Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 27, 2017

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3) (4)  JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957;- ¢£ÁAPÀ 24-02-2017 gÀAzÀÄ 6.30 J.JAPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ  vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ mÁæ° ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ½£À C.Q 1600/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀÝjAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3) (4) JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2017 PÀ®A, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;-¢£ÁAPÀ: 26/02/2017 gÀAzÀÄ 10-00 ¦JªÀiï PÉÌ CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²æà gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ¸ÁºÀÄ ¸Á|| ºÉƸÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/02/2017 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ¸ÁºÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ºÁQ¸À®Ä £ÁªÀÅ Rjâ¹zÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ zÁj¬ÄAzÀ ¨ÉÆgɪɯï UÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÀÆ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆÃV §¸ÀªÀgÁd FvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä zÁj¬ÄAzÀ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃUÀÄwۢà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  CªÀ£ÀÄ ` ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÁåzÀ £Á£ÀÄ EzÉà zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É K£À ªÀiÁqÀwà ' CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀªÀ£Éà PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ £À£Àß JqÀºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CªÀ£À eÉÆvÉUÉ EzÀÝ §¸ÀªÀgÁd£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ FgÀtÚ ¸ÁºÀÄ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DUÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà zÉêÀvÀ̯ï EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆߪÉÄä ¤£ÉƧâ£Éà ¹UÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2017 PÀ®A, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2017 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ;- ¢£ÁAPÀ 26/02/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 5.30 ¦ JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀA/ ZÀAzÀ¥Àà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  ªÀ|| 24 ªÀµÀð eÁ|| »AzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ G|| ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á|| zÉÆÃgÀ£À½î vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆg EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÉÆèsÁ ªÀ|| 19 ªÀµÀð eÁ|| »AzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| zÉÆÃgÀ£À½î EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/11/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  zÉÆÃgÀ£À½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÁzÀ mÉÆPÁ¥ÀÆgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ºÀwÛUÀqÀÆgÀ  J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀPÁrzÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ®è £ÁªÀÅ £À£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjG EgÀĪÀ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Cfð PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ EvÁå¢ ¦ügÁ墠 ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2017 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2017 PÀ®A 87  PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ 26/02/2017  gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ 7 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄPÁÌ ¯ÁqÀÓ£À »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwzÁÝgÉ  CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV  zÁ½ ªÀiÁr 7 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 24750 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ 20-00 UÀAmɬÄAzÀ 21-00  UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄÄ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 22-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 50/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-02-2017

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ FgÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÁ ¸Á; ¨ÉîÆgÀ (J£À) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ FgÀuÁÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ (J£À) EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-02-2017 gÀAzÀÄ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ avÀæªÀiÁä EªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ avÀæªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁݼÉ, ¸ÉÆ¸É avÀæªÀiÁä EªÀ½UÉ UÀAqÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F §UÉÎ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ°è PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ¼É, DªÁV¤AzÀ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄä£É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛ£É FUÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ¼É £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ°è ºÉÃUÉ ªÀÄÄR vÉÆÃj¸À° £Á£ÀÄ EgÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ¸ÁAiÀÄĪÀzÉ M¼ÉîzÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ £ÀgÀ¸À¥Áà E§âgÀÄ PÀÆr F vÀgÀºÀ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj¬Ä¯Áè CAvÁ CªÀ¤UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýzÀÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-02-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw §¸ÀªÀiÁä EªÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ ºÉaÑUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26-02-2017 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀ ®PÀëöät EvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ ªÁ¸À£É §A¢zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ C¯Áèr¹ J©â¸À®Ä DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¢ÝzÁÝUÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw §¸ÀªÀiÁä ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà, UÀt¥Àw EªÀjUÉ J©â¹ J®ègÀÄ PÀÆr ºÉÆÃV ®PÀëöät EvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ FgÀuÁÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ (J£À) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÄïɠPÉøÀ DVzÀÝjAzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ºÉÃUÉ ªÀÄÄR