Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 23, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:- 21-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ D¼À¥Àà 28 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ. ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DAf£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ©ÃªÀÄAiÀÄå 50 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀ¼Éà zÉéõÀÀ«zÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ºÀįÉèñÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAd£ÉÃAiÀÄå gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PànÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè,PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CAd£ÉÃAiÀÄå£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2011.PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹
¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ D¼À¥Àà 28 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ gÀªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UÉAiÀÄå vÀAzÉ DAf£ÉÃAiÀÄå 28 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ. ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ gÀªÀjUÉ F »AzÉ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ zÉéõÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ D¼À¥Àà
ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 21.10.2011 gÀAzÀÄ ºÀÄ°UÉAiÀÄå gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÀÄ°UÉAiÀÄå£ÀÄ ºÀįÉèñÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAzÀªÀ£É DvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PànÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀ®Æè §rUÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀįÉèñÀ£ÀÄ¢£ÁAPÀ: 22.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £À171/2011.PÀ®A: 143,147,148,323,324,354,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-21-10-2011 gÀAzÀÄ ºÀÆ«£ÀrV ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA 71 9 JPÀgÉ 17 UÀÄAmÉ ²æêÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¢. ±ÀAPÀgÀUËqÀ 55 ªÀµÀð eÁw;- °AUÁAiÀÄvÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á;- ºÀÆ«£ÀrV FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ d«Ää£À°è ©½ eÉÆüÀ mÁæöåPÀÖgï £ÉÆA¢UÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ eÁw;- °AUÁAiÀÄvÀ À ¸Á;- ºÀÆ«£ÀrV EªÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀqɸÀÄvÀÛzÀÝ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ vÁ¬ÄUÉÉ J¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ F ¨sÀÆ«Ä£À°è £Á£Éà ¨sÀÆ«Ä ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ F d«Ää£À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ZÀ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22.10.2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2011 PÀ®A 504, 323, 354, 506 L¦¹:gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-15-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀÆUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd,ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÀ §¸ÀªÀgÁd,±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd. eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á;- CAZɸÀÄUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ CAZɸÀÄUÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀz ¸ÀªÉð £ÀA.23:§ «¹ÛÃtð,04-33 UÀÄAmÉ,82/§ «¹ÛÃtð 07-30 UÀÄAmÉ 94/C «Ã¹Ûtð 01.17 d«Ää£À°è ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ ©Ãd ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°è n®ègÀ PÀÄAmÉ AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¢.¹zÀÝtÚ gÁgÉrØ ¸Á;- CAZɸÀÄUÀÆgÀ ºÁ.ªÀ.¨ÉuÉPÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqɸÀÄvÀÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwÀPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀtªÀÄä gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 239/2011 PÀ®A143,147,323,504,506, 447,¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .


 

¢£ÁAPÀ:-21/10/2011 gÀAzÀÄgÁwæ 1900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà§qÉUÉÃgÀ,68 ªÀµÀð eÁ.£ÁAiÀÄPÀ ¸Á.CAZɸÀÄUÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀÀ£Àß Dr£ÀzÉÆrØAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è EzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÁ²¥Àw vÀAzÉ F±À¥Àà §rUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ «£ÀBPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J¯Éà ¸ÀƯÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAvÉUÉ §AzÁUÀ ²ªÀ¥Àà PÀjUÀÄqÀØ FvÀ¤UÉ ºÉÆÃr¹zÀÄÝ ¤Ã£É ºÉÆr¹¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁÀ æ azÁ£ÀAzÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ¢£ÁAPÀ: 22.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 240/2011 PÀ®A 504 324 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÁ:ªÀ: ²®ºÀ½î AiÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀÈw DgÀÄ ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁvÁ ºÉÆ®¢AzÀ §A¢®è CAvÁ ¢: 22-10-2011 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¸ÉßûvÉ CA§ªÀÄä 7 ªÀµÀð FPÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄÆägÀ ²®ºÀ½î ºÀ¼Àî zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÁ®ÄeÁj ¤ÃjUÉ ©zÀÄÝ FdĨÁgÀzÉà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 41/11 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2011 gÀAzÀÄ 147 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-10-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆgÀR£ÁvÀ ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀðªÁr EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UÉÆÃgÀR gÀhiÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁªÀÄwÃxÀðªÁrAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÅf, 2) vÁ£Áf vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ©gÁzÁgÀ, 3) ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ oÁPÀÆgÀ, 4) ¸ÀA¨Áf vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd VÃgÀ J®ègÀÆ ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀðªÁr, EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ? PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ªÀÄä CvÉÛ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀqÀvÀPÉÌ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀPÉÌ PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ F ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAn ºÉÆr¨ÉÃr CAvÁ CA¢zÀPÉÌ vÁ£Áf EªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä CwÛ ºÉÆ® PÀqÀvÀPÉÌ PÉÆlÖzÁÝ¼É ¤Ã AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ CAzÀÄ PÀÄAngÀĪÀÄä¢AzÀ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄAr wPÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ZÀ§PÁ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ vÁ£Áf EªÀ£ÀÄ CzÉà PÀÄAngÀĪÀiÁä¢AzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, PÁ²gÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ£À