Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 1, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ PÁqÁ C©üªÀÈ¢Ý ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ®PÀëöäAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ®A¨sÁt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj J¯ï.¢ªÁå ªÀAiÀÄ-16ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ ¢.29-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¢31-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À ªÀÄÄAqÀjV ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ 19 d£À ¸ÀzÀ¸ÀåjzÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÁ° CzÀåPÀëgÀ PÀqÉUÉ 07 d£À ¸ÀzÀ¸ÀåjzÀÄÝ ºÁUÀÆ f.¥ÀA ¸ÀzÀ¸Àå ²ªÀtÚ vÁvÁ EªÀgÀ PÀqÉUÉ 12 d£À ¸ÀzÀ¸ÀåjzÀÄÝ CzÀåPÀë D«±Áé¸À UÉÆvÀÄÛªÀ½ ¸ÀA§AzÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå J ¹ gÁAiÀiÁZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ°è Cfð ¸À°è¹zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄðAzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁzÀ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¤AUÀtÚ »gÉPÀÄgÀħgÀÄ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ dAiÀÄ¥Àà ( f. f £ÁAiÀÄPÀ )vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà FvÀ¤UÉ ¨ÉA§® ¤ÃqÀĪÀAvÉ F ªÉÆzÀ®Æ JZÀÑjPÉ ¤ÃrzÀÄÝ, DzÉ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ®ètÚ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV ªÁ¥Á¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ dAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆqÀ° ºÁj PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ,PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ DªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ,¨ÉA§® ¤ÃqÀ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀAV®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®ètÚ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 31-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À CqÀ«¨Á« vÁAqÀzÀ°è ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ®ZÀªÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt FPÉAiÀÄÄ ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃjUÉ ªÀÄtÚ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ CzÉ vÁAqÁzÀ ®Qëöäà UÀAqÀ PÀȵÀÚ¥Àà ®ªÀiÁt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁPÉ F jÃw ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÉüÀzÀÝPÉÌ ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ®ZÀªÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ®Qëöä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ®Qëöä FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 31-08-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À CqÀ«¨Á« vÁAqÀzÀ°è ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ ¸ÀA§AzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ®ZÀªÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt FPÉAiÀÄÄ ®QëöäAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ vÁAqÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Àà ®ªÀiÁt & EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ZÀ£ÀߪÀÄä¼À »nÖ£ÀVjtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉUÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ. PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr §Vι ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ vÉÆýUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ ®ZÀªÀÄ¥Àà ªÀÄAUÀ¥Àà, PÀĪÀiÁgÀ ±ÉñÀ¥Àà .AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ZÀ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 22-12-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà §rUÉÃgÀ, ¸Á: ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ vÁ: f: UÀÄ®§UÁð.FvÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸À«vÁ 16 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ¼À£ÀÄß ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ºÀÆUÁgÀ, 24 ªÀµÀð, ¸Á: ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ vÁ: f: UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ¸À°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, vÀ¯ÉPÉr¹ CªÀ¼À ªÀÄ£À¹ìUÉ «gÀÄzÀݪÁV CªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2011 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÀðªÁzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. vÀ¤SÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ¢:31-08-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ºÉZÀ¹-245 ¦.¹. 15 EªÀgÀÄ £ÉÆAzÀ ¸À«vÁ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸À«vÁ EªÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉÆÃlÄð ºÀwÛgÀ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°èAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄ £À£ÀUÉ ®UÀߪÁUÀĪÀzÁV ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ ¥ÀĸÀįÁ¬Ä¹ £À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ «gÀÄzÀݪÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ¨ÉÃqÀgÀ¥À½îAiÀÄ°è gÀÆ«Ä£À°èlÄÖ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ , aAZÉÆý ºÀwÛgÀ UÀgÀUÀ¥À½îAiÀÄ°è ºÀ¼ÉªÀÄ£É gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà£À gÀÆ«Ä£À°èlÄÖ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¥ÀÆ£Á ªÀiÁgÀÄAf KjAiÀiÁ ªÀÄgÁoÁgÀ gÀÆ«Ä£À°è ElÄÖ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÀÄr¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. .


