Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 19, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ  ಪ್ರವೀ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ  || ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಣ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಾ|| ಸೇಡಂ, ಹಾ|||| ಮನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ 07-10-2012 ರಿಂದ ರಜೆ ಇರುವದರಿಂದ ಸೇಡಂಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ದಿನಾಂಕ:08-10-2012 ರಿಂದ 17-10-2012 ರವರೆಗೆ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ ಕುರಿತು ಶಾಹಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕ್ಯಾಂಪನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಾಸ್ಕರ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಎಂಬುವವರು ದಿನಾಂಕ:12-10-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಕಳತನವಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 18-10-2012 ರಂದು ತಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಇರುವ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಮನೆ ಬೀಗ ಕಪ್ಪಿ ಒಡೆದು  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ತೋಲೆ ಬಂಗಾರದ ಚೈನು ಅ.ಕಿ.32000 ರೂ.ಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 10,000 ಸಾವಿರ ರೂ ಗಳು ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು 42,000/- ಸಾವಿರ ರೂ ಗಳು ದಿನಾಂಕ:11-10-2012  ರಂದು 11-00 ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ  3-00 ಗಂಟೆಯ  ಒಳಗಿನ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:102/2012 ಕಲಂ, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ :19-10-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ²æà C§ÄÝ¯ï ªÁfÃzï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï ªÀ:25 eÁ:ªÀÄĹèA G:UÁågÉÃeï PÉ®¸À ¸Á:mÁQeï ºÀwÛgÀ UÀÄgÀUÀÄAmÁ ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ §AzÉãÀªÁeï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 eÉ-0049 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀUÀÄAmÁ¢AzÀ ºÀnÖUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ (ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á UÉÆwÛ®è) vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ-05 J©-279 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ü ²æà C§ÄÝ¯ï ªÁfÃzï ªÀÄvÀÄÛ §AzÉãÀªÁeï E§âgÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ²æà C§ÄÝ¯ï ªÁfÃzï ªÀÄvÀÄÛ §AzÉãÀªÁeïUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2012 PÀ®A. : 279, 337, 338 L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-«ÄÃgÁ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ zÉÆqÀØ£ÀgÀ¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ dAiÀÄ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ  «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ  FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV PÉÊ»rzÀÄ dUÁÎrzÁUÀ CªÀ¤AzÀ DPÉ PÉƸÀjPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä EzÀ£ÀÄß »jAiÀÄjUÉ w½¹ ¥Éưøï PÀA¥ÉèÃAmï PÉÆqÉÆÃt CAvÁ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ CzÉà «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAiÀÄ¥Àà£À  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ vÀªÀÄä ºÀwÛºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ°PÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ   ªÀiÁåPÀ®Ä ©üêÀÄÄqÀÄ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ CªÀÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà dAiÀÄ¥Àà£À ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀiÁªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÉÃ, £ÀªÀÄä «ÃgÉñÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉƼÀî®Ä §A¢zÁÝ£É CAvÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ïUÉ w½¸ÀÄwÛÃgÉãÀ¯ÉÃ, EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëzÁgÀjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2012 PÀ®A 447, 354, 143, 147, 341, 504, 506, 323, 324 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀįɥÀà ®ªÀiÁt ¸Á.§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ vÁAqÀ. FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹PÉÆArzÀÄÝ OµÀ¢ UÀĽUÉ vÀAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ.16-10-2012 gÀAzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À OµÀ¢AiÀÄ §zÀ¯ÁV vÀ¥ÀÄà PÀ®à£É¬ÄAzÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À OµÀzÀªÉAzÀÄ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎjUÉ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ.17-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 25/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

      ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÉÆ®ègÀÄ 16 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À
¸Á|| wxÀð¨sÁ«  FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-10-12 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ §t«AiÀÄ°è ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛwzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ£À §®UÁ® ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ C£ÀߥÀÆtð £À¹ðAUï ºÉÆA £À°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-12 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀnÖAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/12 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

      ¢£ÁAPÀ: 18.10.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ 01)  ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ® zÁ¸ÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß 02)  PÀȵÀÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ® zÁ¸ÀgÀ G: ¸ÉÊPÀ¯ï CAUÀr ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß 03) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ® zÁ¸ÀgÀ G: «zÁåyð ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æà PÀÄgÀĪÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà  ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ®zÁ¸ÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß FvÀ£À eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ  PÀÄgÀĪÀÄtÚ£ÀªÀÄUÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä FvÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ  PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2012 PÀ®A: 341. 323. 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ: 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉAiÀÄ°è gÁgÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà , §£Àßzï , ªÀAiÀÄ: 19ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DvÀ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁqÀVj ªÀiÁ¼À¥Àà E§âgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ 1) gÁgÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ PÀgÉ¥Àà 2) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ gÁgÁAiÀÄ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ºÉÆ®zÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆqÀ¢®èAwAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ , ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.241/2012 PÀ®A:341,504,323,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

      UËgÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï UÉÆgɨÁ¼À ªÀÄoÀ , ªÀAiÀÄ:30ªÀ, eÁ: dAUÀªÀÄ, G: UÉÆgɨÁ¼À SÁ£ÁªÀ½, ¸Á:UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ±ÉÃRgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: UÉÆgɨÁ¼ï SÁ£ÁªÀ½ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ,£ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ ¨ÉÃgÉ ºÉAUÀ¹£ÉÆA¢UÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ F §UÉÎ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ DPÉUÉ  zsÀjzÀæªÀÄÄAqÉ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAUÉ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢: 16-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¸ï.©.JªÀiï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÉÆgɨÁ¼À SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ F jÃw RZÀÄð ªÀiÁrzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸Á® PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 240/2012 PÀ®A. 498(J) , 504 , 323 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.10.2012 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-10-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-10-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨sÁPÀ¸ÀSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á:ªÀÄÄQð EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ¨sÁPÀ¸ÀSÉqÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæî §AQ¤AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÉÃmÉÆæî ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀgÀĤAzÀ §gÀÄwzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁÌfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQî ªÉÄ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¥Àæ¢Ã¥À£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-2012 gÀAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506, 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Á ¯ÉÃAUÀmÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: dªÀ¼ÀUÁ (eÉ), vÁ: D¼ÀAzÀ, f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ VÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ zÀÆzÀ§vÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ  ¸Á: Gd¼ÀA§, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ zÀÆzÀ§vÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: Gd¼ÀA§ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ½AzÀ VÃvÁ¨Á¬ÄUÉ ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè, PÀÄjUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄt¸À®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè, CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ VÃvÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-10-2012 gÀAzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 17-10-2012 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀÄÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà VÃvÁ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 17-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 18.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ gÀÄzÀæAiÀÄå UÀtZÁgÀ ¸Á. DqÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 18.10.12 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.15 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J 37/J¯ï-235 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¢ªÀlgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀnÖzÀÝ MAzÀÄ mÁAmÁA UÁrAiÀÄ£ÀÄß «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EvÀ£ÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß mÁAmÁA UÁrAiÀÄ£ÀÄß MªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DzÉñÀ gÉÆÃnÖ ¸Á. AiÀÄqÉÆØÃt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA: MD2A14AL4CWD20017 EAf£À £ÀA:
JBZWCD66207

£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀºÀ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV E§âgÀÆ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨Ájà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà ºÉƸÀUÉÃj ºÁUÀÄ ªÀÄAqÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÀj¹ aQvÉìUÁV ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÁeïð£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð eÁ.QæòÑAiÀÄ£ï G.¯Áj QèãÀgï ¸Á.EAzÉÆÃgÀ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¢£ÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ LµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA. JA.¦.-09/fE-4951 £ÉÃzÀÝgÀ°è E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¢£ÉñÀ ¥ÀmÉïï FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ «¨sÀdPÀ UÉÆqÉUÉ ªÁºÀªÀ£ÀÄß §®UÀqɬÄAzÀ oÀPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À vÉgÀZÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¥À°Ö DV ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÀtÚ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¢£ÉñÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉZï.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ದೋಚಿದ ಪ್ರಕರಣ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ಮೋಹನ ಚಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ  ವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕಃ 18.10.2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.40 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂದಲ ಗಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಂಗುಲಾಂಬಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋರಟಾಗ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಜನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು  ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತವನು ಒಮ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಚೈನ್ ನ್ನು ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಷನಲ ಕಾಲೇಜ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ನ  ತಾಳಿ ಚೈನ ಅಂದಾಜು 4 ½  ತೊಲೆ ತೂಕ ಇದ್ದು  ಅದರ ಅಃಕಿಃ 1,30,000-00 ರೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:167/2012 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಬೇಲೂರ ವಯಃ30 ವರ್ಷ ಜಾಃ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಉಃ ಜೈ ಭವಾನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಪೂರ್ಟ ಸಾಃ ದೇವಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕಃ08.10.2012 ರಂದು ನನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-32, 6474 ನೇದ್ದು ಲಾರಿ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಲಾರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕಃ 11.10.2012 ರಂದು 4-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾವೆರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಸಂತೋಷ ರವರು ಕೊಡಿ ತಾವರಗೇರಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೋಠಾರಿ ಎಂಬುವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಂತಿದ್ದು, ಆದರೆ ಲಾರಿಯ ಆರು ಟೈಯರಗಳು ಸಿದ್ದು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ , ರಮೇಶ ಮತ್ತು ಮಚೇಂದ್ರ ಎಂಬುವವರು ನಮ್ಮ ಲಾರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ  ತಾವರಗೇರಾ ಸಿಮೇಯಲ್ಲಿ 6 ಟೈಯರಗಳು ಡಿಸ್ಕ ಸಮೇತಾ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 166/2012 ಕಲಂ, 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ    ಸಾ:ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ  ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:18-10-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5=30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಯು-1474 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ  ಹಿಂದುಗಡೆ ಶ್ರೀದರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ  ನಾನು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕಿ ಬಸ ಹೋಗುವರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಮಹೀಂದ್ರ ಗೂಡ್ಸ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಟಿ ಆರ್- 0937 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಾಜು ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು  ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ  ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 106/2012 ಕಲಂ, 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.