Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 21, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

-  ದಿನಾಂಕ 21-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-45 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳದಿಂದ 1) ಮಹಿಂದ್ರಾ 275 ಡಿ.ಐ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ ಆರ್.ಎಲ್.ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ-02262 ಹಾಗೂ ನಂಬರ ಇರಲಾದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ  ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ  ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. 2) ಮಹಿಂದ್ರಾ 475 ಡಿ.ಐ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ ಝಡ್.ಜೆ.ಬಿ.ಜಿ.01639 ಹಾಗೂ ನಂಬರ ಇರಲಾದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ  ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ  ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಂದ್ರಾ 275 ಡಿ.ಐ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ ಆರ್.ಎಲ್.ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ-02262 ಹಾಗೂ ನಂಬರ ಇರಲಾದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ   ಮಹಿಂದ್ರಾ 475 ಡಿ.ಐ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ ಝಡ್.ಜೆ.ಬಿ.ಜಿ.01639 ಹಾಗೂ ನಂಬರ ಇರಲಾದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ  ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿರುವ ಉಸುಕನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಂದ್ರಾ 275 ಡಿ.ಐ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ ಆರ್.ಎಲ್.ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ-02262 ಹಾಗೂ ನಂಬರ ಇರಲಾದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ   ಮಹಿಂದ್ರಾ 475 ಡಿ.ಐ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ. ಝಡ್.ಜೆ.ಬಿ.ಜಿ.01639 ಹಾಗೂ ನಂಬರ ಇರಲಾದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಸುಕು ತುಂಬಿದವುಗಳನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 2 ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಹಾಗೂ ಉಸುಕು ತುಂಬಿದ ಎರಡು ಟ್ರಾಲಿಗಳನ್ನು ಪಂಚನಾಮಾದೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಪಡಿಸದ್ದು, ಸದ್ರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2014  U/S. 43  KARNATAKA MINOR MINERAL  CONSISTENT RULE 1994,  &   379 I P C ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿ: 21-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 00.15 ಗಂಟೆಯಿಂದ 0100 ಗಂಟೆಯವರಗೆ  ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚು ಬುಡ್ಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  1)ಬಂದೇನವಾಜ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಅಲಿ, ವಯಾ:32 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉ: ಹೆಚ್.ಜಿ.ಎಂ ನೌಕರ 2) ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಂದೆ ನಬೀಸಾಬ, ವಯಾ:39 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ3)ಪೌಡೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುದುಕಪ್ಪ ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಉಪ್ಪಾರ,ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ4) ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಲಾಲ ಅಹ್ಮದ್, ವಯಾ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ5)ಹುಸೇನಬಾಷ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ, ವಯಾ:40 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉ: ಹೋಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ6) ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪ ವಯಾ: 46 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕೊರವರ,ಉ: ಕುಲಕಸುಬು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ-ಬಹಾರ ಎಂಬ ನಸೀಬದ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 6,500/- ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2015 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 20-01-2015 ರಂದು 4-15  ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರಿಗೆ ) PÀȵÀÚAiÀÄå vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 50ªÀµÀð, zÁ¸ÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀPÉ®¸À ¸ÁB UÉÆÃgɨÁ¼À FvÀ£ÀÄ ಗೊರೇಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಇರುವ ತನ್ನ ಪಂಚರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇಟ್ಟ 1) 90 ಎಂ.ಎಲ್. ನ 74 ಓರಿಜನಲ್ ಚಾಯೀಸ್ ಡಿಲಕ್ಸ ವಿಸ್ಕಿ 2) 90 ಎಂ.ಎಲ್.ನ 32 ಓಲ್ಡ ಟಾವರೀನ್  ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟಲಿ ಅ.ಕಿ. ರೂ. 1089-60 ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.2876-70 ಗಳು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವುಳನ್ನು ಪಿ.ಐ. ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ. ರಾಯಚೂರು ರವರು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿ ನಂ.2  ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಶ್ರೀಪುರಂಜಂಕ್ಷನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೈನ್ಸ ಶಾಪಿನಗುಮಾಸ್ತಸಾಃ     ಯಲಭುರ್ತಿ ತಾಃ ಕುಷ್ಟಗಿ ಈತನಿಂದ ಖರೀದ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ರಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2015 PÀ®A. 32, 34, 38 (J)  sPÉ.E DPïÖ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
