Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 9, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ವಾರಸುದಾರರಿಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಜಪ್ತಿ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:09/05/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗಳಾದ ಪರಶುರಾಮ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಸೈಕಲ ಮೊಟಾರ ಮೇಲೆ ಬಂದವನೆ ನಮ್ಮನು ನೊಡಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಪುನಃ ತಿರುಗಿಸಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು  ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ರಾಜು ತಂದೆ ಮುಕುಂದ ಸಾ: ಶಿಬರಕಟ್ಟಾ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಕೂಲಂಕೂಶವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ  ಜನತಾ ಹೊಟೇಲ ಎದುರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹೀರೊಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೇಲೆಂಡರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ  ನಂಬರ ಕೆ.ಎ. 38 ಜೆ 9461 ನೇದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 57/2012 ಕಲಂ: 41(ಡಿ), 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

§¸ÀªÀÄä vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:PÀÆ° PÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀl£É °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á:¨sÉÆÃUÁªÀw vÁ:ªÀiÁ¤é f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2006-2007 £Éà ¸Á°£À°è JA.J. NzÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ J.¦.¹.71 rJ.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁV ¸ÉßúÀ ¨É¼À¹ ¦æÃw¹zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÀ£ÀUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï £ËPÀj PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV ¥ÁPïðzÀ°è, ¥Àæ¨sÀÄ ºÉÆmÉïïzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUvÀÛÉãÉ, CAvÁ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ, ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà C®è°è vÀ£ÀUÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉýzÁUÀ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¢:29-11-2007 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ M¦à¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ vÁ¬Ä ¤gÁPÀj¹zÀ¼ÀÄ. WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀQîgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁr w½¹ 2008 £Éà ¸Á°£À°è F §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹ PÀ®A:376.420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, CA¢¤AzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÉÆ¸É CAvÁ £ÀA©¹ PÉøÀ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ E®SÁ «ZÁgÀuÉ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÀgÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÁdÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀÆr ºÁQ vÀªÀÄä eÁwAiÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî ªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÁæ¸À PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrªÀÅzÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ w½¹ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ zÀÄUÁð²æÃ, AiÀÄ®èªÀÄä , ªÀiÁªÀ£ÁzÀ FgÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:12-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁvÀgÁr 4 d£ÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ ¢£ÁAPÀ:01-01-2012 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£À §½ PÀgɬĹ vÁ¸ÀÄ PÀÆr¹ £ÀAvÀgÀ J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß EZÉÑUÉ «gÀÄzÀݪÁV ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:28/2012 PÀ®A:376.420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨ÁrUÉ mÁæöåPÀÖgï¢AzÀ PÀ©âtzÀ ªÀÄrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 07-05-2012 gÀAzÀÄ ºÉÆqɹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï £ÁUÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, ¸Á-V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ £ÁUÉñÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀqÀÄvÉÛãÉ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ºÉÃUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆâj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÉÄð£À ºÀ°èUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÉÄð£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CzÉà PÀ°è¤AzÀ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2012 PÀ®A 447, 504, 325 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

FgÀ¥Àà vÀAzÉ G¥Àà¼À¥Àà §£Àßzï , ªÀAiÀÄ:50ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á; ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀvÀߪÀÄä ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, FPÉAiÀÄ£ÀÄß 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CªÀÄgÀ¥Àà¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ , M§â 08 ªÀµÀðzÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ 05 ªÀµÀðzÀ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 08-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ M¼À§¼Áîj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀÄ°UɪÀÄä zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ EgÀĪÀ eÉÆÃ¥Àr ºÀwÛgÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ §ºÀ¼Á ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzsɬÄAzÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:09-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄr.Dgï £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ¨É¼ÀUÀÄQð, 45 ªÀµÀð, AiÀÄ®èªÀé UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà ¨É¼ÀUÀÄQð, 40 ªÀµÀð,ªÀÄvÀÄÛ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ CgÀ¼ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÁÛ §¹ì£À°èzÀÝ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw, 22ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ, ¸Á: CgÀ¼ÀºÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03-05-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ CgÀ¼ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¦PÀ¥ï PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ §¹ì£À°è £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊzÁrzÁÝ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr J®ègÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ZÀgÀArAiÀÄ°è zÀÆQ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ 08.05.2012 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2012 PÀ®A.146,147,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 09-05-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀPÀð¯ï£À°è «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªï ªÀAiÀiÁ: 24, eÁw: J¸ï.¹ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£ÀºÀ½î vÁ:f: ©ÃzÀgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J-36-7955 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÈvÀÛzÀ PÀmÉÖUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀmÉÖ MqÉzÀÄ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÄÝ, £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ®è CAvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¹.