Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 8, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¢£ÁAPÀ:-07-05-2012 jAzÀ FUÉÎ 2 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß CtÚ£À ºÉAqÀwUÉ CgÁªÀÄ E®è¢zÀÝjAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ FÃPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CwÛUÉUÉ CgÁªÀÄ E®è¢zÀÝjAzÀ UÀĽV vÀgÀ®Ä E¨Áæ»A¸Á¨ï ªÉÄÃrPÀ¯ï ±Á¥UÉ ºÉÆÃV E¨Áæ»A¸Á¨ï ªÉÄÃrPÀ¯ï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ¢AzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀiÁzÀ PÀÄ.¥Áåj vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï ¸Á§ FPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-§ÆªÀÄ£ÀUÀÄAqÁ FvÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÉÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ZÁAzÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzÀ ¸Á§ 29 ªÀµÀð ªÀÄĹèA G-PÁ¯ÉUÁgï PÉ®¸À ¸Á.vÀ¼ÀªÁgÀ Mt zÉêÀzÀÄUÀð ºÁ.ª À.CgÀPÉÃgÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ,zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:64/2012 PÀ®A:366(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ ¢.AiÀÄ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄB26 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB»gɨÁzÀgÀ¢¤ß FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 24-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ »gɨÁzÀgÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀvÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀĸÉãÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆr CAvÁ ¢£ÁAPÀ 07-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2012 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°E¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

²æà eÉ.©.gÁeï vÀAzÉ §¸Àì¥Àà.JªÀiï ªÀAiÀiÁ:50 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹ G:¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á:ªÀÄ£É.£ÀA: 1-11-43/11/2 ¹¢ÝQ ¯ÉÃOmï, ªÉÄxÀr¸ïÖ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ zÀÄgÁqsÀ½vÀzÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¥ËgÁqsÀ½vÀ ¸ÀaªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀgÁzÀ ¨Á®ZÀAzÀæ eÁgÀQºÉƽ gÀªÀgÀ PÀbÉjAiÀÄ°èzÁÝUÀ wªÀÄä¥Àà UÀÄAdºÀ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA: 9663150569 £ÉÃzÀÝjAzÀ eÉ.©.gÁeï FvÀ£À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA: 9980732410 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÉÖõÀ£ï ZËPÀzÀ°è PÀrzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É zÀªÀÄÄä EzÀÝgÉ FUÀ¯Éà §¤ß JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 07.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2012 PÀ®A: 504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 07-05-2012 gÀAzÀÄ 8-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²æêÀÄw. ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ G¥Àà¼É¥Àà, 30 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, PÀÆ°, ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ
vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ G¥Àà¼É¥Àà, ªÉÄÊzÀÄ£À, ¤AUÀtÚ, ªÀiÁªÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, CvÉÛ ªÀÄÆPÀªÀÄä EªÀgÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° ºÉÆÃUÀ®Ä gÉrAiÀiÁV¢ÝAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2012 PÀ®A. 498(J),323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è
¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ZÉ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ¨Éë£Á¼À 20 ªÀµÀð,eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ,G:-«zsÁåyð ¸Á;-ºÀ¸ÀäPÀ¯ï vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ F ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¢£ÁAR: 07.05.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «.J¸ï.J¸ï.J£ï ¸ÉƸÉÊn ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀqÀØgï AiÀĪÀĺÁ PÀæPïì ¸ÉÊ.ªÉÆÃ.£ÀA.PÉJ-36/eÉ-8016 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á;-UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢UÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ wªÀÄätÚ J®ègÀÆ PɼÀUÉ ©¼À®Ä J®èjUÀÆ vÀÄnUÀ¼ÀÄ PÀmÁÖV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨Ájà ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ: 67/2012.PÀ®A.279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

²ªÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ ¸Á: qÉÆÃtªÀÄr FvÀ£ÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:¥sÀ 07.05.2012 gÀAzÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrzÀÄ §A¢zÀÄÝ AiÀiÁPÉ EµÉÆÖÃAzÀÄ PÀÄrzÀÄ §A¢¢Ýà CAvÁ PÉýzÀÝjA zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¨ËµÀÄzsÀ ¸Éë¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2012 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-05-2012ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 08-05-2012

ಸಂತಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 26/12 ಕಲಂ 26/12 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ  ಆಕ್ಟ್ :-

ದಿನಾಂಕ  07-05-2012 ರಂದು   ಜಿರ್ಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಟಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಹೊಗಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1) ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಬಂಬೂಳಗೆ 2)ಮಹೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದರ ಬಂಬೂಳಗೆ 3) ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಾಬು ಕೋಟೆ 4) ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೋಟೆ 5) ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಧನರಾಜ ಧಪಾಟೆ 6)ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ತೂಗಾವೆ 7) ಶರಣಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಾದಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ 8) ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಛಪಾಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಜೀಗರ್ಾ (ಬಿ) ರವರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರ ವಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರೂ. 1450/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಜೀರ್ಗಾ (ಬಿ) ಇತನ್ನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರುಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 44/12 ಕಲಂ 279.337.338.ಐಪಿಸಿ ಜೋತೆ 187 ಐಎಮ್ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ: 07-05-2012 ರಂದು 1515 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ ಮೇರೆಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಾಯಾಳು ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಪಾಂಚಾಳ ಸಾ : ಖೇಡರ್ಾ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿಯರ್ಾದಿ ಹಾಗು ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮುಡಬಿಯಿಂದ ಖೇಡರ್ಾ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಹಿರನಾಗಾಂವ ಕಾಳಮಂದಗರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬಲಗಡೆ ಆಟೋ ನಂ.ಕೆಎ-39-2596 ನೇದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದರಿಂದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
  

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


4 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಬರ್ಬರವಾಗಿ 18 ವರ್ಷದ ಹುಡಗನಿಗೆ  ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ.
ಶ್ರೀ.ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್, ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು , ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ ಶ್ರೀ.ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ರವರು , ಶ್ರೀ ಭೂಷಣ ಬೋರಸೆ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಎ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ,ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಬಸವರಾಜ ತೇಲಿ,  ಮತ್ತು (ಎ) ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ರಫೀಕ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ, ರಾಮು ಪವಾರ, ದೇವಿಂದ್ರ, ಪಾಂಡುರಂಗ, ಪಂಡೀತ, ರವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಎದುರುಗಡೆ ದಶರಥ ತಂದೆ ಕಿಶನ ಜಾಧವ, ವಯ|| 20, || ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿ, ಸಾ|| ಶಹಾಬಜಾರ ತಾಂಡಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನನ್ನು ಕೋಲೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಯಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರಾದ ಹೀರಾ ತಂದೆ ಅಂಬಾದಾಸ ನವೇಂದ್ರಕರ್, ವಿನೋದ @ ಚಿನ್ನು ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ ಜೋಕೆನವರ್, ಗಿರೀಶ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹೊನ್ನಗುಂಟಿ, ಶರಣು @ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕುರುಬರ, ರೇವಣಸಿದ್ದ ತಂದೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಹೀರೆಮಠ, ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀರೆಮಠ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಮಡ್ಡಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ, ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಕೊಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ, ಮಚ್ಚು, ಖಂಜರ, ಚಾಕು, ಒಂದು ಆಟೋ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 07/05/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ  4:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಲೂರ (ಜೆ) ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ ಜೀಪ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಕೂಲಂಕೂಶವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಅಮೃತರಾವ ಯಲ್ಲಮಡಗಿ ಸಾ|| ಸುಂಠಾಣ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ಇತನನ್ನು ದಸ್ತಿಗಿರ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 143/2012 ಕಲಂ 109 ಸಿಅರಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.