Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 29, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2016 PÀ®A.279,338 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 27-02-2016 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JªÀiï PÉÌ PÁgÀ £ÀA:PÉ.J-51/JªÀiï.r-3451 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ¨Á¯Áf £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EvÀ£ÀÄ  vÀ£ï PÁgÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉà D¦Ã¸ïÀ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-33/PÀÆå-9137 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ü ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR¯Á¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.                                                            
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 14/2016 498(J), 306 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ &  3, 4 r¦ AiÀiÁPïÖ :- ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀÄt¸ÀV gÀWÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÁåA¥ïzÀ £ÁUÀ§¸ÀªÀ ¥ÀZÀÑAZÀnÖ EªÀ¤UÉ 10 vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ zÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑ EgÀĪÀzÀjAzÁ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ £ÁUÀ§¸ÀªÀ CwÛ ¥ÁªÀðw ªÀiÁªÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt J®ègÀÆ PÀÆr ¤£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑ EzÉ E£ÀÄß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢:28/02/2016 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁªÀ CwÛ J®ègÀÆ PÀÆr E£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨Á E¯ÁèAzÉæ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ JtÂÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ¸Á¬Ä CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÉ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÁ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ QæëģÁ±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÀÄt¸ÀVAiÀÄ°è ºÁUÀÆ PÉA¨sÁ«AiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ¹AzÀVAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ºÉtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁQgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-02-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-02-2016

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2016, PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2016 gÀAzÀÄ w¥ÀàªÀiÁä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: UÁzÀV UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ gÀªÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆV gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, CªÀgÀ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄPÉÆÌA¢UÉ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28-02-2016 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌ ªÀiÁªÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¨Á§UÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ “£Á£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄĦü£ÀSÁ£À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄĦü£ÀSÁ£À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤£Àß w¥ÀàuÁÚ FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ” CAvÀ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀÆ¥Á ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÉÆAqÁ ªÉÄÃvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü «gÀ¥Áà vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà gÀªÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄĦü£ÀSÁ£À gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ £ÉÆqÀ®Ä CªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ZÀÄ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄAUÉÊ PÀqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄAUÉÊ ¸ÀܼÀzÀ°è E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè, F ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ gÀªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÞñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 05/2016, ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಚಂದಾಪುರ್, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರಿಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಶೆಂಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 40 ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೆ ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿಳದೆ ಯಾವುದೆ ಬೇಳೆ ಬೇಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಈ ವರ್ಷವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷವು ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಉಪಜೀವನಾಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲುತನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಗುರುತಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ 20,000/- ರೂ., ಜನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಘದಿಂದ 30,000/- ರೂ. ಮತ್ತು ಬಾಳುರ್ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಸಂಘದಿಂದ & ನಿಟ್ಟುರ್ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕನಿಂದ ಒಟ್ಟು 50,000/- ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾರದ ಕಾರಣ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತಿರಿಸಲಾಗದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ನಾಗಮ್ಮ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ಇವಳು ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಬೆಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಸಮಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 23-02-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೊಸಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಬಂದಿಕರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರಿತು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೋಲದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಇರುವ ಬಬಲಿ ಗೀಡದ ಕೇಳಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಿಷದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮಗನು ಕೂಡಿ ಬೆರೊಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು  ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ನಾಗಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಚಂದಾಪುರ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಇವಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ 28-02-2016 ರಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಳೆಯಲಾರದ ಕಾರಣ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತಿರಿಸಲು ಆಗದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಣಮುಖಳಾಗದೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

