Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 13, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-06-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-06-2018

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 54/2018, PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 12-06-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರವಿ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಎದ್ಲಾ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾಃ ಅಂತಾರಾ, ತಾ: ಜಿ: ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ (ಟಿ.ಎಸ್) ರವರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಜೀಪ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎ-0200 ನೇದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 65 ನೇದರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಪೇಟ್ರೊಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಕಮಕೋಲ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ-ಮಂಗಲಗಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೆ ಇಬ್ಬರು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಸದರಿಯವನು ಬಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಣ ಮುಖನಾಗದೇ ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂದಾಜು ವಯಸ್ಸು 50 ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 128/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ gÀAeÉgÉ ¸Á: PÀtf(J) gÀªÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-7380 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäj¤AzÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwÛzÀÄÝ, ¨sÁ°Ì GzÀVÃgï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqï DV E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀuÉ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, §® ¨sÀÄdzÀ M¼ÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ, JqÀUÁ°£À ªÉÆüÀPÁ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀæ¨Á¢£À CZÀð£Á D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 12-06-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 36/2018, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2018 gÀAzÀÄ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ ¨ÉÆøÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ gÀÆ. 1 PÉÌ gÀÆ. 90 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¨sÀgÀªÀ¸É ¤Ãr ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ZËPÀ¯Á gÁoÉÆÃqÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ PÀÆqÀ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɹPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ ¨ÉÆøÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ zÀÆgÀ¤AzÀ «Që¹ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ ¨ÉÆøÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ EzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ zÁ½ £Àqɹ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ gÀÆ. 1 PÉÌ gÀÆ. 90 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¨sÀgÀªÀ¸É ¤Ãr ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ M¦àPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À 1 aÃn, ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrzÀ ºÀt 930/- gÀÆ., 1 ¥ÉãÀÄß, EvÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ J®èªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.