Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 7, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:05-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¢.06/11/2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ²æà Q¸Á£À eÁzÀªÀ vÀAzÉ ZAzÀæzÉêÀ eÁzÀªÀ 45 ªÀµÀð eÁ.D¢ªÁ¹ G- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á.PÉƯÁØ vÁ.CgÁé f¯Áè-gÁAiÀÄUÀqÀ gÁdå-ªÀĺÁgÁµÀÖç FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl EzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl ºÉÆA¢zÀÄÝ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ £ÁUÉÆð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÜvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æêÀÄw ZÀAzÀæ¨Á¬Ä UÀAqÀ «PÁ¸ÀPÀƽ,30 ªÀµÀð,eÁ.D¢ªÁ¹,G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á.PÉƯÁØ vÁ.CgÁé f¯Áè-gÁAiÀÄUÀqÀ gÁdå-ªÀĺÁgÁµÀÖ SÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 06.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 34/2011 PÀ®A:174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 06-11-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²æÃ.°AUÀ§¸ÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ PÁæ¸ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 3 zÉÆqÀØ JªÉÄä 2 ¸ÀtÚ JªÉÄä PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ£ÀÄß §ÆvÀ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ §ÆvÀ®¢¤ß EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ.E.©.PÀAzÀ ªÉÊAiÀÄgï ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÊAiÀÄgï 40.000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ JªÉÄäUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV «zÀÄåvï ¸Àà±ÀðªÁV ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ CPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ J.J¥sï £ÀA:18/2011 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢: 06-11-2011 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄļÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ 60ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄļÀÆîgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ 1ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀiÁPÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, PÁ°¤AzÀ ªÀzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 365/2011. PÀ®A. 324, 323, 504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢:06-11-2011 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄļÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀiÁPÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ; 55 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ ¸Á: ªÀÄļÀÆîgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjªÉAPÀ£ÀUËqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ PÀ©âtzÀ ªÀÄaѤAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 366/2011. PÀ®A. 324, 323, 504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢.05/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà 50 ªÀµÀð ®A¨Át MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.G®Ì§AqÁFvÀ£À CAUÀrUÉ §AzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà,²ªÀUɤ E§âgÀÆ ¸Á.G®Ì§AqÁ vÁAqÀ, CgÀ¼À¥Àà ¸Á.¹gÀªÁgÀ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd §AqÁj ¸Á.¹gÀªÁgÀ§AzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è£À ¹ÃUÀgÉlÀ ªÀÄvÀÄÛ wAr w¤¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉý wAzÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà£À ªÀÄUÀ¤UÉ E®è¸À®èzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼£Áßr PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ®ÄèvÉÛªÉ CAvÁ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgɹ «ZÁgÀ ªÀiÁqÉÆt CAvÁ ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ vÁ¹£À £ÀAvÀgÀ E¤ß§âgÀÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUÉUÀ¼À£ÀÄß J¸É¢zÀÄÝ, C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 6.11.2011 gÀAzÀÄ PÀÆqÁ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ®è¥Àà£À ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzsÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 255/2011 PÀ®A:441,504,323,506,gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

¢£ÁAPÀ 06-11-2011 gÀAzÀÄ 10-45¦.JAPÉÌ ªÀiºÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĹâ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄ. CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀÄqÀ¯ÁV 1) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£À gÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 1130/-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/11 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06/11/2011 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è d£ÀgÀÄ zÉêÀvÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÉÆ®¢¤ß CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï -§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVjvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄB48 ªÀµÀð eÁwBPÉÆgÀªÀgÀÄ ¸ÁB£ÀPÀÄÌA¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ H½zÀ d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 84,375/- 2) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ (3) 3 £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊUÀ¼ÀÄ(4) JgÀqÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgïUÀ¼ÀÄ ( §eÁd r¸À̪Àgï £ÀA PÉJ-16 3993 ªÀÄvÀÄÛ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r r®PÀì £ÀA PÉJ-36 qÀ§Æè 9615) EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2011PÀ®A: 87 PÉ.¦PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ :06.11.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ °AUÀtÚ,ªÀiÁ°UËqÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: £ÁUÀqÀ¢¤ßEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr £ÁUÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ° CAzÀgïÀ ¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆæèÉõÀ£Àj r.J¸ï.