Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 20, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20/06/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ OgÁzÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ(JªÀiï¦) UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CªÀÄævÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà OgÁzÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀ¸Á§ UÀ°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ £À¼ÀzÀ ªÁ¯ï wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀzÉÆà «µÀ ¥ÀÄjvÀ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ MªÉÄä¯É ¨Á¬ÄUÉ £ÉÆÃgÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2010 gÀAzÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ ¹¸Éð, ¸Á: £ÉüÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 341, 323, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ G«Äð¼Á UÀAqÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸ÉƼÀAQ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀÄwÛ UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ aPÀÌ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄQñÀ£À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¸ÉƼÀAQ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀÄwÛ UÁæªÀÄ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ CPÀr ºÉÆ® ©wÛzÀÄÝ DgÉÆævÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 279 L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/10 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É CA§ÈvÀ PÀÄAqÀzÀ E½eÁgÀ£À°è DgÉÆæ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀì-5734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀd¯É CºÀäzÀSÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ºÀ©Ã§SÁ£À ¸Á: ¥ÀmÉî £ÀUÀgÀ CA§gÀ ¥ÉÃl ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ mÁåAPÀgÀ £ÀA feÉ-3/ªÁAiÀiï-9082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ wæA§PÀ vÉÆ¥ÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃgÀUÁAªÀ, vÁ: PÀ¼ÀA§, f¯Áè: G¸Áä£À¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯ÁjUÀ½UÉ NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV mÁåAPÀgÀ £ÀA feÉ-3/ªÁAiÀiï-9082 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ CzÉà ªÉüÉUÉ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-09/ J¯ï-2865 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §® §¢AiÀÄ°è vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 3 & 7 E.¹ DåPïÖ-1955 :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2010 gÀAzÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀAUÀ滹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.J¯ï. »gÉêÀÄtÂPÀgï ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ E¯ÁSÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ f.J¸ï. ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L. alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ eÉÆvÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¯Á® UÀÄvÉÛÃzÁgÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ RAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ¥sÀgÁ¸ÀªÁ¯É E§âgÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1945 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ PÉÆmÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, ¸Á: fUÁð(©) UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zÉñÀªÀÄÄR ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©) gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zÉñÀªÀÄÄR ºÁUÀÆ E£ÀÆß J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁåQìAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹)UÉ §gÀĪÁUÀ £ÁUÀÆgÀ(©) PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁåQì¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 447, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ SɼÉÎ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå vÉÆgÀuÁ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄtÄ ®ªÀiÁt E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÀ¸ÀPÀrØ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ SɼÉÎ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà£À ¨sÁªÀ£ÉÆçâ£ÀÄ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è KPÉ PÀ¸ÀPÀrØ vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆî £ÁªÀÅ PÀ¸ÀPÀrØ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÀÄArwPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ªÀÄÄvÀæ¦AqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÀzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zÉñÀªÀÄÄR ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ £ÁUÀÆgÀ §¸ï¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ PÉÆmÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: fUÁð(©) UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁåQì¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ zÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæ ¤Ã£É PÉÆqÀ¨ÉÃqÁ CAvÀ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ½UÉ ºÉý¢Ý CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÀÄĶ֪ÀiÁr ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ QgÀt PÀgÀ¨ÉAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¹ÃgÀÆgÀ(vÁ), vÁ: CºÀªÀÄzÀ¥ÀÆgÀ, f: ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.JZï) EªÀ¼ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì-GzÀVÃgÀ §¹ìUÉ ºÀwÛ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 4 d£À C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §¹ì£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥À¸Àð£À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÁzÀ 1) UÀAl£À 2 vÉÆ¯É 5 UÁæA 2) ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ªÀĽ ¸À»vÀ 7 UÁæA 3) ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ eÉÆvÉ PÁ®ÄAUÀgÀÄ 1 vÉÆ¯É 5 UÁæA »ÃUÉ MlÄÖ 48350/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄjUÉ¥Àà EªÀgÀ 35 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:05.06.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.06.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý vÀ£Àß 10 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ PÀÄ:¸ÀAVÃvÁ¼ÉÆA¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ, ªÁ¥Á¸ï ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃVzÀÄÝ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄjUÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:19.06.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ C£ÀßzÁ£ÀUËqÀ §AiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ Dgï.r.¹.¹.¨ÁåAPï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄ §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëgÀÄ/G¥ÁzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:eÉJ.36,JAE.18 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 40-45 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqï, ZÉÊ£ï ºÁUÀÆ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÃUÀgÀPÀ¯ï §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ mÁæPÀÖgï£À°è §AzÀªÀgÉ PÁjUÉ CqÀØUÀnÖ PÁgÀĤ°è¹, PÁj£À UÁè¸ï ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁqï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯ÉèªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:19.06.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁeÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå ¸Á:Dgï. ºÉZï.PÁåA¥ï¸ÀA:1, EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀߺÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà PÁåA¥ï¤ªÁ¹ ªÀÄÄvÀÄÛ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄtÂ, PÀtð & ªÉÆúÀ£À EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgï£À°è gÁeÉñÀ£À ºÉÆ®zÀ°è §AzÁUÀ E°è zÁj E®è §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁeÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:19.06.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ GgÀÄPÀÄAzÁ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á: vÀªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É ªÉÄë£À ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: gÁd®§AqÁ EªÀgÀÄ PÀÄAmÉAiÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÄAmÉ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ GgÀÄPÀÄAzÁ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ £ÉÆÃr ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ GgÀÄPÀÄAzÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 2£ÉÃ¥ÀÄlPÉÌ..


