Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 22, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-08-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-08-2019

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಧಿಕಾ ಗಂಡ ಚಿನ್ನ ಉಪಾರ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಉಪಾರ, ಸಾ: ಬೆಳ್ಳುರಾ ರವರ ಗಂಡನಾದ ಚಿನ್ನ ತಂದೆ ಮಡಪ್ಪಾ ಉಪಾರ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹಳ್ಳೀಕೇಡ(ಬಿ), ಸದ್ಯ: ಬೆಳ್ಳುರಾ ರವರು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೇ ದಿನಾಂಕ 21-08-2019 ರಂದು ತನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೂರೂ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 100/2019, ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 21-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಮೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣಾ ಪೂಜಾರಿ ವಯ: 30 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಸದಲಾಪೂರ, ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರ  ತಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಇವನು ಹುಮನಾಬಾದನಲ್ಲಿ ನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಹೆಚ್-6657 ನೇದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ಕಲಬುರಗಿ - ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಇವನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಸವರಾಜ ಇತನ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಎಡಗಡೆಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಎಡಗಡೆ ಕೀವಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಬಸವರಾಜ ಇವನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು  ಮಾಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಸವರಾಜ ಇವನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 32/2019, PÀ®A. 498(J), 323, 341, 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪À¤ÃvÁ UÀAqÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: ²æà PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 2004 £Éà ¸Á°£À°è  DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ JgÀqÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, UÀAqÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ®UÀߪÁzÀ ªÀµÀð¢AzÀ®Æ ¤£Àß C¥Àà »dqÁ CAvÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀvÀÄÛªÀ ºÁUÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ, vÀÄA¨Á vÉÆAzÀgÉ vÁæ¸ÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÁ½PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 2017 £Éà ¸Á°£À°è vÀÄA¨Á vÉÆAzÀgÉ, vÁæ¸ÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀgÀ vÁæ¸À£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ «zÁåªÀw E§âgÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀ K »dqÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀPÁÌV ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÄAmɣɣïì PÉøÀÄ ºÁQzÀÄÝ, £ÀvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21-08-2019 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁdgÀ DUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÁdgÁV ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀÀ£Àß vÀAzÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É E§âjUÀÆ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉøÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÉUÉzÀÄPÉÆà E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ K¼ÉzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, vÀAzÉAiÀĪÀgÀ CAV »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr CªÀjUÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁVzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ¨ÁªÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ «±Á® vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ ¨ÁåAPï PÁ¯ÉÆä EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 31/2019, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2019 gÀAzÀÄ ¹AzÉÆî vÁAqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¯èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä (PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä) ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¹AzÉÆî vÁAqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ ªÀiÁ£À¹AUÀ vÀAzÉ UÀtÄ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ¹AzÉÆî vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwÛzÀÄÝ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr NqÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è K£ÀÄ EzÉ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CzÀgÀ°è 2 °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À ªÀÄvÀÄÛ 12 ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁåPÉÃl EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ EzÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÁå£À qÀPÀÌ£À vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä MªÀÄä¯Éà ºÀĽ ªÀUÀæ ªÁ¸À£ÉªÀżÀî PÀ¼Àî ¨sÀnÖAiÀÄ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ªÁ¸À£É §A¢zÀÄÝ PÁå£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPï ¥ÁåPÉÃmï ¸ÉÃj CAzÁdÄ 3 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ CAvÀ UÉÆÃwÛzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ DVzÀÝjAzÀ, «ZÁj¸À®Ä DgÉƦAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä (PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä) ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁå£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåPÉÃmïUÀ½AzÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 59/2019, PÀ®A. 379 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 21-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀìgÀ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÁ®zÉÆÃrØ (NqÀªÁqÀ) ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¢£ÁAPÀ 18-08-2019 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ V¯ÁªÀ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ®zÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¹© ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/«-7865 £ÉÃzÀ£ÀÄß ElÄÖ ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆV Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 19-08-2019 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä £ÀfÃgÀ¨ÉÃUÀA gÀªÀgÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ PÀ¸À UÀÄr¸À®Ä §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÁtzÉ EzÁÝUÀ vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ vÉgÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £À» ºÉÊ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/«-7865, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.E.4.eÉ.¹.65.J.f.eÉ.n.113014, 3) EAf£ï £ÀA. eÉ.¹.65.E.n.2176378, 4) ªÀiÁqÀ¯ï 2018, 5) C.Q   47,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 119/2019, PÀ®A. 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ£ÁxÀ, DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt, vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj, ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉƼÁgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPïì ªÁºÀ£À ¸ÀA. J¦-28/JPÀì-6047 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀrvÀgÀ CQÌ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ w½¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ gÁwæ 12:00 UÀAmÉUÉ PÉƼÁgÀ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé UÉÃn£À ºÀwÛgÀ ¤jÃPÀëuÉAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ 12:15 PÉÌ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À PÀAqÀÄ §AvÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 50 PÉf vÀÆPÀzÀ 70-80 aîUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħAzÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ GavÀ CQÌAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÁzÀ ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ zÀªÀ£ÁVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹ CªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ DªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ°è J¥sÀ.L.Dgï zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆÃjzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 64/2019, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2019 gÀAzÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀĺÁAvÉñÀ ®A© ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸ÉÆÃtUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁgÀ, E§âgÀÄ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀj§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄlPÁ §gɬĹPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ 6,200/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2 ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ 2 ¥É£ï ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.