Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 7, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æêÀÄw. ±ÁªÀÄ® ¥ÀvÁÛgÀ UÀAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ, 47 ªÀµÀð, eÁ:«±ÀéPÀªÀÄð, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.J¯ï-175 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.09.2013 gÀAzÀÄ1115 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 25-30 ªÀµÀðzÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ M«ÄäzÉÆAªÀÄä¯Éà ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §®ªÀAvÀªÁV £ÀÄVÎ ±ÁªÀÄÄ® ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ DPÉAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 1]§AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ZÉÊ£ï 20 UÁæA. CQgÀÆ.60000/-§AUÁgÀzÀ PÉÊ §¼É 40 UÁæA. CQgÀÆ.120000/-§AUÁgÀzÀ PÉÊ GAUÀÄgÀ 5 UÁæA. CQgÀÆ. 10000/-§AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 8 UÁæA. C.Q.gÀÆ. 22000/-§AUÁgÀzÀ Q« N¯É 8 UÁæA. CQgÀÆ.22000/-¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ 5 UÁæA. CQgÀÆ.300/- MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 234300/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ.QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 122/2013 PÀ®A: 392 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 06-09-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠲æà d»ÃgÀĢݣï vÀAzÉ: EªÀiÁªÀiï¸Á¨ï ¨sËf, 27ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, DmÉÆÃqÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀÀð FvÀ£À CtÚ£ÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ CzsÀåPÀë£ÁV UɮĪÀÅ ¸Á¢ü¹zÀÝjAzÀ CgÀPÉÃgÁUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.36 ªÉÊ-9350 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹gÀªÁgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀ¯ïªÀðmï ( ©æÃqïÓ ) ªÉÄÃ¯É UÁrAiÀÄ£ÀÄß JUÀj¹ UÁrAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀÆqÁ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 252/2013 PÀ®A. 279, 304(J), L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 03-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ 4-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹ , ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà aQvÉì PÁ®PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 06-09-13 gÀAzÀÄ 4-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 35/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ zÉÆqÀا¸ÀªÀgÁd JA. vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ-31 eÁw-§tfUÀ G-PÀ.«.¥Àæ.¤.°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀ.«.¥Àæ..¤.¤. 220 PÉ.«. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ DV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 06-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ gÁwæ ¥Á¼ÉAiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q. 1,22,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁåzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 251/2013 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07.09.2013 gÀAzÀÄ 104 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-09-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-09-2013

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿ£ÁAPÀ 21-07-2013 ರಂದು ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà PÉÆqÀA§¯É, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¨Á宺À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì ಇವರು ¦üAiÀiÁ𢠺À©Ã§ vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ ¦AZÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨Á宺À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì ರವರ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/1018 £ÉÃzÀgÀ ಮೇಲೆ ನೀಲಂನಳ್ಳಿ ತಾಂqÁ¢AzÀ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೀದರ-ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನೀಲಂನಳ್ಳಿ ತಾಂqÁzÀ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಟ್ರಾವೇಲ್ಸ ನಂ. ಕೆಎ-01/ಎಎ-8284 ನೇದ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæ zÉêÉAzÀæ¥Áà@ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: zsÉÆé, ¸Á: vÉÆl£À½î, vÁ: ¸ÉÃqÀA, f: UÀÄ®§UÁð EvÀನು ತನ್ನ ವಾಹಾನ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿµÁÌfತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಶಾಮಣ್ಣಾ ಕುಳಿತ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ಪ್ರಯುಕ್ತ ±ÁªÀÄuÁÚ EªÀgÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 04-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÁUÀ ±ÁªÀÄuÁÚ EªÀgÀ £ÉÆÃqÀÄ ºÉZÀÑVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ±ÁªÀÄuÁÚ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ±ÁªÀÄuÁÚ EªÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ¯ÁgÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ PÉÆqÀA§®gÉ EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/2013, PÀ®A 403, 406, 420 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ qÁ|| EAzÀĪÀÄw ¥Ánî UÀAqÀ qÁ|| ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄUÀÄgÉ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÉÆlj PÀè¨ï ©ÃzÀgÀ £ÀÆå ¸ÉAZÀÄj £ÉÃzÀgÀ CzsÀåPÀë CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆQ£À ªÀÄgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ zÀvÀÛPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ©ÃzÀgÀzÀ ¤ªÀÈvÀÛ J¸ï©ºÉZï ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgï gÀªÀgÉƧâgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ GµÁ²æà PÀĪÀiÁgÀ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÁæ«ÄÃt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ  ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉ ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÉʤPÀjzÀÝjAzÀ CªÀgÀ eÉÆÃvÉ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÉßúÀ ¨É¼É¬ÄvÀÄ, GµÁ²æà EªÀgÀÄ ¤¯ÁA©PÁ ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ® CAvÁ ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀ (J£ïfN)zÀ PÀbÉÃj £Ë¨ÁzÀ£À°è ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ, CzÀgÀ CzsÀåPÀëgÁV GµÁ²æà EªÀgÀÄ ªÀ»¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÉPÉæÃlj CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, F ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁÌV G±Á²æà EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á PÉÆñÀ £ÀªÀzÉúÀ°gÀªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁÌV 50 ®PÀë gÀÆ. ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 04-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 25®PÀë gÀÆ. ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ºÀt ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ Jr© ±ÁSÉ eÁ§±ÉÃnÖ PÁA¥ÉèPïì ©ÃzÀgÀzÀ°è dªÀiÁ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¸Á®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GµÁ²æà E§âgÀÄ dAn ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ºÀt qÁæ ªÀiÁqÀĪÁUÀ®Ä ¸ÀºÀ dAn ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ, F ªÀÄzsÉå ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀ©üÃðt EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ GµÁ²æà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-05-2010 gÀAzÀÄ PÉ®ªÀÅ SÁ° ZÉPïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «±Áé¸ÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F ªÀÄzsÉå ¸ÀzÀj GµÁ²æà EªÀgÀÄ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV 25 ®PÀëzÀ J¯Áè ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ SÁvÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, ºÀt zÀħð¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ £ÀA©PÉUÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr, ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ GµÁ²æà PÀĪÀiÁgÀ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EPÉAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ ©lÄÖ ¥sÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ GµÁ²æà EªÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸Áj zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¨ÁåAQUÉ PÀlÄÖvÉÛ£É ªÀÄvÀÄÛ J®èªÀ£ÀÄß ¸Él¯ïªÉÄAmï ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀA©¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃgÀSÁ£À vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâÝãï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀzÉèÃ, vÁ: aAZÉÆý, f: UÀÄ®âUÁð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ©ÃzÀgÀzÀ ªÉʱÁå ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/E7163 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è, §®UÀqÉ Q«AiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :
§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æà ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁeÉñÀ jqÁè£À ¸Á|| ªÉÄÃvÁÛgÀUÀ°è UÁfÃ¥ÀÆgÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð r¸ÉA§gï wAUÀ¼À°è £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäQÃAiÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À@¥Á¥Á vÀAzÉ gÀvÀ£À¹AUï jqÁè£À, EªÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ¨ÁA¨É ¸ÀvÁå ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁV D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÁA¨É ¸ÀvÁå ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÆ PÀÆr ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ¤UÉ ªÀÄgÀuÁAwÃPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, C°èAzÀ CªÀgÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À£À ªÉÄÃ¯É ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ gÁºÀÄ® vÀAzÉ gÁªÀÄÄ mÁPÀ, §¯Áå vÀAzÉ gÁPÉñÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr UÁfÃ¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ ¥Àæ¢Ã¥À@¥Á¥Á jqÁè£À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉðl¢AzÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ EªÀ£À »AzÀÄUÀqÉ MlÄÖ 3 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 9 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©¢zÀÄÝ, DUÀ £ÉÆÃqÀ®Ä «±Á® £ÀªÀgÀAUÀ, UËvÀªÀÄ ¥ÀÄlUÉ, ¨ÁA¨É ¸ÀwõÀ, ¨ÁA¨É ¸ÀAeÁå, ¯Á¯Áå, VÃgÁå, C¤Ã® ¥Á¤¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ EzÀÄÝ C®èzÉ E£ÀÆß E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀgÀ°è ¨ÁA¨É ¸ÀwõÀ EªÀ£ÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ¤Ã£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¤£ÀUÉ EªÀvÀÄÛ R¯Á¸À ªÀiÁrAiÉÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ¥Àæ¢Ã¥À£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÉ jÃw G½zÀªÀgÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀzÀj ¥Àæ¢Ã¥À£ÀUÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ªÉÄÊvÀÄA§ ºÀÄqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ  DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀÄ® mÁPÀ ºÁUÀÆ §¯Áå ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¸ÀzÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀÄ E£ÀÆß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ ¨ÉºÉÆñÀ DV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¥Àæ¢Ã¥À¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:25 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.
¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ºÁ¤UÀĽ¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀĸÀA¨É G|| ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:4-32 ²ªÀ ¤®AiÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ gÁeÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÁAiÀÄPÀ D¸ÀàvÉæ JzÀgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 jAzÀ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è «Äî£À ZËPÀ£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸Á¬Ä£ÁxÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ªÉÄÃvÁgÀ UÀ°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 d£ÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ°è PÉƯÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¤ªÀÄä CAUÀr §AzÀ ªÀiÁrj ªÀÄPÀÌ¼É C£ÀÄßvÁÛ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ±ÉÆÃPÉøï, gÁåQ£À UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ, ¦üæÃd, OµÀzsÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000/- ¢AzÀ 50,000/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä ®Ä¸ÀPÁ£À ªÀiÁr ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀUÉÊgÉ UÉÆÃwÛgÀĪÀ¢¯Áè. CªÀjUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ, UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ. ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ fÃwæ, G|| zÉë ¨ÉÃQæ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:4-601/43 f 4£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉAiÀÄ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ «Äî£À ZËPÀ£À°ègÀĪÀ zÉë ¨ÉÃQæ CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ªÉÄÃvÁgÀ UÀ°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 d£ÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ §AzÀªÀgÉ C¯Éè gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉÃQæ ±ÉÆÃ-PÉøÀ, UÁè¸À ¥sÉæêÀÄ, ¯Áå¸À næà UÁè¸À, C||Q|| 50,000/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä ®Ä¸ÀPÁ£À ªÀiÁr ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.
§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ,gÀ«AzÀæ vÀAzÉ CtÚ¥Áà ºÉÆ£Àß½ G||J¯ÉÃnæPÀ¯ï  CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| «Ä®£À ZËPÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉAiÀÄ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ «Äî£À ZËPÀ£À°ègÀĪÀ gÀ« J¯ÉÃnæPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ªÉÄÃvÁgÀ UÀ°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 d£ÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ §AzÀªÀgÉ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄqÀðgÀ DVzÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ C¯Éè gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV®Ä UÁè¸À MqÉzÀÄ C|| 40,000/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä ®Ä¸ÀPÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ £À£Àß CAUÀrAiÀÄAvÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÉñÀégÀ §ÄPÀ̸ÁÖ® zÉë ¨ÉÃQæ E£ÀÄß C£ÉÃPÀ CAUÀrUÀ½UÉ PÀÆqÁ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁ¸À ªÀiÁr ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.
ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æà CPÀÛgÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ C©ÃzÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á: ®QëöäÃUÀAd ±ÁºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ªÀĺÉñÀéj ªÉÊ£À±Á¦£À°è 90 Nn ªÀÄzsÀå PÀÄrzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£À C¤Ã® VgÀt EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ 90 Nn ªÀÄzsÀå PÀÄr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¤£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt EzÉ £À£ÀUÉ ºÀÄr¸À®Ä  ºÀt E¯Áè CAvÁ C£ÀÄßwÛAiÀiÁ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ ¸ÉÊdÄ PÀ®è£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀ®Ä §AzÁUÀ £Á£ÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è PÀ°è£À ªÀÄÆ¯É £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀUÀÄ° ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.