¦. zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è Dgï.JªÀiï. £ÀzÁ¥sï ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C®èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3220/- 2] 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2011 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2011 gÀAzÀÄ 26 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-11-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 217/2011 PÀ®A 272, 341, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zsÀgÀuÉ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¹zÀÄÝ, ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ¸À¥Áß EAlgÀ£ÁåµÀ£À¯ï ¯ÁqÀÓðzÀ°ègÀĪÀ PÁªÀÄvÀ ºÉÆÃmÉîPÉÌ wAr wAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ®ºÀgÀ ¸ÉèöʸÀ ¥Á¤ÃAiÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ°è J£ÉÆà ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ MAzÀÄ vÀgÀºÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ªÀiÁrzÀ ¸ÉèöÊ¸ï ¥Á¤ÃAiÀÄ EvÀÄÛ, CzÀ£ÀÄß ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ºÀwÛgÀ w½¹zÁUÀ PÀÄrAiÀÄÄ¢zÀÝgÉà PÀÆrj E®èªÁzÀgÉ JzÀÄÝ ºÉÆÃV JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä CzsÀð ¸ÉèöÊ¸ï ¨Ál° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÀÄÝ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ GzÀAiÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉÃnÖ, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á: ¦ÃgÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: f: GqÀĦ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¥Á¤ÃAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÆ UɼÀAiÀĪÀgÀÄ Nr §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£Éà ¥ÀÆtð ºÉÆuÉUÁgÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 23/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ªÀÄÈvÀ ¸ÀPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÀrgÁAiÀÄ¥À½î EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ F »A¢¤AzÀ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÀPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉÆà Ql£Á±ÀPÀ OµÀ¢ «µÀ PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ E°è aQvÉì ¥ÉqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ, ¢£ÁAPÀ 05/11/2011 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀrgÁAiÀÄ¥À½î EvÀ£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2011 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ wgÀªÀ£À¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ® ªÉÄÃUÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï. ¹ ºÀjd£À, ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «oÀ® vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃUÉ EªÀgÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl G¼ÀîªÀgÁVzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ 05/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢®è CAvÀ ¢£ÁAPÀ 06/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2011 PÀ®A 447, 504, 323, 324, 326, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀàgÁªÀ vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ EAUÀÆgÉ ¸Á: JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EAd£ï ºÀaÑ ¤ÃgÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «oÉÆèÁ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EAUÉÆÃgÉ E£ÀÆß 9 d£À J¯ÁègÀÆ ¸Á: JPÀA¨Á EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ, §rUÀ¬ÄAzÀ ªÉÄʪÉÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ºÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß PÉqÀ« ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2011 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÉÆèÁ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EAUÉÆÃgÉ ¸Á: JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C¥ÀàgÁªÀ vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ EAUÀÆgÉ E£ÀÆß 5 d£À ¸Á: JPÀA¨Á EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ® £Á£ÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÉÝÃ£É AiÀiÁjUÀÆ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 06-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥sÀd® vÀAzÉ §²ÃgÉÆâݣï, 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, 3) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, 4) ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ 3910/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 232/2011 PÀ®0 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 06-11-2011 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JAPÉÌ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ ºÀÄ®V¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀAiÀÄå EªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/f.363 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ°VUÉ vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è ºÉÆÃVwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ºÀÄ®V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AUÁ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/Dgï. 4373 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgÀ zÁn gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2011, PÀ®A. 279, 338 L¦¹. ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 06-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀıÉÆÃvÀÛªÀiï «±ÀéPÀªÀÄð ªÀAiÀÄ: 30, ¸Á|| ¥Àæ±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw E§âgÀÆ ¸ÉÃj UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ QgÁt vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ SÁeÁ nÃ-±Áå¥ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-37-J¥sï-176 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ §® mÉÆAPÀ ºÁUÀÆ §® ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ £ÀAvÀgÀ ºÁUÉAiÉÄà vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqÉUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಸಲಾಭಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ 42 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಇಂಗಳಗಿ (ಕೆ) ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸಂತೋಷ ಈತನು ರತನು & ವಿಳಾಸ      ದವರೆಗ ವಿ ಹೆಂಡತಿ ರೇಣುಕಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವದು ಮತ್ತು ನಗುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ರವಿ ಸಂತೋಷನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ್ದನು ದಿನಾಂಕ: 05.11.2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 06.11.11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಾದರು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ ಆದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮಗ ಸಂತೋಷ ಈತನಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ರವಿಯ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರು ಸಂತೋಷನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 183/11 ಕಲಂ 302 ಐ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ..