Sunday, February 28, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-02-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-02-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016, PÀ®A 78(J), (6) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J©¹ gɸÉÆÖÃgÉAmï JzÀÄgÀUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ EArAiÀiÁ ¥ÁQ¸ÁÛ£ï n20 QæPÉmï DlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉnÖAUï £À¹Ã©£À DlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¸ÀAvÉÆõÀ J¯ï.n ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É J©¹ gɸÉÆÖÃgÉAmï ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä 5-6 d£ÀgÀÄ MmÁÖV ¤AwzÀÄÝ, CzÀgÀ°è DgÉÆæ ±ÉÃSï ªÉĺÀ¥sÀÆeï vÀAzÉ ±ÉÃSï ¸À¬Äzï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ©¯Á¯ï PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï EArAiÀiÁ nêÀiïUÉ 1000/- gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁQ¸ÁÛ£ï nêÀiïUÉ 1000/- gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ®Æ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉüÀÄvÁÛ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæPÉmï CzÀȵÀÖzÀ ¨ÉnÖAUï DlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ »rAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ CzÀȵÀÖzÀ QæPÉmï ¨ÉnÖAUï DlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ MlÄÖ 4000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ (C.Q 6000/- gÀÆ) ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ, Nr ºÉÆÃzÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ EArAiÀiÁ ¥ÁQ¸ÁÛ£ï n20 QæPÉmï DlzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀȵÀÖzÀ ¨ÉnÖAUï dÆeÁl £Àqɹ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ EArAiÀiÁ ¥ÁQ¸ÁÛ£ï n20 QæPÉmï DlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ ¨ÉnÖAUï £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¨ÉnÖAUï ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀå vÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ eÉÆÃvÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, DvÀ£À ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ MlÄÖ 4000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ (C.Q 6000/-gÀÆ) AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸Áé¢üãÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2016, PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ɲPÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀégÁd ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äQ bÀwæ, ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉë UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀQîgÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀzÀ PÁ±ÀªÀiÁä EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÁ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀQîgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°ègÀĪÀ 45 UÁæA. MAzÀÄ §AUÁgÀ UÀAl£À C.Q 1,21,500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀįÉÆèç⠤ð ¥sÀÆ¯ï ±Àlð zsÀj¹zÀÄÝ, UÀÄAUÀgÀÄ GzÀÝ£É PÀÆzÀ®Ä, ¤ÃmÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà §tÚ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄRPÉÌ PÀ¥ÀÄà §mÉÖ PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Saturday, February 27, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-02-2016

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2016, PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ|| ¸ÉÊAiÀÄzÀ jhÄÃAiÀiÁªÀÅ®è ºÀSï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±ÉÃgÀÄdªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA. 320, 6£Éà ªÀiÁUÀð 4£Éà PÁæ¸À PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ JZïDgï©Dgï 2£Éà ªÀĺÀr ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-42 gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C£ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀºÁ§ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ vÀ£Àß E£ÉÆߧ⠸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ CdgÀ±ÁºÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÁ£ÀªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 2)¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀgÀªÀgÀ±ÁºÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÁ£ÀªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: vÉÆ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âjUÉ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ §A¢¢Ý ªÀÄ£É £ÀªÀÄä PÀ¨ÁÓzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É EzÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è £À£Àß ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EªÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ F ªÀÄ£É vÀªÀÄäzÀÄ CAvÀ HlzÀ mÉç® ªÉÄÃ¯É EzÀÝ CqÀÄUÉ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ºÉÆgÀzÉñÀ¢AzÀ EzÀ£ÀÄß vÀA¢gÀÄvÉÛÃ£É EzÀÄ £À£ÀßzÉà EgÀÄvÀÛzÉ, J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄäzÉà EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ E¯Áè ¤ªÀÄä ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀĪÀÅ¢¯Áè £Á£ÀÄ PÉÆÃnð£À°è PÉÃ¸ï ºÁQgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀgÀªÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀ®Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ MAzÀÄ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè CAvÁ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತೀಮಾ ಗಂಡ ದೇವರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣೀ ಸಾ:ಬೇಕನಾಳ ತಾ:ಸಿಂದಗಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರು ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದ್ದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪೂರ್ಣೀಮಾಳಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಅಂತಾ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಣ ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌‌ ಆಫೀಸ್‌‌ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು. ನಾವು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್‌.ಎಮ್‌ ಮೇಡಮ್‌ ಇವರು ಆ ಹಣ ಬಾಗಲಕೋಟದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಲ್‌.