Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 30, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-10-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-10-2018

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 280/2018, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ  ಜೋತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ಭಾಲ್ಕಿಯ ಸುಭಾಷ ಚೌಕಡೆಯಿಂದ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಸಂತ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ತೀನದೂಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಶಾರದಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಇದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 23-10-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಇ-3648 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬೇಕರಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರೇಡ ಖರಿದಿಸಲು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಂ-1926 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಅರುಣ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಂಗ್ಮೆ ಇವನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡ ಭುಜಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು, ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಪ್ರದೀಪ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಗಣೇಶಪೂರ ವಾಡಿಯ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ತಂದೆ  ಮನೋಹರರಾವ ಸಾಳಂಕೆ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಧ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಬೀದರ, ಬೀದರದಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊಲ್ಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೋಲ್ಲಾಪೂರದ ಬಳವಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 29-10-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 200/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-10-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: PÉƼÁgÀ (PÉ) gÀªÀgÀÄ PÉƼÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ NA ¸Á¬Ä n¦ü£À ¸ÉAlgÀ£À°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ NA ¸Á¬Ä n¦ü£À ¸ÉAlgÀ ºÉÆmÉ® ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ¹ÃzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-2253 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÉƼÁgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆgÀlÄ JzÀÄj¤AzÀ PÀÆqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/«-4885 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄÆägÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÁ¼É FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAzÁdÄ PÁ«ð£À PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® gÀ¹ÃzÀ E§âgÀÄ PÀÆr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PɼÀ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄUÉ ¥ÉmÁÖV ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ, JqÀªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ CA§Ä¯É£Àì PÀgɬĹ CzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 201/2018, PÀ®A, 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-10-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉƺÀ£À¥Áà §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð, ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ, ¸ÀzÀå: eÉ.¦.£ÀUÀgÀ 6£Éà ¥sÉÃ¸ï ¸ÀĢåÀ avÀæ£Àl£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À°è ¯ÉÆPÉñÀ ªÀIJãÀì °«ÄmÉqÀ ¨Á®£ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À°èAiÀÄ SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è d£ÀgÀ® ªÀiÁå£ÉdgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, §PÀZËr UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ CªÀjUÉ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29-10-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉZï.r.J¥sï.¹. ¨ÁåAPÀ£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß SÁvɬÄAzÀ ZÉPï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉ¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÁå±À ¨ÁåUÀ£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ §PÀZËr UÁæªÀÄzÀ lA-lA DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥Á¥À£Á±À UÉÃl ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ ºÉÆAqÁ AiÀÄĤPÁ£Àð vÀgÀºÀ EzÀÝ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JqÀUÉÊAiÀÄ°è »r¢zÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CªÀjUÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ, ¸ÀzÀj ¨ÁåV£À°è ºÀtzÀ eÉÆvÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀ PÁqÀð, ¥Á¸À¥ÉÆlð, LqÉAnn PÁqÀð, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¥Á¸ï, ¸Áå£Àr¸ÀÌ PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ¥É£ï qÉæöÊªï ºÁUÀÄ MAzÀÄ JªÀiï.L. PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® EvÀÄÛ, CzÀgÀ°è ¹ªÀiï £ÀA. 9586631958 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-10-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-10-2018

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 130/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 28-10-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೆಹಬೂಬ ಶಾಹ ತಂದೆ ಮದಾರ ಶಾಹ, ವಯ: 58 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:         ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಮಂಗಲಪೇಟ ಬೀದರ ರವರು ಸೈಕಲ ರಿಕ್ಷಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ ಚೌಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಗಲಪೇಟದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಸೈಕಲ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಡಿಪಿಓ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಎಪಿ-12/ಜೆ-1175 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನಾದ ಆರೋಪಿ ಗೋಪಾಲ ಡಿಎಆರ್ ಪೊಲೀಸ ಕಾನ್ಸಟೆಬಲ್ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಪಿಓ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೈಕಲ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತಾನು ಸಹ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆರೋಪಿಗೂ ಸಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ಮದಾರ ಶಾಹ ತಂದೆ ಮೆಹಬೂಬ ಶಾಹ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಪರಿಚಯದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂದೆ ಷಾಹನ ಶಾಹ ಸಾ: ಬಗದಲ್, ಸದ್ಯ: ಮಂಗಲಪೇಟ ಬೀದರ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ ಡಿಎಆರ್ ಕಾನ್ಸಟೆಬಲ್ ರವರು ಕೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.