Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 24, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ :23-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 jAzÀ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀĸÁé«Ä 30 eÁw £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- ±ÀAPÀgÀ §Ar zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ PÁ®Ä £ÀrUÉAiÀÄ°è ±ÀAPÀgÀ§Ar UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §AiÀÄ®Ä UÀÄqÀØ PÉ£Á¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ 3 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ M§â£ÀÄ CªÀ£À §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß wgÀÄ« »rzÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀªÀ£ÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »r¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚUÉ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr JgÀa ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAmï Q¹AiÀįÉèzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/ gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.241/2011 PÀ®A 392 L¦¹.¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

«gÀÄ¥ÀtÚ vÀA FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 35 eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;wrUÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ©ÃUÀ ºÁPÀzÉà vÀ£Àß PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ AiÀĪÀĺÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J-36 AiÀÄÄ-9231, ZÁ.¹.£ÀA JªÀiï E-15 PÉJ-08992081320 ºÁUÀÆ EAeÉ£ï £ÀA 5 PÉJ 8081341 C/ Q/ 30,000/- gÀÆ ElÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ KZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ PÁtzÉà EzÁÝUÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ £ÉgɪÀgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¨sÀ¢PÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀî¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ «gÀÄ¥ÀtÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 178/11 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-24/10/2011 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦,J¸ï,L eÁ®ºÀ½î ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ ºÀwÛgÀ wAyt ©æeïÓ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqÉUÉ §gÀĪÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢Az ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£À ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£À PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®PÁëöåÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄjwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÀØÀ-¢rØAiÀiÁV C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV C¼ÀªÀ½î vÀAzÉ ªÀÄ®¥Àà 21 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-AiÀÄgÀªÀiÁ¸ÀÀ¼À vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.143/2011 PÀ®A-279,336 L.¦.¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.10.2011 gÀAzÀÄ 203 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 45,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮೌಲಾಲಿ ತಂದೆ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಹಾಜಿ ರವರು ನಾನು ಜೀಪ ಖರಿದಿ ಮಾಡಲು ರಶೀದ ತಂದೆ ಹುಸೇನ ಪಟೇಲ್ ಇತನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ರಶೀದ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ : 102/2011 ಕಲಂ.341,323,504,506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-10-2011

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-10-2011

ºÉÆPÀuÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/10/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÉÃeÉgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á; ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ gÀWÀÄ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á; ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 23/10/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ CUÀæºÁgÀ 40 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ZËPÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÁA¢üUÀAd¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÁªÀÄZËPÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38/2935 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, UÀ®èPÉÌ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 23/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃzÁªÀj UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ : 62 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á|| £ÉîªÁqÀ vÁ|| ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢ : 21/10/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ¸Á|| ªÀiÁ¹ªÀiÁr EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁðzÀUÉ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2011 PÀ®A 363(J) L¦¹ eÉÆvÉ PÀ®A 3(1)(7) J¸ï¹/J¸ïn ¦MJ CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 23/10/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà gÉñÉä ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ : J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ G : ¨sÁ°Ì ¥ÀÄgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀ ¸Á|| zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ UÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ ±À«ÄAiÉƢݣÀ @ ¸ÀzÁå vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ »rAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀļÀÄî £É¥À ºÉý £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 22/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ J®ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ J¸ÀÛgÁ ªÀAiÀÄ : 4 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÁtzÉ EzÁÝUÀ J®è PÀqÉ ºÀÄrQÃzÀgÀÆ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ºÀÄqÀPÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ZÀ¥Àà®UÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì »gÉà ªÀÄoÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀªÀÅ C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ ºÀÄqÀV PÀĪÀiÁj J¸ÀÛgÁ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÉñÉä ªÀAiÀĸÀÄì 4 ªÀµÀð ¸Á : zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ¥Àj²ÃµÀÖ (ªÀiÁ¢UÀ) eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÁVgÀĪÀzÀjAzÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A : 363 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉUÉ PÀ®A : 3 (i) (viii) SC/ST POA Act 1989 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«. CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ gÀeÁC° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C±ÀgÀ¥sÀ° eÁVÃgÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G: GPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÁªÀgÁzÀ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ E§âgÀÄ PÀÆr gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ C¥ÀjavÀ PÁgÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âjUÀÆ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°è PÁgÀ ¤°è¸ÀzÉ PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ PÀ¥ÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÉÊ »A¨sÁUÀPÉÌ vÀgÀazÀ, JqÀ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¦AqÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è M¼À ¥ÀmÁÖVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ EªÀ¤UÉ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 23/10/2011 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁPÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ±ÀA¨sÀÄ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç® ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd ¥ÉưøÀ PÁél¸Àð ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É ¸Á¬Ä ¥sÁå©æPÀì §mÉÖ CAUÀr PÀqɬÄAzÀ-PÀ£ÀßqÁA¨É ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ¼É JA¥ÁèAiÀĪÉÄAl D¦üøÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ39eÉ485 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÁUÀzÀ vÉÆqÉUÉ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/2011 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r ªÀÄįÁÛ¤ vÀAzÉ JªÀiï.r ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀªÀıÁ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E°AiÀiÁ¸À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38eÉ-7162 £ÉÃzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAqÀgÀ©æÃeïØ£À wgÀÄ«£À°è gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ. §®ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À PɼÀUÉ, §®UÁ®¥ÁzÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀÄn ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ.ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಬಿ ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ: 23/10/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಪೂನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ ಆಡುತತ್ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ತಂದೆ ಸುಭಾಶ ಜಾಧವ, ಸಾ|| ಐಯ್ಯರವಾಡಿ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಸುತ್ತಾರ, ಸಾ|| ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಶಿವಶಕ್ತಿ, ಸಾ|| ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಾಬಕ್ಷರ ತಂದೆ ಗುಡುಸಾಬ ನದಾಫ, ಸಾ|| ಗೌಡಗಾಂವ, ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಪಾಟೀಲ, ಸಾ|| ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಭವಾನಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಸುದೇಶ ತಂದೆ ರವಿದಾಸ ಉಪಾದ್ಯ, ಸಾ|| ಬಾಪೂನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 6125/-, 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು, ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:197/2011 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ.ಸಚಿನ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಸಾ|| ಬಾಪೂನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಲಿಂಗರಾಜ, ಬಾಬು, ಭರತ ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅರುಣಕುಮಾರ ಶಹಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಭರತ ಇವನು ನನಗೆ ಯಾಕಲೆ ಮಗನೆ ಲೇಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅವನು ಬೇಹುಶ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರತನಿಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಲವ, ಕುಶ, ಚಿನ್ನೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ|| ಬಾಪೂನಗರ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಭರತನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ, ಕಾಲಿನಿಂದ, ಮೈಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 198/11 ಕಲಂ: 323, 504, 341, ಸಂ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಗುರುಬಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ದುಂಡಪ್ಪ ನವಲಗಿರಿ ಸಾ|| ಆನೂರು ರವರು ಆನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಎರಡು ಕೀಲಿಗಳು ಮುರಿದು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಡುಗೆಯವರು ಮೊಬೈಲ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು ಆವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ 1 ಸಮ್ ಸಂಗ ಕಲರ ಟಿ ವಿ, 1 ಸೈಕಲ್ ಅಂಧಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 23,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಮಾಲು ಯಾರೊ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 173/11 ಕಲಂ 457 380 ಐ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಭಗವಂತಪ್ಪ ಸೋಮಜಾಳ ಸಾ: ಸರ್ವೆ ನಂ 1/2 ಕುಸನೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು  ದಿನಾಂಕ 23-10-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಬ್ಲಾಕ ನಂ-4 ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ.ಈ.ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೇಪರ-1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ. ನೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ -16140052 ನೇದ್ದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಟೇಬಲ ಮೇಲೆ ಬುಕಲೇಟ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಂದು ಟೇಬಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಬುಕಲೇಟ್ ಪೇಪರ -1 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 241/11  ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

1.PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2011 PÀ®A: 110 [F] & [f] ¹Dgï.¦¹.

¢: 23-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨ÁwäzÁgÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÝjAzÀ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄgÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁ: §rUÉÃgÀ. G: SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀÄ ¸Á: »gÉÃSÉÃqÀ ºÁ;ªÀ: EgÀPÀ¯ïUÀqÁ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »ÃUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ §®ªÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ 7-45 PÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 222/2011 PÀ®0 279,337,338,283 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 23-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉßûvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-37/J¸ï.3586 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁV MAzÀÄ ¯Áj.£ÀA J.¦-12/AiÀÄÄ.6962 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ¯ÁjUÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnÖzÀÝ ¦AiÀiÁ¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀA©ÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 72/2011 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ü ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ºÉAqÀw PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¨É½UÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdªÀé ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉlUÉÃj EªÀ¼ÀÄ PÁt¢zÁÝUÀ J¯Áè PÀqÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdªÀé EªÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/2011 PÀ®A 420, 465 L.¦.¹.

UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÃtÄPÁ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹AiÀiÁVgÀĪÀ ²æêÀÄw ¥ÀgÀªÀÄZÉnÖ gÀªÀÄtªÀÄä vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀrØ EªÀgÀÄ F »AzÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉ ²PÀëët PÉÃAzÀæzÀ ¥ÉæÃgÀPÀgÁV ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß SÉÆnÖAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¹ ¤ÃrzÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ PÉÃëvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß PÀgɬĹ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÁ¸À£À±ÉnÖ ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀAqÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªÀ CAvÁ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÀUÉ «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄÄ SÉÆnÖ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ M¦àPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 13-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ CzÀ£ÀÄß zÀÈrÃQj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀļÀÄî SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw¬ÄAzÀ 12,600-00 gÀÆ UËgÀªÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5. PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:243/11 PÀ®A:279, 304[J] L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 23-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÀÄeÁªÀ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀAvÉUÉ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀUÀÄeÁªÀ 5.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F±À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ,. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6.UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 252/2011 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 19-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÁ¬Ä ²æêÀÄw ºÉêÀiÁªÀw UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà PÁªÀĪÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÀPÉÌAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â N«Ä¤ PÁgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-25/JA-8151 ZÁ®PÀ ºÀ¦üÃeï ºÀĸÉãÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄzÀévÀzÁé ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ MªÀÄä¯Éà »A¨sÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ UÀ¢ÝAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ »A¨sÁUÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ E¯ÁdÄ ªÀiÁr ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ºÉêÀiÁªÀw EªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ N«Ä¤ PÁgï ZÁ®PÀ ºÀ¦üÃeï ºÀĸÉãï EªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ºÀħâ½îUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.