PÉÊ »rzÀÄ PɼÀUÉ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ vÁeÁ¤ EªÀ£ÀÄ C¯Éè ºÉÆ®zÀ°è ¤AwzÀÝ ¨sÀUÀªÁ£À oÁPÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨Áf EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ F E§âjUÉ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ºÉÆgÀUÉ £ÀÆQ CAvÁ w½¹zÁUÀ E§âgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆgÀUÀÄ ºÉÆÃV CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨ËgÁ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ) EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉÆqÀĪÀ ºÀt PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ E¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¤®Äè J°èUÉ £ÀqÉ¢¢Ý CAvÁ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PɼÀUÉ §Vι ºÉÆqɬÄj F ¨ÁåqÁUÀ RvÀA ªÀiÁrj CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ zÀÄUÁðf ¥Ánî ¸Á: DvÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä DUÀ°¯Áè PÀÆqÀ¯É ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃmÁgÀ¢AzÀ ¸ÁÖlgÀ ªÀgÉUÉ PÀÆr¹zÀ 500 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ PÁt°¯Áè. ¸ÀzÀj PÉç® ªÉÊgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 20, 21-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ §AzÀÄ PÀlÖ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉà DdÄ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ gÀvÀߢåÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ 300 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ 400 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ 300 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¯ÁízÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ EªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ 300 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 1800 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ C.Q 24,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀî PÉç® ªÉÊgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2011 PÀ®A 279, 427 eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZÀ-04/¹¦-4557 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ¥Á®mÉÃQßPÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ 11 PÉ.« «zÀÄåvÀ PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ dégÀ §A¢ªÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ D¸ÀàvÀæUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ §Ä¯ÉÃgÉÆ fÃ¥À £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï-26/«-4985 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §dgÀAUÀ ¸Á: ªÀÄÄPÀæA¨ÁzÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV¤AzÀ ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀ PÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É £À¹§ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. E¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ CA§®UÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: ¯Áj £ÀA J¦-09/5037 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: GªÀÄUÁð, f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ºÉÆgÀn gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25/AiÀÄÄ-261 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «µÀÄÚ vÀAzÉ «oÀ® dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2011 PÀ®A 363(J) L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà gÉñÉä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ UÀ°èAiÀĪÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±À«ÄAiÉƢݣÀ @ ¸ÀzÁå vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ »rAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî £É¥À ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 22/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAvÉÆõÀ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) «ÄãÁ 17 ªÀµÀð, 2) gÁt 9 ªÀµÀð, 3) J¸ÀÛgÁ 4 ªÀµÀð J®ègÀÆ Gl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 1145 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉAqÀw JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ J¸ÀÛgÁ 4 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÁtzÉ EzÁÝUÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÄ CtÚ £ÁUÀ¥Áà, CwÛUÉ UËgÀªÀiÁä J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ZÀ¥Àà° ºÁQPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ EgÀzÉ DgÉÆæAiÀÄ ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ, ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ªÀÄUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝjAzÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁ°Ì Dgï.E.¹ PÁ¯ÉÃd, §¸À ¤¯ÁÝt, gÉïÉé ¤¯ÁÝt, D£ÀAzÀªÁr gÀ¸ÉÛ, ºÁUÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è, ªÀÄUÀ½UÉ ºÀÄqÀPÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ZÀ¥Àà®UÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì »gÉà ªÀÄoÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀªÀÅ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಅಲಿ ತಂದೆ ಲಾಡ್ಲೆಸಾಬ ವಗ್ದರಗಿ ಸಾ:ಜಾಫರಾಬಾದ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವರು,ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈನು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದು ಸದರಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಳು ನಾಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೇಯಿಸುವ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಮೇಯಿಸಲು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಯಂ ಕಾಲ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ದಿ: 9-10-11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ 11 ಗಂಟೆ ಯವರೆಗೆ ಮಲಗುವಾಗ ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇದ್ದವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಇರದೆ ಬಿಚ್ಚುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 40000/- ರೂ. ಎರಡು ಎಮ್ಮೆಗಳು ದಿ: 9-10-11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 308/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿ: 21-10-11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾರ ಕೆಎ 32 ಎಮ್‌‌ 9897 ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 22/10/11 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕಾರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಕಾರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 309/11 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಕುತಬೋದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹಮನ್ ಬುಡ ಸಾ: ಬಂದರವಾಡ ಗಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿ: 21-10-11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲಾನ ದರ್ಗಾದ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪೌಂಡನಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದಾಗ ಅನ್ಸರ ಸಾಬ ಇವರ ಮಗ ಉಮರ್ ಅಲೀ ಇತನು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈಯುತ್ತ ನನ್ನ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿ? ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 246/2011 ಕಲಂ 323.324.504 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.