        ದಿನಾಂಕ 20-01-2015 ರಂದು 4-00 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರಿಗೆ ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 38ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¥ÀAZÀgÀ CAUÀr ¸ÁB    UÉÆÃgɨÁ¼À FvÀ£ÀÄ  ಗೊರೇಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಸದ್ರಿಯವನನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು, ಆತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದುಹಣ, ಮಟಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಪಾಟನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇಟ್ಟ 90 ಎಂ.ಎಲ್. ನ 95 ಓರಿಜನಲ್ ಚಾಯೀಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಸಾಚೀಟಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇಟ್ಟಾಗ ಪಿ.ಐ. ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ. ರಾಯಚೂರು ರವರು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ತಾನು ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ಕುರುಬರು ನರಸಪ್ಪ ಸಾಃ ಗೊರೇಬಾಳ FvÀನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿ ನಂ.3 ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಶ್ರೀಪುರಂಜಂಕ್ಷನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೈನ್ಸ ಶಾಪಿನ ಗುಮಾಸ್ತ ಸಾಃ     ಯಲಭುರ್ತಿ ತಾಃ ಕುಷ್ಟಗಿ ಈತನಿಂದ ಖರೀದ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ರಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:19/2015 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPÀÖ 32, 34, 38 (J)  sPÉ.E DPïÖ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ  C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಶ್ರೀ.ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಗಬ್ಬೂರು, 40 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಮಾದಿಗ,  ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ;-ದುಮತಿ, ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು. ಮೋ.ನಂ.9740057991 FvÀ¤UÉ 5-ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಶರಣಮ್ಮ ವಯಾ 19 ವರ್ಷ, ಈಕೆಯು ಪಿಯುಸಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕೆಳಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಶರಣಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಶಾಮ್ಯೂವಲ ಸಾ:-ಜಾನೇಕಲ್ ತಾ;-ಮಾನ್ವಿ ಈತನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಕನ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಕೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲಾ.ದಿನಾಂಕ;-19/01/2015 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಲದ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಶರಣಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ಶರಣಪ್ಪ ಈತನು ಏಕಾಏಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಇಚ್ಚೆಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಆತನ ತಂದೆ ಶಾಮ್ಯೂವಲ, ಅಣ್ಣ ಏಶಪ್ಪ, ತಾಯಿ ದೇವಮ್ಮ ಇವರುಗಳು ಕಾರಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಸದರಿ 4-ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ದಿನಾಂಕ;-20/01/2015 ರಂದು §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 02/2015.ಕಲಂ,366,109 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 20-01-2015  gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ©, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ:  J¸ï. ¹ [ZÀ®ÄªÁ¢] G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ  f¯ÁèzÀåPÀë qÁ: ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï AiÀÄĪÀ ¸Éãɠ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸Á: ºÀ¼Éà D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  ªÉÆ, 9916386606 EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁr¹zÀ  ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ  CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:20-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉQÌAvÀ »A¢£À CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆj£À ZÀAzÀæ§AqÁ gÀ¸ÉÛ ºÀ¼Éà D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è CAzÁdÄ 60-70 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå EzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄvÁÛ MAzÉà PÀqÉ PÀĽwgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ AiÀiÁgÀzÀgÀÆ Hl PÉÆlÖgÉ ¸Àé®à w£ÀÄߪÀÅzÀÄ, ©¸ÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀiÁvÁr¹zÀgÀÆ ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀ°¯Áè AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.  
¢£ÁAPÀ 20-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ºÀ¼Éà D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¥ÀAZÀgï ±Á¥ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60-70 ªÀµÀð ªÀAiÀĹìAiÀÄ£ÀªÀ¤zÀÄÝ, AiÀiÁgÀÆ J°èAiÀĪÀ£ÀÄ JA§ÄªÀ §UÉÎ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è F §UÉΠ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV vÀªÀÄä°è «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀĪÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 01/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt zÀ ªÀiÁ»w:-

