Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 17, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À vÀ¯ÉPÀlÄÖ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ¨sÀdAwæ EªÀ½UÉ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §ÄwÛ vÀgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄĤ¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀAUÀ¥Àà£ÀÄ CªÀ½UÉ ªÀÄgÀ½ PÀgÉ vÀA¢zÀÄÝ F «µÀAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ PÉÆgÀªÀgÀÄ ¸Á.£ÀªÀ° vÁ.UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ w½zÀÄ vÀ¯ÉPÀlÄÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÀAUÀ¥Àà¤UÉ §ÄzÀÞªÁzÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢.16-10-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîV£À eÁªÀ 3 UÀAmÉUÉ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸ÀÄ¢Þ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¯ÉPÀlÄÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ±ÀªÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ E¢Ý®è CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ¬Ä¯É EgÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀwÛjvÁÛ¼É JA§ÄzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 29/2011 PÀ®A: 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À UÉÆÃPÀð¯ï UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CUÀ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ CzÉ UÁæªÀÄzÀ 1] zÉÆqÀØgÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 2] «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 3] ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 4]C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 5] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 6] VgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 7] ¥ÉÆõÀÖ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 8] ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀتÀiÁgÉ¥Àà 9] ºÁ°é £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ §Ä¸À¥Àà 10] «ÃgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÉmÉ¥Àà 11] FgÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÉmÉ¥Àà 12] vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà 13] vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØgÁªÀÄtÚ 14] FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà 15] £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ 16] AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À 17] ªÀgÀ®Qëöä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà 18] ®Qëöä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÁUÀÆ 19] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ CUÀ¸Àgï, EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ EzÀjAzÁV 18 d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/10/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ gÁªÀÄtÚ£À ºÉÆ® ¸À.£ÀA. 571/F gÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £Á®ÄÌ JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À, ¸ÀeÉÓ ºÁUÀÆ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï n®ègÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ £Á±ÀUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV£ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ PÉüÀ¯ÁV CªÀgÀÄ £Á±À¥Àr¹Ã« £ÉÆÃqÀ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ mÁæöåPÀÖgÀ n®ègÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¨É¼Éà £Á±À¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PÀë £ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ gÁªÀÄtÚgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 235/11 PÀ®A 143,147,447,504,427,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ K¹ UÁr £ÀA PÉ.J-36-J-3383 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß LzÀ¨Á«¬ÄAzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ LzÀ¨Á«¬ÄAzÀ 2 QÃ.«Äà CAvÀgÀzÀ°è dA¦£À°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°ÖAiÀiÁV¹zÀÝjAzÀ mÁmÁ K¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 4-5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CA§gÉñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÉÄÃUÀ¼ÀªÀĤ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ªÀAiÀiÁ: 26, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; LzÀ¨Á« FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 232/11, PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. PÁAÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 16-10-2011 gÀAzÀÄ ²æÃ.gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ °AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉAiÀÄå EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ SÁ° eÁUÉ ©lÄÖPÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄAiÀÄå¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DAf£ÉAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄåºÁUÀÆ wªÀÄätÚ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ½UÉ PÀnÖUÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ .gÁªÀÄAiÀÄågÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 345/2011. PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 323, 504, 506, gÉ/« 149 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EggÀvÀÛzÉ.


 

¹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ gÀ« UÉÆ®ègï , ªÀAiÀÄ:25ªÀ, ¸Á: n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 3 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ , 2 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ , UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 04-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝjAzÀ JzÀÄÝ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÁUÀÆå ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝjAzÀ UÀAqÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ°®è CAvÁ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ K£ÀÆ vÉÆÃZÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄêÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 16-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ ZÉÃwj¹PÉƼÀîzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÉÆ®ègï , ªÀAiÀÄ : 70ªÀ, G : PÀÆ° PÉ®¸À , ¸Á : EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/11 , PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢:15-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀÆeÁj zÉÆrØ AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄzÀ .zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀÅ¥Àà 38ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀÆeÁj zÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ UÀÄqÀÄUÀÄ & ¹r®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÝjAzÀ, DvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DPÀ¹äPÀªÁV ¹r®Ä §rzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ¹Ã½ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt UÀÄqÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹r°¤AzÀ MlÄÖ C.Q. gÀÆ.30000/- ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢®è.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÄQ£À ºÀÆ«£ÀºÉqÀV UÁæªÀÄzÀ°è gÀ« vÀAzÉ dA§tÚ FvÀ£ÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ®UÀß ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉýzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄÄ E£ÀÄß ¤£ÀUÉ ªÀAiÀĸÁìV®è ¤£Àß vÀAV EzÁÝ¼É DPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ¤£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ EzÀ£Éß ªÀÄ£À¸ÀìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:-16-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Éë¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢:16-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ dA§tÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 30/11 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 16-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¹ÃªÉÄ JuÉÚ r¥ÉÆà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ. CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1) gÁWÀªÉÃAzÀæ , 2) C¯Áè¨sÀPÁë , 3) «ÃgÉÃ±ï ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ.1,900/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.171/2011 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¹AUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄgÁªï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ®PÀ̪ÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼À¹zÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16-10-11 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV 12-30 ¦.JA PÉÌ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼À¹zÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ UÁAeÁ VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 5 ¸ÀtÚ UÁAeÁ VqÀ 3 PÉ. f. C:Q:gÀÆ 1000/- ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ §AzÀÄ ¸ÀzÀj «dAiÀÄgÁªï FvÀ£À ªÉÄÃ¯É d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 344/10 PÀ®A. 8, 20(J) J£ï.r.¦.J¸ï. AiÀiÁPÀÖ -1985. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2011 gÀAzÀÄ 173 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34,400/ - gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crime

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕುಂಚಾವರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
: ರಘುವೀರ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮೊಗ್ದಂಪೂರ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 17-10-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಡ 13 ಜನರು ಸಾ||| ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ|| ಮೊಗ್ದಂಪೂರ ರವರು ಮಂದಿರದ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರದಂತೆ ಜಾತಿ ನಿಂದೆನೆ ಮಾಡಿ ಹನುಮಾಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 40/2011 ಕಲಂ, 143, 147, 504, 506 ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1) (10) (14) ಎಸ.ಸಿ / ಎಸಟಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-10-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/11 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/10/2011 gÀAzÀÄ 00:10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÀAUÀ£Á¼É ¸Á:qÉÆÃtUÁAªÀ [JA] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖ¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä gÀªÀjUÉ zÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆ¼É EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä PÀmÉÖ¬ÄAzÀ AiÀiÁPÉ? §gÀÄwÛj F PÀmÉÖ¬ÄAzÀ §gÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 16/10/2011 gÀAzÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£À UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ CazÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 3500/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/11 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 16-10-2011 gÀAzÀÄ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄPÀÌ¥Áà GªÀiÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:zsÀªÀÄð ¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39-ºÉZï-3186 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÄgÀ (PÉ) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ¢AzÀ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄðAzÀ ¸Á¬Ä ¥ÁågÉÊqÉÃd zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÁj£À £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JA.