Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 4, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 04/03/2010

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A 147, 148, 341, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 03/03/2010 gÀAzÀÄ 1850 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀÄgɱÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ UágÀA¥À½î ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀ𠧸ïì ZÁ®PÀ ¸Á/¹AzÀ§AzÀV .gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA PÉ.K 38 J¥ï 594 £ÉzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÉAiÀÄ 7-8 d£ÀgÀÄ §¹ìUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §¹ì£À UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 9000/gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À £ÀµÀÖ ªÀiÁr ¨Áån¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 37/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 03/03/2010 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀiÁ¯Á¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 07 ªÀµÀð EªÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÁdjzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ Q±À£À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆgÀ vÁAqÁ. gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ §¸ï £ÀA:PÉ.J38J¥sï.594 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 324, 47, 54,eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 03/03/2010 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±ÉªÀÄä UÀAqÀ UÁå£ÀƨsÁ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G PÉÆ°PÉ®¸ï eÁåw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ) gÀªÀgÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀĸÀ¨É DPÀrAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ DuÁÚ vÀªÀääA¢gÀ ¥ÉÊQAiÀĪÀgÁzÀ 1) d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ ©gÁzÀgÀ 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ ©gÁzÀgï gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ PÀĸÀÄ¨É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹ¢Ýj FUÀ PÀĸÀÄ¨É EzÉ w£ÀÄßwÛªÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉPÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆýî CAvÀ DAzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CAzÁUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄÝ J¼ÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ UÁf£À §¼ÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ UÁf£À ZÀÆgÀÄUÀ½AzÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DUÀ 2£Éà DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ »rzÀÄÝ ºÁQæ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ D°èAiÉÄà EzÀÝ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ° vÁjæ CAvÀ PÉÆqÀ° vÀgÀ®Ä ºÀÆzÁUÀ 1£É DgÉÆæü EvÀ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ©nÖgÀÄvÁ£É »ÃUÁV ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß PÉÊ»rzÀÄÝ J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 504, 323, 324, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 02-03-2010 gÀAzÀÄ 2340 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀÖvÉæAiÀÄ°è JªÀiïJ¯ï¹ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤rzÀÄÝ, ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 8-10 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸ÁfÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CfÃd, ªÀAiÀÄ: 25, G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á: UÉƯÉSÁ£Á CºÀäzÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀĺÀäzÀ R°Ã® «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀıÁPÀ, 2) JªÀiï.r ¸ÉÆúɯï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ R°Ã¯ï«ÄAiÀiÁå. 3)ªÀĺÀäzÀ ±ÀQïï vÀAzÉ JªÀiï.r R°Ã® «ÄAiÀiÁå, J®ègÀÆ ¸Á: £ÀÆSÁ£À vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢£À fæ£À°è EzÀÝ mÉ¥ÀjPÁqÀð zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀ mɦæÃPÁqÀð J°èzÉà CAvÀ PɽzÀPÉÌ zÀÄgÀ¹Û PÀÄjvÀÄ JªÀiïr R°Ã¯ï «ÄAiÀiÁå EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀPÉÌ zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EUÀ¯Éà §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ PɼÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ KzÉAiÀÄ°è PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PPÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ: 27/02/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆægÁzÀ zsÀ£Áf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ E¤ß§âgÀÄ ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á ªÀÄzÉå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:101 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ CzÉà PÁgÀtPÁÌV EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå JA.r. ±ÉÆúɮ vÀAzÉ C§ÄÝ® d§âgÀ 16 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 10 £Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ nªÀµÀ£ÀUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¥sÀ»ªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 02-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät mÉÆ¼É 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á: gÀAeÉÆüÀ SÉÃt EªÀgÀÄ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ZÀAzÀæuÁÚ gÀªÀgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆV QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, C°èAiÉÄà ¥ÉÃ¥ÀgÀ MzÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉêÀÄAvÀ vÀAzÉ £À¼À¥Àw 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: gÀAeÉÆüÀ SÉÃt EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ C¥ÁàgÁªï ¤Ã®ªÀÄ£À½î, 55 ªÀµÀð ¸Á²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á CVæPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-38 ºÉZï. 3484 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¤Ã®ªÀÄ£À½î, 45 ªÀµÀð ¸Á²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á CVæPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, §®UÀqÉ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ JzÉUÉ, §®ªÉƼÀPÉÊUÉ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁîVzÉ.
GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 02-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ªÀÄrØ £ÀA: 2 gÀ ªÀ¸ÀAvÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 1.ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀÄvÀÄÛ 2.¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ¸Á: ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀjAzÀ MlÄÖ 910 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÀÄÝ G½zÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÜgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ ²æà ºÀĸÉʤ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ mÉAUÀ½ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ªÀÄrØ £ÀA:2 gÀªÀgÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ªÉƺÀäzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á¨sÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ªÀÄrØ £ÀA;2 ±ÀºÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ  £À£Àß C½AiÀÄ£À ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆzÀ £À£ÀUÉ CqÀØ KPÉ §gÀÄwÛ ªÀÄUÀ£Éà CAzÀªÀ£Éà ¨ÉèÃr¤AzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw C«Ä£Á¨ÉÃUÀA ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½UÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ 03-03-2010 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: ªÀiÁªÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ºÁ.ªÀ eÉ.© PÁA¥ÉèÃA¸ï ©zÁÝ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä EªÀgÀ CPÀÌ EA¢gÁ¨Á¬ÄAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨sÁªÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä CPÀÌ EA¢gÁ¨Á¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 01-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ©qÀ¸À®Ä ºÉÆzÀ vÀ£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁªÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ£À vÀªÀÄä ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ E§âgÀÄ PÀÆqÁ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 02-03-2010 gÀAzÀÄ D®UÀÆqÀ UÁæªÀÄ »ÃgÉÆzÀAiÀiÁ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ²æà ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÉÆÃV ¸Á: D®UÀÆqÀ vÁ: f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ ¥Á®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è, CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀıÁå »ÃgÉÃPÀÄgÀħ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ D®UÀÆqÀ UÁæªÀÄ vÁ: f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ UÀd¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÀ§qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ ªÀiÁAUï ¸ÁB ªÀgÀ¤ºÁ¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä HgÀ°è ªÀÄĹèA ªÀĹâ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀmÉÖ PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄÆäj£À 1.²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ að 2.G¸Áä£ï ¥Àmɯï vÀAzÉ gÁeÁ ¥ÀmÉïï, 3.¨Á¨Á ¥Àmɯï vÀAzÉ gÁeÁ¥Àmɯï, 4.nÃ¥ÀÄ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ gÁeÁ ¥ÀmÉïï, 5.d«ÄÃgï vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ ¥ÀmÉïï, 6.ªÀÄgÉ¥Àà ªÀiÁAUï EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀzÀj PÀmÉÖ PÀnÖ¸À®Ä 200/-gÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀnÖ PÀnÖzÀÄÝ 01-03-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ°è ºÉÆý zÀÄ®Ar EzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀt PɽzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà zÀÄAqÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁZÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á|| ²ªÀ¥ÀÆgÀ C½AiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ EzÀÝAiÀÄå FvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ZÀ¥Àà¼ÀUÁAªÀ ªÁrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 03-03-2010 gÀAzÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄzÀĪÉUÉ £ÀªÀÄÆäjAzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J.28-JªÀiï-2383 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÆäjUÉ CzÉà fæ£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¼ÀÆîVð UÁæªÀÄ zÁn fÃ¥À ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß gÉÆÃr£À°è Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ §gÀĪÁUÀ §¼ÀÆîVð zÁn 2 QÃ.«Ä. CAvÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä fÃ¥À §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁåPÀÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä fÃ¥À ZÁ®PÀ ªÉÃUÀzÀ°è EzÀÝ vÀ£Àß fÃ¥À MªÉÄäÃ¯É JqÀPÉÌ PÀlÖ ºÉÆqÉzÁUÀ fÃ¥À ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ £ÁªÉ®ègÀÆ aÃgÀĪÀzÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ fÃ¥À JwÛzÁUÀ fæ£À PɼÀUÉ £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀ§¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ CAzÁd 70 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¹PÀÄÌ ©¢zÀÄÝ CªÀ£À PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É fÃ¥À ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ZÁ®PÀ CA§tÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÉêÀVð oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 03-03-2010 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ-eÉêÀVð ªÉÄãï gÉÆÃqï CªÀgÁzsÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ £ÀÄgÀAzÀAiÀÄå ElV ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀ vÁ:AiÀÄ®§ÄUÁð PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉJ-32 ©-1011 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ MªÀÄä¯Éà PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 03-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ±ÉÃR ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ±ÉÃR ZÉÆmÉ«ÄAAiÀiÁ ºÀ¼Éî ¸Á: £ÀAiÀiÁ ªÉƺÉƯÁè «ÄdUÀÄj UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉJ.32/J.9361 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ £ÀAiÀiÁªÉƺÉƯÁè PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£ÀߪÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ NA ±ÁAw »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸À«ð¸ï ¸ÉAlgÀ CAUÀr ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr°ègÀĪÀ ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ rQÌ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉÆý¹ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 5-384 gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §qÁ gÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-03-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà®AqÀgÀ ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/PÀÆå-5073 C.Q. 30,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ mÁQÃd ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸ÉAZÀÄj PÁA¥ÉèPÀì JzÀÄgÀÄUÀqÉ EnÖzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§AUÁgÀzÀ ªÁå¥Áj C¥ÀºÀj¹ CªÀjAzÀ ¨ÁAUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÀÆa ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À :-

ZËPÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 08.10.2009gÀAzÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ªÁå¥Áj ¥Àæ¨sÁPÀgÀ mÉAUÀ½ EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©. mÉA¥À¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¯Á®UÉÃj PÁæ¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ ºÉÆAZÀÄ ºÁQ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è CªÀjUÉ ¨É£ÀßnÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ mÉAUÀ½AiÀĪÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁ¬Ä¹ ªÁºÀ£À¢AzÀ PÉqÀ« ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¥sÀ CAUÀrAiÀÄ ¯ÁPÀgï ZÁ« EvÁå¢ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ DvÀ£ÀÄ ¸ÀwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨sÁ«¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°èAiÉÄà ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁVuÁ £À¢AiÀÄ ©æqÀÓªÀgÉUÉ MAiÀÄÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ¦üÃl JvÀÛgÀ¢AzÀ MUÉzÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ CªÀgÀ CAUÀrUÉ PÀ£Áß ºÁQ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 350 UÁæA §AUÁgÀ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt EvÁå¢ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ «oÀ® ¸Á: dA§UÁ ºÁ:ªÀ: ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ 2.¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ºÀÄ°PÉÃj ¸Á: ºÉƼÀPÀÄAzÁ ºÁ:ªÀ: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 3.d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±À¨ÁÝgÀ ºÀĸÉä, mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄgÀvÀÆgÀ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð 4.£ÀAzÀUÉÆÃ¥Á® @ £ÀAzÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨sÁj ¸Á: D¼ÀAzÀ ZÉPï ¥ÉƸïÖ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð JA§ÄªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 350 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q. 6 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà C.Q. 1,50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ EvÁå¢ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¥Á¢vÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ JADgïJ¸ï gÉʸï«Ä¯ï »AzÀÄUÀqÉ CAzÁdÄ 30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ:03.03.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀåQÛ¬ÄAzÀ PÀgÉ §AzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ²æà J¯ï.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É zÉÆqÀØ PÀ®è£ÀÄß JwÛºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß PÀÆ®APÀıÀªÁV ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÄR ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À §®UÉÊAiÀÄ°è "ªÀÄvÉÛ ºÀÄnÖ ¨Á gÁdtÚ" CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ²æÃPÀAoÀ CAvÁ CZÉÑ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ºÁ«£À avÀæ EgÀĪÀ CZÉÑ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÊUÉ PÉA¥ÀÄzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CUÀ® PÀjªÀÄt zÁgÀ PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀPÀÛ©¢ÝzÀÄÝ MtVgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É w½UÀįÁ© §tÚzÀ nñÀlð, ¤Ã°§tÚzÀ ¥ÁåAmï, ¤Ã°§tÚzÀ CAqÀgÀªÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ GqÀzÁgÀ zsÀj¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:02/03.03.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ PÉƯɪÀiÁr ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É zÉÆqÀØPÀ®Äè JwÛºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ PÉƯÉAiÀÄ PÁgÀtªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:03.03.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁgÉñÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà ¸Á:¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀA:PÉJ.36,9061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ §¸ï¤¯ÁÝt-§¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, mÉ°¥sÉÆãï D¦üÃ¸ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:02.03.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð 25 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï ¸ÉÆàÃlUÉÆAqÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä¼À ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ¨ÉAQºÀwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¥Àw ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¸À®Ä §AzÁUÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß C¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ ¥ÀwUÀÆ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ±ÁAvÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ «gÀÄ¥ÁPÀë vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚUËqÀ ¸Á: EAUÀ¼ÀzsÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ:02.03.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ 03.03.