                ದಿನಾಂಕ 16-01-2015 ರಂದು 11-00 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಜೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಪುಟಾಣಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ C§Äݯï gÀeÁPÀ vÀAzÉ PÁ²A¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 04 E-589 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ 04 ಇ 589 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಶರೀಫ್ ನನ್ನು ಕೂಡಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ಕಡೆಗೆ  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು  ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ JA.J ¸ÉÆúÉïï vÀAzÉ JA.r CSÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA «zÁåyð ¸Á: vÀºÀ¹Ã¯ï PÁémÁæ¸ï PÁgÀlV 9620772194 FvÀ£À  ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ 37 ಎಕ್ಷ್ 4849 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶರೋಪ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಸಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2015 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹.   CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21..01.2015 gÀAzÀÄ 63 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12000-/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BALLARI DIST PRESS NOTE AS ON 21-01-2015

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಲಯ
                                        ಬಳ್ಳಾರಿದಿನಾಂಕ: 21-01-2015

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

1)            ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಸರಹದ್ದಿನ ಎತ್ತಿನ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಾಯ.
 
         ದಿನಾಂಕ 21/01/2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋದಮ್ಮಗಂಡ ರಾಂಪುರ ಬಸವರಾಜ : 30 ವರ್ಷವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗಕೂಲಿ ಕೆಲಸವಾಸ: 2 ನೇ ವಾರ್ಡ್ಮ್ಯಾಗಳಗೇರಿ,ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆತನ್ನ ಗಂಡ ರಾಂಪುರ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆಲೇಟ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ : 35 ವರ್ಷವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗಕೂಲಿ ಕೆಲಸವಾಸಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಇವರು ತಮ್ಮಗ್ರಾಮದ ಗೊರ್ಲ ಅಂಜಿನೇಯನ ಮಗಳು ಜಯಮ್ಮಳ ಜೊತೆ ಆಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ದ್ವೇಷದಿಂದದಿನಾಂಕ 20/01/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊರ್ಲ ಅಂಜಿನೇಯಗೊರ್ಲ ಅಂಜಿನೇಯನ ಮಗ ಗೊರ್ಲಬಸಯ್ಯಗೊರ್ಲ ಬಸವರಾಜಗೊರ್ಲ ಬಸವರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಜಯಮ್ಮ ರವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತನಾಡದೇ ಏಕಾಏಕಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಜಯಮ್ಮಳ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ತನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜಖಂ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

                                                ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್,   
                                                                                                                               ಬಳ್ಳಾರಿ.                                                                                                                 
ಇವರಿಗೆ,      
ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ


ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮಹಮ್ಮದ್ ಗಯಾಸ್.ಎಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9845484100 ಹಾಗು                           ಜಿಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂಹೆಚ್.ಸಿ-175, ಮೋಬೈಲ್ ಸಂ: 9448202005 ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿನಂತಿ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-01-2015 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-01-2015

ºÉÆPÁæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2015, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 18-01-2015 ರಂದು ಆರೋಪಿತರಾದ ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಗಂಡ ಸಾ: ಏರಕಪಲ್ಲಿ, ಸದ್ಯ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 4 ಜನರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಎ-05/ಕೆಜೆ-5344 ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ದಿ.ಸಚೀನ ಸಜ್ಜನ ಸಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ತವರು ಮನೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಂದೆಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಬೈದು, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರನ್ನು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಗ್ರಾಂ. ಚಿನ್ನದ ಸರ ತಮ್ದೇ ಎಂದು ತೇಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 20-01-2015 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2015, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20-01-2015 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀltÚzÀ°è PÀÄA¨ÁgÀ ¥Á½AiÀÄ NtÂAiÀÄ ¥ÀzÀªÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«Ä¥À ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªÀ U˽, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: U˽, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ ¥Á½, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¨ÉæÃqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-56/n-0288, mÁæ° £ÀA. PÉJ-56/n-0289 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2015, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-01-2015 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÁ¼ÀzÀ 1) CAPÀıÀÀ vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, 2) ¸Àa£À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, E§âgÀÄ eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: Q¸Á£À £ÁAiÀÄPÀ vÀqÉƼÀ vÁAqÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä »gÉƺÉÆÃAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-56/E-9194 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ §AUÀ¯Á PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-56/888 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÉÃR PÀ°ÃªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃR£ÀÆgÀ ªÉÆúÀäzÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĢãÁ PÁ¯ÉÆä, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉà ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CAPÀıÀ ºÁUÀÆ ¸ÀaãÀ gÀªÀjUÉ rQ̪ÀiÁr ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀgÀt vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆqÀ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: Q¸Á£À £ÁAiÀÄPÀ vÀqÉÆüÀ vÁAqÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2015, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 19-01-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2100 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುಕುಮಾರಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ ಕಾಂಬಳೆ, ಸಾ: ಬೋರುಳ, ಸದ್ಯ: ಹೊರಂಡಿ, ರವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಶಿವಣಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಬರಲು ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ವಾಪಸ ಬಂದು ಪಂಡು ಗಾಯಕವಾಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ ನೋಡಿ 2200 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ: ಹೊರಂಡಿ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದಿ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋದನು, ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ  ಸಾಮಾನುಗಳೇಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ ನಗದು ಹಣ  10,000/- ರೂ ಹಾಗೂ 6 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಝುಮಕಾ ಜೊತೆ ಬೆಂಡೋಲಿ ಅ.ಕಿ 15,000/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 25,000/- ರೂ ದಷ್ಟು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 20-01-2015 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  
Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
1)      ¢£ÁAPÀ 20/12/2014 gÀAzÀÄ 6 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ  DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ  vÀ£Àß UÀAqÀ qÉʪÉǸÀð PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆlÄÖ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ

2) ¢£ÁAPÀ 20/1/2015 gÀAzÀÄ 12 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁtÄUÀ¼À CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁWÀ §AzÀ VgÁQUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß ¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁtÄ CAUÀrUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV   ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ F jÃw ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj C¯Áè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ±Á«UÉ ªÀIJ£À¢AzÀ ¦gÁå¢ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ                  

