Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 31, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಅನಂತ @ ಆನಂದ ತಂದೆ ಕಿಶನರಾವ ಉಟಗಿ ರವರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಕ್ಯೂ 1208 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ 10-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ ಬ್ರೀಜ್ದಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯ ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ ಬ್ರೀಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಹಂಪಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಕೀಶನರಾವ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣರಾವ ಉಟಗಿ ಸಾ: ಗಾಬರೆ ಲೇಔಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 138/2011 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 30-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ 1] FgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ DgÉÆæ £ÀA1 jAzÀ 4 gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà eÁwB ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB CvÀÛ£ÀÆgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ©r¸À®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀÄvÀÄÛ 5 jAzÀ 13 gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV J®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°, ZÀ°PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ & DAd£ÉAiÀÄå EªÀjUÉ ¸ÀºÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2011 PÀ®AB 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 7 (1) (r) ¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁ vÀÄAUÁ-¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ «vÀgÀt PÁ®ÄªÉ £ÀA 40 gÀ ¤Ãj£À°è C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV vÉð§A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀªÀzÀ ¹Üw-UÀw £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀ§ºÀÄzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àà ¤ÃgÁªÀj ¤ÃjPÀÑPÀgÀÄ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À . gÀªÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA 24/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 30-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ PÀıÁ® vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ gÁzsÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¸Áé«Ä.ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, ©r¸À®Ä §Az, ¥ÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¦æAiÀiÁAPÀ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA, 70/2011 PÀ®A 504,448, 354, 323, 506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄãÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¦£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §æºÀä£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ PÁåA¥ï ºÁUÀÄ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸Á«° «ÃgÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ PÁ®ÄªÉ zÀAqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1550-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 5 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãï UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 4000/- ºÁUÀÆ 3 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 57000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀAvÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ 357/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.10.2011 gÀAzÀÄ 190 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,800 /- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-10-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-10-2011


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 498(J), 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/05/2006 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ ªÉAPÀl ªÀÄ®PÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EPÉUÉ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄ®PÉ ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀPÁÌV 1 ®PÀë 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 6 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ºÁAqÉ ¨ÁAqÉ, ¥À®AUÀ, C®ªÀiÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20/01/2008 jAzÀ 28/10/2011 gÀªÀgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ®Ä ºÉý JgÀqÀÄ ¸Áj 50-50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ MªÉÄä 10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä vÀj¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ EzÀÄ ºÉÆmÉÖ £À£Àߢ®è CAvÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl, CvÉÛ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä, £Á¢¤ aªÀÄä¨Á¬Ä CªÀ¼À UÀAqÀ zÉêÉAzÀæ gÀmÉÖ ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ gÀªÉÄñÀ ²PÀëPÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ C°èAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ CzÀÄ ªÀÄUÀÄ £À£Àߢ®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ CPÀÌ aªÀÄä¨Á¬Ä EªÀ¼À ®UÀßzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ £Á£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀgÀzÀQët QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30-10-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À«ÄAiÀiÁå ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ a¢æ gÉÆÃqÀzÀ°è EgÀĪÀ JªÀÄ.r eÁ¥sÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ DgÉÆæ £À¬ÄªÀÄ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQë ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ¨Ál®ªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ JqÀUÀ®PÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÀªÀiÁgÉ T¯Á¥sÀ PÉÆlð ¸ÁQë ¢ÃAiÀiÁvÀÆ vÉÃgÉPÉÆ RvÀªÀÄ PÀgÉzÉvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29, 30.10.2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ®è¥Àà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ£ÉÆÃgï, ªÀaiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÆUÀzÁ¼À gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-10-2011 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄÄvÀÛªÀé UÀAqÀ ¦ÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ.®ªÀiÁt G.ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÉ. §ÆzÀÆgÀ F ¢ªÀ¸À ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀÀ PÁæ¸ï¢AzÀ MAzÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĵÀÖVUÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä gÁ.ºÉ.-13 gÀ ªÀÄÆ®PÀ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀªÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀªÀzÀ ZÁ®PÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄÄvÀÛªÀé¼À£ÀÄß E¯ÁdPÁÌV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï §gÀĪɣÀÄ CAvÁ ºÉý ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gï ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢°è ºÁUÀÆ D ªÁºÀ£ÀzÀ M¼ÀUÀqÉ §tÚ ºÀ¼À¢ PÀ®j£À¢zÀÄÝ, ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀÄÁå¢ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉZï.¹. 32 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 30-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà UÀrØ EªÀgÀ ¥Á£ï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆÃvÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà §Ar ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀ±Àð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥Á£ï ±Á¥ï ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 2)¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀA¢ gÀAUÀ£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV 3) ¹gÁeï vÀA¢ ºÀĸÁä£À¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÁ¸À« £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 4) ªÉÆãɱÀ vÀA¢ gÁªÀÄtÚ §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð ¸Á: PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ºïwÛgÀ PÁgÀlV, 5) ªÀÄÄPÉñÀ vÀA¢ ªÀiÁAV¯Á¯ï UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÉʵÀÚ« ¸Á: ªÉÄãï gÉÆÃqï PÁgÀlV, 6) zÀÄÄgÀUÀ¥Àà vÀA¢ gÀAUÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀdgÀ PÁ¯ÉÆä PÁgÀlV, 7) ªÀĺÉñÀ vÀA¢ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀ±Àð eÁ: dAUÀªÀÄ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 8)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 9) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà CgÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀ±Àð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄr wªÀÄä¥Àà PÁåA¥ï PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw, 10) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÀj°AUÀ¥Àà ºÀĽ̺Á¼À ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀ±Àð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÀĽ̺Á¼À, 11) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ CªÀÄ£ï ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð G: ªÉ°ØAUÀ PÉ®¸À ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 12) ¹qÁÝgÀrØ vÀAzÉ a£ÁßgÀrØ CuÁÚ§ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,520=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಡಗಿ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ರಾತ್ರಿ 8 -00 ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ CHESSI NO:MD2DHDKZUCF43902 ENGINE NO: DKGBUF58923 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 137/11 ಕಲಂ: 279 .338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗುರುಪುತ್ರ ತಂದೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಯರಗಲ್ ಸಾ|| ಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:29/10/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ ವರ್ಕ ಶಾಪ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ ದಿನಾಂಕ:30/10/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಅಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟಾರ ಮಶೀನ್, ವೆಲ್ಡಿಂಗ ಮಶೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಕಡಿಗಳು, ಗ್ರಾಂಡರ್ ಮಶೀನ್ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು 10,750/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಲತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:118/2011 ಕಲಂ:457,380 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಮೂಲಗೆ ಸಾಃ ಬೆಳಕೋಟಾ ಪುರ್ನವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಲಾಪೂರ ರವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಾದ ಸಂಗೀತಾ ಇವಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ದಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನಾಗಮ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಂಗೀತಾ ಇವಳಿಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಮಲಾಪೂರ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಸ್ಸ ಹತ್ತಿಸಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹನುಮಾನದ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ:32, ಎಂ:5513 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಚೋಳಪ್ಪಾ ನಂದಿ ವಯ: 51 ವರ್ಷ ಸಾಃ ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಈತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಗಮ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 134/2011 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ. ದತ್ತಾತ್ರೀ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಶ್ರೀಮಾಳೆ ಸಾಃ ಹಲಬರ್ಗಾ ತಾಃ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಃ ಬೀದರ ರವರು ನಾವು ಹೊಸ ಹುಂಡಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಕಾರ ನಂ. ಎಂಹೆಚ್:24, ವಿಃ4415 ನೇದ್ದನ್ನು ಖರಿದಿ ಮಾಡಿರುವದರಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಲು ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರಕ್ಕೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗು ನನ್ನ ಭಾವನ ಮಗ ಮಚೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಿಣ್ಣಿಸಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಮುಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಸೇತುವೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಗೋ ಕಾರ ನಂ.ಎಪಿ:10,ಎಕೆ:6517ನೇದ್ದು ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಡಾ|| ಜಯವಂತ ತಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಾವ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಾಃಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಃಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಃಬೀದರ ಹಾಃವಃಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದ (ಎಪಿ) ಕಾರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ . ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ . ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 135/2011 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.