Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 23, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 23-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-03-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 22/03/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ PÉÆÃPÁ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ : 33 ªÀµÀð, PÀÆ°, ¸Á: dA§V xÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Àà gÀvÀ£À¹AUï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dA§VÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-39/E-1745 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨É£ÀPÀ£À½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-38ºÉZï.7134 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À gÁAUï ¸ÉÊqÀ¢AzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà¤UÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2011 PÀ®A PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-03-2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉƽ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÉÃgÁ G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: §ÄzÉÃgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CtÚ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀA§AzÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÉƽ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á §ÄzÉÃgÁ EªÀgÀļÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/03/11 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߪÀiÁä @ FgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á L¸À¥ÀÆgÀ vÁ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï ¸Á L¸À¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ¤UÉ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 21/03/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉÛUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁr ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2011 PÀ®A 354, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄuÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆwgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ CgÀÄuÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆwgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ:29 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ NzÀÄÝ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-03-2011 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á ºÀÄtf (J) EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁvÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀÄtf(J) EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 1200/- gÀÆ. AiÀÄ ªÉÄl® Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÄl® ºÀt 1200 gÀÆ. §zÀ¯ÁV 1500 ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ« ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 22/03/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀrgÁAiÀÄ¥À½î UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥À£À PÁA§¼É ¸Á UÀrgÁAiÀÄ¥À½î EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 1) 180 JA.J¯ï AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁÄ 40 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1.500/- gÀÆ 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 140/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/03/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¸Á AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ CfÓ ¨ÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð ¸Á ZÀl£À½î EªÀjUÉ J£À.E.PÉ.DgÀ.n.¹ §¸À £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-563 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¨ÁAiÀĪÀiÁä EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DPÉAiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ¨ÁdÄ, JqÀ Q«UÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23/03/11 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¨ÁAiÀĪÀiÁä EªÀ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:22.03.2011 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÁAvÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¥ÉÆõÀÖ D¦üøï£À°è PÉ®¸À ¸Á:UÀlÄÖ, vÁ:UÀzÁé¯ï, ºÁ:ªÀ: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉUÉ EgÀĪÀ gÁdªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼ÀV¤AzÀ gÀPÀÛ ¨ÁV°UÉ ¹r¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ ªÀÄÄ£ÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ zsÀé¤ PÉýzÀ ±ÁAvÀtÚ£À C½AiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÁ¨sÀjAiÀiÁV ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ©.Dgï.© ªÀÈvÀÛPÉÌ §AzÀÄ ±ÁAvÀtÚ¤UÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝjAzÀ ±ÁAvÀtÚ£ÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ gÁdªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀPÀÛzÀ ªÀÄqÀÄ«£À°è vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¥À«vÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀÄå 26 ªÀµÀð, ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á:C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ±ÁAvÀtÚ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.03.2011 gÀAzÀÄ 19.29 UÀAmɬÄAzÀ 22.22 ¤«ÄµÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è eɪÀiïµÀgï C°, gÀªÉÄñÀ E§âgÀÆ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ ªÉƨÉʯï¸ÀASÉå:98452 01108 ºÁUÀÆ 94838 94018 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¥Àwß ¸ÀºÀ-²PÀëQ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ZÁUÀ¨Á« ¸Á:²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt, ªÀÄAqÀå f¯Éè ºÁ:ªÀ: ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ¸ÀASÉå:99647 98891 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgɪÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C²èî zÀȱÀåªÀ£ÀÄß ¹rªÀiÁr F zÀȱÀåªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ±Àð£À PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É EzÀjAzÀ ¤£Àß ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀgÁdÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ 50 ¸ÁOE gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨ÉÃrPÉ EnÖzÀÝPÉÌ ¸ÀºÀ-²PÀëQAiÀÄÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è £Á£ÉãÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉÝÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤Ã£ÀÄ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ £ÁªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£Éà £ÉÆÃrPÉÆà CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉUÉ ZÁUÀ¨Á« ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÀÄUÀ¼À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ;22.03.