ºÉZï.¹-26 °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/12 PÀ®A. 279 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 08-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ zÀÄUÀðAiÀÄå£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄĸÀ¯ÉÃ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉý CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 48 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸À£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ zÀÄUÀðAiÀÄå£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ §¤£Àß ©ÃUÀgÀ ¥ÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §A¢ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ DAiÀÄå¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA50/2012 PÀ®AB 324.504 L¦¹: £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà, 52 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 59 gÀ°è d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ §gÀªÀÄtÚ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ §gÀªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, 20ªÀµÀð, ¸Á:J®ègÀÆ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr ªÉʱÀªÀÄå ºÉÆA¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03-05-2012 gÀAzÀÄ 8-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ DvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ¼À¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÄvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2012 PÀ®A. 447,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ :07-05-12 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ UÀrØAiÀÄgÀzÉÆrØAiÀÄ §Ar zÁjAiÀÄ°è ²æÃ. CªÀÄgÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀ: 62 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀrØAiÀÄgÀzÉÆrØ UÀÄgÀUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ UÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß zÉÆrØUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §ArzÁjAiÀÄ°è UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ PÀqÉUÉ JzÀgÀÄUÀqÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀtÚ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÄgÀtÚ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®UÉÊ gÀnÖUÉ ¨ÁªÀŧAzÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀÄßöß C°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA: 47/2012 PÀ®A:279.337.338 L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ 06-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è, oÁuɬÄAzÀ 14 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ ºÀĸÉä vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, eÁ-PÉÆgÀªÀgÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå r¹ ¸ÁºÉçgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ J¯ï.PÉ.zÉÆrØ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀUÉ 63 d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdÆgÀÄ DVzÀÄÝ D ¥ÉÊQ ºÀĸÉäUÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ ªÀiÁgÉ¥Àà¤UÀÆ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdÆgÀÄ DVzÀÄÝ ºÀĸÉä UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀw¬ÄAzÀ ªÉÄA§gÀUÀ¼ÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀAzÀĺÁQzÀÝ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ §Ä£Á¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß 2 ¦üÃmï JvÀÛgÀªÀgÉUÉ PÀnÖzÀÄÝ EzÀPÉÌ CªÀgÀ ªÀÄ®vÁ¬Ä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀqÀĦ ºÀĸÉä ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöä¥Àà EªÀgÀÄ J¯ï.PÉ.zÉÆrØ F½UÉÃgï UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ F½ÃUÉÃgï wªÀÄä¥Àà EªÀgÀ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ ºÀ¸ÉäAiÀÄÄ HgÀ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ PÀnÖ¹zÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À MAzÀÄ vÀgÀ PÀ°è£À UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ«gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2012 PÀ®A 109, 504, 447, 427 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ zÀªÀÄä, PɪÀÄÄä D¸ÀÛªÀÄ EzÀÄÝ, F §UÉÎ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÁUÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ½ zÀªÀÄÄä PÉ«Ää¤AzÀ «Ã¥ÀjÃw vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð.eÁ:-°AUÁAiÀÄvÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà£ÀÄ vÁ£ÀÄ DUÁUÀ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É EgÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ C£ÀßvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ;-08/05/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JuÉÚ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2012.PÀ®A.174.¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ ¢. 07-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 jAzÀ ¢B 08-05-12 gÀ 00.15 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è PÁ¹A¸Á§ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀªÁUÀ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝjAzÀ PÁ¹A¸Á§ EvÀ¤UÉ wêÀðvÀgÀºÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉÀAiÉÄà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 08-05-2012 gÀAzÀÄ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ ªÀAiÀÄB 50 ªÀµÀð eÁwB ¦AeÁgÀ GB MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB CgÉÆð ºÁBªÀBgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2012 PÀ®AB 279.304 [J] L¦¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 07-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ±ÁA§tÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ vÀAzÉ °AUÀgÉqÉØ¥Àà, 36 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, UÉƧâgÀ ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß UÉƧâgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è UÉƧâgÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20,000/- UÀ¼À£ÀÄß mÉç¯ï qÁæzÀ°è ElÄÖ CAUÀr §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07-05-2012 gÀ gÁwæ 9-00 ¦.JA.¢AzÀ 08-05-2012 gÀ 7-00 J.JA. CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÉƧâgÀ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ CAUÀrAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV mÉç¯ï qÁæzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÉƼÀUÉ EzÀÝ 20,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2012 PÀ®A. 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2012 gÀAzÀÄ 52 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 09-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 09-05-2012