ºÉZï-13, J£ï-6795 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ GªÀiÁ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ:33 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 12, 13-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnïgÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ eÁÕ£ÀzÉë EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Gl ªÀiÁr ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ, gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ CªÀ¼À JqÀUÁ® ªÉÆüÀ PÁ® PɼÀUÉ PÀrzÀ ¸ÀA±À«zÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ ¥ÀæeÁջãÀ½zÁÝUÀ, ¨É½îUÉÎ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ, ¢£ÁAPÀ 16-10-2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/11 PÀ®A 307 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ RĨÁ ZÀªÁít gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁªÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆÃvÉ dUÀ¼ÀªÀiÁr CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀUÉÆÃAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¹nÖ¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß fêÀAvÀ EqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ ºÀlvÉÆÃlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¸ÉÆÃ¸É ²Ã®¨Á¬Ä ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀjUÉ «µÀªÀ£ÀÄß PÀÆr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ «µÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/11 PÀ®A 379, L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 16/10/2011 gÀAzÀÄ 14,30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï R°Ã¯ï CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀäzÀ C§ÄݯÁè ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: C£ÀégÀ¥ÉÃmï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 2011£Éà ¸Á°£À°è ¥sɧæªÀj wAUÀ¼À°è JZï.r.J¥sï.¹. ¨ÁåAPï ±ÁSÉ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ 14,30,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqï ºÉÆøÀ mÁgÀ¸ï ZɹìAiÀÄ£ÀÄß Rj¢¹zÀÄÝ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è 2,50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä RZÀÄð ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁrAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ £ÀªÁeÉÆâÝãÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï ªÀÄĸÁÛPï EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12/10/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08,00 UÀAmÉUÉ 17, l£ï CQÌ aîUÀ¼À ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß ¸ÀÆAiÀiÁð¥ÉÃmï DAzsÀæ¢AzÀ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨ÉzÀ°è SÁ° ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ£É CAzÀÄ CªÀ£À DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt DmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ ¯Áj ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 13/10/2011 gÀAzÀÄ 11,00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Áj EgÀ°¯Áè ¯Áj ¥ÀvÉÛUÁV ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ 12,13/10/2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CQÌ aîUÀ¼À ¯ÉÆÃqï G¼Àî £À£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 56/304 £ÉßÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2011 PÀ®A. 376, 506 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ GªÉÄñÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: PÀ¼ÀªÀĽîvÁAqÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, " £À£ÀUÉ FUÉÎ 6 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ GªÉÄñÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ºÀÄ®UÉÃgÁ vÁAqÁ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÀÆÌ ªÀÄÄAavÀªÁV £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¥ÉÊQ £À£Àß CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀįÉèò vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ZÀªÁít ¸Á: PÀ¼ÀªÀĽî vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀįÉèòAiÀÄÄ FUÉÎ DgÀƪÀgÉ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀoÀ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ DUÁUÀ ºÀoÀ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £À£ÀUÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ w½¹zÀgÉ ªÀÄÄV¹©qÀĪÀÅzÁV ºÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £Á£ÀÄ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ AiÀiÁjUÀÆ «µÀAiÀÄ w½¹gÀ°®è. £ÀAvÀgÀ FUÉ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ 02-10-2011 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÉèòAiÀÄÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ £À£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀÄQ £À£ÀߣÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄÆägÀ ºÉÆgÀV£À gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ vÀVΣÀ°è ªÀÄ®V¹ ºÀoÀ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÀoÀ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÀįÉèò vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ZÀªÁít ¸Á: PÀ¼ÀªÀĽî vÁAqÁ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£Àaw " CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ²ªÀ¥Àà C®ªÉÄÃj ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÀªÀÄÄr UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà ºÉÆnÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è. DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀÄæ ªÀ: 30 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀgÀªÀÄÄr 2] ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀA: ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¥À¯ÉèÃzÀ ªÀ: 36 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀgÀªÀÄÄr 3] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà G¼ÁîUÀrØ ªÀ: 32 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀgÀªÀÄÄr 4] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀÄaÃgÀ¥Àà C©âÃUÉÃj ªÀ: 30 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀgÀªÀÄÄr 5] gÉÃtÄPÀ¥Àà vÀA: §¸À¥Àà C©âÃUÉÃj ªÀ: 40 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀgÀªÀÄÄr

6] §¸ÀªÀgÁd vÀA: ±ÀAPÀæ¥Àà CªÀ½ ªÀ: 41 eÁ: ªÁ°äÃPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀgÀªÀÄÄr 7] ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 40 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:PÀgÀªÀÄÄr. J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æÃ. JZï.ºÉ¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉgÀªÀgÀÄ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 17,00=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É lªÉ®, 2 ªÉÆèÉÊ® ¸Àmï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2011 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. ¸À»w 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÉêÀuÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà mÉAUÀÄAn ªÀAiÀÄ :55 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀ G :MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á :§¼ÀÆlV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À ¢ :16-10-2011 gÀAzÀÄ UÀ¢UÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA : PÉ.J-37 PÀÆå-5860 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¹zÀÝ¥Àà mÉAUÀÄAn ºÁUÀÆ ªÀĺÁAvÉñï UÀrØ ¸Á :lPÀ̼ÀQ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ lPÀ̼ÀQ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ lPÀ̼ÀQ E£ÀÆß CzÀð Q.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ EªÀgÀ ¸ÉÊ.ªÉÆÃlgïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÀ¢UÉ¥Àà »AzÉ PÀĽvÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀ ªÀĺÁAvÉñï EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÀ¢UÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀĺÁAvÉñï FvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 264/2011 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹:.

