Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 6, 2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-08-2009
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/08/2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ 42 ªÀµÀð eÁ B °AUÁAiÀÄvÀ G B ªÁå¥ÁgÀ ¸Á B ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ B 04-05/08/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÀUÀzÀÄ ºÀt 16000/- ºÁUÀÄ UÉÆ®Ø ¥sÁèöåPÀ ¹ÃUÀgÉÃl ¥ÀÄr ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀ ZÀAzï ¥ÀÄrUÀ¼ÀÄ CA.Q. 8400/- ¨ÉïɪÀżÀîzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 24,400/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 121 PÀ£ÁðlPÀ ²PÀët PÁAiÉÄÝ 1983 :-
¢£ÁAPÀ; 05-08-09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀÆgÀ PÁ¯Éd ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è £À¹ðAUÀ ¥ÀjÃPÉë UÉÆøÀÌgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀjPÉëAiÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj £ÀÆgÀ PÁ¯ÉfUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆmÁÖUÀ C°è PÀAqÀÄ §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ, «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ, ¥ÀjÃPÁë CPÀæªÀÄ, zÀĪÀåðªÀºÁgÀUÀ¼À°è ¨sÁVªÀiÁrgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, »ÃVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä aÃ¥sï ¸ÀÄ¥ÀjAmÉAqÉAmï JPÁì«Ä£ÉµÀ£ï ¸ÉAlgï PÁ¯ÉÃeï ©ÃzÀgÀ & C§¸ÁgÀªÀðgÀ EªÀgÀÄ «¥sÀ®gÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæzÀ®èzÀÄÝ, ¥ÀjÃPÉë zÀĪÀåªÀºÁgÀPÉÌ PÉÆqÀ PÁtzÀAvÉ EgÀÄvÁÛgÉ, F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjÃPÁë CªÀåªÀºÁgÀ ¥ÀjÃPÁë CPÀæªÀÄPÉÌ zÀĵÉÖçÃögÀuÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ ºÁ¼ÁUÀĪÀzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß ªÀAa¹zÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ j¥ÉÆÃðl EzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀwÛ¹¯ÁVzÉ, F »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÁë CPÀæªÀÄ, ¥ÀjÃPÁëzÀĪÀåðªÀºÁgÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀ (¸ÉÊPÀëtÂPÉ) ªÀAZÀ£É ¥ÀĸÀ¯ÁªÀuÉ zÀĵÉÖçÃgÀuÉ F DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É F ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 193/09 PÀ®A 143,147,324,354,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹
¢£ÁAPÀ 05/08/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ²ªÁ£ÀAzÁ ºÁUÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ¯ÁªÀw , ±ÉÆèsÁ EªÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ©üêÀÄuÁÚ PÀÄqÀvÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ©üêÀÄuÁÚ PÀÄqÀvÉ EªÀgÀ D¼ÀĪÀÄUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd UÉÆÃzsÉ EvÀ£ÀÄ ±ÉÆèsÁ EªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ® PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ £ÁªÀÅ agÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DgÉÆæ ²ªÀgÁd UÉÆÃzsÉ EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ FUÀ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ £ÉÆÃr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ §rUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤ÃªÀÅ E°èAzÀ ºÉÆÃzÀgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄäUÉ E®èAiÉÄà RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉüÀPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀîÀ¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå85/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A279,338, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 5/809 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt wæ¥ÀägÁAvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄAzÀgÀA ¥sÉÊ£Á£Àì ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ CdgÀ vÀAzÉ Cfd«ÄAiÀiÁ ¸Á/ wæ¥ÀægÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉƺÉÆÃAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J339 JZÀ 4635 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ ¤ÃzsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ J£À F PÉ E DgÀ n ¹ §¸À £ÀA PÉ J 34-4854 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CdUÀgÀÄPÀvɬÄÃAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀavÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÀÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/09 gÀ PÀ®A 279,338 L¦¹.dÆvÉ 187 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 05-08-09 gÀAzÀÄ 19:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.32/«. 2693 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¯Á®UÉÃj PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üÃ±ï ªÁå¥ÁgÀ CAUÀr ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è §gÀÄwÛzÀÝAvÉ JzÀÄj¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ UÉ rQÌ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ zÁ°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ

¢£ÁAPÀ 04/08/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.45 J.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀë £ÀA PÉ-36-6007 £ÉßÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ eÉêÀVð PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ©Ã UÀÄr PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ-29 PÀÆå-9604 £ÉßzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è §®UÀqÉ ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæöåPÀëUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄ ºÀuÉUÉ,JqÀUÁ°UÉ §®UÁ®,§®UÉÊUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨ÉºÀĸÀ DVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯Áf PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ¸ÉjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ E¯Ád ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ:04/08/09 gÀAzÀÄ 11.30 J.JªÀiï UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ zÁ°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁu

¢£ÁAPÀ 2/08/09 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ avÁÛ¥sÀÆgÀzÀ CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃj AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è 2 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ


 

UÀÄ£Éß. £ÀA. 157/2009 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À:

1) ¸Á§tÚ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ zÀÄUÀ£ÀÆgÀ

2) ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ zÀÄUÀ£ÀÆgÀ

3) ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ zÀÄUÀ£ÀÆgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ ¸ÉÖñÀ£À vÁAqÁ avÁÛ¥ÀÆgÀ


 

UÀÄ£Éß. £ÀA 156/2009 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À:

1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸Á§tÚ JªÉÄä£ÀߪÀgÀ ¸Á|| ¨sÀAPÀ®UÁ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ w£À¨sÉÆà ¸Á| ¨sÀAPÀ®UÁ

3) ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzsÀæ SÁ¸À¯ÉÃgÀ ¸Á|| ©üêÀÄ£À½î

4) ºÀtªÉÄñÀ vÀAzÉ fêÀ£ÀgÁªÀÄ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| gÁªÀÄwÃxÀð 5) °AUÁgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀgÉrØ §£ÀUÁgÀ ¸Á| ©üêÀÄ£À½èà 6) ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAiÀÄå PÀ¯Á® ¸Á|| ©üêÀÄ£À½î


 

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ

¢£ÁAPÀ:05-8-2009gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æ. EgÀ±ÁzÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sï ¯ÉPÀÑgÀgï ¥sÀgÁ£Á PÁ¯ÉÃd UÀÄ®§UÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢:16-7-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁ¯ÉÃd¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä 1) vÀªÀĹïï, vÁ¬Ä 2) £ÀdªÀiÁ, vÀAzÉ 3) £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ 4) SÁ°ÃzÀ ªÀÄįÁè EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ý ¨sÉÆøÀrPÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, CªÀ½UÉ ¸ÀvÁ¬Ä¹zÀgÉ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, £À£ÀUÉ ¨É¼ÀUÁAªÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:29/09, PÀ®A:498(J) L¦¹ PÉù£À°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÝjAzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÀ £ÀªÀÄÆzÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:71/09, PÀ®A:341,323,504,506, ¸ÀA:34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ

¢£ÁAPÀ 05-08-2009 gÀAzÀÄ ¦.JªÀiï PÉÌ ¨ÉlÖzÀ½î vÁAqÁzÀ ¤Ãj£À £À°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÉÆ¸É ¤Ã¯Á¨Á¬Ä ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ°¨Á¬Ä EªÀj§âgÀÆ ¤Ã¯Á¨Á¬Ä AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÁÝUÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ D¥Á¢vÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÉƸÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÁ°¤AzÀ ºÉÆzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹¹zÀ §UÉÎ ¦ügÁå¢ü ¦üüAiÀiÁð¢ü ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À

²æà ªÀÄw »j¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀAUÁå£ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| ¨ÉlÖzÀ½î, DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ : ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©PÁå gÁoÉÆÃqÀ ¸ÀA 6 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ¨ÉlÖzÀ½î.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2009, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-08-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Àà @ «ÃgɱÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀÄAPÀzÀ ¸Á: PÉÆmÉßÃPÀ¯ï vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/nJ-2098 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/1585 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ«£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉÆmÉßPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ J.¦.JA.¹. ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «gÉÃ±ï ºÀjd£À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ªÀiÁgÀÄw N«Äß ZÉ¹ì £ÀA: 1126672 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÁ夣À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, mÁæPÀÖgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ »A¢£À §® ¨sÁUÀPÉÌ ªÁ夣À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ, M¼À¥ÉlÄÖ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÁå£ï ZÁ®PÀ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦.PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¦.¹ 388 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.08.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï.63 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÀzÀæAiÀÄå PÉÆý ¥ÁgÀA ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35 J¸ï. 1793 ¸ÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁV PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¹ÌÃqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉêÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÁèªÀ¢ÝUÉÃj ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄîÌAqÀAvÉ ºÉZï.¹. 18 ¥Àæ¨sÀÄgÁeï PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀA¨sÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀ£ÀUÉÃj 38 ªÀµÀð ¸Á: EmÁß¼À §¸ï £ÀA : PÉ.J-37 J¥sï-249 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 12 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÁå£ÀzÉêï vÀAzÉ ZÀAUïzÉÃªï ªÁPÀ¼É ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-17 n-2295 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA : PÉ.J-37 J¥sï-249 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼À«£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® d¦Û ¥ÀæPÀgÀt

4] ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/09 PÀ®A: 41 (1)(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ ¸À»vÀ 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-15 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0300 UÀAmÉUÉ UÁ¼ÉªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 10 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ [1] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà [2] zÀAqÉ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà [3] UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƸÀ-PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ, UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37 ºÉZï.-556 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.