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ  ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ªÀÄzÀgÀVgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á: amÁÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAUÀªÉÄñï vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà 2) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀavÀgÁªÀ ¸Á|| amÁÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ªÉʱÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆÃAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄUÉ ¥ÀAZÀ ºÁQ PÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 498[A], 323, 324, 504, 506  eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/05/2012 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ VÃvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÉîAUÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå vÉîAUÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ  ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÉUÀqÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 08/05/2012 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G: £ÀÆvÀ£À »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É oÁuÁPÀıÀ£ÀÄgÀzÀ°è ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¸Á: oÁuÁPÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ-¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J 39 eÉ 9505 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ, JzÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A , 337 L¦¹  eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 08/05/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, G:PÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ C¦à CmÉÆà £ÀA PÉJ 39 1558 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಸಿಪಿಸಿ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ರವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕುರಿತು ಭಂಕೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಾಡುವದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತಾ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಖಾಸಿಂ ಅಲಿ ತಂದೆ ಮಹೇಬೂಬಸಾಬ ಖತಾರ ಸಾ:ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಂಕೂರ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು. ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 55/2012 ಕಲಂ 110 (ಇ)& (ಜೆ) ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಿ.ಐ ಶಹಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿರವರು ಗುನ್ನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಹೋದಾಗ  ಶಹಾಬಾದದ ವಡ್ಡರ ಸಂಘ ಶಾಲೆಯ  ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೀಟ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ರಾಮು ತಂದೆ ಹೊಸೂರಪ್ಪಾ ಚೌದರಿ ಸಾ:ನರಸಪ್ಪಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ. ಮಹ್ಮದ ಶರೀಫ ತಂದೆ ಅಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ಸಾ:ಬಿರ್ಲಾ ಏರಿಯಾ ವಾಡಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಯಲಪ್ಪಾ ಅಲಕುಂಟಿ ಸಾ:ಚಕ್ಕಿ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಾದ. ಹಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸಾಗರ ಸಾ:ಚಕ್ಕಿವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಾದ.ಮಹ್ಮದ ರಫೀಕ ತಂದೆ ವಸಂತರಾವ ಬಿಲಗುಂದಿ ಸಾ:ನರಸಪ್ಪಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ  ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 4100/-ರೂ ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು   ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 56/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಭರತನೂರ ವಯ|| 66 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಮನೆನಂ  280 ಡಿಪೋ ನಂ 03 ರ ಹತ್ತಿರ ವಿಧ್ಯಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ : 08/05/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ್ ವಿಧ್ಯಾನಗರ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರತ್ನಾಬಾಯಿ ಇವರ ಖಾತೆಯಿಂದ 80000=00 ರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 1.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತು ಹಣ ತುಂಬುವ ಚರ್ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ 80000=00 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ,ಚೆಕ್ಕಬುಕ್ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 64/2012 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಗಂಡ ರಾಜು ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾ: ಕಲ್ಲಬೇನೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮದುವೆಯು ದಿನಾಂಕ 20-04-2009 ರಂದು ಕಲ್ಲಬೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಗಂಡ ಕಾಮಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೇದಾರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ  ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತಾ  7 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ  ಲಗ್ನವಾದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ರಾಜು, ಅತ್ತೆ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಮಾವ ಕಾಮಯ್ಯಾ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಡತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹತ್ತೀರ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇದೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ 10 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ನನಗೆ ದಿನಾಲು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಸುಮಾರು 20 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಇವರು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಹಣ ಯಾಕೇ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಬೇರೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಗ್ನ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 106/2012 ಕಲಂ 498(ಎ),323, 504, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತ 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ.ಎಕ್ಟ 1961. ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಆಲಗೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತರಾಯ ಮುಲಗೇ ಇವರ ಹೋಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 297 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 12  ಕೀ.ಮೀ.ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಿಕ್ಷಕನಂತೆ ಇದ್ದು ಸದರಿಯವನು ಯಾವುದೊ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತರಾಯ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಮುಲಗೇ ಸಾ:ಆಲಗೂಡ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಅರ್ ನಂ: 13/2012 ಕಲಂ 174 ಸಿಅರಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ವಿನೋದ ತಂದೆ ಉಮಲಾ ರಾಠೋಡ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೈಕೊರ್ಟ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ನನ್ನ ಕಾಕನಾದ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಗೇಮು ರಾಠೋಡ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 07-05-2012 ರಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಉದನೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಇಎ 8102 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಉದನೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ರೋಡ ಡಿವೈಡರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಉಪಚಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಸೋಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 144/2012 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.