Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 10, 2013

GULBARGA DISTRICT


ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಡಾಕೂಟ ಅತೀ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರೂಗಿದ ಬಗ್ಗೆ,
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಕೂಡಾ ದಿನಾಂಕ:08-01-2013 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:10-01-2013 ರ ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ  ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟವನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,. ರವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಿಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ರಾಹ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟವನ್ನು ಅತೀ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ,ಎನ.ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಮದ ವಜೀರ ಅಹಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು (ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯಿಂದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ) ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯಿಂದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯರಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟವು ಹಬ್ಬದ ವಾತವರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಐ.ಜಿ.ಪಿ. ಸಾಹೇಬರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೀಡ್ರಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎ.ಅರ್. ಘಟಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹಾಗು ಅಮರಯ್ಯ ಎಪಿಸಿ ಡಿಎಅರ್ ಘಟಕರವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ತಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಪೇದೆಯವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 2012 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗು ತಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

      
 

                        PÉÆ¯É DgÉÆæUÉ ²PÉë

              £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÉÊAiÀÄzï zÁzÁ¦Ãgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÆû£ÀÄ¢Ýãï FvÀ£ÀÄ C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï vÀAzÉ ZÁAzï¥ÁµÀ ªÀAiÀiÁB 21 ªÀµÀð, ¸ÁB d»gÁ¨Ázï FvÀ¤UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°¤AzÀ NqÁ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝgÀ zÉéõÀ¢AzÀ C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13.09.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÉÊAiÀÄzï zÁzÁ¦Ãgï£À£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §°èøï¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀ ²æà JA. ¥ÁµÀ ¹¦L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ zÉÆõÁgÉÆÃ¥Àt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀÄ.                                                                               

                 ªÀiÁ£Àå vÀéjvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt Dgï. PÁqÀÆègï gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ £ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ²æà §²Ãgï CºÀäzï ¸ÀzsÁðgï ¸ÁªÀðd¤PÀ C©üAiÉÆÃdPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÁzÀ ªÀÄAr¹zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ DgÉÆÃ¥À ¸Á©ÃvÁVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 10.01.2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï vÀAzÉ ZÁAzï¥ÁµÀ ªÀAiÀiÁB 21 ªÀµÀð, ¸ÁB d»gÁ¨Ázï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ fêÁªÀ¢ü ²PÉë ªÀÄvÀÄÛ 5000/- gÀÆ zÀAqÀªÀ£ÀÄß  «¢ü¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢: 08-01-13 gÁwæ 2300 UÀAmɬÄAzÀ 2330 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÉÖõÀ£ï J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï £À J.n.JªÀiï £À M¼ÀUÀqÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1/2 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ J.n.JªÀiï. ªÀĶãÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ  ºÀt vÉUÉAiÀÄ°PÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J.n.JªÀiï. ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ §A¢zÁÝgÉ CAvÁ w½zÀÄ C°èAzÀ vÉgÀ½zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß JA¢£ÀAvÉ £ÁªÀÅ ªÀÄÄAeÁ£É ¹.¹. PÁåªÉÄÃgÁ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjÃQë¹zÁUÀ w½zÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt vÀªÀÄä ¨ÁåAPï £À J.n.JªÀiï.£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2013 PÀ®ªÀÄ: 457,380,511 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ¢ :- 09-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÀÄ:§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UËgÀ¥Àà ªÀ:35 eÁ:ºÀjd£À G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà±Á¥ïÖ£À°è ¨É¼ÀV£À qÀÆånUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀƪÉÄïÉäöʤAzÀ PÉÃeï£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà PÀĹzÀÄ ©zÁÝUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀnÖ PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ DzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ²æäAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀ:31 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:¹zÀÝgÀÆqÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

 
 

                   §Ä¢D¥ÁqÀ UÁæªÀÄzÀ  ¸ÁªÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄä¥Àà 52 ªÀµÀð ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ CazÀæ UÁæªÀÄzÀ £ÉAlªÀÄ¥Áqï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV CwÃAiÀiÁV ºÉAqÀ ¸ÉªÀ£É ªÀiÁr C¸ÀܪÀ¸ÀܪÁV vÀªÀÄä UÁæªÀÄ §Ä¢ð¥ÁqÀUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ªÀÄ®VzÀªÀ£À£ÀÄß, vÀ£Àß ºÉAqÀw E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £À°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 09-01-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 2315 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÁªÁgÉ¥Àà ¤UÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁj CUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA:01/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. DrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2013 gÀAzÀÄ  30,600/-¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  135/-- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 10/01/2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-01-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.02/2013, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À«vÁ UÀAqÀ GzÀݪÀ ©gÁzÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À/PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ GzÀݪÀ ©gÁzÀgÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀgÀxÀgÁªï ©gÁzÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ±ÉnÖ gÀªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ ªÀÄÄAeÁ£É 06:00 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°èUÉ OµÀzsÀ ¹A¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃVzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrvÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁr CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀÄ°èUÉ ºÉÆÃrAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À VÃqÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VzÁUÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæxÀªÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑãÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 08-01-2013 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ GzÀݪÀ ©gÁzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjgÀªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013, PÀ®A 447, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/01/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà @ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á:ºÀÄtf (PÉ) ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà E§âgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢UÀ¼ÁzÀ DgÉÆæ ªÉÊfãÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ, PÉʯÁ¸À ºÁUÀÄ DPÁ±À J®ègÀÆ ¸Á:ºÀÄtf (PÉ) vÁ:¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr KPÉ ºÉÆ®UÀ½AzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ©qÀÄwÛ®è CAvÀ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2013, PÀ®A 341, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/01/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʯÁ¸À vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á:ºÀÄtf (PÉ) ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀgÀ vÀªÀÄä DPÁ±ÀgÀªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ©gÁzÀgÀ, ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄtf (PÉ) C°èUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ AiÀiÁgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ F ¥ÉÊ¥À-¯ÉÊ£À £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ MAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.08/2013, PÀ®A 323, 498 (J), 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/01/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «¯Á¸ÀgÁªÀ UÉÆÃR¯É, ¸Á: PÉ.E.©. ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨sÁ°Ì, EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ DªÀgÀtzÀ°è ¤AwzÁUÀ C°èUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ 1) «¯Á¸À vÀAzÉ ¥ÀÄAzÀ°PÀgÁªÀ UÉÆÃR¯É, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ºÉÆ°AiÀiÁ G: ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀzsÀå PÉ.E. ©. ªÀ¸Àw UÀæºÀ ¨sÁ°Ì 2) ¨Á°PÁ ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¤lÄÖgÀ (©) EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ »AzÉ PÉÆlÖ 20/11/2012 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ »A¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀgÀÄ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¥Àà¢zÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÁAiÀÄĸÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «¯Á¸ÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2013, PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀıÉÃnÖ ©gÀPÀÆgÉ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ M§â¼É ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¹PÁÌ ¥ÀmÉÖ ªÀiÁvÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä PÀÄAlħzÀjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.01/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-01-2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ªÀiÁzÀuÁÚ ºÀ¼Éî, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV, ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §¸ï £ÀA.PÉJ-38/J¥sï-541 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀÅß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »wvÀ vÀ¦à, £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ qÀQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A©AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ß£À°è vÀgÀazÀUÁAiÀÄ JqÀ ¨sÀÄd JqÀ ªÉƼÀPÉÊ, ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.06/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ gÀrØ vÀAzÉ £ÁUÁgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ªÀĺÀrAiÀÄ°è ®QëöäPÁAvÀ EªÀgÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÀVzÀÄÝ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 05-01-2013 gÀAzÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 09-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ®QëöäPÁAvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ®QëöäPÁAvÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è 4000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 5 UÁæA §AUÁgÀ C.Q 12000=00 gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß EvÀÄÛ CzÀgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.08/2013, PÀ®A 279, 338 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. :-
¢£ÁAPÀ 09/01/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: C±ÉÆÃPÀ ºÀ®§UÉð, 43 ªÀµÀð, Qæ²ÑAiÀÄ£À, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü UÀAd r¹¹ ¨ÁåAPÀ §½ EgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-567 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-04/qÀ§Æè-8621 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀ PÉÊUÉ, EvÀgÀ PÀqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Àé®à ¤AvÀAvÉ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉPÀAl vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ ¸ÀzsÀå CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiïJZï-24/qÀ§Äè-7125 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆà ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀÄðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À ¥ÉʯÁé£À, eÁ: ªÀÄĹèA, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á; ¸ÀvÁégÀ (J¦) EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA.J¦-28/n¹-4596 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw gÉõÀªÀiÁ, ªÀÄUÀ C¯ÁÛ¨ï, ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ G¸Áä£ï vÀAzÉ EªÀÄäªÀĸÁ§, JªÀiï.r ¸ÁfÃzÀ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ºÁUÀÆ DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ JªÀiï.r DAiÀÄĨï vÀAzÉ ¨Á§ÄµÁ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀvÁégÀ (J¦) J®ègÀÆ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ JwÛ£À §ArUÉ rüQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀ®èPÉÌ ºÁUÀÆ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀAqÀw gÉñÀªÀiÁ EªÀjUÉ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, C¯ÁÛ¨ï vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¸Áä£À vÀAzÉ EªÀÄäªÀĸÁ§¤UÉ ¨Á¬ÄUÉ, JqÀPÀtÂÚUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ZÁ®PÀ DAiÀÄĨÁ¤UÉ UÀ®èPÉÌ, §®UÀqÉ UÀAl® ªÉÄÃ¯É PÉÆÃAiÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁfÃzï vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ EvÀ¤UÉ §®¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®vÀÄn ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


