Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 20, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-03-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-03-2018

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಖುಶಾಲ ಸಾ: ಬೀರಿ (ಬಿ), ಸದ್ಯ: ಬಸವನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಅಣ್ಣನಾದ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಬೋರಾಳೆ ಸಾ: ಬಸವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಇತನು ದಿನಾಲು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ಚಟವುಳ್ಳವನಿದ್ದು ಹಾಗೂ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 19-03-2018 ರಂದು ಅಣ್ಣ ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮೂರ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಳಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೋಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅವನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವದೆ ತರಹದ ದೂರು ಅಥವಾ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 58/2018, PÀ®A. 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-03-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ¥Àw vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: PÉÆgÁå¼À, vÁ: OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨ÁAiÀĪÀiÁä EvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr vÀ£Àß vÀAzÉ mÁªÉî¢AzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆägÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ PÀmÁgÉ, ªÀÄÄPÀæªÉƢݣÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á§, UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¨sÀĪÀiÁZÉ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¥ÀAZÀ²Ã® £ÀUÀgÀzÀ°è vÀ£Àß C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀݼÀÄ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ ¸ÀÄvÀÛ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, C°èzÀÝ ªÉƪÀÄäPÀ̽UÉ «ZÁj¸À®Ä £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ §AzÀÄ vÁ¬Ä eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr mÁªÉ®¢AzÀ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C½AiÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ RAqÀÄ zÀÄqÀPÀ£Á¼É ¸Á: ZÁAzÉÆÃj, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÄúÀPÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 41/2018, PÀ®A. 420, 465, 467, 323, 504, 34 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಕೇಶವರಾವ ಜಗತಾಪ ವಯ: 74 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಲಾಧಾ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಾದ ಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಿ ಸರ್ವೇ ನಂ. 100/1, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 07 ಎಕರೆ 00 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಕಪೀಲ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1983 ರಿಂದ 1988 ರವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಕೇಶವರಾವ ಜಗತಾಪ ಹಾಗು 2) ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಗತಾಪ ಹಾಗೂ 3) ಕೇಶವ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಗತಾಪ ಎಲ್ಲರು ಸಾ: ಲಾಧಾ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಅಣ್ಣನಾದ ಮಾರುತಿ ಹಾಗು ತಮ್ಮನಾದ ಕಪಿಲಕುಮಾರ ರವರೆಲ್ಲರ ಸುಳ್ಳು ತಕ್ಷಿಮ ನಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಗಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಂಟಿ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ, ತದನಂತರ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಈತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಭೂಮಿ ಪೈಕಿ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಹೆಸರಿಗೆ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ವಿಜಯಸಿಂಹ ಮತ್ತು ರಂಜಿತ ಹಾಗೂ ರಾಮ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 06-01-2018 ರಂದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದೇ ತರಹ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ಇವಳು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹಮಿ ತುಮಚಾ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಕರುನ ಸೇತ ಹಮಚಾ ನಾಮ ವರ ಕರುನ ಘೇಟ್ಲೋ ತುಲಾ ಕಾಯ ಕರಾಯಚಾ ಹೈ ಕರೂನ ಘೇ ಎಂದು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ನಂ. 3 ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಏ ಜಮೀನ ಬದಲ ವಿಚಾರಲೇತರ ತುಲಾ ಖತಂ ಕರೂನ ಟಾಕತೂ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಜಗಳ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ವಿಜಯಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ರಂಜಿತ ತಂದೆ ನಾಮದೇವರಾವ ಮೋರೆ ಹಾಗೂ ರಾಮ ತಂದೆ ಲಿಂಭಾಜಿ ತಳಭೋಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ಮೆಹಕರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 19-03-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 71/2018, PÀ®A. 143, 341, 383, 394, 395, 427, 504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À¦üÃd C° vÀAzÉ ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ C°, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: NvÀV gÀªÀgÀÄ gÀÄPÀĪÀÄ, RªÀÄgÉÆÃ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ gÀhÄgÀt¥Áà ¸Á: NvÀV gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-NvÀÛV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦ügÉÆÃd zÁ¨ÁzÀ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ, £ÁªÀÄzÉêÀ, gÀAfÃvÀ, ¸ÀÄgÉñÀ, vÀÄPÁgÁªÀÄ, UÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ NAPÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: NvÀV gÀªÀgÉ®ègÀÆ JgÀqÀÄ PÀÆædgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ZÁPÀÄ, PÀ©âtzÀ gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆìÄvÁ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J ¤£Àß UÀ®è ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è JµÀÄÖ ºÀt EzÉ PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ UÀ®è ¥ÉnÖUÉ ºÀÄqÀPÁr UÀ®èzÀ°èzÀÝ 12,000/- CxÀªÁ 15,000/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrvÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J®è DgÉÆævÀgÀÄ zsÁ¨ÁzÀ°èAiÀÄ RÄað, mÉç®UÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19-03-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 72/2018, PÀ®A. 143, 324, 504, 506, 498 (J) eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠪À¤ÃvÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÀjÃl, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: nÃZÀgÀì PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2017 gÀAzÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÀjÃl ¸Á:  ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ ¸ÁzÀvÀ ¥sÀAUÀµÀ£ï ºÁ® PÀ®§ÄVðAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ£ÁßV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄØ vÀgÀĪÀAvÉ ¨ÉrPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ºÀt §AUÁgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, 2) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ, 3) ®PÀëöät, 4) gÀ«, 5) ®Qëöä, 6) ªÀÄAdļÁ, 7) ±ÉÆèsÁ, 8) ºÉêÀiÁ, 9) GµÁ ºÁUÀÆ 10) D±Á EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-12-2017 jAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 04-03-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ JPÉÆzÉÝñÀÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £ÁªÀÅ PÉýzÀ ºÀt ºÁUÀÄ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ PÀvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19-03-2018 gÀAzÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 18/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-03-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀiÁzÀ ±ÀQî vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀiÁzÀ AiÀÄĸÀÆ¥ï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁdVÃgÁ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁdVÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ºÉÆAqÀ ¸ÉÊ£ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-23/PÀÆå-4366 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ gÁdVÃgÁ UÁæªÀÄzÀ EzÀUÁ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÀ ¸ÉèöÊAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-28/J¸ï-6111 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ D£ÀAzÀ vÀAzÉ CdÄð£ï ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆÃPÁæt(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀë¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀvÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÉüÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïï vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀÄ, JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ E§âjUÀÆ DzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀiÁzÀ E°AiÀiÁ¸À, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£ï ¸Á: ºÉÆPÁæt(©), ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: ºÉÆÃPÁæt EªÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì£À°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 46/2018, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ :- 
ದಿನಾಂಕ 18-03-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಹನ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಜಾಧವ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಮಾಣಿ, ಸಾ: ಗರಮಾ ತಾಂಡಾ ರವರು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಖೇಡದಿಂದ ಗರಮಾ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ ಮಳಚಾಪೂರದ ಸೋಲಾರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ ಹತ್ತಿರ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ ಇತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-36/ಇಇ-7239 ನೇದನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸ್ಕೀಡ್ ಆಗಿ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬೀದರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 19-03-2018 ರಂದು ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.