÀ®A: 174 ¹Cg惡

¢:20-9-10 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á«vÀæªÀé FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 4 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀÝjAzÀ UÀAqÀ£À HgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ Hj£À°è vÀ£ÀUÉ §AeÉ C£ÀÄßvÁÛgÀ¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÉÆÃrzÀ d£ÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, C°èAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ gÉÃ¥sÀgï ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À ¸À«ÄÃ¥À CA§Äå¯É£ïìzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 12-30£À ¦JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/10 PÀ®A: 323,324,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 D¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÀæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁAvÉÃ±ï ¸Á:»gÉç¤ßUÉƼÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ MAzÀÄ lA lA EzÀÄÝ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ CAiÀÄå¥Àà AiÀÄqÀؽî FvÀ£À JgÀqÀÄ lA lA ºÁUÀÆ MAqÀÄ mÁ mÁ J¹ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß lA lA £ÀÄß PÀĵÀÖVAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£À JgÀqÀÄ lA lA ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¥Á½UÉ ºÀaÑzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£É ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠣À£ÀßzÉ ¥Á½ EzÉ. £Á£Éà ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ HjUÉ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ¸ÉÆøÉÊn ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀÄ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/10 PÀ®A: 454, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÉÆúÀ£À¹AUï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUï ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmɬÄAzÀ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉUÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ C¯ÁägÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ CA. 05 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 50,000-00 ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 25,000-00 MlÄÖ 75,000-00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/10 PÀ®A: 455, 511 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ ²æà ©.«ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀAzÉ gÁZÉÆÃlAiÀÄå ¸Á: «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ 07-00 UÀAmɬÄAzÀ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À (vÀªÀÄä) ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV 02 C¯ÁägÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè-¦°è ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ 151/2010, PÀ®A: 109 ¹Dg惡

¢: 20-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-05 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.L ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦.¹-355 gÀAUÀ£ÁxÀ, ¦¹-288 zÀÄgÀÄUÀ¥Àà gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 5-25 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ. CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ªÉÆzÀ®Ä vÀ¥ÀÄà, vÀ¥ÀÄà ºÉý ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C§Äݯï vÀAzÉ ªÉĺÉçƧ ªÀÄPÀAzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆÃmɯïzÀ°è ¯ÉçgÀ PÉ®¸À ¸Á: ZÉÃvÀ£À PÁæ¸ï UÀzÀUÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, PÁgÀt EªÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄè ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ 152/2010, PÀ®A: 363 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 16-08-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ dAiÀÄtÚ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä, ªÀAiÀÄ-15 FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ UÀÄr¸À®¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ dAiÀÄtÚ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.