¢£ÁAPÀ;31-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁqÀÆègï PÁ湤AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ £ÀªÀÄä 5 ªÀµÀðzÀ VÃgÀÄvÀ½AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 25,000/- gÀÆ.UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄļÀî PÉA¥ÀÄ DPÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀÆUÀÄgÉñÀégÀ ªÉ°ØAUï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA: PÉJ36 J¥sï 522 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 5 ªÀµÀðzÀ VÃgÀÄvÀ½AiÀÄ DPÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀÀ CzÀgÀ ºÉÆmÉÖ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ qÁA§gï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ lPÀÌgï PÉÆlÖ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj qÉæöʪÀgï£À£ÀÄß vÁ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ²æà gÀWÀÄ£ÁxÀ gÉrØ vÀA: ¸ÀÆUÀgÉrØ 49ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀQÛqsÁ¨Á »AzÀÄUÀqÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ Elgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.09.2011 gÀAzÀÄ 87 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 14,400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01/09/2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-09-2011


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ:31/08/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ dªÀÄRAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è E¸Éàl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀ 11 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: MPÀÌ®ÄvÀ£À,2 ) ¸ÀzÀ£À vÀAzÉ C£ÀAvÀ VgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁªÁ G: PÀÆ°PÉ®¸À 3) gÀAUÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 4)¨sÁªÀÅgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 5) vÁ£Áf vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ vÁA¨ÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀ̮ģÀvÀ, 6) ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ vÀAzÉ vÁvÉÃgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 7) ©üêÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ WÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀ§°UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 8) ²ªÁf vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¹AzÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 9) vÁ£Áf vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 10) gÀªÀiÁ£À vÀAzÉ ¸ÀAfêÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀ̮ģÀvÀ, 11) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ vÁA¨ÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁåw : ªÀÄgÁoÁ G: MPÀ̮ģvÀ£À J®ègÀÄ ¸Á: eÁªÀÄRAr EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 24,600 gÀÆUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ 11 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31/08/2011 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ® ªÀiÁfÃzÀ @ C§ÄÝ® ªÁfÃzÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀäzÀ C§ÄÝ® gÀ¹ÃzÀ 50 ªÀµÀð ¸Á: £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°èAzÀ-vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¢Ã¥ÀPÀ mÁQÃd PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ P˸ÀÄÛ¨sÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38-PÉ-2460 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À §¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¤ÃrzÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2011 PÀ®A 279,338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀªÀiÁðUÀzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÁqÉPÀgÀ. ¸Á:: ªÀ¼À¸ÀAUÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£À°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ PÁgÀ£À°è vÀ£Àß UÁæªÀÄ ªÀ¼À¸ÀAUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä PÁgÀÄ PÁgÀ V¸Ár gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ gÉÆÃr£À §¢UÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ²æà PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÀÄAmÉ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀt vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀ¼ÀªÁqÉ ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ PÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CµÀÖgÀ°è CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ¬Ä J¸ÉAmÁ PÁgÀ £ÀA JAJZï-01-J£ïJ-2719 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß PÁgÀ ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ gÉÆÃr£À §¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀ ²æà PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÀÄAmÉ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀt vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀ¼ÀªÁqÉ ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr ªÀÄƪÀgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÁdªÁ¼É ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CuÁÚgÁªÀ gÁdªÁ¼É EvÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JqÀ Që¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA PÉJ-39-E-4641 EgÀÄvÀÛzÉ. §½PÀ CuÁÚgÁªÀ gÁdªÁ¼É ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÉÛêÉ. £Á£ÀÄ ¹PÀAzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ £À£Àß ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/11 PÀ®A 449 jAzÀ 461 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 7 EArAiÀÄ£ï D¦ü¶AiÀÄ¯ï ¹PÀgÉl JPÀÖ 1923 :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2011 gÀAzÀÄ 1740 UÀAmÉUÉ C®ªÀiÁ¸À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÁd¥Áà ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ Kgï ¥sÉÆøïð ¸ÉÖõÀ£ï mÉQßPÀ¯ï KjAiÀiÁzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀ £ÁAiÀÄgÀ «AUï PÀªÀiÁAqÀgÀ ¥ÉàöÊmï ¹rDgï ¸ÉPÀÆåjn Kgï D¦ü¸Àgï PÀªÀiÁArUï KgÀ¥sÉÆøÀð ¸ÉÖõÀ£ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಂದ 41 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗಳ ಕಳ್ಳರ ಬಂದನ

ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷದ ಒಟ್ಟು 41 ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗಳು, ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಪೋನಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಕೀಲಿ ಕೈಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುತ್ತಾರೆ .
ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ , ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಹೆಚ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ ಡಿ.ಎಸ.ಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ದಿನಾಂಕ; 29-08-2011 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಶ್ರೀ ಆರೀಪಖಾನ ತಂದೆ ಆಲಂಖಾನ ವ|| 40 ವರ್ಷ ಉ|| ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಕ್ಯಾನಿಕ್, ಶಪೀ @ ಮಹಮದ ಶಪೀಯೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಸೀದ ವಯ|| 38 ವರ್ಷ ಉ|| ಟಿ.ವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ ಸಾ|| ಲೋಹರ ಗಲ್ಲಿ ಹಾ|ವ|| ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಿಗಿರ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರೋಪಿತನಾದ ಆಸ್ಮತ ಅಲಿ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸುತಾರ ವ|| 24 ಉ|| ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಕಾನಿಕ್ ಸಾ|| ಅಗರಖೇಡ ತಾ|| ಇಂಡಿ ಹಾಲಿ ಮದಿನಾ ನಗರ ಇಂಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರ ಇಂಡಿ ನಗರ ಹಾಗು ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಬಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ, ತಾಂಬಾ, ತಡವಲಗಾ, ಜೊಡುಗುಡಿ, ಸಿಂದಗಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗು ತನಿಖೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಈ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮಾಲಿಕರು ಸಾಲ ಪಾವತಿಸಿದ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ನಂತರ ತಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗಳ ನಂಬರ ಪ್ಲೇಟಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ .

ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ಅಶೋಕ ನಗರ, ಸ್ಟೆಶನ ಬಜಾರ, ಚೌಕ, ಎಂಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನಗಳು ಕಳುವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆವೆ. ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ನಗರದ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ, ನೆಹರು ಗಂಜ್, ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹಾಗು ನಗರದ ಇತರೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಗಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯದ 41 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು, ನಗದು ಹಣ, ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಪೋನಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತದೆ .

ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಪಿ ಸಿಪಿಐ ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ ಇವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಸಾಗರ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀ ಭೊಜರಾಜ ರಾಠೋಢ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಫರತವಾದ ಠಾಣೆ , ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿನಾಥ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಕಮಲಾಫೂರ ಠಾಣೆ , ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶಿವಪುತ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ.ಸಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಭಜಂತ್ರಿ ಪಿಸಿ, ಅಶೋಕ ಪಿಸಿ, ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಿಸಿ, ಲೈಕೊದ್ದಿನ ಪಿಸಿ, ಹಣಮಂತ ಪಿಸಿ, ಹೇಮಂತ ಪಿಸಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಿಸಿ, ಶಿವಾನಂದ ಪಿಸಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎಪಿಸಿ ರವರೆಲ್ಲರೂ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಸ.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

1) AiÀÄ®§ÄUÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉêÀÇgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄ£É £ÀA. 69 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁ𠹧âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà CA§° ªÀ: 36: ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 3] ªÀÄ®Äè vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀ: 28 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 4] PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÀ½îPÉÃj ªÀ: 22 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 5] ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ UÉÆgÉèÁ¼À ªÀ: 27 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 6] ªÀÄzÁð£À C° vÀAzÉ ZÀAzÀĸÁ§ PÀªÀ®ÆgÀ ªÀ: 29 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 7] ¨Á¨Á vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄPÁAzÁgÀ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 8] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 9] gÀ« vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ GqÀĦ ªÀ: 35 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 10] ¶gÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ PÀ¯ÉÃUÁgÀ ªÀ: 31 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 11] GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¨É¯ÉÃj ªÀ: 34 ¸Á; AiÀÄ®§ÄUÁð 12] C¯ÁÛ¥sïºÀĸÉãÀ vÀAzÉ U˸ïªÉÆâ£ï PÀ¯ÉÃUÁgÀ ªÀ: 29 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 13] EªÀiÁªÀĺÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ UÉÆgÉèÁ¼À ªÀ: 32 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 14] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¨sÀdAwæ ªÀ: 20 ¸Á; dªÀÄRAr J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 14 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 6900-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨ÉÃqï ²Ãmï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:eÁ°ºÁ¼À EvÀ£ÀÄ EUÉÎ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ©qÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ EwÛZÉUÉ DvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÀl ©qÀzÉà EzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ 6 UÀAmÉUÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°èK ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ vÁ£ÀÄ GnÖzÀÝ zÉÆÃvÀæ¢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV zɪÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀPÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

3) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2011 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ°è §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀë¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ ªÀ: 48 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MzÀgÁqÀÄvÀÛ EªÀvÀÄÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¹PÀÌgÉ CªÀgÀ£Àß PÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃgÀÄ zÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÉÃPÉà ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÁvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ WÉÆÃgÀªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀÄjvÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣಾ ತೊನಸಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಕಲಗುರ್ತಿ ತಾ|| ಚೀತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದ್ಯಾವಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ರಟಕಲ್ ಸಾ|| ಕಲಗುರ್ತಿ ಇವನ ಟಂಟಂ ಕೆಎ 32 ಎ 5541 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕುಲಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ನಾಲಾದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮೃತ ಇತನನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗುಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾ|| ಬೆಳಗುಂಪಾ, ಬಸಣ್ಣ ತಂದೆ ದೆವಿಂಧ್ರಪ್ಪ ಚಿನನ್ವರ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಪಾಟಿಲ್, ಸುರೇಶಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಕುಂಬರ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದವರು ನಮ್ಮಲರಿಗೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.