Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 21, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-07-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-07-2016

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd E£ÁªÀÄvÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §AqÉÃ¥Áà E£ÁªÀÄvÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆlÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, F ¨ÉÃ£É ¬ÄAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ UÀAqÀ DUÁUÀ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ, UÀAqÀ¤UÉ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆlÖ ¨ÉÃ£É PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°¯Áè, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19-07-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀPÀ MAzÀÄ ¨Ál°©zÀÝzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, £À£Àß ºÉÆlÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨ÉøÀvÀÄÛ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ F QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ¸ÁgÁ¬Ä ªÁ¸À£É ªÀÄvÀÄÛ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛvÀÄÛ vÀPÀët vÀªÀÄÆäj£À ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ J®ègÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAqÀ¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ªÉÊzÀå¢üPÀjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®zÀ°è UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÀ¸À£ÀªÀÄÄT ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà EªÀ½UÉ FUÀ  14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀ½UÉ FUÀ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15-07-2016 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj vÀªÀÄä ªÀÄ£É UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÀZÀÄѪÁUÀ MªÉÄä¯É ¸ÉÆÖà §¸ÁÖV vÀ£Àß ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2016, PÀ®A 307 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj C£ÀĸÀÄAiÀiÁ zÉë vÀAzÉ ©üêÀÄUÉÆAqÁ ºÁ®UÁgï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ïn UÉÆAqÁ, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ rvrige ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ ¹AUÁqÉ UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀ £ÁqÀ PÀbÉÃj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¥ÀjavÀjzÀÄÝ, F ªÀÄdfy E§âgÀ°è ¥ÉæêÀÄ ¨É¼É¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÉøï zÁR°¹zÀÄÝ CzÀÄ «ZÁgÀuÉ ºÀAvÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ ¹AUÁqÉ UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀ £ÁqÀ PÀbÉÃj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆà ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß UÀw £ÉlÖVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ÀÄì vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¤gÀĪÀļÀî£ÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 18-07-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁjUÀ½AzÀ vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃdÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ KPÁKQ MªÉÄäÃ¯É ¤AUÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß §®UÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §®ªÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® Q«AiÀÄ°è ¨sÁj UÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÁßSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï vÉUÀzÀÄPÉÆà ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀÄwÛ¯Áè, EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß MwÛ»rzÁUÀ C°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ DvÀ¤AzÀ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ E®è¢zÀÝ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ, £ÀAvÀgÀ ¤AUÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ EA¢¯Áè £Á¼É ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported Crimes
Yadgir District Reported Crimes

 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2016  PÀ®A.279, 337, 338  L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ 5-40 ¦.JªÀiï PÉÌ  AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ C°è ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æà ¸Á§uÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà gÁA¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; gÁA¥ÀÆgÀÄ  vÁ:f: AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢üà ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ºÉƸÀªÀĤ E§âgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-33/J¸ï-5578 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀUÉÎ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®PÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ £ÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄÃvÀå £À£Àß  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄïÉAiÉÄà AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ±ÀĨsÀA ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. £ÁªÀÅ ¥ÀÆwð gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ §¸ï £À¯ÁÝt PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. CzÉà ªÉüÀUÉ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÀAeï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdåzÀ §¸ÀÄì CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß §¹ì£À ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀ£ÀÄ  DUÀ £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ §®UÉÊ ªÉÆtPÀnÖUÉ, §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ, ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÀåUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. C®èzÉà §®UÁ®Ä ºÉ§âgÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. £À£ÀßAvÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ EvÀ¤UÉ  §®UÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÁÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ §¸ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: J.¦-22/gÀhÄqï-0019 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛUÀ°¯Áè.  £ÀAvÀgÀ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀ £Á«§âgÀÆ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ  AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ DzÉêÀÅ. ¸ÀzÀj WÀl£É §¸ï £ÀA:J.¦-22/gÀhÄqï-0019 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À C®PÀëöåvÀÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ F §UÉÎ §¹ì£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

 

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016 PÀ®A 143, 147, 148 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 20/07/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw C£ÀAvÀªÀÄä ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À J®ègÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄnÖ®Ä PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäQÌAiÀÄgÁzÀ 1) ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà ¤ÃgÀn 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà ¤ÃgÀn 3) QµÀÖ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¤ÃgÀn 4) FgÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀıÀ¥Àà ¤ÃgÀn ªÀÄvÀÄÛ 5) CAd®ªÀÄä UÀAqÀ QµÀÖ¥Àà ¤ÃgÀn J®ègÀÄ KPÉÆÌÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀªÀgÉ, £ÀªÀÄUÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É gÀAr ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄnÖ®Ä PÀlÄÖwÛ¢ÝÃj CAvÁ C£ÀÄßvÀÛ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ PÉqÀ«zÀgÀÄ. CªÀgÀ°è ©üêÀıÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄà ¹AªÉÄAlÄ PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝ ¸À°PɬÄAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ ¤ÃgÀn FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄ EzÀÝ ¸ÉAnæAUï PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ß£É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. QµÀÖ¥Àà ¤ÃgÀn FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ²æäªÁ¸À¤UÉ PÉʪÀÄĶ֪ÀiÁr ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ßUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ FgÀªÀÄä ¤ÃgÀn EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw C£ÀAvÀªÀÄä½UÉ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ CªÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢Ý UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ CAd®ªÀÄä ¤ÃgÀn EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw C£ÀAvÀªÀÄä½UÉ PÉʬÄAzÀ  ¨É¤ßUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ, £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.    