 

    ²æà Dgï.©.¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.06.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmïdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ FgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt:1470/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà PÉ.¦ gÀÄzÉæñÀ. ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.06.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «ÄnÖªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ ¸ÉÃA¢ü vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹ºÉZï¥ËqÀgï£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ¸Á:«ÄnÖªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄߧA¢ü¹, C.Q.gÀÆ:250/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ PÉf ¹ºÉZï ¥ËqÀgï,MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÉÆà ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36,9898 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ ¥Àwß ºÀÄ°UɪÀÄä 35 ªÀµÀð EªÀ½UÉ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.06.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ«µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.06.2010 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ºÁ«£ï ¸Á:PÁmÁ¥ÀÆgÀÄ, vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ PÉ.ºÉZï.©.PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀgÀqÉØ¥Àà ºÀÄZÀÑ¥Àà£ÀªÀgï ¸Á: ªÀĹÌEªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.06.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:18/19.06.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRåzÁégÀPÉÌ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ägÁzÀ°ènÖzÀÝ a£Àß & ¨É½îD¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀĺÀt:78,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 3,82,000/- ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.06.2010 gÀAzÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 03.06.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ a£ÀßtÚ, K¸À¥Àà ªÀiÁf UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄvÀÄÛ K¸ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: dA§®¢¤ß EªÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ ¸ÁªÀÄAiÀÄå ¸Á: dA§®¢¤ß, ºÁ:ªÀ: ªÀÄÄvÁ宪ÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ PÀ¼ÉzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀ ºÁQ®èªÉAzÀÄ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÀ« PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà aªÀiÁä ¤vÀå£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ aªÀiÁä ¸Á: £ÀÆå WÁlUÉ ¯Éà Ol UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ @ zsÀ£ÀgÁd PÀ£ÀPÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ §jà CAvÁ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¤ªÀÄUÀÆ £ÀªÀÄUÀÆ DV §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ªÀÄä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ÃªÉ ªÀÄÄV¹PÉƽîj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄ°è£ÁxÀ PÀ£ÀPÀ EªÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ §gÀ¢zÀÝgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À vÉÆÃn®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤®ÄèvÀÛzÉ K£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ DUÀ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄUÉ £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¤ªÀÄUÉ ¸ÀĪÀÄä£Éß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À £À£Àß ¨ÁtAw ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà §¸ÀtÚ vÀAzsÉ ©üêÀÄtÚ vÉ®UÀÆgÀ ¸Á|| PÀgÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 9-06-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄj ºÁPÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä PÁPÁ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ©üêÀÄtÚ, ¸Á§tß, zÉÆqÀØzÀÄUÀð¥Àà vÉ®UÀÆgÀ ¸Á|| PÀgÀzÁ¼À gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è F PÉÆÃuÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉqÀ« ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15,000/-gÀÆ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀÄÝ PÉÆÃuÉ PÉqÀªÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ D ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ F PÉÆÃuÉ ¸À«ÄÃ¥À §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁºÁgÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄÄZÀ®A© ¸Á: ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀjUÉ 4-5 wAUÀ½AzÀ DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt ©zÁÝ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä ¥ÀPÀÌzÀ ¹gÀ¸ÀV UÁæªÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà EvÀ¤UÉ ¨ÁrUɬÄAzÀ £À£ÀßzÉÆAzÀÄ DmÉÆà jPÁë PÉÆnÖzÀÄÝ. F ªÀÄÆzÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 05-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DmÉÆà jPÁë AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J-32 J-4701 2006 £Éà ªÀiÁqÀ¯ï C.Q. 48,500/- gÀÆ ¨ÁèPï PÀ®gï, ZÉ¹ì £ÀA J£ï.r2JJ24dqï.dqïJ£ï.qÀ§Æè.¹25543, EAd£À £ÀA J.E.JªÀiï.©.J£ï.¹ 44828, CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÃAzÀæ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌ f.r.J ¯ÉÃOlzÀ ¨Á¯Áf PÁæ¸ÀzÀ°è ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:²æà FgÀuÁÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÉÆÃt ¸ÁB PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ vÁB fB UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥sÁgÀÆPÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸ÁB PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ:32, AiÀÄÄ:7674 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀzÀV ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 218(F) £ÉÃzÀÝgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÁªÀzÀV ¸ÉÃvÀÄªÉ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ C®AiÀiÁå vÀAzÉ zÀ§®Ä C®AiÀiÁå ¸ÁB ¹AQzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. J¦: 06, ©r:6333 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¥sÁgÀÆPÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.