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ ಶಿವಯ್ಯ ಪುರಮಕರ ಮೇಕಾನಿಕ ಜಾಃ ಭೋವಿ ಸಾಃ ಲಂಗೋಟಿ ಪೀರ ದರ್ಗಾದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಾವೇರಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 06.11.2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹುಮನಾಬಾದ ಬೇಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸುಂದರ ಹೊಟೇಲ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಖಾಬಾ ಮತ್ತು ಮಂಜು ಅವರ ಸಂಗಡ 8-10 ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅನಿಲ ಖಾಬಾ ಇತನು ನನಗೆ ಬೊಸಡಿ ಮಗನೆ ನಿನ್ನದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದಿ ನಿನಗೆ ನೋಡಿಯೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮಂಜು ಇತನು ಈ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಚಿರಾಡುತ್ತ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಂಜು ಇತನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಣಾಜ್ಪೀರ ದರ್ಗಾಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ ಹತ್ತಿರ ಇಳಿಸಿ ಮಂಜು ಇತನು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವನ್ನು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ 2-3 ಜನರು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 229/2011 ಕಲಂ 143,147,148,365,341,323,504,307 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ..

ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ
: ಶ್ರೀಮತಿ. ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಉಡಬಾಳ ಸಾಃ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು 7 ಗಂಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಖಾರ ಕುಟ್ಟುವ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಹಣದಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಮಲಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೊಣೆಗಳಿರುವ ಮನೆ ಖರಿದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಆರಾಮವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ತಮ್ಮ ರಘು ವಯ: 40 ವರ್ಷ ಈತನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಉಳಿದ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ. ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 2. ಪುಂಡಲೀಕ ಮತ್ತು ಸುಭಾಶ ಈತನ ಮಗನಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ: 05/11/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಖಾರ ಕುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಪುಂಡಲೀಕ ಈತನು ನಮ್ಮ ಗಿರಣಿಗೆ ಖಾರ ಕುಟ್ಟಿಸಲು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ತಂದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಇರುವ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಹರಿರಾಮ ಈತನು ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಈತನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಮೀಟರ ಫೀಜ್ ಕಿತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಟರ ತಿರುಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಇಬಿಯವರಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ, ಕರೆಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು, ಮತ್ತು ಖಾರ ಕುಟ್ಟಿಸಲು ಬಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಹಾಗು ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ಈತನಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀನು ಹೀಗೆಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಮೀಟರ ಕೂಡಾ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏ ರಂಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದಿ, ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇತನು ಹೀಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೈಯುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲಾ ಈ ಮನೆ ಅವಳು ಗಳಿಸಿದ ಮನೆ ಇದೆ. ಅವಳು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಂಜುನಾಥ ಈತನು ನಮ್ಮ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಈತನಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ನೂಕಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈತನಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಎಳೆದಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ, ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ ಈತನು ನಾನು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಪುಂಡಲೀಕ ಇವರು ಈ ಜಗಳ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ರಂಡಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಈತನು ನನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ನೂಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 137/2011 ಕಲಂ. 341.323, 324, 504.506 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಮೈಲಾರಿ ಪೂಜಾರಿ ವ: 45 ಜಾ: ಕುರುಬರ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಅವರಾದ(ಬಿ) ರವರು ನಾನು
ದಿನಾಂಕ 6/11/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇಬ್ಬರು ಆಟೋ ರೀಕ್ಷಾ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಎ-4484 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ದಿಂದ ಹುಮನಾ ಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಕಾಕಡೇ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಆಟೋ ರೀಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ 2 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ . ಅಟೋ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಆಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 328/2011 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಮವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ನಡಗಟ್ಟಿ ಜಾ|| ಹರಿಜನ ಸಾ|| ಬಿದನೂರ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್‌ಕ್ಕೆ ಹವಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಸಿದ್ದು ನಡಗಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಹೌಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೈನ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಣಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಇತನು ಸ್ಟೀಲ ಚರಿಗೆಯನ್ನು ದೇವಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರಲು ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಲ್ಲೆ ಅಂದಾಗ ಚರಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ತೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬಲಗಾಲು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ತಿರುವಿದ್ದರಿಂದ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಪಾದದ ಮೇಲಿನ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ .