Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 24, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-03-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-03-2017

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥Á¥À£Á±À ªÀÄA¢gÀ ¥ÀÆeÁj EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 22-03-2017 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀAiÀĸÀÄì: 30 jAzÀ 35 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽwÛzÀÝ£ÀÄ, CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-03-2017 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÛ£ÀPÉÌ §AzÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ G¸ÀÄQ£À°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/23-03-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉÆwÛ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ZËPÀqÁ ±Àlð ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÊl ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 33/2017, ಕಲಂ. 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 23-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ, ವಯ: 37 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಬಿರಾದಾರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ತುಂಬಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ತನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ಮೊಪೆಡ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಜೆ-7299 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ವಯ: 18 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಕೋರ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಗದಗಿ ಮಠದ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರು ನಾಮುಂದೆ ತಾಮುಂದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಒಂದು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಚ-4443 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಎಚ-5980 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪೈಕಿ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಚ-4443 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಾಹನದ ಮೇಲಿಂದ ಜಿಗಿದು ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಮೊಪೆಡ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಬಲಕಾಲ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಚ-4443 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಮೃತನ ಹೆಸರು ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಕರಣೆ, ವಯ: 19 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹಿರೆಮಠ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಎಚ-5980 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 40/2017, ಕಲಂ. 307 ಐಪಿಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ರೇವಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಮರಕಲ್ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಸಿಂಧನಕೇರಾ ರವರ ಭಾವನ ಮಗನಾದ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಪಂಡಿತ ಗಡಿ ರವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಿರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭು ಇತನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಚನ್ನನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೆ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 23-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಪಂಡಿತ ಗಡಿ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದ ರಘೋಜಿ ಫಂಕ್ಸನ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಕಿಯಾದ ನರಸಮ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಕಾಕನಾದ ರವಿ ಗಡಿ ಎಲ್ಲರು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚನ್ನನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಕಾಕಿ ನರಸಮ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಕ ರವಿ ಅವರು ನೂಕಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಾಕಿಗೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನರಸಮ್ಮಾ ರವರಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಲಗಡೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನರಸಮ್ಮಾ ರವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ, ಆಗ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹಾಜರಿದ್ದ ಪ್ರಭು ರವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ 24-03-2014 ರಂದು ಪ್ರಭು ಅವನ ಮದುವೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನರಸಮ್ಮಾ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 20-03-2017 ರಂದು ಚನ್ನನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 23-03-2017 ರಂದು ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಕಿಯಾದ ನರಸಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ದೇವರ ನೇವೈದ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂತರ ಚನ್ನನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನರಸಮ್ಮಾ ರವರ ಗಂಡನಾದ ಆರೋಪಿ ರವಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಗಡಿ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಇತನು ನರಸಮ್ಮಾ ರವರಿಗೆ ತನಗೂ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಚನ್ನನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನರಸಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಇಬ್ಬರು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ನಡುವೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚನ್ನನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದ ರಘೋಜಿ ರವರ ಫಂಕ್ಸನ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಭು ಅವನು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡಗೆ ಸಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೂಕಿರುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ನರಸಮ್ಮಾ ರವರಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ, ಬಲಗಡೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹತ್ತಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಪ್ರಭು ಅವನ ಮದುವೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಚನ್ನನಕೇರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನರಸಮ್ಮ ರವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮೂರ ಮಂಜೂನಾಥ ಗಡಿ ರವರ ಜೋತೆ ಓಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2017, PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 504, 506, 307, 114 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® £ÀªÁ§ ¸ÀjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CA¢¤AzÀ DgÉÆæ DªÉÄÃgÀ SÁ£À vÀAzÉ ¦ügÉÆÃd SÁ£À, C¥sÉÆæÃd SÁ£À, EgÀ¥sÁ£À, EªÀiÁæ£À EªÀgÉ®ègÀÆ ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DªÉÄÃgÀ SÁ£À ªÀÄvÀÄÛ C¥sÉÆæÃd SÁ£À E§âgÀÄ §AzÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤ªÀÄUÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ 5 d£À CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ©AiÀÄgÀ ¨Ál®, PÀ©âtzÀ gÁqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ »ÃUÉÃPÉ £À£ÀUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛ¢ÝÃj £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ CAvÀ CAzÁUÀ CªÀgÀ°èAiÀÄ DªÉÄÃgÀ SÁ£À EªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ FUÀ RvÀA ªÀiÁr ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ©AiÀÄgÀ ¨Ál®¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀÄqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, EgÀ¥sÁ£À SÁ£À EªÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, C¥sÉÆæÃd SÁ£À ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁæ£À SÁ£À EªÀgÀÄ MwÛ »rzÁUÀ DªÉÄÃgÀ SÁ£À EªÀ£ÀÄ MqÉzÀ ©AiÀÄgÀ ¨Ál®¢AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ, DªÁUÀ ªÀÄÄeÉëįï vÀAzÉ ¨Á§Ä SÁ£À EªÀ£ÀÄ ºÉÆqɬÄj EvÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃræ EªÀ¤UÉ RvÀA ªÀiÁr ©ræ CAvÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß C§ÄÝ® ¨Á¨Á ¸ÀjPÁgÀ, ªÀĺÀäzÀ ±ÀQî ¸ÀjPÁgÀ ºÁUÀÆ R°Ã® ¸ÀjPÁgÀ EªÀgÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁV £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23-03-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2017, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 23-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಘುನಾಥ ಎ.ಎಸ್.ಐ-2 ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರು ರಾ.ಹೆ.ನಂ. 9 ರ ಮೇಲೆ ಮುಡಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಪಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಳ ದಂಡ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಡಬಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಆಟೋ ನಗರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಫ್ಯಾಶನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಚ್-7376 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಗೊಣೆ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಯರಂಢಗಿ ಇತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ರಾಂಗ ಸೈಡಿನಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡದೇ ಎದುರಿಗೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುತಿ ಕಾರ ನಂ. ಎಂಎಚ್-03./ಬಿಟಿ-3493 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಎಡಗಡೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಹರಿದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ ಪರ್ವಿನಶೆಕ ಗಂಡ ಶಬೀರ ಶೇಕ ವಯ: 36 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ನೇಹರು ನಗರ ಕುರ್ಲಾ ಮುಂಬೈ ರವರ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಆಶೀಫ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಕುರ್ಲಾ ಮುಂಬೈ, ಶಾಬಾಜ ತಂದೆ ಆಯುಬ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಕುರ್ಲಾ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಕಾರ ಚಾಲಕ ಸಮೀರ ಸೈಯದ ತಂದೆ ಪಾಶಾ ಹುಶೇನ ವಯ: 37 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಆದರ್ಶ ನಗರ ನಿಯರ ನೆಹರು ನಗರ ಕುರ್ಲಾ ಮುಂಬೈ ರವರಿಗೆ ಯಾವದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

RlPÀaAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2017, PÀ®A 366(J), 370, 448, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ;-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ Hj£À C«£Á±À vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¨sÀAUÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¤£Àß vÀAVUÉ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C¤ªÁ±À¤UÉ wgÀÄV K£ÀÄ C£ÀßzÉÝà C«£Á±À ºÉýzÀ£ÀÄß jPÁðrAUï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÀÄUÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÆÃj¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj jPÁðrAUÀ£ÀÄß C«£Á±À EvÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬Ä, vÀªÀÄäA¢jUÉ vÉÆÃj¹ EzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè CAvÀ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ K£ÀÄ ¥Àæw QæAiÉÄ ¤ÃqÀzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ D ¢ªÀ¸À gÁwæ¬ÄAzÀ DvÀ£À vÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ C«£Á±À EvÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀiÁr Nr¹gÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¤eÁA±À w½zÀÄPÉƼÀî®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA§AzsÀ«gÀĪÀÅ¢¯Áè, PÉlÖ ªÀvÀð£É E¯Áè, AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁªÀ£É EgÀĪÀÅ¢¯Áè, £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ¼É, DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉƸÀÌgÀ F «µÀAiÀÄzÀ ºÉaÑUÉ ZÀZÉð ªÀiÁqÀzÉ CA¢¤AzÀ ªÀÄUÀ½UÉ ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-03-2017 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£À vÉÆÃnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ  ¢£ÁAPÀ 20-03-2017 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÁ £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ ¨Á JAzÁUÀ £Á£ÀÄ §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¥ÀjÃPÉë EzÉ N¢PÉƼÀÄîvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÉ®®¸À«zÀÝ PÁgÀt C¯Éè G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21-03-2017 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉAqÀw §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°®è, UÁ§jUÉÆAqÀÄ vÁ¬ÄUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ vÁ¬Ä ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ ¤ªÀÄä eÉÆÃvÉAiÀÄ°èAiÉÄà §A¢gÀÄvÁÛ¼É CAzÁUÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ D£ÀAzÀªÁr, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀuÉÃUÁAªÀ J¯Áè PÀqÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, DgÉÆæ 1) C«£Á±À vÀAzÀ gÀªÉÄñÀ ¨sÀAUÀÆgÉ ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ EvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ Hj£À°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè, DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ C«£Á±À EvÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉlÖ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ zÀÈ¶× ElÄÖ ¢£ÁAPÀ 20-03-2017 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è¢gÀĪÀÅzÀ£Àäß ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£Àäß ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹, £ÀA©¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, C«£Á±À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ 2) vÁ¬Ä C¤vÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ¨sÀAUÀÆgÉ, 3) vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¨sÀAUÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ C®èzÉ DgÉÆæ 4) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÀqÀªÀAvÉ ºÁUÀÆ 5) ¤T£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà §£Áᬐ E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀ§âgÀÄ PÀÆqÁ C«£Á±À EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀvÀvÀªÁV ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°èzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä C«£Á±À EvÀ¤UÉ J¯Áè jÃw¬ÄAzÀ®Æ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2017, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 28-02-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಭಾರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧೀಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ ಬೀದರ್ ರವರು ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ವಾಹನ ಸಂ. ಕೆಎ-02/ಎಬಿ-0754 (ಹೆಚ್.ಜಿ.ವಿ) ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ವಾಹನದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೊಲು ಹಾಕಿ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾಋಎ, ದಿನಾಂಕ 01-03-2017 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಗೊಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಹನವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ವಾಹನದ ಬಲ ಭಾಗದ ಎರಡು ಟೈರುಗಳು ಕಾಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಸದರಿ ಟೈರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ 49,000/- ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸದರಿ ವಾಹನದ ಎರಡು ಟೈರುಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 23-03-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 38/2017, ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 23-03-2017 ರಂದು ಬೇಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಬೇಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ದೂರುನಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಪ್ರಭು ತಂದೆ ತಿಫ್ಪಣ್ಣಾ ಮಾದಪನೋರ ವಯ: 31 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಗೊಂಡ, 2) ಅನೀಲ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಬುಡ್ಡಿ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಗೊಂಡ, 3) ಶಂಕರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಅಣಪನೋರ ವಯ: 60 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕ್ರಿಶ್ಚನ, 4) ಜಾಫರ ತಂದೆ ಹಸನಸಾಬ ದುಕಾನದಾರ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ 5) ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ವಗ್ಗೆ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಗೊಂಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಬೇಳಕೇರಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೊಲಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣತೋಟು ನಸಿಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುವುದು ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ. 4 ಹಾಗೂ 5 ಇವರಿಬ್ಬರು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿ ಆರೊಪಿ ನಂ. 1, 2, 3 ಇವರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಅಂಗ ಶೋದನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 740/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

:¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ:
ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ AiÀiÁzÀVÃgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2017 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ  
                        
   F ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/03/2017 gÀAzÀÄ  ªÀÄzÁåºÀß 11.30 J.JA PÉÌ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ AiÀiÁzÀVjUÉ ¦AiÀiÁð¢ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ zÀvÀÛ¥Àà ªÉÄüÀPÉÃj ªÀ|| 45 eÁw ªÀiÁ¢UÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| CA¨ÉqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TÃvÀ Cfð ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. £ÀߣÀ vÀAV UÀAUÀªÀÄä E½UÉ ZÁªÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. EQAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀð»AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀªÁV £À£Àß ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄÄUÀݼÁVzÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ CAzÁdÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉPÉAzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ AiÀiÁzÀVÃgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2017 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.
PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ; UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄüÀPÉÃj ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR UÉÆâü §tÚ JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5.4’ ¦üÃl KvÀÛgÀ ¸ÁzÀgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É EªÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ°è F PÉüÀPÀAqÀ ¥ÉÆãÀ £ÀA§gÀUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤qÀ®Ä «£ÀAw.

¦,L ªÀĻüÁ ¥Éưø                              PÀAmÉÆæî gÀÆA AiÀiÁzÀVÃgÀ
   oÁuÉ AiÀiÁzÀVÃgÀ                                    ªÉÆÃ.£ÀA 9480803696
  ªÉÆÃ.£ÀA 9480803696

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2017 PÀ®A 143,147,148,323,324,326,504,506,114 ¸ÀA 149  L¦¹;-¢£ÁAPÀ 23/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D±À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ °è ¹¹ gÉÆÃqÀ ºÁPÀĪÁUÀ ªÉÆÃj ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ü CtÚ vÀªÀÄäQAiÀĪÀgÀ ªÀÄzsÀå £ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ E§âjUÀÆ ¸ÀªÀiÁzÁ£À ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr KPÉÆzsÉÞñÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ £Áå ºÉüÀÄwÛ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦ügÀå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨sÁj, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ E£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.   
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506,¸ÀA 149  L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 23/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D±À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ °è ¦ügÁå¢ü ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV gÉñÀ£À ºÁPÀÄ CªÀÄvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä PÁqÀð £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ JAnæ DV®è ¤ÃªÀÄUÉ gÉñÀ£À PÉÆqÀĪÀ¢®¯Á CAvÁ CA¢üzÀPÉÌ vÀPÀgÁgÀÆ DV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr KPÉÆzsÉÞñÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ  ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦ügÀå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr  gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2017 PÀ®A: 32,34 PÉ.F DPÀÖ .;- ¢£ÁAPÀ: 23.03.2017 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¸Áé¢üãÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ £ÀªÀÄUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 02 d£À ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ 1) Original choice 90 ml 70 poches Rs 2800. 2 ) Property Description: 8 small king fisher bottles 330 ml Rs 6403) Property Description: Imprial bule 15 bottles 180 ml Rs: 2100 4)  Old Taveran 180 ml 12 Bottles Rs: 770 5) Others Property Description: 2 big king fisher bottels 650 ml Rs: 280 Total 6590 gÀÆ CAzÁdÄ  QªÀÄäwÛ£À ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2017 PÀ®A 279.336 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 177 ಐಎಂವಿ ಯಾಕ್ಟ      ;- ¢£ÁAPÀ 23/03/2017 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥ÉÃð ¦ügÁå¢ü ²æà £À©¯Á® JJ¸ïL ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ  ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀeÉAzÀæ ¹¦¹- 313 gÀªÀgÀÄ PÀÆr zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ 407 ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ CqÁØ¢rØAiÀiÁV §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 jAzÀ 60 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½zÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÉÆÃqÀ JqÀ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À £ÀA  PÉJ-36-0843 CAvÀ EzÀÄÝ.  ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÊ¥ÀƢݣÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ AiÀiÁ¼ÀV ªÀ|| 42 eÁ|| ªÀÄĹèA G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| zÉëPÉj CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÁºÀªÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆÃqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀgÀ«ÄÃmï §UÉÎ «ZÁj¸¹zÀÄÝ ¥ÀgÀ«ÄÃmï EgÀĪÀ¢®è. £ÀAvÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2017 PÀ®A 279, 336 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 177 LJA« AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2017 PÀ®A 279.336L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 177 L.JªÀiï.« DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ 23/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ M§â PÀȵÀgÀ fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J 33 JªÀiï 3422 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É 10 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ ¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÉÆÃgÀ£À½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ ¥À«Äðmï §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¥À«Äðmï VAvÀ®Æ ºÉaÑUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥À«Äðmï PÀArµÀ£ï PÀArµÀ£ï G®èAX¹gÀĪÀzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ UÀÄ£ÉßUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀȵÀgÀ fÃ¥À d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 89/2017 PÀ®A 279, 336 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 177 L.JªÀiï.« DPïÖ £ÉzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36-2017 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ;- ¢:23/03/2017 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁAiÀļÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÆüÀÄgÀzÀ°è zÉêÀjUÉ ºÉÆÃV, zÉêÀgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀÄt¸ÀVUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ §®±ÉnÖºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀÄt¸ÀV PÀqɬÄAzÁ vÀ£Àß ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀļÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33 Dgï-9560 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀļÀÄ«£À  ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ §®¸ÉÆAlPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄwð¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ oÁuÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2017 PÀ®A. 323,324,504,506,L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1((10) J¸ï.¹./J¸ï.J¹Ö DPÀÖ 1989;- ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À ªÀiÁªÀ£À ºÀwÛgÀ ¥Áèl vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀtªÁV 30,000/- gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ G½zÀ 1,00,000/- gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¤£ÀUÉ PÉÆqÀ¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ £ÉÆÃr PÀgÉzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁPÉ UËqÀ PÀgÉ¢¢ CAvÁ PÉýzÉ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÄj¤AzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÁÝ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ºÀwÛgÀ ¥Áèl vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢ E£ÀÆß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 1,00,000/- gÀÆ zÀÄqÀÄØ ¤¤ßAzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉýzÁÝ£É CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ £Á£Éà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É ¥ÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ  CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉýzÁÝ£É zÀÄqÀØ PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ zÀÄqÀØ PÉÆqÀ¯Áè CAwà ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ ¥Áèl ¨ÉÃPÁ ¨ÉÃqÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀªÀ£Éà PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  
ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2016 PÀ®A 504, 323. 506, 354. 307 L.¦;- ¢£ÁAPÀ  23-03-2017 gÀAzÀÄ 8.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ »ÃgɪÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 56 G| ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/03/2017 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÉÄÊzÀÄ£À £ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgÀ vÀA| WÀ£ÀªÀÄoÀzÀAiÀÄå EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ K ¸ÉÆý, ¤£Àß UÀAqÀAiÀÄ°èzÁݣɠ ºÉüÀÄ ¨sÉÆøÀr £ÁtÄ PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt PÉÆlÖgÉ ¸jÀ E®èzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ºÀaÑ £À£ÀUÉ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ  d£ÀgÀÄ §AzÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è  CAvÁ ºÉýzÀgÉà CªÀjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄ°PÉÌ ºÀvÀÛzÀ£ÀÄ. DUÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀßAiÀÄ UÉÆvÁÛV £ÀªÀÄä AiÀÄdªÀiÁt ¸ÉÆêÀıÉÃPÀgÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ «zsÁå¸ÁUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÀÄ. CªÀ gÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ ZÁPÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃqɧr ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀgÁzÀ gÉrØ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ gÁdÄ ªÀQÃ¯ï ¸ÀdÓ£À EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. E®èªÁzÀgÉ CªÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä PÀ®Äè JwÛ ºÁPÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. C®èzÉà CªÀ£ÀÄ£ÀªÀÄUÉ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £Á£ÀÄ ºÉýzÀµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £À£Àß UÀAqÀ£À PÀÄwÛUÉ »ZÀPÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ d£ÀgÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ªÀµÀð¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ®PÁëAvÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß CªÀgÀtÚ¤UÉ ºÉzÀj¹ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè. EAzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ªÀiÁrzÀ F±À¥Áà §rUÉÃgÀ ¸Á: gÉÆlßqÀV EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä AiÀÄdªÀiÁ£ÀjUÉ ºÀt vÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÀÄ¢Ý PÉý £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÀt PÉÆrj CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr zÀ:SÁ¥ÀvÀ¥Àr¹zÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ £À£ÀUÉ  ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀĬÄgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:08/2017 PÀ®A 504, 323. 506, 354. 307 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2017 PÀ®A 147,148,323,324,354,307, 504 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ-11/03/2017 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ gÀAzÀÄ £ÁªÀÅ Rj¢¹zÀ ºÉÆ®zÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ F±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà£ÀÄ eÉÆÃvÉ UÀÆr ¨É¼ÉzÀ ±ÉÃAUÁ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÀgÉ ±ÉÃAUÁzÀ QüÀĪÁUÀ 1] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà UÀÄgÀ£ÉÆÃgÀ, 2] ªÀÄgÉêÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà UÀÄgÀ£ÉÆÃgÀ, 3] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §£ÀߥÀà ¨ÉÆüÉgÀ 4] ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¨ÉÆüÉgÀ 5] ©üªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà ¤®ºÀ½îAiÉÆgÀ 6] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ 7] ±ÀgÀtªÀÄä ¸ÉÆAlÖ¼ÉÆÃgÀ J®ègÀÄ PÀÆr PÉÆqÀ° §rUÉ eÉÆvÉ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ±ÉÃAUÁ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀߣÀÄ £Á±ÀªÀiÁqÀ®Ä KPÉÊPÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉà £ÀA.171/2 (6 JPÀgÉ 21 UÀÄAmÉ) §½ZÀPÀæ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ¼À¨É¼ÀUÀÄA¢UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ-11/03/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉlÖ ¨ÉÊUÀ¼ÀUÀ½AzÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É gÀAr ªÀÄPÀ̼, ¤ªÀÄUÉ ¢ªÀiÁPÀÄ §A¢zÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß JzÀgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀgÉ CmÁæ¹Ãn PÉøÀÄ ºÁQ ¤ªÀÄä ºÉÆ® ªÀĤ ªÀiÁj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ©PÉë ¨ÉÃqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ ¤ªÀiËä£À JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¤A¢¸ÀÄwzÀÝgÀÄ.  DUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ¤ªÀÄäzÉãÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ CAzÁUÀ CªÀgÀ°è ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §£ÀߥÀà ªÀÄvÀÄÛ ©üªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà F 3 d£ÀgÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ §UÀÄΪÀ¢®è JAzÀÄ ºÉý ªÀÄƪÀgÀÄ PÉÆqÀ° §qÀUɬÄAzÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ F±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà£À ªÉÄïɠ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀĪÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §£ÀߥÀà, ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà EªÀgÉ®ègÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄß »rzÀÄ £É®PÉÌ PÀqÀ« CzÀgÀ°è ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ »V¸ÀÄwzÀÝ£ÀÄ DUÀ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ F±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄß ©r¹PÉƼÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ F±À¥Àà¤UÉ £É®PÉÌ PÁ®Ä »rzÀÄ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀÄwÛUÉUÉ PÉÊ ºÁQ PÀvÀÄÛ »¸ÀÄPÀÄwzÀÝ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ©r¸À®Ä £À£Àß E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà£ÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà£À PÁ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ ºÀÄgÀļÀĹ §rUɬÄAzÀ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¨É£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ DUÀ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr agÁqÀÄwgÀĪÁUÀ ªÀÄgɪÀÄä ºÁUÀÆ ¸Á§ªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÄ F ¸ÀƼÉUÉ ©qÀ¨ÉÃrj F gÀArUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁPÀÄj JAzÀÄ £À£Àß vÀ¯É PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ £Á£ÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀ®Ä AiÀÄwß¹zÉ CªÀgÉ®ègÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÉÛ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ £ÁªÉ®ègÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPɬÄAzÀ Nr vÀ¦à¹PÉÆAqɪÀÅ MAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÁªÀÅ Nr ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ C¯Éè EzÀÝgÉ £ÀªÀÄä fêÀ G½AiÀÄÄwÛgÀ°®è  £ÀªÀÄä ªÉÄïÁzÀ ºÀ¯Éè¬ÄAzÀ £ÀªÀÄUÉ aPÀÌ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ M¼À ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛªÉ £ÁªÀÅ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV PÀÄA¢gÀÄvÉÛªÉ gÁwæ ¤zÉæAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ ºÀ¯ÉèAiÀÄ PÀ» WÀl£É £É£ÉzÀÄ ¨ÉaÑ©¼ÀĪÀAvÁVzÉ FzÉ PÁgÀt¢AzÁV £ÁªÀÅ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ §ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ ©üÃvÀgÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀ®Ä DUÀzÉ ¥Éưøï oÁuÉUÀÆ §gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAZÀÄ C®èzÉ £ÀªÀÄUÉ «£ÁB PÁgÀt J¸ï.¹ /J¸ï.n CvÁåZÁgÀ PÉù£À°è ¹°Q¹ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀ EzÉ. F PÁgÀt¢AzÀ £ÀªÀÄUÉ F ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ d£ÀjAzÀ fêÀ ¨sÀAiÀÄ EzÉ DzÀÄzÀÝjAzÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ Cfð EgÀÄvÀÛzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಫಕರೊದ್ದಿನ್ ಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಖುರೇಶಿ ಸಾ: ಕಮಲಾಪೂರ ತಾ.ಜಿ  ಕಲಬುರಗಿ  ಇವರು ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಮಟನ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕಿಯ 1. ಗೌಸ @ ಗೌಸೊದಿನ್ ತಂದೆ ಮಕಬುಲಸಾಬ ಖುರೇಶ 2. ಮೈನೊದಿನ್ ತಂದೆ ಯಾಕುಬಸಾಬ ಖುರೇಶ 3. ಶಬ್ಬಿರ ತಂದೆ ಯಾಕುಬಸಾಬ ಖುರೇಶ 4. ಸಲೀಮ ತಂದೆ ಆದಮಸಾಬ ಖುರೇಶ ಇವರು ಕೂಡಾ ಮಟನ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವರನಾಳ ಇವರು ಕಟಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಾದೇವಿ ಕೊರವೇರ ಮತ್ತು ಬಬ್ಬು ತಂದೆ ಜಾಫರ ಪಿರಾ ಇವರು ಓಕಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತರಿ ಜ್ಯೂಸ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಣಮಂತ ಗೌಡ ಇವರು ಬೇಕರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ 20.03.2017 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನಂತೆ ಉಳಿದವರು ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಓಕಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಬ್ಬು ಪಿರಾ ಇವರ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಸುಮೊ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಮ್ 5195 ನೇದ್ದು ನಿಂತ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 4-5 ಜನರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಬ್ಬು ಇವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ ಕುಡಿದಿದ್ದು ಕುಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಟಾಟಾ ಸುಮೊದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವವರು ಹಣ ಕುಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಬ್ಬು ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಬ್ಬು ಇವರ ಜೋಸ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಖುರ್ಚಿ ಗ್ಲಾಸಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣಮಂತ ಗೌಡ ಇವರ ಬೇಕರಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ ಸೊಡಾ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಡೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಮೈನೊದಿನ್, ಶಬ್ಬೀರ, ಸಲೀಮ ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಯಾಕಿ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದು ಸರಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಏ ರಂಡಿ ಮಗನೆ ನೀನು ಯಾರು ಕೇಳುವವನು ಅಂತ ಬೈಯುತ್ತಾ ನನಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ 4 ಜನರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಡಾ ಬಾಟಲಿಗಳು ಬಿಸಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಓಡಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ರಂಡಿ ಮಗನ ಸೊಕ್ಕು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇವನಿಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮಲಾಪೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹವಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವನು ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಆಗ ನನಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ನೋಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದೆ ವೇಳೆಗೆ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಜಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 23.03.2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ 1 ಗಂಟೆಯ ನಾನು ಕಮಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬಬ್ಬು ಇವರ ಅಂಗಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೆ ಟಾಟಾ ಸೊಮೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಟಾಟಾ ಸೊಮೊವನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಈಗ ಸಧ್ಯ ಸದರಿ ಟಾಟಾ ಸೊಮೊ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಗ್ಲಾಸ ಒಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆನೆ. ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಹಣಮಂತ ಗೌಡ ಇವರ ಅಂಗಡಿಯ ಖುರ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಡಾ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಓಡೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಟಾಟಾ ಸುಮೊ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಮ್ 5195 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಪರಿಚಿ 5 ಜನರ ವಿರುಧ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸುಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ ತಂದೆ ಬಳಿರಾಮ ವಾಕೊಡೆ ಸಾ: ಎನ್.ವಿ ಲೇಔಟ ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಕಿಯ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಗಂಗಾಧರ ವಾಕೊಡೆ ಇವರು ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ  ನಂ 339/2 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 30.06.2016 ರಿಂದ ಮಂಗಲಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಜ್ ಹೆಸರಿನ ಟೈರ ಪೇರೊಸಿಸ್ ಆಯಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಮಾಲಿಕಾರ ಮಾರುತಿ ಇವರು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ನಾನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ 1. ಪಿಂಟು ತಂದೆ ಚಂದರ ಯಾದವ ಸಾ: ಬಿಹಾರ 2. ಮಹೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಿಸ್ಟರ ಯಾದವ, 3, ರಾಮರೂಪ ಯಾದವ ತಂದೆ ಕಾಮೂ ಯಾದವ 4. ಲಖನ ಯಾದವ ತಂದೆ ಕೈಲಯಾದವ 5. ಜೋಗಿಂದರ ತಂದೆ ಬೇಚುಯಾದವ 6. ಪಿಂಟು ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾದವ 7. ಸಂಜಯ ತಂದೆ ಗಣೇಶ ಯಾದವ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ವಾಚಮ ಅಂತ ರಮೇಶ ತಂದೆ ದಸ್ತಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾ:ಬ್ಯೂಯಾರ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 21.03.2017 ರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 22.03.2017 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ನಂತರ ಪ್ಯಾಕ್ಟರ ಬಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾನ 2:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 1. ಪಿಂಟು ಭಾರತಿ ತಂದೆ ಭಿವನ ಭಾರತಿ ಸಾ: ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು 2 ಸಂಜಯ ತಂದೆ ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಯಾದವ ಸಾ: ಬಿಹಾರ ಇವರು ರಿಯಾಕ್ಟರ ನಂಬರ 2 ನೇದ್ದು ತೆಗೆಯಲು ಹೊದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾರಿ ರಿಯಾಕ್ಟರದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಬಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಗು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಾರಗು ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಿಂಟು ಮತ್ತು ಸಂಜಯ ಇವರ ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾನು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಪಿಂಟು ಮತ್ತು ಸಂಜಯ ಇವರಿಗೆ ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೇಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಹತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಬಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 1. ರಿಯಾಕ್ಟರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಶೀನ್ ಅಂದಾಜ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 2. ಎರಡು ವಿಂಚ್ ಮಷೀನ್ಗಳು ಅಂದಾಜ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 36,000/- ರೂಪಾಯಿ 3. 30 ಟನ್ ಟೈರಗಳಗು ಅಂದಾಜ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2,70,000/- ರೂಪಾಯಿ. ವೈಯರ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಅಂದಾಜ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 20,000/- ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 6 ಲಕ್ಷ 26 ಸಾವೀರ ರುಪಾಯಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