Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22/07/2010
aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ 14/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ »A¢gÀÄV §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ J¯Áè ¸ÉßûvÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ©½ §tÚzÀ ¥ÀmÁÖ ¥ÀnÖ ¥sÀÄ¯ï ±Àlð, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ, »A¢, ªÀÄgÁp ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄQæÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄAzÀgÀ PÀmÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: PÉÆqÀA§® EPÉAiÀÄ NtÂAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzsÀ ®°ÃvÁ UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆqÀA§¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÁ gÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ 38/4539 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ TªÀÄ£Á ¸Á: JtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ gÉÆÃqÀ qÁA§jPÀgÀt PÉ®¸ÀPÁÌV vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£À°è qÁA§gÀ ¨ÁågÀ®èUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ JPÀA¨Á °AV ªÀiÁUÀðªÁV ºÀA¢SÉÃgÁPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ CuÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄqÀV EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ mÉç¯ï qÁæ£À°ènÖzÀÝ gÀÆ 10,600/- UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ¸ÉlgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ, qÁæ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸ÁgÁA±À ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-07-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ gÁdgÉrØ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ¹¹ð OgÁzÀ ¸ÀzÀå ZÀl£À½î gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀAfÃvÁ EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀAfÃvÁ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ C¤Ã® gÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ, CvÉÛ ¸ÀIJîªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ, ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À, £ÉUÉt ±ÉÆèsÁ J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƤßPÉÃj EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀPÀļÀ ¤Ãr PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 354, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸Àw±À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÉ ¸Á: zÉñÀ¥ÁAqÉ UÀ°è, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀªÀǸÀSÁ£À vÀAzÉ ¥sÉÊdįÁèSÁ£À ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄvÀÛgÀªÀįÁè KjAiÀiÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ UÁr ªÉÄÃ¯É PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 143, 147, 353, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-07-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ §¹ÃgÀ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (DqÀ½vÀ) ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ r.r.¦.L PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀgÀja MlÄÖ 10 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÉÆgÀ½UÉ ºÀ¼À¢ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¥ÀnÖ ºÁQPÉÆAqÀÄ zsÁAzÀ¯É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CrØAiÀÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ºÀÄnÖ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/7/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà UÀ®UÀ¯É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ QæÃPÉl Dl Dr ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ zsÉÆAr¨Á ªÁUÀªÀiÁgÉ, 2) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á ªÁUÀªÀiÁgÉ E§âgÀÄ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉ.¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ DAzsÁæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ fÃ¥ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï-13/J-1797 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ¸Á: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ, ºÁ£Àð ºÁPÀzÉ eÉÆj¤AzÀ MªÉÄä¯É »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®UÀ¼À ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ¥ÁzÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


 

C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀzÀ ¨sÁªÀavÀæ

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃAzÀæ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°ègÀĪÀ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ §¸ï ¤®ÄUÀqÉ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 38-40 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄvÀÛ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èAiÉÄà wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.07.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04.00 UÀAmɬÄAzÀ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ zË®vï¸Á§ §¸ï ºÀªÀiÁ° PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ±ÀªÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¸ÁzsÁ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉÆîĪÀÄÄR, ¸ÁzsÁ PÉA¥ÀħtÚ, CAzÁdÄ 5 Cr JvÀÛgÀzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ w½¤Ã° §tÚzÀ ZËPÀr ±Àlð & PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ° ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ £ÀAd®¢¤ßUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¥Àæ«Ä¼Á UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 23 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ ºÀÄzÉÝUÉ£ÉêÀÄPÁwAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, eÁw & DzÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgï ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:19.03.2010 gÀAzÀÄ Dgï.ªÉAPÀmÉñÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ EªÀjUÉ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÖgÉ eÁw & DzÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ, eÁw & DzÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä AiÉÆÃUÀå«®èªÉAzÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀgÀ¢ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥Àæ«ÄüÁ UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:21.07.2010 §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt¸ÀASÉå:34/2005 PÀ®A: 498(J), 341, 323, 504, 506(2) ¨sÁzÀA¸ÀA £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ §eÁj vÀAzÉ ©¯ï £ÁUÀ¥Àà 35 ªÀµÀð,¸Á: UÁtzsÁ¼À EªÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¤ÃrzÀ ªÀÄÄzÀÝvï ¢£ÁAPÀ UÀ¼ÀAzÀÄ ºÁdgÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ §AzsÀ£ÀzÀ ªÁgÀAmï ºÉÆgÀr¹zÁUÀÆå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÀÝjAzÀ ²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, CªÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:20.07.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §A¢ü¹, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄzÀÝvï ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀAzÀÄ ºÁdgï DUÀzÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ & ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåxÀð ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:21.07.2010 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀÀA.J¦.28,ªÉÊ.3774 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Áà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É E®èzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.32, J.8058 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 ¦üÃmï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. lPÀÌgï PÉÆlÖ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ PÁå©Ã£ï ¥ÀÆwðAiÀiÁV dfÓºÉÆÃV PÁå©Ã£ïzÀ°è PÀĽvÀ ¸ÀwñÀ ¸Á:£À®UÉÆAqÀ (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ¤UÉ §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÉÊ gÀmÉÖ ªÀÄÄjzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ïzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ
ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÀ, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:21.07.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36, 9461 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ lªÀiï.lªÀiï UÀÆqïì DmÉÆøÀASÉå: PÉJ.36,6931 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀļÀV AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ¸Á:»gÉPÉÆmÉßÃPÀ¯ï, AiÀÄAPÀªÀÄä, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀ¥Àà & £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:»gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀļÀV AiÀÄAPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

    ¢£ÁAPÀ:21.07.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ºÉ¸ÀgÀÆgÀÄ ¸Á: eÁ®ºÀ½î EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉPÀqÉUÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃl¯ï ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fë¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀ ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀAvÉ vÁ¬Ä CªÀÄgÀªÀÄä½UÉ PÉýzÀÝPÉÌ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ w¥ÀàtÚ EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:21.07.2010 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸Á:±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÉÆõÀ & wªÀÄä¥Àà EªÀgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2£Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ªÀĺÉñÀéj ªÉÊ£ïì ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®UÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÉêÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.07.2010 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ¹Ì PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÀWÀÄ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 22 ªÀµÀð, ¸Á:GzÁâ¼ï(AiÀÄÄ) EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:3648/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 180 JA.J¯ï£À 96 ¨Ál°UÀÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀUÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁªÀÄtÚ 17 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.07.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ¤UÉ PÁgÀlV C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ zÉÆqÀا¸ÀªÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.