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀjAiÀÄ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ºÀÄt¸ÉªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß dªÀÄ®ªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 02.03.2010 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ ¸Á:zÉøÁ¬Ä ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®ªÀÄAUÀ¥Àà wªÀÄätÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®ÄªÀiÁrPÉÆ CAvÁ ºÉýzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §qÀPÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É §qÀPÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É PÉý CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ £À£ÀVAvÀ AiÀiÁgÀÄ zÉÆqÀتÀjzÁÝgÀ¯É CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §AzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼ÁªÀiÁqÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÁVgÀĪÀÅzÁV wªÀÄätÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 03.03.2010 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉêÀgÁAiÀÄ¥Àà ¸Á: GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà£À ºÉÆÃl¯ïUÉ ºÉÆÃzÁUÀ 1) ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà, 2) CªÀÄgÉÃUËqÀ 3) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ, 4) ªÀÄÄ¢UËqÀ, 5) ªÀÄÄzÉ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ 6)zÉêÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ 7) DzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ J®ègÀÆ ¸Á: GlPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£Éß ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ PÁ®PÉÌ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¢ÝAiÀÄ®è FUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 03.03.2010 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà£À ºÉÆÃl¯ïUÉ ºÉÆÃzÁUÀ 1) ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®©ÃgÀ¥Àà, 2) CA§tÚ vÀAzÉ zÉêÀgÁAiÀÄ¥Àà 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉêÀgÁAiÀÄ¥Àà, 4) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀj°AUÀ¥Àà, 5) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 6) gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ±ÀA§AiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ 7) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÉêÀgÁAiÀÄ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: GlPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£Éß ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ PÁ®PÉÌ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¢ÝAiÀÄ®è FUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁÀ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.01/10 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ

¢£ÁAPÀ. 04-03-2010 gÀAzÀÄ 9-00 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ DzÀ¥Àà vÀA/ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀA§½ ªÀAiÀiÁ 55, eÁ. PÀÄgÀħgÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ªÀiÁåUÀ¼ÀqÉÆQÌ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄäzÀÄ MAzÀÄ ºÉÆ® EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ©½ eÉÆüÀzÀ ¨É¼É ºÁQzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QwÛ ºÉÆ®zÀ°è 4 UÀÆqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ. 02-03-2010 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JAPÉÌ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ £Á®ÄÌ UÀÆr£À°è MAzÀÄ UÀÆrUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖj ¯ÉÆÃr£ÀµÀÄÖ PÁ¼ÀÄ ¸ÉÆ¦à ¸ÉÃj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000=00 gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀ ªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ J¥sï.J £ÀA. 01/10, DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.21/10 PÀ®A 143, 148, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÉêÁAUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĹâUÉ £ÀªÀiÁd ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÉñÀ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ. ±ÀgÀt. CA©. §¢æ. §¸ÀªÀ. PÉÆ¥Àà¼À ²ªÀÅ. ²æÃPÁAvÀ ZËqÀQ AiÀĪÀÄ£ÀÆj. ±ÀQæÃUÁ ºÉÆA§½î. ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸Á: UÀAUÁªÀw £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀAvÀºÀ ¨Áå£ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß QwÛ vÀĽAiÀÄÄvÁÛ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ EzÀÝ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ CªÀjUÉ ¨Áå£Àgï AiÀiÁPÉ QvÀÄÛwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ §r¢gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÀƧ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï E¨Áæ»A ªÀĹâAiÀÄ°è £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ zÉêÁAUÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQæÃUÁ ºÉÆA§½î EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ §r¢gÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/10 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¢: 04-03-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ vÀ£Àß PÀæµÀgï £ÀA§gÀ PÉ.J.-36/JA.-2513 ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ - PÀĵÀÖV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀĪÀÅ£À°è M«ÄäAzÉÆêÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß l£Àð ªÀiÁrzÀÝjAzÁ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà 03 d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁqÀĪÁUÀ ZÁAzÀ© ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ MlÄÖ 04 d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉÃ. EvÀgÉà 06 d£ÀjUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÀħâ½î QªÀiïì C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉÃ. EvÀgÉà 08 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV zÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03.03.2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄ0PÁ® 4-30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-ºÉƸÀ¥ÉÃm J£ïJZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨sÀzÀæAiÀÄå PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ37/ºÉZï 5320 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢0zÀ £ÀqɬĹPÉÆ0qÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.9/10 PÀ®A PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 03-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÀà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁ°, oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 02-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀAZÁ¼É¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¹Ar¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÁå£Àí 03-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ OµÀ¢ü ¹A¥ÀqÀ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ OµÀ¢üAiÀÄ qÀ©âAiÀÄ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.10/10 PÀ®A PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 03-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀÄÄzÁè¥ÀÄgÀ, ªÀ:55ªÀµÀð vÀ£Àß ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ 2-00 ¦JA¢AzÀ 8-00 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.