ಎಮ್‌‌ ಮೇಡಮ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬೇರೆಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಪತಿ ಕೆ ನಾಯಕ ಎಂಬುವರು ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ಬಂದಿದ್ದರು ನನ್ನ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:04/12/2013 ರಂದು ನನಗೆ ದ್ರೋಪತಿ ಕೆ ನಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಆಟೋ ರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಓಚರ ಮೇಲೆ ರುಜು ಹಾಕಲು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರುಜು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೋಮ್ಮೆ ಮತ್ತೋಂದು ಓಚರ ತಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ ರುಜು ಹಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರುಜು ಹಾಕಿದ್ದು ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಟೋ ರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಮುಂದೆ 5-6 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿರಬಹುದು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮು:ಬೇಕನಾಳ ತಾ:ಸಿಂದಗಿ ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ನೋಡಿ ದಿನಾಂಕ:04/06/2014 ರಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರಲು ಪೋನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಿ:17/12/2014 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಟೋ ರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಓಚರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರುಜು ಮಾಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಪಾಸಬುಕಗಳು ನನಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡಿರಿ ಏಕೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪಾಸಬುಕ ಯಾವುದೇ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ನನಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾದೆ ಆಮೇಲೆ ದಿ:28/09/2015 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು ದ್ರೋಪತಿ ಕೆ ನಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟೆನು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ 80000/-ರೂ ಗಳು ಮೋಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮದುವೆ ನಂತರ 60000/-ರೂಗಳು ನನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,40,000/-ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 25/02/16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಮೋಬೈಲಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ವಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ.ಆರ ಡಿರ್ಪಾಟಮೆಂಟನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೋದ ಸಿನ್ಹಾ ಇವರ ಕೆಎ-32-ಎಲ್-2541 ನೇದ್ದರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸರ್ವಿಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಿದೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಅವರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಗಂಡ ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ.  ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೋಬೈಲ ಫೋನಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಲು ಫೋನ ಕರೆಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಡು ಬರಬಹುದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡೇವು. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:26/2/16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಎಎಂದ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಗ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯದವರಾದ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಭೀಮರಾಯ  ಇವರೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೋಬೈಲಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ವಾಡಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಮುಗುಳನಾಗಾಂವ ಪೇಠಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕ್ರಾಸ ರೋಡ ದಾಟಿ ಮುಂದುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ರೀಡ್ಜ ರೋಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಸತ್ತಂತೆ ಬಿದಿದ್ದನು ನೋಡಿ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನನಗೆ ಪರಿಚಯದವನಾದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶರಣು ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರ್ತಿಸಿ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಬಾಯಿ,ಮೂಗು,ಹಣೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸತ್ತಂತೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ.ಕೆಎ-32-ಎಲ-2541 ನೇದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ತಾವು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಗಾಭರಿಗೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು 9 ಎಎಂಕ್ಕೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಮುಗುಳನಾಗಾಂವ-ಪೇಠಶಿರೂರ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪದ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೂಗು,ಬಾಯಿ,ಹಣೆ,ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಾರಲು ಬಿದಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಶರಣು ನೀಲಿ ಸಾ : ವಾಡಿ ತಾ : ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Friday, February 26, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-02-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-02-2016

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-   
ದಿನಾಂಕ 25-02-2016 ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕೊಂಡೆ ವಯ: 36 ವಷ್, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ದಾಡಗಿ ರವರ ತಂದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಕೂಡಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೊಲ ಸರ್ವ ನಂ. 159 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕ್ಕರೆ 3 ಗುಂಟೆ ಜಮಿನು ಇದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಯವರು ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಇಗ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಂಜಾಬ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 30,000/- ರೂ. ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲದೆ ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕುಟುಂಬ ಜಿವನಕ್ಕೆಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಆಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಸದರಿ ಸಾಲ ತಿರಿಸುವದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ತನಸ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಸಾಲ ಕೊಡುವದು ಹೆಗೆ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 25-02-2016 ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ತಡವಾದರು ಬರಲಿಲ್ಲಾ, ತಂದೆಯವರು ಬರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಕೆನಾಲ ಕಡೆ ಶೆಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಬನ್ನಾಳೆ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾವಿನ ಗಿಡದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಹೊಗಿ ನೊಡುವಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೆಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೋತಾಡುತ್ತಿದರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ವಿಲಾಸ ಸಿಂದೆಯವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ವಿಲಾಸ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಶರಿರ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿ ಇರುವದರಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ತಂದೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¨ÉÆÃgÁ¼É ¸Á: PÀÄgÀ§SÉüÀV gÀªÀgÀ CPÀÌ ¸ÉÆãÀªÀiÁä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ ¨ÉÆÃgÀ¼É ¸Á: PÀÄgÀħ SÉüÀV EPÉAiÀÄÄ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ²ªÀAiÉÆÃV ªÀÄoÀzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÀ¸Á UÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ fÃ¥ï ZÁ®PÀ DgÉÆæ UÀÄgÀĸÁé«Ä vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå »ÃgɪÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÀÄzÀj ¸Á¯ÉÆÃqÀV, vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁV, f: ©eÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹wÛzÀÝ UÁªÀiÁ PÀªÀiÁAqÉÆà læPÀì fÃ¥À £ÀA. PÉJ-39/1296 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹ »AzÉ PÀ¸Á UÀÄr¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆãÀªÀiÁä EPÉUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ fæ£À »A¢£À ¨sÁUÀ ¸ÉÆãÀªÀiÁä EªÀ¼À ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2016, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ ²ªÁf ªÀ¼À¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: zÁqÀV gÀªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ²æÃgÀAUÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀ¼À¸ÀAUÉ EªÀgÀ PÀAzÉÆj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²æÃgÀAUÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀ¼À¸ÀAUÉ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/PÀÆå-3155, £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²ªÀt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÀAzÉÆj PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ²ªÀt UÁæªÀÄ¢AzÀ PÁPÀ£Á¼À ¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É zÁqÀVUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ²ªÀt PÁPÀ£Á¼À gÉÆÃqÀ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ ±À¤zÉêÀgÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÁPÀ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ M§â PÀÆæ¸Àgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²æÃgÀAUÀ  E§âgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, rQ̬ÄAzÀ ²æÃgÀAUÀ EªÀgÀ §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DUÀÄwÛvÀÄÛ, ºÁUÀÆ §® vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ,  ¸ÀzÀj PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, PÀvÀÛ¯ÁVzÀÝjAzÀ PÀÆæ¸Àgï £ÀA§gï £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ²æÃgÀAUÀ FvÀ¤UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃgÀAUÀ EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ J®ègÀÄ ¸ÉÃj ²æÃgÀAUÀ EªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ²æÃgÀAUÀ EªÀgÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Cfð zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2016, PÀ®A 66(¹) & (r) Ln PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï £À© vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-3-9 gÁªÀÅ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ J¸À.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ ªÉÄãÀ ¨ÁæöåAZÀ ©ÃzÀgÀ J¸À.© CPËAl £ÀA. 52074214716 £ÉÃzÀgÀ CPËAlzÁgÀ¤zÀÄÝ, JnJA §¼ÀPÉzÁgÀ¤gÀÄvÁÛgÉ, J.n.JA PÁqÀð £ÀA. 5596 0300 0147 5876, JnJA PÁqÀð »AzÀÄUÀqÉ £ÀA. 5876053 EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9448982493 £ÉÃzÀPÉÌ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 917808643885 £ÉÃzÀjAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀiÁvÁr ªÉÄÊ ¨ÁA¨É ºÉqï D¦üøÀ¸Éà ¨ÁvÀ PÀgÀgÀºÁºÀÆA vÀĪÀiÁgÁ J.n.JA ªÉÃj¦üPÉõÀ£À PÀgÀ£Á ºÉÊ J.n.JA rmÉîì zÉÃzÉÆ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß JnJA PÁrð£À »A¢£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À £ÀA§gÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ 5-10 ¤«ÄµÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÉʯïUÉ MAzÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt qÁæ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ 9 ¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß CPËAlzÀ°è ºÀt ZÀPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ MlÄÖ 74,935/- gÀÆ¥Á¬Ä qÁæ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¹éÃPÀj¸À°®è, ¢£ÁAPÀ 26-02-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ PÀgÉ ªÀiÁr vÀĪÀiÁgÀPÀÄ OgÀ KPÀ ªÉĸÉd DvÁ vÉÃgÉ ¥ÉÊ¸É vÉgÉ CPËlªÉÄà zÁ®gÀÆ CAvÀ CAzÀÄ PÀgÉ PÀlÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀt C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV qÁæ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃlzÀ°ègÀĪÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. mÁªÀj£À QgÀ¯ÉÆøÀÌgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ d£ÀgÉÃlj£À  JPÉìöÊqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ¨Áånæ C.Q 5950/- gÀÆ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-02-2016 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ 24-02-2016 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ r.PÉƪÀÄgÀAiÀiÁå, C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ¢üPÁj ©.J¸ï.J£ï.J¯ï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-02-2016 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2016, PÀ®A 379 L¦¹ 192(J), 194 LJA« PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 21, 22 JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2016 gÀAzÀÄ JA.f.J¸ï.J¸ï.PÉ PÁSÁð£É PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. Dgï.eÉ-06/fJ-0755 §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁQë £ÀA. 3, 4 gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¤°è¹ ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ,«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ZÉPÀÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EvÀÄÛ, ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ G¸ÀÄQ£À §UÉÎ l¥Á® ªÀÄvÀÄÛ gÁd zsÀ£À vÀÄA©zÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ G¸ÀÄQ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ l¥Á® ªÀÄvÀÄÛ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¥ÀÄ£À: ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉVAvÀ ºÉaÑUÉ G¸ÀÄPÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è£À G¸ÀÄQ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ E®èzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÀuÉPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ., C®èzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉQÌAvÀ ºÉaÑ£À G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA© ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝAiÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÁ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ PÀÆqÁ G®èAWÀ£É PÀÆqÁ DVgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.