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀºÀ-²PÀëQ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30.03.1999 gÀAzÀÄ ªÉÆû£ïSÁ£ï vÀAzÉ C±Àæ¥sïSÁ£ï ¸Á: E¸ÁèA£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ, gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå±ÉnÖ EªÀgÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:286 £ÉÃzÀÝgÀ°è 25 J£ï.J ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è CqÀªÀiÁ£ï ªÀiÁrzÀAvÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ §gÉzÀÄPÉÆlÖAvÉ SÉÆnÖ M¦àUÉ ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É SÉÆnÖ ¸À»ªÀiÁr vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è vÀ£Àß ¨ÁªÀavÀæ CAn¹, ¢£ÁAPÀ:23.11.1999 gÀAzÀÄ G¥À£ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå:2150/99 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå ±ÉnÖ EªÀgÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð ¸ÀASÉå:286 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ ªÀÄAqÀ½UÉ ªÉÆøÀªÀiÁr ºÀt zÉÆÃZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀßzÉAzÀÄ ¸Á®PÉÌ MvÉÛÃAiÀiÁVlÄÖ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:06.05.1999 gÀAzÀÄ SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr, «Ä¤gÉʸï«Ä¯ï ºÁPÀĪÀÅzÁV ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ FªÀgÉUÀÆ gÉʸï«Ä¯ï ºÁPÀzÉ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉÃ, gÁWÀªÉÃAzÀæ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:197/D EzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:20.01.2005 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß CAn¹, ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPïUÉ MvÉÛ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:19.02.2011 gÀAzÀÄ SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ ªÀÄAqÀ½ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ EªÀjUÉ £ÉÆÃnÃ¸ï §AzÀ£ÀAvÀgÀ ªÉÆû£ïSÁ£ï vÀAzÉ C±Àæ¥sïSÁ£ï ¸Á: E¸ÁèA£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ, SÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr, ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ ºÀt ®¥ÀmÁ¬Ä¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.03.2011 gÀAzÀÄ w¥ÀàtÚ ±ÉnÖ vÀAzÉ CgÀ¼ÀAiÀÄå ¨ÁåAPÀ£ËPÀgÀ ¸Á:«oÀ®£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:22.03.2011 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀĪÀ §UÉÎ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ ²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦J¸ïL ªÀiÁ£À« oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ vÀAzÉ F±À¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á: zÀzÀÝ®, vÁ:ªÀiÁ£À« CAvÁ w½¹, vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ C.Q.gÀÆ:2,42,000/-ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß §AzsÀ£À ªÀiÁr ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:22.03.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ SÁ¹ÃA vÀAzÉ ªÀzÀÝnÖ §ÄqÉßøÁ§ ¸Á:§ÄPÀ̸ÁUÀgÀ vÁ:ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀ£ÀÄ, ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.40,3835 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ºÀAa£Á¼ï UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹£ÀßtÚ 50 ªÀµÀð ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸ÀtÚ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 38 ªÀµÀð, ¸Á:aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:21.03.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ fÃ¥ÀĸÀASÉå: PÉJ.36, J£ï.3333 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹, UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ PÉÆÃjAiÀĪÀgÀ UÉÆÃzÁ«Ä£À ºÀwÛgÀ ¯Áj¬ÄAzÀ ¹ªÉÄAmï C£ï¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¯ÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á:J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥ÀÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:22.03.2011 gÀAzÀÄ 11.25 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀȵÁÚ©æqïÓ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 50 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÁV «ÄãÀÄ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ K¸ÀÄ vÀAzÉ ®Qëöäà £ÁgÁAiÀÄt ¸Á:zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ ±ÀªÀ £ÉÆÃr PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, ±ÀªÀ ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.03.2011 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁdÄ @ gÀeÁPï vÀAzÉ UÀįÁªÀiï¸Á§ 28 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ f¯Á¤ vÀAzÉ UÀ¯ÁªÀiï E§âgÀÆ ¸Á:gÀªÀÅqÀPÀÄAzÁ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀÄlPÁaÃnUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀĺÀt:1410/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ ¥Àr¹zÁUÀ ªÉƨÉʯï¸ÀASÉå:87914 66713 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÉ CªÀ£É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.03.2011 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ ±ÉnÖ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå ±ÉnÖ E§âgÀÆ ¸Á:PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀÄlPÁaÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï £ÀUÀzÀĺÀt:1650/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ UÀAUÁzsÀgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á:£ÁUÀ£ÀPÀ¯ï vÁ:UÀAUÁªÀw EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt ;

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ f¥ÀgÉ ¸Á; ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ vÁ; ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f; ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 22/03/2011 gÀAzÀÄ ²ªÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ CAvÀå¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ CtÚ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-32-PÀ-1220 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄ®§UÁð- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÉqï ¯ÉÊmï £À£Àß PÀtÂÚUÉ PÀÄQÌ £À£ÀUÉ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ PÁtzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £À£Àß ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ gÉÆÃqÀ UÁqÀð PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝgÀÄvÉÛãÉ, £À£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV JzÀÄÝ PÀÆqÀ®Ä §gÀÄwÛ®è, vÀÄA¨Á £ÉÆêÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉý £À£ÀUÉ ¨ÉÃUÀ£É §gÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

ZËPÀ oÁuÉ : ²æà¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ UÀÄUÀĪÁqÀ ¸Á|| ¸ÀAPÉÃvÀ PÁA¥ÉèÃPÀì ¹n §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.03.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-32-«-5500 C||Q|| 25000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.