   

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMESಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 09/01/2013 ರಂದು ಸನಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಪಾಧಿತನ ಧಾನಯ್ಯ ತಂದೆ ರಾಮನಯ್ಯ ಚಿರಕುರಿ ಸಾ:ಸಿಂಗಪೇಠ [ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ] ಇತನು ತೆಲಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಮಸನಮ್ಮ ಗಂಡ ವೆಂಕಯ್ಯ ಧೋಬಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಸನಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಂ ಎನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು,ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಅವಳ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಸಂಶ ಬರುತ್ತಿರುವದ್ದರಿಂದ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು.ದಿನಾಂಕ:09//01/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರ್ ಎಂ ಎನ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಡವೆಂದಿದಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಸನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಊರ ಹತ್ತಿರ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವಳ ನಡತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ದೊಡ್ಡದ್ದಾದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ 8-9 ಭಾರಿ ಹೊಡೆದು ಜಜ್ಜಿದ್ದರಿಂದ ಮುಖದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಡೆದು ಮೌಂಸ್ ಖಂಡ ಹೊರಬಂದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಚಿರಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಖುದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಸನಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ  ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿತನು ತೋರಿಸಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ವಿಷಯ ನಿಜವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ;10/01/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 00-30  ಎ ಎಂ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಪಾಧಿತ ಧಾನಯ್ಯ ತಂದೆ ರಾಮನಯ್ಯ ಚಿರುಕುರಿ ಇತನ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೇ ಯಾಗಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ  ನಂ:07/2013 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ಸಂದೀಪ ರಾವಸಾಹೇಬ ಸಿತೋಲೆ ವಯ|| 35, || ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ, ಸಾ|| ಶ್ರೀಶಾಂತ ಮಾಲ್, ಪಿಂಪೇಲೈನ ರೋಡ ಸವೇಡಿ ಅಹ್ಮದನಗರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ) ರವರು ನಮ್ಮ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಶಾಖೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ ದಿನಾಂಕ:09/01/2013 ರಂದು 09-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರುದಿನಾಂಕ:08/01/2013 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆಯಿಂದದಿ:09/01/2013ರಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಲಾಕರದಲ್ಲಿಟ್ಟ ನಗದು ಹಣ ರೂ.56,61,341/- ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:03/2013 ಕಲಂ: 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.