¤£Éß ¢:- 15-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀªÀgÀ¥Àà D®ÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄäPÁåA¥ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/J-691 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ J¸ï.²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ PÀÆr ¥ÉèöʪÀÅqï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ ¥ÀÄ£À: ¥ÉèöʪÀÅqï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ UÀAUÁªÀw-¹AzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ J¸ï.²æäªÁ¸À FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀæµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA: £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-37/J-384 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä JA.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè. C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2011 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ EªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÁzÀ ºÀ¸Àzï¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁªÀÅ¢Ýãï¸Á§ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á|| ¨sÀUÀvï¹AUï £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ E¯Á» PÁ¯ÉÆä PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ªÀqÀØgÀºÀlÖ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-Dgï-2888 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ºÀ¸Àzï¨Á¨Á EªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ºÀ¸Àzï¨Á¨Á¤UÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀPÁ® vÉÆqÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ ¦.J¸ï.L. 2 UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2011 PÀ®A. 406, 409, 420 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22-07-2011 jAzÀ 08-08-2011 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÁUÀgï PÁå£ïªÁ¸ï£À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ 01] ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï EªÀgÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ PÁQ£ÁqÀzÀ 02] wgÀĪÀÄ®gÁªï ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À 03] ªÀĺÉÃAzÀæ£ï, ¸Á: xÉÃtÂ, 04] ±ÀªÀiÁð, ¸Á: ZÀ£ÉÊ, 05] DªÀÄÄðUÀA ¸Á: ZÀ£ÉÊ EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ CQÌAiÀÄÄ ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ vÁªÀÅ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ¯É®è CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉUÉ ºÀt ºÁPÀĪÀÅzÁV w½¹ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è CµÉÖà C®èzÉà UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ CAUÀrUÀ½AzÀ 01] ²æà ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¸Áé«Ä & PÀA. gÀªÀjUÉ 6,65,038-00, gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß, 02] ¸ÀAdAiÀiï mÉæÃrAUï PÀA: gÀªÀjUÉ 9,32,645-00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß, 03] ²æà PÀj¹zÉÝñÀégÀ mÉæÃrAUï PÀA; gÀªÀjUÉ 28,48,165-00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß, 04] UÀd®Qëöäà JAlgï ¥ÉæöʸÀ¸ï EªÀjUÉ 3,36,000-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß, 05] ¸À¥ÀÛVj mÉæÃrAUï PÁ¥ÉÆðgÉõÀ£ï gÀªÀjUÉ 4,19,500-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß, 06] ²æà §£À±ÀAPÀj PÀªÀIJðAiÀÄ®ì gÀªÀjUÉ 7,16,318-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß, 07] ²æà ¹¢ÝDAd£ÉÃAiÀÄ PÀªÀIJðAiÀÄ®ì gÀªÀjUÉ 2,61,475-00 ºÀtªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ 08] ²æà «ÃgÀ ªÀiÁgÀÄw mÉæÃqÀgÀì gÀªÀjUÉ 4,00,000-00 ®PÀë gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ CQÌAiÀÄ£ÀÄß K¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀUÀ¼À°è £ÀA©UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ MlÄÖ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 1,00,43,159-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. J¸ï.JA. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಪಿ.ಡಿ.ಓ ನೌಕರದಾರಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ "ಬಿ" ಶಾಂಸುಂದರ ಬಡಾವಣೆಯ ಕುಮಾರಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಯಕಲೂರೆ ಇವಳು ಸಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವಳಿಗೆ ಜಗದೀಶ ಪಾಟೀಲ್, ಬಸವರಾಜ್ ಹಕ್ಕಿ, ವಾಸುದೇವ ಜಾಧವ ಹಾಗು ಇತರರು ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ದವರು ಅವಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ, ಅವರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳದೇ ದಿನಾಂಕ 16-10-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಸೀರೆಕಟ್ಟಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಾ ಅವರ ತಾಯಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಃ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ. 16-10-2011 ರಂದು 08-30 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ರೆವೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಉಮಾದೇವಿ ಇದ್ದರು ಅವರು 10-00 ಎ.ಎಂಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಆದರ್ಶ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೊಡಲು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯ ಬೆಡ್ಡ್ ರೂಮಿನ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಭರಣಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ.2,00,000/- ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 145/2011 ಕಲಂ.454,380 ಐಪಿಸಿ. ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ ;
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮೇಳಕುಂದಿ ಇನ್ನೂ 5 ಜನರು ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಹೀರಾಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 16/10/11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹಡಗಿಲ ಇವರ ಬಾಳೆ ಬನದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಜನರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 6600/-, 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು, ಮೂರು ಮೋಬೈಲ 1 ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 302/2011 ಕಲಂ. 87 ಕೆಪಿ ಎಕ್ಟ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ ;
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
. ರವಿ ತಂದೆ ಹಾಶಪ್ಪಗುತ್ತೇದಾರ ಇನ್ನೂ 10 ಜನರು ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ ಶಾಹ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 16/10/11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 16,400/-, 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು, ಒಂಬತ್ತು ಮೋಬೈಲ ಅ, ಕಿ 7800/- ರೂ, ನಾಲ್ಕು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 303 /2011 ಕಲಂ. 87 ಕೆಪಿ ಎಕ್ಟ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.