 

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2016  PÀ®A 143,147,148,323,324,326,504,506,¸À»vÀ 149 , ಐಪಿಸಿ;- ¢£ÁAPÀ-20/07/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ  ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉÃUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀA¥ÀÄlgÀ£À°è lAiÀÄ¥À ªÀiÁr¹zÀ ¦gÁå¢ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   £Á£ÀÄ F ªÉÄ®ÌAqÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ ¤ªÁ¹vÀ¤zÀÄÝ. MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ EzÀÄÝ G¥ÀfêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÆÃd EªÀj½UÀ HgÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ. ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß  ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ D «µÀAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ AiÀiÁPÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrj CAvÁ HgÀ°è £ÁåAiÀiÁ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁrPÉÆArzÉÝêÀÅ CzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀÄ«£À DgÉÆÃ¥À ºÉÆj¹zÁÝ£É CAvÁ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EvÀÄÛ. 

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀiÁgÀªÀiÁä¬Ä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DUÀ £ÀªÀÄä eÁwAiÀĪÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ §AzÀ£ÀÄ DUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà §AzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20-07-2016 gÀAzÀÄ 8-30 J JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ. 1) ¸ÀÄzÀ±Àð£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà  2) ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 3) vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 4) ²ÃªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà  5) AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 6) PÀȵÀÚ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 7) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á|| Cd¯Á¥ÀÄgÀ EªÀgɯÁègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀ . ºÁUÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ . §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ. CªÀgÀ vÀAzÉUÉ CªÀ£À ºÀwÛgÀ K£À ªÀiÁvÁqÀÄwÛ . CAzÁUÀ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁr¤ £ÀªÀÄUÉ CAzÁUÀ CªÀgÀÄ K ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁr¢ ¤£Àß ºÀwÛgÀ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ gÀAr ªÀÄUÀ£É £ÉÆÃqÉÆÃt ¤£ÀߣÀÄß CAzÀgÀÄ.D¬ÄvÀÄ £ÉÆÃræ CAzÁUÀ  CªÀgɯÁègÀÄ F ¸Àƽ ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÁ¼À DVzÉ CAzÀªÀgÉ CªÀgÀ°è ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ gÁr¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.¸ÀÄzÀ±Àð£À EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.²ÃªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß JqÀUÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. AiÀįÁè°AUÀ§rUɬÄAzÀ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. PÀȵÀÚ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£ÀUÉ ¨É£ÀߪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ agÁqÀĪÀPÁ®PÉÌ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ. ªÀĺÁAvÉñÀ ºÁUÀÄ §£ÉßñÀ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀ£À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ §£ÉßñÀ EªÀjUÉ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ agÁrzÁUÀ F ¸ÀƽªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄ̧ºÁ¼À DVzÉ EªÀjUÉ F» ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ fêÀ¸À»vÀ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà  ºÁUÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄ£Àß PÀ¨ÉâgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ©r¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ CµÉÖãÀÄ UÁAiÀĪÁV¯Áè. £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý UÀtQà PÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢.

 

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2016 PÀ®A 279,337 L.¦.¹.:- ¢£ÁAPÀ: 20-07-2016 gÀAzÀÄ 01:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ²æà ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ zÉêÀvÀÌ¯ï ¸Á: ±ÁAvÀ¥ÀÆgÀ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 03:30 ¦.JªÀiï.PÉÌ  §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï.£ÀA. PÉ.J.34 J¥sï.1012 £ÉÃzÀÝ°è ®Ä½vÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÀÄA¨ÁgÀ¥ÉÃl PÁæ¸ÀzÀ°è ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. AP28-x 4786 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀë vÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ìUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝ 14 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2016 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ   

 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2016 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DPïÖ ¸ÀA. PÀ®A 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 20/07/2016  gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA PÉÌ ºÉÆ£ÀUÉgÁ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß  ¥ÉæÃgɦ¹ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è  vÉÆqÀVzÀÝgÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ  ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ gÀÆ.530/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß DgÉÆævÀ¤AzÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,