vÉÆÃj¸À° CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-02-2017 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26-02-2017 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2017, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ PÀgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ PÀgÉ¥Áà vÀAzÉ §§Ä®¥Áà ¨sÀÄdAUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ £ÁUÀuÁÚ JEE gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° £ËPÀgÀ£ÁV PÉ®¸ÀPÉÌ EgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 26-02-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß PÀgÉAmï §gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 1300 UÀmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ DzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄ£ÉÆÃd ¥Ánî EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ PÀgÉ¥Àà EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÆ §mÉÖ vÉUÉzÀÄ ElÄÖ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄÆ PÀArgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ «£ÉÆÃzÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ «Ä°AzÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj 2100 UÀAmÉUÉ £ÁUÀuÁÚ JEE gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è CAzÁdÄ 3 ¦üÃmï JvÀÛgÀzÀ R¥À° ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27-02-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2017, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸Á¬ÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ²æäªÁ¸ÀgÁªÀ PÀAzÉ¥ÀÆ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: N¹ (PÀªÀiÁäPÁ¥ÀÆ), ¸Á: ¸ÁªÉ¯ï, vÁ: ¨Á®PÉÆAqÁ, f: ¤eÁªÀĨÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è J ²æäªÁ¸ÀgÁªÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj DgÉAeï mÁæªÉ®ì£À nÃPÉl ZÉÃQAPï PÉ®¸ÀzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀĺÉÃAzÁæ PÁgÀ £ÀA. J¦-20/JJ£ï-6858 £ÉÃzÀgÀ°è PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁdÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 23-02-2017 gÀAzÀÄ ©lÄÖ vÀĪÀÄPÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV C°è nÃPÉl ZÉPï ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 26-02-2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀ®§ÄgÀV PÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ PÀ®§ÄgÀV¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 27-02-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¹ªÁgÀzÀ UÀAr zÀUÁðzÀ wgÀÄ«£À°è §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀĺÉÃAzÁæ PÁgÀ £ÀA. J¦-20/JJ£ï-6858 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: UËqÁ¸ï, ¸Á: zÀĪÀiÁämÁ, vÁ: ZÉÃjAiÀiÁ®, f: ¹¢Ý¥Él EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊAiÀÄgÀ MqÉzÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÁgÀ£À°èzÀÝ J ²æäªÁ¸ÀgÁªÀ EvÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÉäߣÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÀgÀÄazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀAiÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÁUÀgÁdÄ EvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2017, PÀ®A 366(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2017 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄAzÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨É¯ÁݼÀ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð ¸Á: PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁj¸ÀzÀgÀÆ ¸ÀºÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F jÃw EgÀÄvÀÛzÉ 1) ºÉ¸ÀgÀÄ: «zÁå¸ÁUÀgÀ, 2) ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, 3) JvÀÛgÀ: 4.7’’, 4) §tÚ: PÀ¥ÀÄà UÉÆâü §tÚ, 5) ªÀÄÄR: zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ªÀÄÄV£À PÉüÀUÉ MAzÀÄ PÀj ªÀÄZÉÑ EzÉ, 6) zsÀj¹zÀ §mÉÖ: DgÉAd PÀ®gÀ nà ±Àlð, PÀ¥ÀÄà §tÚ ¥ÁåAl EgÀÄvÀÛªÉ, 7) ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ : PÀ£ÀßqÀ, »A¢, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÁp CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26-02-207 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2017, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2017 gÀAzÀÄ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ £À¹Ã©£À CAzÀgÀ ¨ÁºÉÃgÉA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ J¯ï.n ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è VqÀUÀAmÉUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀiÁV ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Áwä ¤d EzÀÄÝ ¹zÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd£ÀPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÉÃgÉA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 7 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¹ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä 1) ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ OlUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 3) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Àà zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ CAzÀ¥Áà PÉƼÁgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 5) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà £ÁªÀzÀV ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 6) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ PÁUÉ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ºÁUÀÆ 7) vÁeÉƢݣï vÀAzÉ RªÀÄgÉÆÃ¢Ý£ï ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, J®ègÀÆ ¸Á: ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7420/- gÀÆ., ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 2 ¸ÁåªÀĸÀAUï, 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ, MAzÀÄ L¸É¯ï ªÉÆèÉʯï C.Q 2200/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀŪÀÅ EªÀÅUÀ¼É®èUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2017, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 26-02-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಚಗಚೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಗೊಂಡ, ಸಾ: ಕಬಿರಾಬಾದ ವಾಡಿ ರವರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಕಬಿರಾಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಬುಲ ರವರ ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.-56/-3483 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನ ಹೆಸರು ಜಾಫರಸಾಬ ತಂದೆ ರಹೀಮೊದ್ದಿನ ನೇಕವಾಡಿ ವಯ: 80 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಅಂತ ಗೋತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ  ಎಡಗಾಲ ರೊಂಡಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.