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:20/01/2015gÀAzÀÄ CªÀiÁªÀ¸Éå EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨É¼ÀUÉÎ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J 33 n 9892 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ ±ÀgÀt¥Àà, ±ÀgÀt¥Àà£À CwÛUÉAiÀiÁzÀ UÀzÉݪÀÄä UÀAqÀ ¸Á¬Ä§tÚ UÀÄAqÀPÀ£Á¼À, ªÀAiÀÄ:30ªÀµÀð ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÁ½AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:10ªÀµÀð, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ:6ªÀµÀðgÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JtÂÚªÀqÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ PÉ.©.eÉ.J£ï.J¯ï. ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, J®ègÀÄ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï£À°è PÀĽwzÀÄÝ, ¦gÁå¢ »AzÀÄUÀqÉ mÉæîgï£À°è ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ£Á¯ï M¼ÀUÀqÉ E½AiÀÄ®Ä ªÀiÁrgÀĪÀ E½eÁj£À°è mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß E½¸ÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ E½¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PÉ£Á¯ï ¤Ãj£À°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©¼ÀÄwÛzÀÝAvÉ vÀPÀët ¦gÁå¢ mÉæîgï¢AzÀ PɼÀUÀqÉ fVzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöåPÀÖgï ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃVzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÄ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ UÀzÉݪÀÄä, PÁ½AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀÄvÀÛ vÉîÄvÁÛ ¤Ãj£À°è ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. DUÀ ¦gÁå¢ UÁ§jUÉÆAqÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ C°è¬Ä d£ÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ EgÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ JtÂÚªÀqÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ w½¹ PÉ£Á¯ï UÀÄAl ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀªÀgÀÄ PÁt°®è CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ±ÀgÀt¥Àà, UÀzÉݪÀÄä, PÁ½AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀĪÀgÉUÉ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀ ±ÀgÀt¥Àà, UÀzÉݪÀÄä, PÁ½AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÉà EzÀÝjAzÀ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ
¸ÀzÀj ¥Ánðd£ÀgÀÄ gÁeÁ¥ÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr zsÀªÀÄðtÚUËqÀ EªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉPÉÆlÄÖ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/01/2015 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ºÉZï.¹ 119 gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV zÁªÉ £ÀA: 68/2014 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄvÀÆÛmï ¥sÉÊ£Á£ÀìzÀ°è F ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁå£ÉÃdgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ J¸ï.J¯ï. C¤Ã® zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸Áé«ÄzÁ¸ï DgÀÆ£ï ®ÆxÀgï ªÀ|| 33 ¸Á|| J.Dgï. ªÀÄÆwð PÀA¥ËAqï ªÀÄ£É £ÀA 37/19 UÀuÉñÀ mÉA¥À¯ï ¹ÖçÃmï , gÉÃrAiÉÆà ¥ÁPÀ𠧼Áîj EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/06/2011 jAzÀ 30/01/2014 gÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄÄvÉÆÛÃmï ¥sÉÊ£Á£Àì ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è  £ÀPÀ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ElÄÖ £ÀPÀ° ¯ÉÆãï CPËAlì vÉgÉzÀÄ 8,40,900-00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2015 PÀ®A 403,406,420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ 20/01/2015 gÀAzÀÄ 09-15 ¦ JA PÉÌ  CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ºÁ¢ªÀĤ ¸Á|| CUÀwÃxÀð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ  ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ  £Á£ÀÄ UËAr PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ EzÀÄÝ ºÁUÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ EzÀÄÝ G¥ÀfêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ £ÁªÀÅ £Á®ÄÌ d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ £Á£ÀÄ »jAiÀĪÀ£ÁVzÀÄÝ, 2£ÉÃAiÀĪÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð EzÀÄÝ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. £ÀªÀÄUÉ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÉAzÀÄ 10 wAUÀ¼À »AzÉ 1 ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹®égÀ PÀ®gï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 33 PÀÆå 8276 £ÉÃzÀÄÝ ¸À«ð¹AUï ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/01/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ£ÀÄ £ÀªÀÄä HgÁzÀ CUÀwÃxÀð¢AzÀ PÉA¨sÁ«UÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ 07.30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ£ÀÄ PÉA¨sÁ«¬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆägÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ ¸ÀAeÉ  07.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ, vÁ¬Ä ºÁUÀÆ vÀªÀÄäA¢gÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CUÀwÃxÀð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®è£ÀUËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 33 PÀÆå 8276 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ §AzÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ ©æeïUÉ ºÀwÛPÉÆArzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄĽî£À VqÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ DAiÀÄvÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀQ£À ªÉÄ®Q£À ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV §rzÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ºÁUÀÆ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ vÀ£Àß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt vÁªÀÅ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉý UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨Á« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2015 PÀ®A 279. 304 (J) L ¦ ¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.