Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 27, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-08-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-08-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2016, PÀ®A 304(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧ÄzÉÆÝÃf vÀAzÉ §AqÉÃ¥Áà ªÁUÀªÀiÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. (zÀ°vÀ), ¸Á: ¸ÀÄAmÁ£À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ §ÄzÉÆÝÃf ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄAmÁ£À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ±ÀÄgÀĪÁVzÉ CAvÁ w½¹zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ©üêÀÄgÁªÀ, vÁ¬Ä »gÀPÀ£Á¨Á¬Ä E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄÄqÀ© ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄqÀ© ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¥Àjò®£É ªÀiÁr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CAvÁ w½¹zÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆr ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 19-08-2016 gÀAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ EªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¼À ºÉÃjUÉ ±À¸ÀÛçaQvÉì ªÀÄÆ®PÀ DV MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ d¤¹gÀÄvÁÛ£É, ±À¸ÀÛçaQvÉì ªÀiÁqÀĪÁUÀ C°è E§âgÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ, M§â ¥ÀÄgÀĵÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄUÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ ºÉÆmÉÖ M¼ÀV¤AzÀ PÉlÄÖ ºÉÆÃzÀ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ M¼ÀUÉ QèÃ£ï ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆmÉÖAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖ ºÉÆ°UÉ ºÁQzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¤µÁ̼Àfà ªÀiÁrzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀĤvÁ EPÉAiÀÄ ºÉÆmÉÖ G©âgÀÄvÀÛzÉ, ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 21-08-2016 gÀªÀgÉUÉ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁr aQvÉì ªÀiÁqÀzÉà PÀÆqÀ¯Éà ¤ÃªÀÅ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉÃgÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝPÉÌ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ C²é¤ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV zÁR°¹zÀÄÝ, C°è ¢£ÁAPÀ 25-08-2016 gÀ ªÀgÉUÉ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, E°è£À ªÉÊzÀågÀÄ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr F ªÉÆzÀ®Ä ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aPÀvÉì ªÀiÁqÀĪÁUÀ £ÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀmï DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¥ÀÄ£ÀB ±À¸ÀÛçaQvÉì ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 26-08-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಟಿ.ಈರಣ್ಣಾ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಮಿರ್ಚೆರವರ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಾಕನಾಳೆರವರ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಮಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಮಿರ್ಚೆ ರವರ ಹಾರ್ಡವೇರ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಓಣಿಯಲ್ಲಿಯ ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಾಕನಾಳೆರವರ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ ಎದುರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಾಕನಾಳೆ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ಕಮಲನಗರ ಇತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಕೈಚೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಪರಿಶಿಲಿಸಿದಾಗ 16 ಓಲ್ಡ್ ಟವೆರನ್ ವಿಸ್ಕಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 180 ಎಮ್.ಎಲ್ ವುಳ್ಳ ಪೇಪರ ಪೌಚಗಳು ಅ.ಕಿ 995/- ರೂ. ದಷ್ಟು ದೋರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ವಗೈರೆ ಇರುವುದದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು, ನಂತರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಸರಾಯಿ ಪೌಚಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üÃAiÉƢݣÀ ¦.J¸À.L PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà UÉÆÃR¯É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À DZÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆæ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd UÉÆÃR¯É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹, ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÉÊ aîzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀoÁvÀÛ£É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉÊaîzÀ°è K¤zÉ JAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆArgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¯ÉʸÀ£Àì/C£ÀĪÀÄw EzÉÃAiÉÄà JAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì/C£ÀĪÀÄw EgÀĪÀÅ¢®è, CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀÄqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV  w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj aîªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 90 JªÀiï.J¯ï£À 45 AiÀÄÄ. J¸ï. «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q 1215/- gÀÆ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26-08-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀt UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀéÀ®à zÀÆjA¢ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÀvÀå¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀt EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÀÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ PÁl£À ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 1) N.n «¹Ì 180 JªÀÄ.J¯ï £À 13 ¸ÁgÁ¬Ä ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C.Q 806/-  gÀÆ., 2) AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 90 JªÀÄ.J¯ï £À 32 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C.Q 832/- gÀÆ., »ÃUÉ MlÄÖ ¸ÁgÁ¬Ä ¨É¯É 1,638/- gÀÆ. EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁ£ÀPÁj ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw:  ªÀÄgÁoÀ, ¸Á; ªÀ¼À¸ÀAUÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ²ªÁf ªÀiÁ£ÀPÁj ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåµÀ£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-1818 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ©lÄÖ CA¨É¸ÁAVé PÁæ¸ï PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr ¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀȵÀÚ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ PÀȵÀÚ£À »AzÉ ¨sÁ°Ì PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr gÉÆÃqÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ nÖ¥Ààgï £ÀA. PÉJ-39/8533 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß n¥Ààgï £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀȵÀÚ EªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÀȵÀÚ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀȵÀÚ EªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä n¥Ààgï rQ̬ÄAzÀ PÀȵÀÚ EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ®Ä vÉÆqÉ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, n¥Ààgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß nÖ¥ÀàgÀ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ PÀȵÀÚ EªÀ¤UÉ CA§Ä¯É£Àì §AzÀ ªÉÄÃ¯É CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಮೃತ ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹೊಸಮನಿ ಇವಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 09-10 ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದ್ದು, ಅವಳ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಇತನು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇದುದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ 22/08/16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09-00 ಗಂಟೆ ಸುಮರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವಳ  ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಕೊರೆದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಶಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು  ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತಾ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ 22/08/16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಂದ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಗುಣ ಮುಖ ಹೊಂದದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 26/08/16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಪ್ಪ ವಾಗದಳ್ಳಿ ಸಾ: ಮಾಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಮಾದಾರ ಅಂಕಲಗಾ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೋಸಗಾ[ಕೆ] ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ 11 ಕೆ ವಿ ಎ ಲೈನ್ ವಾಯರ್ ಸುಮಾರು 5 ಕಂಬಗಳ ವಾಯರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರಳಿಸಿ ವಾಯರ್ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 10/08/2016 ರಂದು ನಾನು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯವಾಗಿ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 5[ಕಂಬಗಳ] ವಾಯರ ಮತ್ತು 2 ಕಲಂಬಗಳು ಮುರಿದಿರುವದು ಕಂಡು ಬಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ವಾಯರ್ ಕಂಬಗಳು ವಾಯರ್ ಮುರಿದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 35000/- ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 10/08/2016 ರ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.